Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Xây dựng mô hình chuỗi cung ứng hợp tác thông qua hệ thống tồn kho do nhà cung cấp quản lý (VMI)

Bài viết Xây dựng mô hình chuỗi cung ứng hợp tác thông qua hệ thống tồn kho do nhà cung cấp quản lý (VMI) trình bày trong những năm gần đây, chuỗi cung ứng hợp tác được đề cập như một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh. Nghiên cứu tập trung tìm hiểu về xây dựng mô hình tồn kho do nhà cung cấp quản lý,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ

Tập 50, Phần A (2017): 43-49

DOI:10.22144/jvn.2017.065

XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHUỖI CUNG ỨNG HỢP TÁC THÔNG QUA
HỆ THỐNG TỒN KHO DO NHÀ CUNG CẤP QUẢN LÝ (VMI)
Nguyễn Thị Lệ Thủy, Trần Thị Mỹ Dung và Tăng Thị Huyền Trân
Khoa Công nghệ, Trường Đại học Cầ n Thơ
Thông tin chung:
Ngày nhận bài: 04/12/2016
Ngày nhận bài sửa: 21/04/2017
Ngày duyệt đăng: 27/06/2017

Title:
Application ofvendor
managed inventory model
(VMI) for improving supply
chain coordination
Từ khóa:
Chuỗi cung ứng hợp tác, mô
hình tồn kho do nhà cung cấp
quản lý (VMI), phần mềm
Lingo
Keywords:
Lingo optimization, supply
chain coordination, vendor
managed inventory model
(VMI)

ABSTRACT
In the recent years, supply chain coordination has been concernedas one
of most popular solutions tohelp the industries reduce costs and improve
competitiveness. In this report, we will show asystematical application of
theVMI (vendor managed inventory) for asupply chain with a single
vendorand multiple retailers. Initially, we assume that the retailers take
care of their respective replenishmentdecisions. Then, by adopting vendor
managed inventory, the organizations involved can be gained through
cost reduction based on numerical analysis and Lingo optimization
software.
TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, chuỗi cung ứng hợp tác được đề cập như một
trong những giải pháp hữu hiệu nhằm giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi
phí và nâng cao năng lực cạnh tranh. Nghiên cứu tập trung tìm hiểu về
xây dựng mô hình tồn kho do nhà cung cấp quản lý (VMI) cho một
chuỗicung ứng với một nhà cung cấp và nhiều nhà bán lẻ. Ban đầu, mô
hình truyền thống được tính toán với việc nhà bán lẻ chịu trách nhiệm ra
quyết định đặt hàng. Sau đó, nghiên cứu cho thấy rằng VMI mang lại một
giá trị tối ưu hơn hẳn mô hình truyền thống của chuỗi cung ứng thông
qua phân tích mô hình quản lý tồn kho bởi nhà cung cấp và ứng dụng
phần mềm Lingo để giải tốiưu hóa bài toán chi phí.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Lệ Thủy, Trần Thị Mỹ Dung và Tăng Thị Huyền Trân, 2017. Xây dựng mô hình
chuỗi cung ứng hợp tác thông qua hệ thống tồn kho do nhà cung cấp quản lý (VMI). Tạp chí
Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 50a: 43-49.
sản xuất hoặc đáp ứng nhu cầu khách hàng. Tồn
kho thấp sẽ làm giảm chi phí đầu tư nhưng tốn kém
trong việc đặt hàng, thiết lập sản xuất, bỏ lỡ cơ hội
thu lợi nhuận. Vậy làm gì để giảm các loại chi phí
như lưu kho, vận chuyển, giảm thời gian giao
hàng?Làm thế nào để nhà cung cấp và khách hàng
duy trì lợi ích song hành với chi phí tồn kho thấp
nhất?Đây luôn là vấn đề đối với doanh nghiệp.

1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong thực tế, giá trị hàng tồn kho thường
chiếm khoảng 40% tổng giá trị tài sản của doanh
nghiệp. Do đó, nhà quản trị phải kiểm soát lượng
tồn kho thật cẩn thận thông qua việc xem xét lượng
tồn kho có hợp lý với doanh thu, liệu doanh số bán
hàng có sụt giảm nếu không có đủ lượng hàng tồn
kho hợp lý, cũng như các biện pháp cần thiết để
nângcao hoặc giảm lượng hàng tồn kho. Vì nếu tồn
kho với số lượng quá nhỏ hay quá lớn đều không
đạt hiệu quả tối ưu. Tồn kho cao sẽ làm tăng chi
phí đầu tư, nhưng nó lại biểu hiện sự sẵn sàng cho

Mô hình tồn kho do nhà cung cấp quản lý –
VMI (vendor managed inventory), được áp dụng
thành công ở nhiều tập đoàn trên thế giới, điển
hình là mô hình chia sẻ thông tin giữa P&G và
Walmart vào những năm 1980. Walmart cho P&G
43

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ

Tập 50, Phần A (2017): 43-49

chia sẻ vào hệ thống thông tin bán hàng của tất cả
các sản phẩm P&G cung cấp cho Wal-Mart. Thông
tin được P&G thu thập hàng ngày từ tất cả các cửa
hàng của Wal-Mart, và P&G sử dụng những thông
tin này để quản lý việc cung cấp hàng bổ sung cho
các cửa hàng của Wal-Mart. Bằng việc cập nhật
thông tin thường xuyên, P&G có kế hoạch chính
xáckhi nào cần cung cấp hàng đến các cửa hàng
của Wal-Mart và khi nào cần tổ chức sản xuất.

tâm của mình từ việc làm các nhà bán lẻ mua nhiều
hàng hóa hơn sang giúp họ bán được nhiều hơn. Để
đạt được điều này, nhà bán lẻ cho phép nhà cung
cấp tiếp cận kho hàng cùng với các thông tin về
lượng cầu (một cách cơ học hoặc thông qua hệ
thống tin nhắn điện tử tự động) rồi xác lập các mục
tiêu cho những mặt hàng sẵn có. Nhà cung cấp sẽ
thường xuyên đưa ra quyết định mới về lượng đặt
hàng, cách thức và thời gian vận chuyển. Kết quả
là thay vì chờ nhà bán lẻ đặt hàng, nhà cung cấp tự
điều tiết các giao dịch cung ứng.VMI là hoạt động
cung ứng hiệu quả giúp nhà cung cấp đáp ứng nhu
cầu mà không bị cản trở bởi các quyết định mua
hàng trong chuỗi bán lẻ. Hơn nữa, VMI được xây
dựng nhằm xóa bỏ hoặc ít nhất cũng giảm thiểu sự
thiếu hụt trong cung ứng hàng, cũng như cắt giảm
chi phí cho tất cả các thành viên trong chuỗi cung
ứng.Theo đó, thước đo hiệu quả của nhà cung cấp
không phải là thời gian giao hàng mà là lượng hàng
hóa sẵn có và mức độ quay vòng của chúng.
2.2 Lợi ích từ VMI

Thông qua hệ thống quản lý kho hàng của
người bán (- VMI), người bán lẻ đẩy trách nhiệm
xác định thời điểm đặt hàng cho người bán theo
cách này, người bán lẻ sẽ cung cấp thông tin thực
tế (real-time) về điểm bán hàng (POS), hàng trong
kho… và định mức cần đặt hàng bổ sung.
Lượng hàng đặt bổ sung cũng được xác định trước
và do người cung cấp đề xuất. Theo phương pháp
này, người bán lẻ không còn chịu gánh nặng quản
lý kho hàng, dự báo nhu cầu cũng sẽ dễ dàng hơn,
người cung cấp cũng nhìn thấy nhu cầu tiềm năng
cho từng mặt hàng trước khi mặt hàng được yêu
cầu, không còn đơn đặt hàng từ phía người bán lẻ,
lượng hàng lưu tại kho người bán lẻ được duy trì ở
mức thấp nhất, và việc thiếu hụt hàng trong cũng ít
xảy ra. Vì vậy, việc nghiên cứu xây dựng mô hình
VMI là rất cần thiết và hữu ích trong lĩnh vực quản
lý công nghiệp.Nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp
giảm chi phí đồng thời nâng cao năng lực cạnh
tranh.

Một sự thay đổi nhỏ trong nhu cầu bên dưới
của chuỗi cung ứng có thể gây ra một sự thay đổi
lớn ở khâu bên trên của chuỗi, hay còn gọi là “hiệu
ứng bullwhip” (bullwhip effect). Hiệu ứng
bullwhip bị phụ thuộc vào quyết định nhu cầu đặt
hàng ở cuối chuỗi làm xảy ra nhiều vấn đề.Việc sử
dụng mô hình tồn kho của nhà cung cấp quản lý
(VMI) được dựa trên sự hợp tác chặt chẽ giữa các
nhà cung cấp và các thành phần tham gia để biết số
liệu bán hàng của họ. Với sự hợp nhất này có thể
ngăn chặn được hiệu ứng bullwhip (Cachon và
Fisher, 1997).

2 GIỚI THIỆU
2.1 Định nghĩa VMI
Vendor managed inventory (VMI) là một quá
trình hợp tác giữa các thành phần chuỗi cung ứng,
nhà cung cấp tiếp cận với các thông tin yêu cầu
hàng tồn kho tại các nhà bán lẻ và sử dụng thông
tin này để quản lý hàng tồn kho của nhà bán lẻ
(Cachonvà Fisher, 1997).

VMImang lại lợi ích cho tất cả các bên tham
gia bao gồm nhà cung cấp và khách hàng. Theo đó,
nhà cung cấp có cơ hội thuận lợi hơn để điều phối
việc vận chuyển hàng đến các khách hàng khác
nhau, và lên thời gian biểu cho việc chuyển hàng –
nhanh hoặc chậm hơn – tùy theo lịch sản xuất, tình
trạng tồn kho của khách hàng và năng lực vận
chuyển.

Quản lý tồn kho bởi nhà cung cấp (- VMI) là
phương thức tối ưu hóa hoạt động của chuỗi cung
ứng trong đó nhà cung cấp chịu trách nhiệm về
mức độ lưu kho của nhà bán lẻ. Nhà cung cấp được
tiếp cận với các dữ liệu về hàng hóa trong kho của
nhà bán lẻ và chịu trách nhiệm điều phối các đơn
đặt hàng. Khi các công ty trong chuỗi cung ứng
quyết định hợp tác với nhau, kết quả của sự hợp tác
này thường là sự trao đổi thông tin tốt hơn, các quy
trình và hoạt động phối hợp cũng được cải tiến.

Điều phối việc đặt và giao hàng bổ sung thông
qua nhiều nhà bán lẻ góp phần cải thiện dịch vụ.
Một yêu cầu giao hàng cho một nhà bán lẻ không
quá cấp thiết sẽ đượchoãn lại một đến hai ngày
nhằm tạo điều kiện để giao hàng cho một nhà bán
lẻ khác cần hơn. Tương tự, một đơn hàng bổ sung
nhỏ hơn từ một nhà bán lẻ sẽ phải ưu tiên cho một
đơn hàng lớn hơn của một nhà bán lẻ khác đang rất
cần đến nó. Với khả năng cân bằng nhu cầu của tất
cả các đối tác, nhà cung cấp có thể nâng cao hiệu
quả của hệ thống mà không làm tổn hại lợi ích của
bất cứ nhà bán lẻ nào.

Một cách đơn giản, nhà cung cấp được trao
nhiệm vụ giữ lượng hàng tồn kho trong kho nhà
bán lẻ đối với những sản phẩm của mình, để họ có
thể giải quyết vấn đề quan trọng hơn là làm thế nào
bán hàng hiệu quả nhất đến người tiêu dùng. Với
thay đổi này, các nhà cung cấp chuyển mối quan

Lợi ích của nhà bán lẻ :
44

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ

Tập 50, Phần A (2017): 43-49

 Mục tiêu đạt được sự cải thiện trong tỷ lệ
cung cấp từ nhà cung cấp và đến người tiêu dùng
giảm thiểu khả năng cháy hàng và giảm thiểu mức
tồn kho.

 Giảm thiểu lỗi đặt hàng từ nhà bán lẻ (điều
trước đây xảy ra như một hệ quả).
 Nhìn thấy mức tồn kho giúp xác định các ưu
tiên (cung ứng thêm hoặc dự trữ hoặc hết hàng).
Trước khi sử dụng VMI, nhà cung cấp không có
cái nhìn tổng quát về số lượng hoặc các sản phẩm
được đăt hàng. Với VMI, nhà cung cấp có thể nhìn
thấy nhu cầu tiềm năng với một sản phẩm trước khi
nó được đặt hàng.

 Chi phí lập kế hoạch và đặt hàng giảm
xuống vì trách nhiệm được chuyển sangnhà cung
cấp.
 Mức độ chi phí chung được cải thiện do
việc có sẵn mặt hàng cần thiết vào đúng thời điểm.

 Tối ưu hoá chi phí.

 Nhà cung cấp sẽ tập trung hơn bao giờ hết
trong việc cung cấp dịch vụ tối ưu.

Theo Mattson (2002), khi thảo luận về các chi
phí bị ảnh hưởng bởi VMI trong nghiên cứu của
mình, ông nhận thấy rằng hầu hết các chi phí đều
giảm đi. Tuy nhiên, xét về từng khía cạnh có một
số sẽ tăng lên do thay đổi cách quản lý khi áp dụng
VMI:

Lợi ích của nhà cung cấp:
 Nhìn thấy dữ liệu bán hàng của các nhà bán
lẻ làm cho việc dự báo dễ dàng hơn.
 Các hình thức khuyến mãi được đưa vào
trong kế hoạch lưu kho dễ dàng hơn.

Bảng 1: Các chi phí bị ảnh hưởng bởi VMI (Mattson, 2002)
Loại chi phí
Chi phí vận chuyển
Chi phí tồn kho
Chi phí kho bãi
Chi phí quản lý
Chi phí Công nghệ thông tin
Chi phí sản xuất

Khách hàng
Không thay đổi
Giảm
Giảm
Giảm
Tăng
Giảm

Nhà cung cấp
Tổng
Giảm
Giảm
Không thay đổi
Giảm
Giảm
Giảm
Tăng
Tăng
Tăng
Tăng
Giảm
Giảm
 Đề ra các ý kiến xây dựng hệ thống chuỗi
cung ứng ứng dụng mô hình VMI.

3 PHƯƠNG PHÁP
Đề tài trình bày một phương pháp nhằm xây
dựng mô hình tồn kho do nhà cung cấp quản lý.
Với mô hình này, người bán lẻ không còn chịu
gánh nặng quản lý kho hàng, dự báo nhu cầu cũng
sẽ dễ dàng hơn, người cung cấp cũng nhìn thấy nhu
cầu tiềm năng cho từng mặt hàng trước khi mặt
hàng được yêu cầu, lượng hàng lưu lại kho người
bán lẻ được duy trì ở mức rất thấp, và việc thiếu
hụt hàng trong kho cũng ít xảy ra. Tùy kết quả
nghiên cứu, các doanh nghiệp có thể áp dụng tùy
theo tình hình thực tế tại đơn vị của mình.

 Sử dụng phần mềm Lingo giải bài toán tối
ưu (Lingo là một chương trình hỗ trợ việc giải các
bài toán tối ưu trong quy hoạch tuyến tính và phi
tuyến tính một cách khá hiệu quả, cho ra kết quả
nhanh chóng).
4 XÂY DỰNG MÔ HÌNH VMI
Trong đề tài này, tác giả xem xét một hệ thống
với một nhà cung cấp duy nhất và nhiều nhà bán lẻ
(xét cho một loại sản phẩm).
Trường hợp 1: Theo mô hình truyền thống, nhà
bán lẻ chịu trách nhiệm quyết định đơn hàng bổ
sung.

Theo mô hình này, nhà cung cấp sẽ theo dõi
mức tồn kho sản phẩm của mình bên trong công ty
của khách hàng, chịu trách nhiệm theo dõi mức sử
dụng và tính toán lượng đặt hàng kinh tế - EOQ.
Nhà cung cấp này chủ động vận chuyển sản phẩm
đến địa điểm của khách hàng cần.Vì vậy, các đối
tác có thể giảm thiểu tối đa chi phí đồng thời tăng
lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Trường hợp 2: Các thành phần của chuỗi cung
ứng tham gia vào VMI. Nhà cung cấp chịu trách
nhiệm về lượng hàng bổ sung cho nhà bán lẻ. Nhà
cung cấp sẽ chịu phần chi phí phát sinh trong quá
trình bảo quản tại các địa điểm bán lẻ, tuy nhiên
nhà bán lẻ cũng sẽ chịu trách nhiệm về chi phí bảo
quản và chi phí vận chuyển.

Cụ thể bao gồm:
 Xây dựng mô hình tồn kho theo mô hình
lượng đặt hàng kinh tế EOQ.

Giả định:
(1) Tỷ lệ nhu cầu là xác định và được giả định
là không đổi theo thời gian.

 Nghiên cứu so sánh tối ưu hóa chi phí khi
áp dụng mô hình VMI với mô hình truyền thống.

45

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ

Tập 50, Phần A (2017): 43-49

(2) Tỷ lệ sản xuất của các nhà cung cấp là hữu
hạn nhưng bị ràng buộc bởi mức độ sản xuất.

Tổng chi phí
= 2 A t hD

(3) Toàn bộ lô hàng được nhập kho đồng bộ,
không cho phép thiếu hàng.

Nhà cung cấp nhận đơn đặt hàng của nhà bán lẻ
tương ứng theo chu kỳ bổ sung tối ưu của họ. Tuy
nhiên, rất khó để xác định chi phí phát sinh của nhà
cung cấp.Ở thuật toán này, ta giả định nhà cung
cấp phục vụ cho tỷ lệ nhu cầu liên tục.

Ký hiệu cho nhà bán lẻ
Di Tỷ lệ nhu cầu cho từng nhà bán lẻ (đơn
vị/năm)
D Tổng tỷ lệ nhu cầu của tất cả nhà bán lẻ
(đơn vị/năm)
r Số lượng nhà bán lẻ trên toàn hệ thống
Ai Chi phí đặt hàng của nhà bán lẻ trong mỗi
lần đặt ($/đơn hàng)
ti
Chi phí vận chuyển của nhà bán lẻ ($/đơn
hàng)
hi Chi phí tồn trữ của nhà bán lẻ ($/đơn
vị/năm), hi=hip+hif
hip Chi phí kho của nhà bán lẻ ($/đơn vị/năm)
hif Chi phí về vốn đầu tư vào kho của nhà bán
lẻ ($/đơn vị/năm)
TCi Tổng chi phí của nhà bán lẻ
Ký hiệu cho nhà cung cấp:
P
Tỷ lệ sản xuất của nhà cung cấp (đơn
vị/năm)
Pmin Tỷ lệ sản xuất tối thiểu (đơn vị/năm)
Pmax Tỷ lệ sản xuất tối đa (đơn vị/năm)
n Số lần giao hàng trong một lô sản xuất
Av Chi phí thiết lập của nhà cung cấp ($/đơn
hàng)
ti
Chi phí vận chuyển của nhà bán lẻ ($/đơn
hàng)
hvChi phí tồn trữ của nhà cung cấp ($/đơn
vị/năm), hv=hvp+hvf
hvp Chi phí kho của nhà cung cấp ($/đơn
vị/năm)
hvf Chi phí về vốn đầu tư vào kho của nhà cung
cấp ($/đơn vị/năm)
T Chu kì bổ sung (năm)
TCv Tổng chi phí của nhà cung cấp
Ký hiệu cho hệ thống:
TSC Tổng chi phí của hệ thống.
4.1 Nhà bán lẻ đặt hàng theo mô hình
truyền thống

D=∑

=

nhà

bán

D

lẻi:

TCi
(2)

(3)

Chu kỳ sản xuất của nhà cung cấp theo lượng
sản xuất kinh tế
Tv=

(4)

Tổng chi phí của nhà cung cấp bằng tổng chi
phí thiết lập và tổng chi phí tồn trữ.
TCv= +hv[{1

(5)

Vậy tổng chi phí của toàn hệ thống được tính
như sau:
TSC=∑

(6)

Biến quyết định cho các nhà bán lẻ là độ dài
của chu kỳ bổ sung Ti cũng như tổng chi phí phát
sinh có thể được xác định từ phương trình (1) và
(2). Biến quyếtđịnh cho nhà cung cấp, Tvvà P có
thể được xác định bằng cách tối ưu hóa tổng chi
phí vận hành nhà cung cấp từ phương trình (5)
Min TSC= ∑

+TCv

Ràng buộc:
TCv = +hv (

1(7)

Ti, Tv, P ≥ 0
Pmin

Tài liệu cùng danh mục Quản trị kinh doanh

Đặc trưng của CRM

CRM cho phép nhận dạng, thu hút và làm trung thành những khách hàng tốt nhất nhằmđạt doanh số và lợi nhuận cao hơn. CRM tạo dựng những mối quan hệ lâu dài, có ý nghĩa,mang tính cá nhân với các khách hàng, những người sẽ tạo ra thu nhập cho doanh nghiệptrong tương lai. CRM phát triển và hoàn thiện các mối quan hệ với các khách hàng qua việc gia tăng hoạt động kinh doanh với từng khách hàng hiện tại của doanh nghiệp (cross-selling, upselling). CRM đưa doanh nghiệp đến gần các khách hàng hơn, để hiểu...


Contemporary Research in e-Marketing 2011

Tham khảo sách 'contemporary research in e-marketing 2011', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Steve Jobs.Other books in the People in the News series phần 2

đặt anh ta ngoài. Trong suốt nhất của tuổi trẻ của mình, ông đã không phù hợp với các nhóm khác nhau mà các bạn cùng lớp của mình thành lập. Không giống như nhiều người trẻ, những người cố gắng thay đổi mình để phù hợp với, Steve đã không nhớ được khác nhau. Trong thực tế, ông thích thú trong đó.


Những sai lầm tài chính lớn nhất trong quản trị

Những sai lầm tài chính lớn nhất của các chủ doanh nghiệp là gì? Và làm thế nào để tránh được chúng? Đó là hai câu hỏi mà không phải ai cũng có thể trả lời chính xác.


Succeeding in the Project Management Jungle How to Manage the People Side of Projects_8

Tham khảo tài liệu 'succeeding in the project management jungle how to manage the people side of projects_8', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Captains of Industry

In this volume are presented examples of men who shed lustre upon ordinary pursuits, either by the superior manner in which they exercised them or by the noble use they made of the leisure which success in them usually gives. Such men are the nobility of republics. The American people were fortunate in having at an early period an ideal man of this kind in Benjamin Franklin, who, at the age of forty-two, just mid-way in his life, deliberately relinquished the most profitable business of its kind in the colonies for the sole purpose of developing electrical science. In this, as in other respects, his...


Analysis of Survey Data

ost of the problems of analyzing survey data have been reasonably well handled, except those revolving around the existence of interaction effects. Indeed, increased efficiency in handling multivariate analyses even with non-numerical variables, has been achieved largely by assuming additivity. An approach to survey data is proposed which imposes no restrictions on interaction effects, focuses on importance in reducing predictive error, operates sequentially, and is independent of the extent of linearity in the classifications or the order in which the explanatory factors are introduced...


Tape Reading By Linda Bradford Raschke_8

Tham khảo tài liệu 'tape reading by linda bradford raschke_8', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Lecture Organizational behavior (10/e): Chapter 6 - Robert Kreitner, Angelo Kinicki

Chapter 6 - Values, attitudes, job satisfaction, and counterproductive work behaviors. The learning objectives for this chapter include: Explain Schwartz’s value theory, and describe three types of value conflict; describe the values model of work–family conflict, and specify at least three practical lessons from work–family conflict research; identify the three components of attitudes and discuss cognitive dissonance;...


Bài giảng Cơ sở khoa học của quản trị nông trại

Bài giảng Cơ sở khoa học của quản trị nông trại nêu lên khái niệm quản trị nông trại; các chức năng của quản trị nông trại; phương pháp quản trị nông trại; ra quyết định trong quản trị nông trại; quản trị các nguồn lực sản xuất của nông trại và một số nội dung khác.


Tài liệu mới download

Mẫu Bản nhắc nhở nhân viên
 • 19/05/2015
 • 59.207
 • 1.017

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Đâu là văn hóa doanh nghiệp?
 • 15/12/2009
 • 73.151
 • 500

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu