Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Văn Bản Luật (81.075)

Kế hoạch Số: 05/KH- LĐ

Kế hoạch Số: 05/ KH- LĐ trình bày tổ chức Tết Trung Thu năm 2018. Tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể đối với công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền bình đẳng cho mọi trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, các hoạt động xã hội, xây dựng môi trường thân thiện...


Báo cáo số 238 /BC-SVHTTDL

Báo cáo số 238 /BC-SVHTTDL tổng kết công tác Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2014. Thực hiện Công văn số 474/MTNATL-VP ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về việc báo cáo tổng kết công tác Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2014


Kế hoạch số 03/KH-BDTX_THĐL

Kế hoạch số 03 /KH-BDTX_THĐL trình bày bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên năm học: 2017 - 2018. Mời các bạn tham khảo!


Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT

Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (epc). Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung thông tư.


Số 3041/QĐ - BTNMT

Tài liệu "Số 3041/QĐ - BTNMT" quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng - 1x600MW tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận". Mời các bạn tham khảo!


Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Đầu tư xây dựng khu tái định cư số 4 thuộc dự án thủy điện Trung Sơn

Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư số 4 thuộc dự án thủy điện Trung Sơn (sau đây gọi là Dự án) là dự án mới, quá trình quy hoạch phải thu hồi khoảng 48,4 ha diện tích rừng và đất lâm nghiệp tại khu rừng Thảm Tôn thuộc phân khu phục hồi sinh thái của KBTTN Xuân Nha nên căn cứ theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường thì dự án thuộc diện phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và thuộc thẩm quyền thẩm định và phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Quyết định số 21/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 21/2018/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg ban hành việc bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn


Nghị định số 64/2018/NĐ-CP

Nghị định số 64/2018/NĐ-CP ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014.


Nghị định số 65/2018/NĐ-CP

Nghị định số 65/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014.


Quyết định số 33/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 33/2018/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Nghị định số 75/2018/NĐ-CP

Nghị định số 75/2018/NĐ-CP quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014.


Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.


Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg ban hành về thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội.


Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 43/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2025, có xét đến năm 2030. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;


Nghị định số 76/2018/NĐ-CP

Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014.


Nghị định số 78/2018/NĐ-CP

Nghị định số 78/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014.


Nghị định số 80/2018/NĐ-CP

Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ban hành việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấp phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.


Nghị định số 82/2018/NĐ-CP

Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014.


Nghị định số 84/2018/NĐ-CP

Nghị định số 84/2018/NĐ-CP ban hành về ngưng hiệu lực đối với một số quy định tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014.


Nghị định số 98/2018/NĐ-CP

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ban hành về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014


Nghị định số 93/2018/NĐ-CP

Nghị định số 93/2018/NĐ-CP quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014


Quyết định số 6062/QĐ-BYT

Quyết định số 6062/QĐ-BYT ban hành tiêu chí phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;


Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương. căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số 72/QĐ-UBCK

Quyết định số 72/QĐ-UBCK về việc ban hành quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm. Căn cứ luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;


Quyết định số 15/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 15/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Quyết định số 29/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 29/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.


Quyết định số 31/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 31/2018/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND
 • 16/11/2009
 • 93.666
 • 932
Quyết định số 172/QĐ-TTg
 • 20/04/2013
 • 70.674
 • 374
Quyết định số 58/2001/QĐ-TTg
 • 02/12/2009
 • 38.278
 • 185
Thông tư 118/2013/TT-BTC
 • 28/03/2014
 • 46.448
 • 692
Hướng dẫn số 01/2000/TVĐX
 • 09/12/2009
 • 98.966
 • 453
Chỉ thị số 25/2006/CT-TTg
 • 04/11/2009
 • 69.417
 • 380
Quyết định số 55/1998/QĐ-TTg
 • 11/11/2009
 • 19.709
 • 819

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu