Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tiền tệ - Ngân hàng (6.325)

Quyết định số 3657/QĐ-BCT

Quyết định số 3657/QĐ-BCT Về việc ban hành chương trình hành động của bộ công thương thực hiện quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2017 của thủ tướng chính phủ về phê duyệt đề án “cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”.


Thông báo số 665/TB-KBNN

Thông báo số 665/TB-KBNN Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4 năm 2015. Căn cứ quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài Chính;...


Thông báo số 2768/TB-KBNN

Thông báo số 2768/TB-KBNN Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2015. Căn cứ quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài Chính;...


Thông báo số 2112/TB-KBNN

Thông báo số 2112/TB-KBNN Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9 năm 2015. Căn cứ quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài Chính;...


Thông báo số 413/TB-KBNN

Thông báo số 413/TB-KBNN Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 2 năm 2016. Căn cứ quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài Chính;...


Thông báo số 3378/TB-KBNN

Thông báo số 3088/TB-KBNN Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2016. Căn cứ quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài Chính;...


Thông báo số 3088/TB-KBNN

Thông báo số 3088/TB-KBNN Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2015. Căn cứ quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài Chính;...


Thông tư số 111/2016/TT-BTC

Thông tư số 111/2016/TT-BTC Quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.


Quyết định số 573/QĐ-TTg năm 2017

Quyết định số 573/QĐ-TTg năm 2017 Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.


Quyết định số 98/QĐ-BCĐODA

Quyết định số 98/QĐ-BCĐODA về thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số 1021/QD-TTg năm 2016

Quyết định số 1021/QD-TTg năm 2016 về việc thành lập tổ công tác chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2015;...


Quyết định số 527/QD-TTg năm 2009

Quyết định số 527/QD-TTg năm 2009 về việc phê duyệt "chương trình quản lý nợ nước ngoài trung hạn giai đoạn 2009-2012". Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;...


Quyết định số 5661/QĐ­-UBND Tỉnh Nghệ An

Quyết định số 5661/QĐ­-UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án “cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.


Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND Tỉnh Phú Yên

Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên.


Quyết định số 925/QĐ-UBND Tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 925/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013 cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


Quyết định số 432/QĐ-UBND năm 2017 Tỉnh Tuyên Quang

Quyết định số 432/QĐ-UBND năm 2017 quy định tạm thời giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.


Quyết định số 8131/QĐ­-UBND Thành phố Hà Nội

Quyết định số 8131/QĐ­-UBND về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa và thể thao của thành phố Hà Nội.


Nghị quyết số 16/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Bình

Nghị quyết số 16/2017/NQ-­HĐND phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) thực hiện tại tỉnh Quảng Bình.


Nghị quyết số 22/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết số 22/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc Điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.


Nghị quyết số 10/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Cao Bằng

Nghị quyết số 10/2017/NQ-­HĐND ban hành bãi bỏ nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của hội đồng nhân dân tỉnh cao bằng về cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


Nghị quyết số 26/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Tây Ninh

Nghị quyết số 25/2017/NQ-­HĐND ban hành về chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021.


Nghị quyết số 20/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Long An

Nghị quyết số 20/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.


Nghị quyết số 17/2017/NQ-­HĐND Tỉnh An Giang

Nghị quyết số 17/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương và quy định về vốn đối ứng của địa phương đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang.


Nghị quyết số 06/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Kon Tum

Nghị quyết số 06/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Kon Tum ban hành quy định chính sách hỗ trợ lãi suất tại các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2020. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Nghị quyết số 07/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bắc Kạn

Nghị quyết số 07/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


Nghị quyết số 15/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 15/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định chính sách hỗ trợ vay vốn từ ngân sách địa phương đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2020.


Nghị quyết số 17/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Bình

Nghị quyết số 17/2017/NQ-­HĐND ban hành phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) để thực hiện dự án: hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - tiểu dự án tỉnh Quảng Bình


Nghị quyết số 18/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Bình

Nghị quyết số 18/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình.


Nghị quyết số 10/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Kon Tum

Nghị quyết số 10/2017/NQ-­HĐND quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum


Nghị quyết số 46/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Long An

Nghị quyết số 46/2017/NQ-­HĐND về việc bãi bỏ nghị quyết số 158/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của hội đồng nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.


Tài liệu mới download

ĐẠI CƯƠNG BỆNH RUBELLA
 • 09/07/2011
 • 39.496
 • 469

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

LUẬT 20/2004/QH11
 • 04/08/2011
 • 16.864
 • 615
Báo cáo số 687/BC-VTLTNN
 • 11/11/2009
 • 18.075
 • 611
Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND
 • 12/11/2009
 • 38.815
 • 617

Bộ sưu tập

Điều lệ quản lý tiền tệ
 • 13/04/2013
 • 15.816
 • 764

Danh mục tài liệu