Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 2 - Tiêu chuẩn - Qui chuẩn (14.750)

QTKĐ: 13-2017/BCT

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thiết bị phân phối, đóng cắt phòng nổ do Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ Công Thương ban hành Quy trình kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.


QTKĐ: 17-2017/BCT

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thiết bị chiếu sáng phòng nổ nổ do Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ Công Thương ban hành Quy trình kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.


QTKĐ: 18-2017/BCT

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy nổ mìn điện do Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ Công Thương ban hành Quy trình kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.


QTKĐ: 15-2017/BCT

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy phát điện phòng nổ do Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ Công Thương ban hành Quy trình kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.


QCVN 01-150: 2017/BNNPTNT

QCVN 01-150:2017/BNNPTNT do Cục Thú y biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 13/2017/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


TCVN 9385:2012

TCVN 9385:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 46:2007 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo!


Tiêu chuẩn quốc gia: Trường trung học – yêu cầu thiết kế

TCVN 8794 : 2011 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.


Hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Nội dung của tài liệu trình bày mục tiêu của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, các nội dung cần xây dựng của hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính nhà nước, các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính nhà nước, các bước tiến hành xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tcvn iso 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước.


TCVN 11696-3:2016

TCVN 11696-3:2016 do ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 159 Ecgonomi biên soạn, tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, bộ khoa học và công nghệ công bố. Mời các bạn cùng tham khảo!


TCVN 11696-1:2016

TCVN 11696-1:2016 trình bày về Ecgonomi phần mềm dành cho giao diện người sử dụng đa phương tiện - phần 1: nguyên tắc và khuôn khổ thiết kế. Mời các bạn cùng tham khảo!


TCVN 11696-2:2016

TCVN 11696-2:2016 do ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 159 Ecgonomi biên soạn, tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, bộ khoa học và công nghệ công bố.


QCVN 6-3:2010/BYT

QCVN 6-3:2010/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn trình bày những quy định chung về yêu cầu đối với nguyên liệu chính để chế biến rượu pha chế, an toàn thực phẩm đối với đồ uống có cồn,...


TCVN 10393:2014

CODEX STAN 296-2009 thay thế CODEX STAN 79-1981 Jams (fruit preserves) and jellies (Mứt nhuyễn (mứt quả) và mứt đông] và CODEX STAN 80-1981 Citrus manmalade (Mứt cam, quýt). CODEX STAN 80-1981 đã được chấp nhận thành TCVN 1870:2007 (CODEX STAN 80-1981) Mứt cam, quýt.


TCVN 5660:2010

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5660:2010 giới thiệu đến người đọc nội dung về tiêu chuẩn chung đối với phụ gia thực phẩm. TCVN 5660:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Phụ gia thực phẩm và các chất nhiễm bẩn biên soạn.


TCVN 9058:2011

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9058:2011 (ISO 14119:1998, sửa đổi 1:2007) về An toàn máy – Cơ cấu khóa liên động kết hợp với bộ phận che chắn – Nguyên tắc thiết kế và lựa chọn do ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 199 an toàn máy biên soạn.


TCVN 9059:2011

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9059:2011 (ISO 14120:2002) An toàn máy, bộ phận che chắn, yêu cầu chung về thiết kế và kết cấu của bộ phận che chắn cố định và di động. Mời các bạn cùng tham khảo!


QCVN 18:2014/BXD

QCVN 18:2014/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số: 14/2014/TT-BXD ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


QCVN 09:2013/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả QCVN 09:2013/BXD do Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam soạn thảo, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư số 15 /2013/TT-BXD ngày 26 tháng 9 năm 2013.


TCVN 10907 : 2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10907 : 2015 về sân bay dân dụng – mặt đường sân bay – yêu cầu thiết kế do Cục Hàng không Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.


Tiêu chuẩn cơ sở: Thiết bị phòng vệ đường ngang

Tiêu chuẩn TCCS 01:2016/VNR do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam biên soạn và công bố theo Quyết định số 113/ QĐ-ĐS ngày 04 tháng 8 năm 2016.


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống làm lạnh

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống làm lạnh hàng QCVN 59: 2013/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 06/2013/TT-BGTVT ngày 02 tháng 05 năm 2013.


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN: 2013

Nội dung tiêu chuẩn quốc gia TCVN: 2013 trình bày các tiêu chuẩn cấp quốc gia về vấn đề khai thác sân bay trong các điều kiện thời tiết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Ebook Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn lao động

Nội dung của ebook Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn lao động của Tập đoàn Adidas gồm có sơ đồ hướng dẫn, cơ bản luật của các tiêu chuẩn lao động, các tiêu chuẩn lao động cùng các hướng dẫn chi tiết cho các trường hợp đặc biệt.


Chương 5: Các phương pháp, công cụ, kỹ thuật của quản trị chất lượng

Kiểm soát quá trình bằng thống kê (Statistical Process Control – SPC or Statistical Quality Control – SQC) là việc áp dụng phương pháp thống kê để thu thập, trình bày, phân tích các dữ liệu một cách đúng đắn, chính xác và kịp thời nhằm theo dõi, kiểm soát, cải tiến quá trình hoạt động của một đơn vị, một tổ chức bằng cách giảm tính biến động của nó.


Bài giảng huấn luyện: Kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp năm 2016

Quản lý vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) là lĩnh vực liên quan đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thuộc danh mục những vật tư kỹ thuật do nhà nước thống nhất quản lý, là loại hàng hoá đặc biệt hạn chế kinh doanh, do đó được Nhà nước quản lý chặt chẽ từ sản xuất, cung ứng, sử dụng đến xuất nhập khẩu, bất kỳ doanh nghiệp nào muốn sản xuất kinh doanh, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp đều phải được Chính phủ giao nhiệm vụ theo đề nghị của Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

QCVN 41:2016/BGTVT do Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ngày 08 tháng 4 năm 2016.


Một số tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy

Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 3254 : 1979. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các công trình sản xuất, các công trình công cộng và sinh hoạt thuộc tất cả các ngành kinh tế quốc dân và quy định những yêu cầu chung để bảo đảm an toàn cháy cho các công trình đó. Định nghĩa các thuật ngữ đã sử


Ebook Một số vấn đề cơ bản về công tác phòng cháy và chữa cháy

Đây là cuốn tài liệu mang tính tổng hợp, hướng dẫn những vấn đề cơ bản trong công tác phòng cháy, chữa cháy giúp cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy nghiên cứu, vận dụng vào thực tế của cơ quan, đơn vị mình góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy. Trong quá trình biên soạn, in ấn, phát hành sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong các đơn vị và cá nhân cán bộ nghiệp vụ nghiên cứu đóng góp ý kiến để hoàn thiện hoặc trong quá trình áp dụng có vướng mắc đề nghị liên hệ Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để được trả lời, hướng dẫn cụ thể.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 305:1997

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 305:1997 về Phân tích phân bón - Phương pháp xác định biuret (yêu cầu kỹ thuật) quy định phương pháp xác định hàm lượng biuret trong phân ure. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 306:1997

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 306:1997 về Phân tích phân bón - Phương pháp xác định photpho tổng số (yêu cầu kỹ thuật) quy định phương pháp xác định photpho tổng số cho các loại phân như supe photphat, các loại phân phức hợp như amophot, nitrophot, các loại phân hỗn hợp hữu cơ - khoáng, các loại nguyên liệu làm phân như apatit, photphorit...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tiêu chuẩn tcvn 6984: 2001
 • 27/04/2011
 • 31.493
 • 691
22 TCN 262-2000 - Phần 3
 • 06/06/2011
 • 67.500
 • 104
TCVN 7572-10 : 2006
 • 16/08/2010
 • 44.042
 • 194
ĐLVN 133:2004
 • 30/05/2011
 • 18.825
 • 717

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu