Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Văn hóa xã hội (6.011)

Bàn về quy định mới của bộ Luật hình sự năm 2015 liên quan đến chế định người giúp sức

Bài viết bàn về quy định mới của Bộ Luật Hình sự năm 2015 liên quan đến chế định người giúp sức. Qua bài viết, người đọc nắm được kiến thức cơ bản về khái niệm pháp lý người thực hành và người giúp sức và nguyên nhân dẫn đến thực trạng này. Chính vì thế mà đã có sự sửa đổi về quy định của Bộ luật hình sự năm 2015.


Chỉ thị số 13/7/2015/CT-UBND

Chỉ thị Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 gồm các nội dung chính: Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, tăng trưởng bền vững,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Đề án số 104/2016/ĐA-UBND

Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế gắn với phát triển du lịch huyện Yên Thế giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo gồm các nội dung chính: Thực trạng và sự cần thiết để xây dựng đề án, căn cứ xây dựng đề án, mục tiêu đề án, nội dung đề án,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Đề án Tổ chức lễ hội giỗ Tổ các vua Hùng tại đền thờ Hùng Vương, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

Tài liệu gồm các nội dung chính: Căn cứ pháp lý và sự cần thiết để xây dựng đề án, thực trạng công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích và lễ hội giỗ tổ các vua Hùng, nội dung mục tiêu, giải pháp và kinh phí tổ chức lễ hội,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Đề án Xây dựng thành phố Kon Tum đến năm 2015 đạt 70% mức tiêu chuẩn đô thị loại II vùng cao, vùng sâu, biên giới

Tài liệu gồm các nội dung chính: Đánh giá hiện trạng đô thị thành phố Kon Tum, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, danh mục dự án đầu tư, huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng đô thị,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Quyết định số 1352/2016/QĐ-UBND

"Quyết định Ban hành Đề án Bảo tồn và phát huy Di sản Không gian văn hóa Cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020" nhằm bảo tồn và phát huy di sản Không gian văn hóa cồng chiêng, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung.


Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, gia đình, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài khi tổ chức, hoặc tham gia tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Quy định gồm 3 chương, 14 điều: Chương 1 - Quy định chung; Chương 2 - Quy định cụ thể; Chương 3 - Điều khoản thi hành.


Báo cáo đánh giá tác động chính sách dự thảo Nghị định về Quản lý và tổ chức lễ hội

Báo cáo trình bày chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Báo cáo đánh giá tác động chính sách của dự thảo Nghị định về Quản lý và tổ chức lễ hội.


Nghị định Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý và tổ chức hội. Mời các bạn cùng xem qua.


Dự án số 658/DA-UBND

"Dự án Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Sán Chay gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại xóm Đồng Tâm xã Tức Tranh huyện Phú Lương giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025" nhằm hướng tới 4 mục tiêu chính: Bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể Quốc gia Múa Tắc xình và hát Sấng Cọ của người Sán Chay; Góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương; Tăng thu nhập cho người dân địa phương, giảm nghèo bền vững; Nâng cao năng lực tổ chức kinh doanh cho cộng đồng địa phương.


Kế hoạch số 156/KH-UBND

"Kế hoạch Tổ chức Hội thảo khoa học bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia “Lễ hội Ná Nhèm” xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn" nhằm tổ chức hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa 23/11 hàng năm. Hội thảo đồng thời cũng là dịp cập nhật và bổ sung các nguồn tài liệu, kết quả nghiên cứu, tổng kết mới…. làm cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn lễ hội nói chung. Từ đó, đề xuất với các cơ quan chức năng về định hướng phát triển trong lĩnh vực di sản văn hóa giai đoạn 2016- 2020 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện Bắc Sơn.


Quyết định số 2058/2013/QĐ-TTg

"Quyết định Phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại - Hát Xoan Phú Thọ (Giai đoạn 2013 - 2020)" nhằm giữ gìn, lưu truyền, phát huy cho thế hệ mai sau những giá trị độc đáo, tập quán tốt đẹp về Hát Xoan gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.


Đề án số 104/ĐA-UBND

Đề án "Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế gắn với phát triển du lịch huyện Yên Thế giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo" nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị di tích cấp quốc gia đặc biệt Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế gắn liền với công tác phát triển du lịch của huyện. Từ đó, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch, đáp ứng nhu cầu của thị trường du lịch trong và ngoài nước.


Báo cáo số 226/BC-SVHTTDL

"Báo cáo kết quả quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018" nhằm báo cáo, kiểm tra để chất lượng công tác quản lý lễ hội ngày được nâng lên, hoạt động ngày đi vào nề nếp, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, các tầng lớp nhân dân và phù hợp với sự phát triển kinh tế của đất nước.


Báo cáo kết quả rà soát về sự phù hợp của TTHC với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Báo cáo kết quả rà soát về sự phù hợp của TTHC với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến trình bày việc Thực hiện công văn số 814/UBND-NC, ngày 04/04/2018 của UBND huyện Khánh Vĩnh về việc báo cáo các nội dung liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cụ thể như sau,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định số 2405/QĐ-BVHTTDL

Quyết định số 2405/QĐ-BVHTTDL Về việc xếp hạng di tích quốc gia. Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa;...


Quyết định số 2476/QĐ-BVHTTDL

Quyết định số 2476/QĐ-BVHTTDL Về việc tham dò, khai quật khảo cổ. Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa;...


Quyết định số 1328/QĐ-BVHTTDL

Quyết định số 1328/QĐ-BVHTTDL về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Căn cứ Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;...


Quyết định số 1437/QĐ-BVHTTDL

Quyết định số 1437/QĐ-BVHTTDL Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Căn cứ Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;...


Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND Tỉnh Phú Yên

Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở văn hóa, thể thao và du lịch Phú Yên ban hành kèm theo quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh Phú Yên.


Công điện số 1882/CĐ-TTg

Công điện số 1882/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết dương lịch, tết nguyên đán mậu tuất và lễ hội xuân 2018.


Nghị quyết số 22/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nghị quyết số 22/2017/NQ-­HĐND ban hành một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu giai đoạn 2017 - 2020,


Nghị quyết số 04/NQ-­HĐND Thành Phố Hà Nội

Nghị quyết số 04/NQ-­HĐND điều chỉnh danh mục biệt thự kèm theo nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND thành phố về đề án quản lý quỹ nhà biệt thự trên địa bàn thành phố; danh mục biệt thự cũ kèm theo nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của hđnd thành phố về ban hành danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thủ đô cần tập trung nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.


Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ

Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Về việc quy định giá một số loại dịch vụ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Chỉ thị số 08/2016/CT-UBND

Chỉ thị số 08/2016/CT-UBND ban hành về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2016. Được căn cứ theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020.


Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh Bắc Kạn.


Quyết định số 276a/QĐ-UBDT

Quyết định số 276a/QĐ-UBDT phê duyệt kế hoạch phòng, chống ma túy, HIV/AIDS năm 2016


Thông tư số 02/2017/TT-BVHTTDL

Thông tư số 02/2017/TT-BVHTTDL ban hành về việc quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật. Được căn cưứ Luật di sản văn hoá ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá ngày 18 tháng 6 năm 2009;...


Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT

Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ban hành hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.


Thông tư số 01/2017/TT-BVHTTDL

Thông tư số 01/2017/TT-BVHTTDL ban hành về việc quy định chi tiết khoản 2 Điều 21 Nghị định 173/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Tài liệu mới download

ĐẠI CƯƠNG BỆNH RUBELLA
 • 09/07/2011
 • 39.496
 • 469

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 162/2002/QĐ-UB
 • 19/11/2009
 • 80.775
 • 569
Hướng dẫn 731/LĐ-TBXH-BTXH
 • 16/11/2009
 • 98.828
 • 151
Nghị định 116/2004/NĐ-CP
 • 19/11/2009
 • 34.695
 • 816
Kết luận số 14-KL/TW
 • 26/12/2011
 • 35.959
 • 945
Quyết định số 92/2001/QĐ-TTg
 • 19/11/2009
 • 60.623
 • 734

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu