Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học (18.660)

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tăng cường hoạt động Quản lý chi Ngân sách trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một

Dựa trên các cơ sở hệ thống của vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý chi ngân sách nhà nước, luận văn đi sâu nghiên cứu thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước ở TP.Thủ Dầu Một. Từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp cùng với các kiến nghị với Nhà nước nhằm khắc phục những khó khăn đang tồn tại, đồng thời duy trì và phát huy những thế mạnh, những ưu điểm nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách Nhà nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một.


Luận án tiến sĩ kinh tế: Sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch miền núi: Nghiên cứu điển hình tại SaPa, Lào Cai

Luận án tiến sĩ kinh tế: Sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch miền núi: Nghiên cứu điển hình tại SaPa, Lào Cai với mục tiêu nhằm phân tích ảnh ưởng của nhận thức về các tác động của du lịch, kinh nghiệm tham gia du lịch và đặc điểm nhân khẩu học của CĐĐP đến dự định tham gia du lịch của học trong tương lai, đưa ra một số đề xuất, kiến nghị nhằm thúc đẩy sự tham gia của CĐĐP trong pháp triển du lịch.


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu xây dựng mô hình hoạt động của Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam

Luận án "Nghiên cứu xây dựng mô hình hoạt động của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam" với mục tiêu xây dựng những cơ sở khoa học và thực tiễn để lựa chọn mô hình hoạt động cụ thể của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tập đoàn, đáp ứng những nhiệm vụ mới của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Để nắm rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ chuyên ngành Hồ Chí Minh học: Vận dụng phương pháp ngoại giao Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay

Tóm tắt luận án "Vận dụng phương pháp ngoại giao Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay" nêu lên tổng quan và đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến luận án, hệ thống lại các phương pháp ngoại giao Hồ Chí Minh, kết quả và bài học kinh nghiệm của Đảng khi vận dụng phương pháp ngoại giao Hồ Chí Minh. Để nắm rõ nội dung, mời các bạn cùng xem và tham khảo. 


Tóm tắt luận án Tiến sĩ kinh tế: Nghiên cứu ảnh hưởng của chu kỳ kinh tế đến hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ở Việt Nam

Tóm tắt luận án "Nghiên cứu ảnh hưởng của chu kỳ kinh tế đến hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ở Việt Nam" đưa ra các cơ sở lý luận về chu kỳ kinh tế và hoạt động vận chuyển đường biển, nêu lên thực trạng chu kỳ kinh tế và hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ở Việt Nam và phân tích ảnh hưởng của chu kỳ kinh tế đến hoạt động vận chuyển hàng hóa đường biển ở Việt Nam. Để nắm rõ chi tiết nội dung, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc: Dạy học môn hòa âm cho sinh viên hệ đại học sư phạm âm nhạc trường Đại học Đồng Tháp

Đề tài "Dạy học môn hòa âm cho sinh viên hệ đại học sư phạm âm nhạc trường Đại học Đồng Tháp" đánh giá tổng quát thực trạng dạy học hòa âm trong chương trình đào tạo hệ Đại học ngành Sư phạm âm nhạc tại trường Đại học Đồng Tháp. Nêu rõ quá trình dạy học của Hòa âm của giảng viên và sinh viên đồng thời, đưa ra những giải pháp rèn luyện kỹ năng làm bài tập hòa âm kết hợp thực nghiệm sư phạm để xem xét, đánh giá hiệu quả những nội dung bổ sung, nâng cao chất lượng dạy học hòa âm cho sinh viên hệ Đại học ngành sư phạm âm nhạc tại trường Đại học Đồng Tháp. 


Luận văn Thạc sĩ Luật học: Quyền của người đồng tính: Lý luận và thực tiễn

So với các đề tài nghiên cứu về người đồng tính trước đây đề cập nhiều đến thái độ kỳ thị của xã hội đối với người đồng tính, nhận thức của một nhóm người về người đồng tính, hay tập trung chủ yếu vào vấn đề hôn nhân đồng tính. Luận văn đưa ra một cách hệ thống từ lịch sử, văn hóa và tôn giáo về người đồng tính và quyền của người đồng tính tại Việt Nam. Từ đó, đưa ra nhận định và kiến nghị giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật về quyền của người đồng tính hiện nay. Mời các bạn xem để tìm hiểu chi tiết hơn về luận văn.


Luận văn Thạc sĩ Du lịch: Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Luận văn "Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng" có kếu cấu nội dung gồm 4 chương viết về: Cơ sở lý luận và thực tiễn về du lịch cộng đồng, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, đề xuất giải pháp - kiến nghị. Mời các bạn cùng xem để tìm hiểu chi tiết hơn.


Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Ngoại giao văn hóa Việt Nam với Asean trong thời kỳ hội nhập

Luận án "Ngoại giao văn hóa Việt Nam với Asean trong thời kỳ hội nhập" tìm hiểu thực tiễn và đánh giá hoạt động ngoại giao văn hóa giữa Việt Nam với các nước ASEAN, đồng thời góp bàn những phương thức để nâng cao hiệu quả hoạt động ngoại giao văn hóa của Việt Nam với các nước ASEAN, làm rõ hệ thống lý luận về ngoại giao văn hóa của quan hệ Việt Nam với ASEAN. Để nắm rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ kinh tế chuyên ngành Kinh tế chính trị: Phát triển các nguồn lực vùng kinh tế trọng điểm phía nam trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Tóm tắt luận án: "Phát triển các nguồn lực vùng kinh tế trọng điểm phía nam trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế" nêu lên tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan tới đề tài và khung phân tích của luận án, đưa ra các sơ sở lý luận về phát triển các nguồn lực vùng kinh tế trọng điểm trong tiến tình CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Chỉ ra thực trạng và tác động của các nguồn lực đến sự phát tiển kinh tế, đồng thời đưa ra các giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh sự phát triển và nâng cao chất lượng các nguồn lực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong thời khỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Để nắm rõ nội dung, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Hồ Chí Minh học: Văn hóa Hồ Chí Minh trong chiến lược ngoại giao văn hóa Việt Nam ở đầu thể kỉ XXI

Luận án "Văn hóa Hồ Chí Minh trong chiến lược ngoại giao văn hóa Việt Nam ở đầu thể kỉ XXI" nhằm hệ thống hóa những nghiên cứu về “Văn hóa Hồ Chí Minh” để hướng tới một quan điểm thống nhất về vấn đề này. Đồng thời, căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của chiến lược ngoại giao văn hóa Việt Nam, luận án tập trung vào việc nghiên cứu thực trạng, nội dung, giải pháp quảng bá văn hóa Hồ Chí Minh trong chiến lược ngoại giao văn hóa Việt Nam đầu thế kỉ XXI. Mời các bạn cùng xem và tìm hiểu.


Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc: Dạy học môn Ký - Xướng âm cho sinh viên cao đẳng sư phạm âm nhạc trường Đại học Hạ Long

Hiện nay, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về phương pháp giảng dạy môn Ký-Xướng âm tại các cơ sở đào tạo âm nhạc hàng đầu của đất nước, nhưng chưa có công trình nghiên cứu nào đi sâu vào việc đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy môn Ký-Xướng âm tại trường Đại học Hạ Long. Do vậy, đề tài đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Ký - Xướng âm cho sinh viên cao đẳng sư phạm âm nhạc Trường Đại học Hạ Long, góp phần đáp ứng nhu cầu thực tế tại nhà trường. Để tìm hiểu sâu hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Luận văn Thạc sĩ: Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lãnh đạo bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số từ năm 2005 đến năm 2015

Luận văn làm rõ quá trình Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lãnh đạo bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số theo đường lối văn hóa của Đảng từ năm 2005 đến năm 2015, từ đó rút ra những kinh nghiệm đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn trong thời gian tiếp theo.


Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Giải pháp quản lý hệ thống thoát nước thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình

Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý hệ thống thoát nước TP Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình, đề xuất giải pháp quản lý hệ thống thoát nước TP Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Thu hồi đất và vai trò của vốn con người đối với sinh kế của hộ gia đình nông thôn thành phố Cần Thơ

Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm phân tích sự thay đổi các tài sản sinh kế của các hộ gia đình khu vực nông thôn thành phố Cần Thơ khi bị thu hồi đất. Đánh giá tác động của việc thu hồi đất đến sự thay đổi về thu nhập, chi tiêu của các hộ gia đình sau khi bị thu hồi đất. Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Thu hồi đất và vai trò của vốn con người đối với sinh kế của hộ gia đình nông thôn thành phố Cần Thơ

Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm đánh giá tác động của việc thu hồi đất đến sinh kế của hộ gia đình vùng nông thôn; tìm hiểu vai trò của vốn con người và những nguyên nhân dẫn đến khác biệt về kết quả sinh kế.


Luận án Tiến sĩ: Năng lực của lãnh đạo chính quyền cấp xã khu vực miền núi (Nghiên cứu tỉnh Sơn La)

Luận án này có kết cấu nội dung gồm 5 chương. Chương 1: Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý thuyết. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Nghiên cứu tình huống về năng lực của lãnh đạo chính quyền cấp xã khu vực miền núi tỉnh Sơn La. Chương 4: Kết quả nghiên cứu định lượng về năng lực của lãnh đạo chính quyền cấp xã khu vực miền núi tỉnh Sơn La. Chương 5: Thảo luận kết quả nghiên cứu và khuyến nghị.


Doctoral Thesis: The leadership in mountainous area

Research’s objectives: It is to determine three typical qualities forming communal leadership in mountainous areas; the relationship between these qualities and local leadership socio-economic development; making recommendations on assessing, selecting and enhancing capability of communal authorities in mountainous areas.


Luận án Tiến sĩ: Năng lực lãnh đạo chính quyền cấp xã khu vực miền núi

Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm xác định các loại hình năng lực cơ bản cấu thành năng lực của lãnh đạo chính quyền cấp xã khu vực miền núi, đồng thời xác định mối quan hệ giữa các loại hình năng lực này với kết quả lãnh đạo phát triển KT-XH địa phương.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - chi nhánh Hà Nội: những kết quả đạt được, những hạn chế và tồn tại, nguyên nhân khách quan và chủ quan,... Đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - chi nhánh Hà Nội.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ Doanh nghiệp nộp thuế của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên

Luận văn này có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế của Cục Thuế tỉnh. Chương 2: Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên. Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác thu Bảo hiểm xã hội. Chương 2: Thực trạng công tác thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương thời gian tới.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp nâng cao sô thu thế từ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của Việt Nam

Luận văn này nghiên cứu xoay quanh và tập trung vào việc phân tích ba yếu tố quyết định số thu thuế của sử dụng đất phi nông nghiệp là cơ sở thuế, thuế suất và công tác hành thu. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Chính sách thúc đẩy xuất khẩu lao động trong điều kiện Việt Nam gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Một số lý luận cơ bản về xuất khẩu lao động và chính sách thúc đẩy xuất khẩu lao động. Chương 2: Thực trạng chính sách xuất khẩu lao động của Việt Nam thời gian qua. Chương 3: Định hướng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thúc đẩy lao động xuất khẩu Việt Nam sang các nước ASEAN trong bối cảnh gia nhập AEC.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn tại tổng Công ty xây dựng công trình giao thông I

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về cơ chế quản lý vốn trong các Doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng cơ chế quản lý vốn tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1. Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý vốn tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kế toán quản trị chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán quản trị chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao chất lượng đào tạo nhân viên của công ty cổ phần khử trùng Việt Nam chi nhánh phía Bắc

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng đào tạo nhân viên của doanh nghiệp. Chương 2: Phân tích và đánh giá thực trạng về đào tạo nhân viên của công ty CP khử trùng Việt Nam chi nhánh phía Bắc. Chương 3: Đề xuất và kiến nghị để nâng cao chất lượng đào tạo nhân viên của công ty CP khử trùng Việt Nam chi nhánh phía Bắc.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư và Môi trường Việt Nam – Công ty cổ phần

Luận văn này có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP. Chương 3: Đề xuất và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Đông Thành

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm tìm hiểu thực trạng kế toán thuế TNDN do Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Đông Thành thực hiện, tìm ra những ưu điểm và những bất cập trong kế toán thuế TNDN tại Công ty.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển truyền thông marketing dịch vụ giá trị gia tăng tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về truyền thông marketing dịch vụ giá trị gia tăng ở doanh nghiệp viễn thông. Chương 2: Thực trạng truyền thông marketing dịch vụ giá trị gia tăng tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel). Chương 3: Một số giải pháp phát triển truyền thông marketing dịch vụ giá trị gia tăng tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel).


Tài liệu mới download

Thảo dược tăng trí nhớ
  • 28/08/2013
  • 10.722
  • 964

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu