Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thể thao - Y tế (3.689)

Quyết định số 5859/QĐ-BYT

Quyết định số 5859/QĐ-BYT công bố danh mục thuốc biệt dược gốc (đợt 18). Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016;


Quyết định số 5838/QĐ-BYT

Quyết định số 5838/QĐ-BYT về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2017


Quyết định số 5877/QĐ-BYT

Quyết định số 5877/QĐ-BYT về việc phê duyệt “hướng dẫn triển khai dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại các cơ sở y tế”. Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;


Quyết định số 5842/QĐ-BYT

Quyết định số 5842/QĐ-BYT về việc phê duyệt và công bố báo cáo mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế năm 2017.


Quyết định số 5891/QĐ-BYT

Quyết định số 5891/QĐ-BYT ban hành kế hoạch cải cách hành chính của bộ y tế năm 2018. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;


Quyết định số 68/QĐ-TTg (2014)

Mục tiêu đưa ra quyết định này nhằm cung ứng kịp thời, đầy đủ, có chất lượng, giá hợp lý các loại thuốc theo cơ cấu bệnh tật tương ứng với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. Chú trọng cung ứng thuốc cho đối tượng diện chính sách xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, vùng sâu vùng xa.


Thông tư số 14/2015/TT-BVHTTDL

Thông tư số 14/2015/TT-BVHTTDL Quy định về điều kiện chuyên môn của cơ sở tổ chức hoạt động lặn biển thể thao giải trí. Căn cứ Luật thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;...


Thông tư số 47/2016/TT-BYT

Thông tư số 47/2016/TT-BYT quy định việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh đột quỵ trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;...


Nghị quyết số 08-NQ/TW năm 2011

Nghị quyết số 08-NQ/TW năm 2011 về tăng cường sự lãnh đạo của đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.


Quyết định số 5292/QD-BYT

Quyết định số 5292/QD-BYT về việc ban hành “kế hoạch thí điểm phương pháp xác định nhiễm mới HIV tại một số tỉnh/thành phố của Việt Nam”.


Quyết định số 24/2017/QĐ-­UBND Tỉnh Đắk Nông

Quyết định số 24/2017/QĐ-­UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở y tế tỉnh Đắk Nông. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số 5344/QD-BYT

Quyết định số 5344/QD-BYT về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật nhi khoa. Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;...


Nghị quyết số 24/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Phú Yên

Nghị quyết số 24/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên.


Nghị quyết số 12/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Thái Bình

Nghị quyết số 12/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở y tế công lập.


Nghị quyết số 64/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Gia Lai

Nghị quyết số 64/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do tỉnh Gia Lai quản lý.


Nghị quyết số 11/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết số 11/2017/NQ-­HĐND ban hành về chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho viên chức sự nghiệp y tế công lập tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2021.


Nghị quyết số 06/2017/NQ-­HĐND Thành Phố Hà Nội

Nghị quyết số 06/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc Thành Phố Hà Nội quản lý.


Nghị quyết số 06/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Thái Nguyên

Nghị quyết số 06/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên.


Nghị quyết số 18/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bắc Giang

Nghị quyết số 18/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


Nghị quyết số 38/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Sơn La

Nghị quyết số 38/2017/NQ-­HĐND ban hành về chính sách hỗ trợ túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;...


Nghị quyết số 12/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Khánh Hòa

Nghị quyết số 12/2017/NQ-­HĐND ban hành về bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


Nghị quyết số 09/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Hậu Giang

Nghị quyết số 09/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.


Nghị quyết số 72/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bình Định

Nghị quyết số 72/2017/NQ-­HĐND ban hành quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Bình Định đến năm 2025 (điều chỉnh, bổ sung). Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Nghị quyết số 15/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Cao Bằng

Nghị quyết số 15/2017/NQ-­HĐND ban hành về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


Nghị quyết số 09/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Ngãi

Nghị quyết số 09/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc thông qua đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2020.


Nghị quyết số 12/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Trị

Nghị quyết số 12/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các đối tượng không thuộc phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.


Nghị quyết số 06/2017/NQ-­HĐND Thành Phố Hồ Chí Minh

Nghị quyết số 06/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc ngành y tế Thành Phố Hồ Chí Minh quản lý.


Nghị quyết số 14/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Khánh Hòa

Nghị quyết số 14/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc quy định mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Nghị quyết số 26/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 25/2017/NQ-­HĐND ban hành điều chỉnh một số nội dung trong quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2020 ban hành kèm theo nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011 của hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận.


Nghị quyết số 26/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Vĩnh Phúc

Nghị quyết số 25/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và áp giá, mức giá một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.


Tài liệu mới download

ĐẠI CƯƠNG BỆNH RUBELLA
 • 09/07/2011
 • 39.496
 • 469

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Báo cáo số 728/BC-BYT
 • 30/11/2009
 • 42.087
 • 365
Thông báo số 728/TB-BYT
 • 19/12/2012
 • 61.353
 • 217
Quyết định số 18/2005/QĐ-BYT
 • 30/11/2009
 • 27.235
 • 878
Quyết định số 36/2005/QĐ-BNN
 • 30/11/2009
 • 20.662
 • 947
Quyết định số 52/2008/QĐ-BYT
 • 30/11/2009
 • 29.579
 • 636
Thông báo số 40/BC-BYT
 • 30/11/2009
 • 25.983
 • 377
Quyết định số 603/QĐ-UBND
 • 30/11/2009
 • 18.347
 • 353
Chỉ thị số 03/2004/CT-BYT
 • 30/11/2009
 • 39.849
 • 445
Thông tư 12/1999/TT-BTP
 • 30/11/2009
 • 41.463
 • 182

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu