Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 6 - Thủ tục hành chính (13.481)

Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không

Tham khảo tài liệu 'cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đánh giá trình độ tiếng anh nhân viên hàng không', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cấp Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận người khai thác tàu bay', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cấp Giấy phép, năng định cho nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay (AMT)

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép, năng định cho nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay (amt)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cấp giấy chứng nhận phê chuẩn Tổ chức bảo dưỡng tàu bay (AMO)

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng tàu bay (amo)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cấp Giấy chứng nhận Tổ chức đào tạo, huấn luyện nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay (Mức 3)

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận tổ chức đào tạo, huấn luyện nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay (mức 3)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cấp phép bay cho chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không dân dụng thường lệ, không thường lệ qua vùng trời Việt Nam

Tham khảo tài liệu 'cấp phép bay cho chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không dân dụng thường lệ, không thường lệ qua vùng trời việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ (Kèm theo Quyết đinh số 673/QĐ-CT ngày 20 tháng 3 năm2012)


Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế)

Tên thủ tục hành chính: Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế),số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-193410-TT.


Cấp Giấy phép sản xuất đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô dưới 3 triệu lít/năm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép sản xuất đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô dưới 3 triệu lít/năm trên địa bàn thành phố hà nội', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Phê chuẩn sửa đổi, bổ sung tài liệu khai thác, bảo dưỡng của người khai thác tàu bay

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ BỔ SUNG (Kèm theo Quyết định số 557/QĐ-BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đánh giá trình độ tiếng anh nhân viên hàng không', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cấp phép cho các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không dân dụng thường lệ, không thường lệ đến và đi từ lãnh thổ Việt Nam

Tham khảo tài liệu 'cấp phép cho các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không dân dụng thường lệ, không thường lệ đến và đi từ lãnh thổ việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thủ tục bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn đào tạo và tập sự)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA (Ban hành kèm theo Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)


Cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp giấy đăng ký bị mất hoặc bị rách nát

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG (Kèm theo Quyết định số 581/QĐ-CT ngày 9 tháng 3 năm 2012)


Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Kèm theo Quyết đinh số 582/QĐ-CT ngày 9 tháng 3 năm 2012)


Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cấp Giấy phép và năng định cho nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không (ARS)

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép và năng định cho nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không (ars)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Gia hạn Giấy chứng nhận Tổ chức huấn luyện chuyển loại tàu bay cho người lái (Mức 2)

Tham khảo tài liệu 'gia hạn giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện chuyển loại tàu bay cho người lái (mức 2)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ BỔ SUNG (Kèm theo Quyết định số 557/QĐ-BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


Thủ tục công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ BỔ SUNG (Kèm theo Quyết định số 557/QĐ-BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


Gia hạn năng định cho nhân viên bảo dưỡng tàu bay (AMT)/nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không (ARS)

Tham khảo tài liệu 'gia hạn năng định cho nhân viên bảo dưỡng tàu bay (amt)/nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không (ars)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại cấp xã

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC DÂN TỘC ĐƯỢC ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU (Ban hành kèm theo Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)


Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẠC LIÊU (Ban hành kèm theo Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)


Giám định mức suy giảm khả năng lao động cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin (được sửa đổi so với lần công bố trước do thống kê sai)

Tên thủ tục hành chính: Giám định mức suy giảm khả năng lao động cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin (được sửa đổi so với lần công bố trước do thống kê sai) Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-193419-TT. Người giám định cần lưu ý mang đầy đủ các hồ sơ: hồ sơ của Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin, hồ sơ do Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh tiếp nhận, và giới thiệu người hoạt động kháng...


Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

Tham khảo tài liệu 'cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp rách, nát, mất

Tham khảo tài liệu 'cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp rách, nát, mất', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

TCVN 7801:2008
  • 02/05/2018
  • 12.240
  • 254

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Mẫu Sổ đăng ký cổ đông
  • 10/04/2015
  • 42.279
  • 690

Bộ sưu tập

Thủ tục đăng ký kinh doanh
  • 04/04/2013
  • 33.303
  • 426

Danh mục tài liệu