Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 492 - Tiêu chuẩn - Qui chuẩn (14.757)

MẪU ISO9001-2000: THỦ TỤC ÁP DỤNG KỸ THUẬT THỐNG KÊ

Thủ tục này được xây dựng với mục đích xây dựng được một Hệ thống thống kê đo lường các quá trình và sự thoả mãn của khách hàng, xác định được khu vực cần cải tiến thường xuyên. Đồng thời qui định cách thức sử dụng biểu đồ Pareto để trình bày mọi đóng góp của đối tượng cho hiệu qủa chung theo thứ tự quan trọng và xếp hạng các cơ hội cải tiến.


XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN Ở CÔNG TY

Tiêu chuẩn là tài liệu được thiết lập bằng cách thoả thuận và do một cơ quan được thừa nhận phê duyệt nhằm cung cấp những quy tắc, hướng dẫn hoặc đặc tính cho các hoạt động hoặc kết quả hoạt động để sử dụng chung và lặp đi lặp lại nhằm đạt được mức độ trật tự tối ưu trong một khung cảnh nhất định.


HỆ THỐNG QUẢN LÝ 6 SIGMA

Six Sigma là một hệ phương pháp cải tiến quy trình dựa trên thống kê nhằm giảm thiểu tỷ lệ sai sót hay khuyết tật đến mức 3,4 lỗi trên mỗi triệu khả năng gây lỗi bằng cách xác định và loại trừ các nguồn tạo nên dao động (bất ổn) trong các quy trình kinh doanh. Trong việc định nghĩa khuyết tật, Six Sigma tập trung vào việc thiết lập sự thông hiểu tường tận các yêu cầu của khách hàng và vì thế có tính định hướng khách hàng rất cao.......


Tổng quan về quản lý chất lượng

Kết quả SXKD của một doanh nghiệp phụ thuộc vào việc:Khách hàng có mua/sử dụng sản phẩm của công ty đó hay không


MẪU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ISO 9000

• Căn cứ kế hoạch hai bên, theo yêu cầu hợp đồng. • Căn cứ biên bản cuộc họp giữa hai bên ngày…, nay hai bên đồng ý thực hiện theo kế hoạch thực hiện dự án…như sau:


MẪU ISO9001-2000: THỦ TỤC KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

Thủ tục này được lập ra nhằm kiểm soát mọi tài liệu, bao gồm tài liệu nội bộ và tài liệu có nguồn gốc từ bên ngoài được đưa vào áp dụng trong các hệ thống quản lý của Công ty .


MẪU ISO9001-2000: DANH SÁCH NHÀ CUNG ỨNG CHÍNH THỨC

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: danh sách nhà cung ứng chính thức', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU ISO9001-2000: PHIẾU ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG TLBN

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: phiếu đề xuất áp dụng tlbn', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU ISO9001-2000: THỦ TỤC BẢO TOÀN & GIAO SẢN PHẨM

1. Mục đích: Thủ tục này qui định cách thức đảm bảo rằng hàng hoá được xếp dỡ - lưu kho - bao gói - bảo quản và giao hàng đúng quy định nhằm tránh hiện tượng sử dụng sai, làm hỏng, làm suy giảm về chất lượng và mất mát.


MẪU ISO9001-2000: THỦ TỤC XEM XÉT HỢP ĐỒNG

1. Mục đích: Thủ tục này quy định lập kế hoạch và xem xét việc đáp ứng các nhu cầu hiện tại và tương lai nhằm thoả mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng cũng như các bên quan tâm khác.


MẪU ISO9001-2000: THỦ TỤC THU THẬP, GHI NHẬN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: thủ tục thu thập, ghi nhận, giải quyết khiếu nại của khách hàng', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU ISO9001-2000: PHIẾU GHI NHẬN Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÁNG

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: phiếu ghi nhận ý kiến của khách háng', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU ISO9001-2000: PHIẾU TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÁNG

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: phiếu tổng hợp ý kiến của khách háng', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU ISO9001-2000: QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: quyết định bổ nhiệm lãnh đạo', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU ISO9001-2000: PHIẾU ĐỀ XUẤT THAY ĐỔI TÀI LIỆU

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: phiếu đề xuất thay đổi tài liệu', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU ISO9001-2000: DANH MỤC THIẾT BỊ

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: danh mục thiết bị', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU ISO9001-2000: CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP & CÁCH XỬ LÝ

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: các sự cố thường gặp & cách xử lý', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU ISO9001-2000: DANH SÁCH PHÂN PHỐI MỘT TÀI LIỆU

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: danh sách phân phối một tài liệu', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU ISO9001-2000: THỦ TỤC HIỆU CHUẨN & KIỂM SOÁT THIẾT BỊ ĐO

1. Mục đích: Nhằm đảm bảo cho việc quản lý các thiết bị đo của Công ty luôn đáp ứng đúng theo qui định về thiết bị đo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


MẪU ISO9001-2000: DANH MỤC THIẾT BỊ ĐO

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: danh mục thiết bị đo', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU ISO9001-2000: HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC HIỆU CHUẨN NỘI BỘ THIẾT BỊ ĐO

I. MỤC ĐÍCH: Hướng dẫn cách thức hiệu chuẩn nội bộ thiết bị đo, sai số cho phép trong khi hiệu chuaån…


MẪU ISO9001-2000: THỦ TỤC LẬP KẾ HOẠCH & TRIỂN KHAI SẢN XUẤT

1. Mục đích: Đảm bảo việc triển khai đúng theo hợp đồng đã ký kết giữa Công ty và khách hàng, đảm bảo thoả mãn theo yêu cầu của khách hàng.


MẪU ISO9001-2000: PHIẾU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: phiếu thông tin khách hàng', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU ISO9001-2000: THỦ TỤC THEO DÕI & ĐO LƯỜNG CÁC QUÁ TRÌNH

1. Mục đích: - Đảm bảo các quá trình được thực hiện dưới sự kiểm soát, các thông số yêu cầu được tuân thủ theo qui định để đảm bảo kết quả đầu ra như hoạch định. - Đánh giá, xác định hiệu quả và hiệu lực của các quá trình để tìm cơ hội cải tiến và điều chỉnh để các quá trình đạt hiệu quả cao hơn.


Mẫu ISO9001 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

- Sổ tay chất lượng này nhằm xác định và mô tả Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty. Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty được mô tả trong sổ tay này đáp ứng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.


MẪU ISO 9001-2000: THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Thủ tục này được lập ra để thực hiện việc đánh giá các hệ thống quản lý nội bộ, để đảm bảo rằng việc áp dụng phù hợp với các Hệ thống quản lý tương ứng ở dạng văn bản, đồng thời đảm bảo hệ thống này phù hợp, thích hợp và có hiệu quả để đạt được mục tiêu và chính sách của Công ty.


Xây dựng và áp dụng ISO 9001

ISO (tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế) là một liên minh các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia trên toàn thế giới (các cơ quan thành viên của ISO). Công việc chuẩn bị Tiêu chuẩn Quốc tế thường được thực hiện thông qua uỷ ban kỹ thuật ISO. Mỗi thành viên quan tâm đến một lĩnh vực nào đó thành lập ra một uỷ ban kỹ thuật có quyền đại diện cho uỷ ban này.


Tài liệu mới download

VSTEP speaking part 2 sample answers
 • 28/03/2017
 • 89.372
 • 829

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 131-2006
 • 13/11/2015
 • 35.468
 • 221
TCXDVN 371 : 2006
 • 24/09/2009
 • 89.297
 • 646
22 TCN 249-98 - Phần 3
 • 06/06/2011
 • 28.878
 • 498
Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 120:2000
 • 18/12/2016
 • 59.777
 • 285
TCVN 6974:2001
 • 13/08/2010
 • 68.974
 • 669

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu