Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thương mại (3.162)

Báo cáo tóm tắt: Về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020

Báo cáo tóm tắt Về Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 được trình bày tại Kỳ họp Thứ 2, Quốc hội khóa XIV ngày 20/10/2016. Nêu lên kết quả tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2011 - 2015 và đề ra mục tiêu, quan điểm, kế hoạch tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016 - 2020.


Thông tư số 47/2014/TT-BCT

Thông tư số 47/2014/TT-BCT ban hành về Quy định về quản lý website thương mại điện tử. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;


Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg

Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.


Quyết định số 1219/QĐ-BCĐ389

Quyết định số 1219/QĐ-BCĐ389 ban hành tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Trực Thuộc Trung Ương


Quyết định số 1219/QĐ-BCĐ389

Quyết định số 1219/QĐ-BCĐ389 ban hành tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Trực Thuộc Trung Ương


Nghị quyết số 29/NQ-­HĐND Tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 29/2017/NQ-­HĐND ban hành về điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.


Nghị quyết số 09/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 09/2017/NQ-­HĐND ban hành về phát triển thương mại tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, định hướng đến 2025. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND của tỉnh Bình Thuận

Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND của tỉnh Bình Thuận ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số 32/2017/QĐ­-TTg

Quyết định số 32/2017/QĐ­-TTg ban hành Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 24/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010.Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,..


Thông tư số 17/2017/TT-BCT

Thông tư số 17/2017/TT-BCT ban hành về việc hướng dẫn thực hiện quy định về khu (điểm) chợ biên giới tại Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.


Thông tư số 11/2017/TT-NHNN

Thông tư số 11/2017/TT-NHNN ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2014/TT-NHNN ngày 24/07/2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.


Luật số 05/2017/QH14

Luật số 05/2017/QH14 ban hành về Luật quản lý ngoại thương, được căn cứ theo Hiếp pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quy định về biện pháp quản lý ngoại thương, phát triển hoạt động ngoại thương, giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương.


Nghị định số 22/2017/NĐ-CP

Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ban hành Về hòa giải thương mại. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Nghị định số 115/2017/NĐ-CP

Nghị định số 115/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Nghị định số 100/2017/NĐ-CP

Nghị định số 100/2017/NĐ-CP ban hành về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản.


Nghị định số 113/2017/NĐ-CP

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất. Nghị định được ban hành theo căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015.


Nghị định số 71/2017/NĐ-CP

Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ban hành Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Nghị định được ban hành theo căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Nghị định số 68/2017/NĐ-CP

Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ban hành về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Nghị định được ban hành theo căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Nghị định số 40/2017/NĐ-CP

Nghị định số 40/2017/NĐ-CP ban hành Về quản lý sản xuất, kinh doanh muối. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Nghị định số 06/2017/NĐ-CP

Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ban hành Về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Nghị định số 94/2017/NĐ-CP

Nghị định số 94/2017/NĐ-CP ban hành Về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại. Nghị định được ban hành theo căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,..


Nghị định số 55/2017/NĐ-CP

Nghị định số 55/2017/NĐ-CP ban hành về Quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Nghị định số 43/2017/NĐ-CP

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ban hành Về nhãn hàng hóa. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Nghị định số 66/2017/NĐ-CP

Nghị định số 66/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị. Nghị định được ban hành theo căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Nghị quyết số: 02/NQ-CP năm 2017

Nghị quyết số: 02/NQ-CP năm 2017 về việc ký bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia về hợp tác biển và nghề cá.


Thông báo số: 451/TB-VPCP năm 2016

Thông báo số: 451/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ nhất của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại.


Quyết định số: 2514/QĐ-TTg năm 2016

Quyết định số: 2514/QĐ-TTg năm 2016 danh sách ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế.


Quyết định số: 2534/QĐ-TTg năm 2016

Quyết định số: 2534/QĐ-TTg năm 2016 ban hành kế hoạch thực hiện hiệp định thương mại biên giới giữa chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.


Nghị quyết số: 107/NQ-CP năm 2016

Nghị quyết số: 107/NQ-CP năm 2016 về việc gia hạn bản thỏa thuận về thương mại gạo giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Philippines bằng hình thức công hàm trao đổi.


Thông tư Số: 26/2009/TT-BGTVT

Thông tư Số: 26/2009/TT-BGTVT quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến hoạt động thuê, cho thuê tàu bay, hoạt động vận chuyển hàng không, hoạt động hàng không chung tại Việt Nam.


Tài liệu mới download

Ebook Architectural Technology
 • 22/09/2014
 • 70.426
 • 966
Nội thất và phong thủy
 • 08/11/2014
 • 11.181
 • 755

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư Số: 23/2009/TT-BKHCN
 • 29/04/2010
 • 21.423
 • 418
Thông tư Số : 37/2009/TT-BXD
 • 29/04/2010
 • 51.653
 • 193
Thông tư số 44/2012/TT-BNNPTNT
 • 28/12/2012
 • 26.239
 • 346
Quyết định số 694/QĐ-BCT
 • 23/04/2013
 • 49.049
 • 145
Quyết định số 4030/QĐ-BCT
 • 04/12/2012
 • 56.534
 • 997
Nghị Quyết số 13/2000/NQ-CP
 • 29/10/2009
 • 89.444
 • 849

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu