Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Văn Bản Luật (81.125)

Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND bàn về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2018.


Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND trình bày về việc ban hành bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh An Giang.


Nghị quyết số 108/NQ-HĐND

Nghị quyết số 108/NQ-HĐND thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.


Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND

Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND quyết định ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.


Nghị quyết số 88/NQ-HĐND

Nghị quyết số 88/NQ-HĐND trình bày danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2018.


Nghị quyết số 30/NQ-HĐND

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND bàn về việc thông qua danh mục các công trình, dự án được phép thu hồi đất, các công trình, dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND tỉnh An Giang

Quyết định số: 45/2014/QĐ-UBND trình bày việc ban hành quy định và bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn tỉnh An Giang.


Quyết định số 48/NQ-HĐND

Quyết định số 48/NQ-HĐND thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.


Báo cáo số 1259/BC-UBND

Báo cáo trình bày chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Thông tư số 107/2017/TT-BTC

Thông tư số 107/2017/TT-BTC trình bày hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung thông tư.


Thông tư số 12/2018/TT-BNNPTNT

Thông tư số 12/2018/TT-BNNPTNT được ban hành ngày 05 tháng 10 năm 2018 về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật. Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động nhập khẩu, sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; đánh giá sự phù hợp và công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam.


Thông tư số 42/2018/TT-BCT

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 42/2018/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân (sau đây gọi là Thông tư số 31/2015/TT-BCT).


Thông tư số 12/2016/TT-BXD

Thông tư này quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vừng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù. Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khi trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến công tác lập quy hoạch xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam đề phải thực hiện theo các quy định tại thông tư này.


Thông tư số 15/2018/TT-BTTT

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.


Thông tư số 16/2018/TT-BNNPTNT

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT.


Thông tư số 20/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 20/2018/TT-BLĐTBXH quy định về việc phối hợp giữa cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng có liên quan trong thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính.


Thông tư số 20/2018/TT-BTNMT

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 và thay thế Thông tư số 02/2014/TT-BTNMT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường.


Quyết định số 320/QĐ-BYT

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; xét Biên bản họp của Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Hóa sinh của Bộ Y tế; theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh.


Thông tư 112/2018/TT-BTC

Thông tư số 112/2018/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2018 về việc sửa đối, bổ sung một số điều tại thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.


Thông tư số 44/2018/TT-BCT

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017; Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương; theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.


Thông tư số 112/2018/TT-BTC

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.


Thông tư số 30/2018/TT-BYT

Thông tư số 30/2018/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành về việc ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.


Nghị định số 162/2018/NĐ-CP

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.


Thông tư số 91/2018/TT-BTC

Thông tư này hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu ban hành kèm theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 9 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.


Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg về việc quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm; nội dung thanh tra, hoạt động thanh tra, trách nhiệm quản lý hoạt động thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm; sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính; thời gian thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại cấp huyện và cấp xã của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai.


Thông tư số 27/2018/TT-NHNN

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017; căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định các trường hợp phong tỏa, chấm dứt phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài.


Thông tư số 162/2018/TT-BQP

Thông tư số 162/2018/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng Cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng; nguồn kinh phí bảo đảm và trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị.


Nghị định 100/2018/NĐ-CP

Nghị định 100/2018/NĐ-CP do chính phủ ban hành ngày 16 tháng 7 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.


Thông tư số 90/2018/TT-BTC

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 90/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.


Thông tư số 101/2018/TT-BTC

Thông tư này quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến, tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý từ nguồn ngân sách trung ương đảm bảo, bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội .


Tài liệu mới download

22 TCN 273-01 - Chương 9
 • 06/06/2011
 • 54.075
 • 359

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông báo số 142/TB-BNN-ĐMDN
 • 23/02/2012
 • 49.135
 • 682
Thông tư số 18/2004/TT-BTNMT
 • 19/11/2009
 • 25.887
 • 537
Thông báo 15493/TB-TCHQ năm 2014
 • 04/03/2015
 • 16.280
 • 733
Quyết định số 58/2005/QĐ-TTg
 • 23/10/2009
 • 93.847
 • 637
Quyết định 58/2013/QĐ-UBND
 • 18/04/2014
 • 92.858
 • 541

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu