Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Xây dựng - Đô thị (3.039)

Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg ban hành về thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội.


Quyết định số 1438/2007/QĐ-UBND

Quyết định "Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Chợ Mới thời kỳ đến năm 2010 và năm 2020" nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế, bằng khả năng vốn và kinh nghiệm quản lý đầu tư phát triển các ngành trong huyện, tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.


Quy hoạch phát triển ngành Du lịch tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Kết cấu nội dung của Quy hoạch gồm 4 phần: Phần 1-Đánh giá tổng quan tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai; Phần 2-Hiện trạng phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai đến năm 2014; Phần 3-Quy hoạch phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Phần 4-Các giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch.


Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm và phương hướng 06 tháng cuối năm 2014

Thực hiện Chương trình công tác của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Khánh Sơn năm 2014. Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Khánh Sơn báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 06 tháng cuối năm 2014,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Thông tư số 26/2016/TT-BCT

Thông tư số 26/2016/TT-BCT Quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản.


Quyết định số 98/2017/QĐ-UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Quyết định số 98/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý, cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.


Quyết định số 1959/QD-TTg năm 2017

Quyết định số 1959/QD-TTg năm 2017 về việc công nhận thành phố thủ dầu một là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Dương. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Nghị định số 59/2015/NĐ-CP

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ban hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;


Nghị định số 59/2015/NĐ-CP

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ban hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;


Nghị quyết số 11/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Ngãi

Nghị quyết số 11/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc sửa đổi một số nội dung điều 1 nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của hđnd tỉnh về việc thông qua đề án kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020.


Nghị quyết số 26/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Ngãi

Nghị quyết số 25/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc thông qua đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.


Nghị quyết số 21/NQ-­HĐND Tỉnh Kon Tum

Nghị quyết số 21/2017/NQ-­HĐND ban hành về nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Kon Tum đến năm 2035. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Nghị quyết số 36/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 36/2017/NQ-­HĐND ban hành về huy động nguồn lực, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cấp thiết giao thông, thủy lợi, đô thị, giáo dục, y tế giai đoạn đến năm 2020.


Nghị quyết số 25/NQ-­HĐND Tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 25/NQ-­HĐND ban hành về sáp nhập, đổi tên tổ dân phố trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Nghị quyết số 44/NQ-­HĐND Tỉnh Bắc Ninh

Nghị quyết số 44/NQ-­HĐND ban hành phê duyệt đề án xây dựng triển khai mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017 - 2022, tầm nhìn đến 2030


Nghị quyết số 61/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Nam Định

Nghị quyết số 61/2017/NQ-­HĐND thông qua quy hoạch xây dựng vùng huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.


Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ

Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND Quy định giá sản phẩm công ích dịch vụ môi trường đô thị trên địa bàn thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.


Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND tỉnh An Giang

Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang.


Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ban hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.


Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre.


Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam

Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam.


Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc.


Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ trên địa bàn thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.


Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND Thành phố HCM

Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND về gia hạn hiệu lực của Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố các định mức kinh tế kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.


Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.


Quyết định số 1669/QĐ-UBND

Quyết định số 1669/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị áp dụng tại ubnd cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


Quyết định số 258/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định số 258/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Quảng Ngãi; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;...


Quyết định số 1828/QĐ-UBND

Quyết định số 1828/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chung đô thị Diêm Phố, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025


Quyết định số 1141/QĐ-UBND

Quyết định số 1141/QĐ-UBND ban hành những định hướng cơ bản xây dựng mô hình thí điểm “làng đô thị xanh” trên địa bàn thành phố Đà Lạt.


Tài liệu mới download

ĐẠI CƯƠNG BỆNH RUBELLA
 • 09/07/2011
 • 39.496
 • 469

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông Báo Số: 123/TB-VPCP
 • 21/07/2010
 • 72.672
 • 170
Quyết định số 495/QĐ-TTg
 • 02/06/2011
 • 84.882
 • 533
Thông tư 36/2011/TT-BTC
 • 02/06/2011
 • 75.668
 • 713
Chỉ thị số 10/CT-TTg
 • 25/05/2012
 • 47.965
 • 980

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu