Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Về sự liên thông các thị trường bất động sản vốn tiền tệ Việt Nam: Vấn đề, dấu hiệu và hướng nghiên cứu chính sách

Nội dung bài viết trình bày về bất động sản trong nền kinh tế tồn tại thị trường tài chính, mô hình quan hệ giữa các thị trường bất động sản vốn tiền tệ, sự liên thông bất động sản vốn tiền tệ, những vấn đề trọng yếu và gợi mở hướng nghiên cứu chính sách.Đánh giá tài liệu

4.8 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Về sự liên thông các thị trường bất động sản vốn tiền tệ Việt Nam: Vấn đề, dấu hiệu và hướng nghiên cứu chính sách Về sự liên thông các thị trường bất động sản vốn tiền tệ Việt Nam: Vấn đề, dấu hiệu và hướng nghiên cứu chính sách Bài viết Thị trường bất động sản, Sự liên thông thị trường bất động sản, Bất động sản vốn tiền tệ, Bất động sản Việt Nam, Thị trường bất động sản vốn tiền tệ
4.8 5 107
  • 5 - Rất hữu ích 82

  • 4 - Tốt 25

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Về sự liên thông các thị trường Bất động sản-Vốn-Tiền tệ Việt Nam:
Vấn đề, dấu hiệu và hướng nghiên cứu chính sách
GS.TS. Nguyễn Thanh Tuyền
Bất động sản là phần tài sản và ngành hoạt động kinh tế quan trọng của bất kỳ quốc gia
nào trên thế giới. Tầm quan trọng của bất động sản cũng không phải tới hôm nay mới
được nhận thức rõ, mà thực ra từ hàng ngàn năm lịch sử, giá trị này đã được khẳng định
thông qua các hoạt động kinh tế, xã hội của con người, thậm chí cả chiến tranh. Cuộc
chiến tranh của Vua Sargon II, vương quốc Akkad (thuộc I-rắc ngày nay) từ năm 5000
TCN cũng nhằm giành lấy những vùng đất và bất động sản có lợi cho hoạt động thương
mại (Vương Quân Hoàng, 2007).
Kể từ khi Việt Nam bước vào quá trình đổi mới kinh tế toàn diện, năm 1987, thị trường
bất động sản và tài chính liên tục tự khẳng định tầm quan trọng trong nền kinh tế. T ới
năm 2000, một thể thức mới ở mức tinh vi cao độ của thị trường vốn Việt Nam ra đời:
Thị trường chứng khoán (TTCK), nơi các tài sản tài chính là cổ phần doanh nghiệp được
trao đổi. Sự ra đời TTCKVN đánh dấu bước tiến tới sự đầy đủ của dạng thức kinh doanh
tài chính tại Việt Nam.
Năm 2007, nền kinh tế Việt Nam được chứng kiến một lần nữa giá bất động sản tăng lên
nhanh chóng, theo dòng thông tin đầu năm về hoạt động kinh doanh chứng khoán có lãi
của nhiều nhà đầu tư vào cuối năm tài chính 2006. Một phần lãi đáng kể được những nhà
buôn chứng khoán Việt Nam và không loại trừ cả nước ngoài nhậy bén chuyển thành tiền
mặt, rồi đầu tư vào bất động sản đô thị. Sau đó, khi TTCKVN không thể quay trở lại mức
đỉnh cao 1.173 của 18/3/2007, và liên tục trồi sụt, xu hướng đầu tư bất động sản trở nên
rõ nét, với mức giá ngày càng cao hơn, theo các khảo sát liên tục của giới truyền thông.
Hoạt động kinh doanh bất động sản rất nhộn nhịp, không chỉ trong giới đầu tư-đầu cơkinh doanh bất động sản, mà cả các cơ quan cung cấp tài chính như quỹ đầu tư, ngân
hàng thương mại và cả các doanh nghiệp có thặng dư vốn cổ phần.
Nền kinh tế Việt Nam đã bứt phá về tăng trưởng trong giai đoạn 2005-2007, với sự tinh
vi và phức tạp gia tăng đáng kể nhờ các thị trường vốn hoạt động mạnh mẽ, các sản phẩm
tài chính đa dạng hơn và nhu cầu đầu tư gia tăng đáng kể. Quá trình liên thông các thị
trường bất động sản, thị trường vốn và thị trường tiền tệ cũng ngày càng rõ hơn. Tuy vậy,
đó là sự hiểu biết trực giác, và cũng không ở mức sâu mong muốn.
Nhu cầu tự nhiên của công tác quy hoạch chính sách tài chính, tiền tệ đưa tới tình huống
cần những nghiên cứu đủ sâu để có thể nhận biết các đặc tính, thậm chí dự báo các trạng
thái kinh tế với các xác suất đủ tin cậy (state of the world). Nghiên cứu này mong muốn
đóng góp một phần vào quá trình tìm hiểu kỹ hơn về sự liên thông giữa các thị trường rất
quan trọng ở Việt Nam là bất động sản, vốn và tiền tệ. Những nhận thức có ích cho công
việc lập chính sách kinh tế vĩ mô (nguồn lực nào, ảnh hưởng sao tới nhân dụng, tăng
1

trưởng, lạm phát...) và vi mô (cơ chế nào thúc đẩy giao dịch, hạn chế rủi ro, và tạo sự
công bằng.) mà nghiên cứu này có thể trả lời là:
1. Những biểu hiện quan trọng và diễn biến ở các quốc gia khác liệu có thể là một dự

báo với Việt Nam?
2. Sự liên thông đang xét tới về bản chất có cần sự can thiệp của chính phủ và cơ quan

lập pháp? Mức độ hiệu quả được xem xét ra sao?
3. Mức độ liên thông các thị trường này ở Việt Nam qua các dấu hiệu quan sát được và

nguồn gốc của nó?
4. Một số đặc tính phân tích hữu ích cho công tác chính sách và quy hoạch công cụ điều

tiết
5. Hướng nghiên cứu và những công cụ cần thiết của mảng nghiên cứu quan trọng này

Trong một phạm vi nghiên cứu mang tính tổng quan, rõ ràng chúng tôi không có tham
vọng tiến hành xem xét bao trùm, mà sẽ gạn lọc để tập trung vào những điểm trọng yếu.
Mục tiêu tiếp theo là khai thác các khía cạnh nằm bên dưới bề mặt của sự việc, thông qua
các liên kết lô-gich đủ tốt.
Chúng tôi tin rằng, một nghiên cứu tổng quan tốt sẽ tạo ra cơ hội để xây dựng một mô
hình kinh tế đáng quan tâm về những mối quan hệ kinh tế đang ngày càng trở nên phức
tạp giữa các hoạt động kinh tế này (bất động sản-vốn dài hạn-tiền tệ), trong bối cảnh xét
riêng bản thân từng thị trường này cũng đã và đang ngày càng phức tạp, tinh vi hơn.
Một mô hình tốt sẽ tạo tiền đề cho việc kiểm định bằng phương pháp thống kê khoa học,
đặt nền tảng cho những hoạt động nghiên cứu tác động ảnh hưởng của chính sách, và khả
năng điều chỉnh các hiệu ứng hợp lý bằng tín hiệu kinh tế. Hiện nay, những công việc
như thế ở Việt Nam vẫn còn thiếu thốn và việc tiến hành những nghiên cứu này từ nhiều
năm đã trở thành một yêu cầu cấp bách, nhưng vẫn chưa được thỏa mãn.
Qua nghiên cứu này, chúng tôi cũng mong muốn nhận được sự chú ý tới tính liên thông
ngày càng tăng lên giữa các thị trường lớn, phức tạp của nền kinh tế Việt Nam, ở đó tiềm
tàng cả cơ hội thúc đẩy kinh tế lẫn rủi ro, do bản chất dao động mạnh của các tài sản tài
chính và sự sụt giảm tính thanh khoản của những hàng hóa có tính đặc thù cao độ.
1. Bất động sản trong nền kinh tế tồn tại thị trường tài chính
Trong nền kinh tế, bất động sản luôn nằm trong nhóm lĩnh vực kinh doanh có tỷ lệ huy
động vốn cao nhất, điều đó cũng khiến hoạt động này rất dễ tạo nên một cuộc khủng
hoảng tài chính. Sử dụng các nguồn vốn vay, nhất là nguồn vốn ngắn hạn, cho các dự án
bất động sản trong giai đoạn tăng trưởng kinh tế nhanh khởi nguồn cho sự hình thành
bong bóng bất động sản. Một khi bong bóng vỡ, dấu hiệu đầu tiên là sụt giảm mạnh về
giá. Điều này đã từng xảy ra tại một số nước châu Á trong cuộc khủng hoảng tài chính
1997-98. Bất động sản mất giá trị dẫn tới nhiều khoản vay đã không thể thu hồi và tại
những nền kinh tế chịu tác động của khủng hoảng, tính thanh khoản suy yếu nghiêm
trọng.
2

Ngay tại Việt Nam, trong thời kỳ sau đó vài năm, những bất động sản thương mại ngày
nay rất phát đạt như Melía (Hà Nội) đã phải dừng phát triển rất lâu. Nguyên nhân không
gì khác ngoài việc suy kiệt nguồn đầu tư do chủ sở hữu mất năng lực tài chính để thực thi
tiếp. Chúng ta cũng nhận thấy đây là thời kỳ cả các nước Đông Á, Đông Nam Á và Việt
Nam đều cho thấy các biểu hiện vận hành kinh tế vĩ mô không đáng phấn khởi lắm. Hiển
nhiên, không thể tách riêng bất động sản khỏi các câu trả lời quan trọng của toàn bộ kiến
trúc kinh tế vĩ mô.
1.1. Quá

trình hình thành bong bóng có liên quan đến tín dụng

Theo tác giả Franklin Allen & Douglas Gale (2000), hai trạng thái bong bong có thể liên
quan trực tiếp tới thị trường bất động sản do tác động của tín dụng như sau.
Thứ nhất, dịch chuyển rủi ro. Đây là khái niệm xuất hiện khoảng giữa những năm 1970,
theo đó nhà đầu tư vay tiền để đầu tư vào các tài sản chưa tồn tại. Khi này dịch chuyển
rủi ro khiến cho việc định giá vượt trội lên so với giá trị cơ bản của tài sản, sinh ra bong
bong. Thường bong bong này làm cho khủng hoảng nếu xảy ra sau đó, thì sẽ trầm trọng
hơn.
Thứ hai, sự tăng trưởng đột ngột tín dụng gây ra bong bóng. Tăng trưởng nhanh nguồn
tín dụng giống như tín hiệu “động viên” người ta quẳng tiền vào các vụ đầu tư rủi ro, ở
hiện tại, tác động lên giá tài sản.
Những quá trình có nhiều thay đổi quan trọng, ở tầm cỡ chính sách vĩ mô, theo Allen và
Gale, cũng thường gây những tác động rất khó dự báo lên hành vi các trung gian tài
chính, quá trình tái tạo tiền và độ ổn định chung toàn hệ thống tài chính.
1.2. Mối

quan hệ bất động sản và kinh tế vĩ mô

Nền kinh tế Hoa Kỳ hiện dẫn đầu thế giới về quy mô, mức độ phát triển và phức tạp-tinh
vi trong các giao dịch. Những nghiên cứu xung quanh nó là gợi ý rất hữu ích cho nhận
thức các quá trình thị trường.
Trong công trình công bố năm 2000, tác giả Karl E. Case nghiên cứu vai trò của hai
nhóm bất động sản dân sinh và thương mại trong chu kỳ vận động kinh tế của Hoa Kỳ.
Nội dung nghiên cứu tập trung vào: (1) vai trò của lĩnh vực bất động sản trong mở rộng
tổng cầu của nền kinh tế, (2) các rủi ro của khu vực tài chính đối với việc chấp nhận tài
sản thế chấp là bất động sản, và (3) các hệ quả của lạm phát bất động sản với nền kinh tế.
Thị trường nhà ở tại Hoa Kỳ có qui mô rất lớn, tăng giá nhanh chóng và mang lại thu
nhập vốn đáng kể cho chủ sở hữu. T uy vậy, lạm phát nhà ở chỉ đóng góp một tỷ lệ khiêm
tốn trong tăng trưởng tiêu dùng của giai đoạn 1995-2000. Thêm nữa, mức tăng giá nhà ở
trong những năm cuối thập kỷ 1990 dường như chịu sự điều khiển của các nhân tố cơ bản
trong nền kinh tế chứ không phải do đầu cơ hay quán tính tăng giá (như đã diễn ra tại các
thị trường trong khu vực). Mức tăng gộp của giá nhà ở đã thu hẹp tương ứng nguồn vốn
dành cho thị trường chứng khoán trong 5 năm này. Và cuối cùng, do giá nhà ở rất khó đi
xuống và có quán tính khá lớn, có vẻ như suy thoái kinh tế không tạo ra sụt giảm đáng kể
3

với giá nhà ở.
Thị trường bất động sản cầm cố dân sinh tại Hoa Kỳ vào năm 2000 có qui mô khoảng 6,2
nghìn tỷ đô-la và phát triển ngày một phức tạp. Giai đoạn 1995-2000 ghi nhận vận hành
hiệu quả và lành mạnh của thị trường bất động sản cầm cố Hoa Kỳ. Rủi ro tài sản cầm cố
được phân bổ rộng khắp các công ty bảo hiểm tài sản cầm cố, người sở hữu các chứng
khoán được đảm bảo bằng tài sản cầm cố, và những người cho vay theo danh mục. Mặc
dù vậy, vẫn tồn tại những lo ngại về năng lực đa dạng hóa danh mục đầu tư của những
người nắm giữ tài sản cầm cố, rủi ro của thị trường phòng hộ, và mức rủi ro ngày một cao
hơn của thị trường nợ dưới chuẩn (chừng 5 năm sau, mối lo ngại này đã trở thành một
cuộc khủng hoảng tài chính thực sự).
Trong khi đó, giá trị cộng gộp của thị trường bất động sản thương mại vẫn tiếp tục duy trì
ở mức cao. Bản chất biến động nhanh chóng của nhóm hàng hóa này trên thị trường bất
động sản khiến chúng dễ bị tổn thương
trong các thời kỳ sụt giảm của thị trường.
Thị trường nhà ở toàn cầu lo lãi suất tăng
Tuy nhiên, thiệt hại với các bất động sản
Ông Dato Alan_ Tong, Chủ tịch Ban Thư ký
thương mại có thể được giảm bớt dựa trên
FIABCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương
cơ sở: tốc độ chậm tương đối của các hoạt
kiêm Chủ tịch FIABCI thế giới 2005-06,
nhận định hiện nay đối với bộ phận dân cư
động xây dựng, cơ chế sở hữu được đa
có thu nhập thấp, một trong những mối quan
dạng và phân bổ tốt về cấu trúc vốn đầu tư.
tâm chính của họ là làm thế nào có được
Những quan sát trên thị trường này cũng
một căn nhà để ở, đặc biệt là khi lạm phát
đang đẩy giá lên quá cao. “Tôi biết VN cũng
chỉ ra rằng các khoản thua lỗ tiềm năng có
đang đối diện với vấn đề này.”
một tỷ lệ nhỏ tương đối so với mức tăng
Thị trường nhà ở của Úc cũng không ngoại
qui mô vốn hóa của thị trường chứng
lệ. Tính đến tháng 9-2007, giá nhà ở tăng
khoán, thời kỳ từ 1995 đến 2000.
đều đặn, với mức tăng khoảng 3,4% tại
Sydney và Perth cho đến 16,2% tại
Brisbane. Lãi suất tăng cao nên hoạt động
giao dịch và khả năng thanh toán sụt giảm
dẫn đến việc nhiều người sở hữu nhà đang
tái đầu tư nhà ở của họ để cho thuê. Giá cho
thuê vì thế có khuynh hướng tăng lên. Trong
tình huống người thuê phải tìm kiếm lựa
chọn thanh toán ở mức thấp hơn, thì mức
cầu mới sẽ tiếp tục đẩy thị trường phân khúc
dưới tăng giá. Đây là vấn đề mà thị trường
Việt Nam cũng sẽ gặp phải trong thời kỳ
trung hạn.

Kết quả nghiên cứu của K. E. Case cũng
cho thấy tăng giá nhà ở, tăng tiền thuê nhà
(giá thực) và phân khu thu nhập thấp (trong
phân bố thu nhập của nền kinh tế) là các
tác nhân đáng kể nới rộng khoảng cách thu
nhập thực tế giữa nhóm người sở hữu bất
động sản và những người thuê sử dụng.

Một câu hỏi quan trọng khác, chưa được
Case giải quyết, đó là, sức khỏe của thị
trường bất động sản và tài sản cầm cố có
thể có tác động thế nào, trực tiếp và gián
tiếp, tới những vận động của thị trường chứng khoán (TTCK). Nếu một quan hệ chặt chẽ
được kiểm chứng thì một sự sụt giảm mạnh trên TTCK sẽ khai hỏa những khoản thiệt hại
trầm trọng với bất động sản và tài sản cầm cố.
Đề cập tới chủ đề này, Edward L. Glaeser (2000) cho rằng không giống như chứng
4

khoán, bất động sản, đặc biệt là nhà ở, vừa là tài sản vừa là tiêu dùng thiết yếu. Đặt giả
thiết rằng người ta không có bất kỳ kế hoạch nào về việc thay đổi chỗ ở và cộng đồng
đang sinh sống, thì các biến động giá bất động sản có tác động hầu như không đáng kể tới
lợi ích ròng của cá nhân. Khi giá bất động sản tăng lên gấp đôi có thể thấy gia tài cũng
tăng lên gấp đôi. Nhưng đồng thời, cũng xuất hiện một hiệu ứng ngược chiều. Đó là chi
phí để sống trong ngôi nhà cũng đã tăng lên một khoản tương ứng. Giá nhà tăng chỉ mang
lại cảm giác về sự giàu có hơn. Trên thực tế, do người sở hữu nhà vẫn cần tiếp tục sinh
sống tại đó nên họ không hề giàu lên. Và bởi giá nhà chiếm một tỷ trọng đáng kể trong
chi phí sinh hoạt, không thể xem xét biến động giá nhà ở, rộng hơn là giá bất động sản,
cùng cách với các thay đổi giá trị của danh mục đầu tư trên TTCK.
Cách tiếp cận kinh tế cổ điền gợi ý rằng độ thỏa dụng cá nhân tăng lên không chỉ trong
trường hợp giá bất động sản tăng mà cả khi giá giảm nữa. Lập luận này cho rằng dù giá
tăng hay giảm thì người sở hữu bất động sản vẫn có thể sử dụng tài sản đó. Đây là điểm
khác biệt rất rõ ràng với nhiều loại tài sản tài chính. Khi giá bất động sản đi xuống, người
nắm giữ nó có điều kiện để sử dụng cùng một tài sản với chi phí thấp hơn, và do đó, có
độ thỏa dụng cao hơn. T rong trường hợp giá tăng, đáng lý ra người sở hữu phải trả thêm
chi phí để sử dụng bất động sản nhưng điều này hiếm khi xảy ra, và như thế, độ thỏa
dụng của họ cũng tăng lên. Tuy nhiên, lợi ích có được từ việc sử dụng bất động sản đang
tăng giá thường không đáng kể gì so với khản tiền mặt mà người sở hữu bất động sản có
thể nhận thêm khi chuyển nhượng tài sản trong giai đoạn cao giá. Người sở hữu bất động
sản, có lẽ, thực sự ghi nhận gia tăng lợi ích từ việc tăng giá bất động sản thông qua khả
năng tối ưu lại nhu cầu tiêu dùng bất động sản của chính họ tại các mức giá khác nhau.
Tăng giá trên thị trường chứng khoán không có tính chất này.
Mức độ vay nợ trong cơ cấu nguồn vốn hình thành sở hữu bất động sản quyết định mức
độ thể hiện rõ ràng tới đâu các hiệu ứng trên. Tỷ lệ nợ càng cao thì các tác động càng
mạnh và hệ thống ngân hàng là cầu nối giữa vận động của giá bất động sản với các biến
động của chỉ số kinh tế vĩ mô. Phần đông các ngân hàng thương mại đều có danh mục bất
động sản trong đó các khoản cho vay có thế chấp (bằng bất động sản) thường chiếm tỷ
trọng cao. Có một thực tế được chấp nhận phổ biến như một quan điểm ước lệ (dù rằng
có thể không hoàn toàn đúng) rằng các cuộc khủng hoảng ngân hàng luôn kết nối tới việc
cho vay quá nhiều vào thị trường bất động sản. Xin lưu ý rằng bất động sản chứ không
phải chứng khoán hay ngoại hối. Khả năng chứng khoán hóa các bất động sản cầm cố và
thế chấp, giúp các ngân hàng xử lý tốt hơn rất nhiều vấn đề này.
Một hình thức khủng hoảng ngân hàng phổ biến khác có nguồn gốc từ việc tăng lãi suất.
Lãi suất cao hơn thực sự tạo ra biến cố tại các ngân hàng do phần nhiều tài sản thế chấp
và cầm cố có tính chất dài hạn và lãi suất không đổi, trong khi đó, các nguồn vốn của
ngân hàng (các khoản huy động vốn như tiền gửi, tiền tiết kiệm) lại có tính ngắn hạn và
có lãi suất điều chỉnh. Với nhiều tài sản cầm cố được chứng khoán hóa hơn, sự sai lệch
này được giảm nhẹ và thậm chí là biến mất. Các ngân hàng thương mại trở lại chính xác
với vai trò một người trung gian trên thị trường tài chính.
5

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Bất động sản

Redefining Retail Investment Global Real Estate Futures

In this publication, Jeremy Nowak, President and CEO of The Reinvestment Fund, examines the role of community-based arts and cultural activity in neighborhood development and points towards strategies for building an integrated vision of creativity and development. It focuses on the ways cultural activity and neighborhood development have complementary and in some ways intertwined missions, and offers a framework for flexible investment and funding that supports this synthesis and can contribute to imaginative and substantive urban revitalization....


Bộ Xây dựng: ' Bất động sản giảm giá là tốt'

Cơn sốt nhà đất cùng với những khoản lợi nhuận kếch xù khiến nhà đầu tư đổ xô vào địa ốc làm giá cả bị đẩy cao. Bất động sản giảm về gần giá trị thực là cơ hội để chủ đầu tư tái cơ cấu và khách hàng tiếp cận được nhà ở. Theo báo cáo trình Thủ tướng về tình hình thị trường bất động sản năm 2011 và một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường của Bộ Xây dựng, tình hình giao dịch bất động sản đều chững lại trong năm 2011. Đặc biệt...


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (Công trình thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý hoặc thuộc các hình thức sở hữu khác)

Nội dung xin phép xây dựng: Loại công trình: Diện tích xây dựng tầng trệt m2 Tổng diện tích sàn m2 Chiều cao Số tầng


Fire Behavior Case Study

An oral or written lease containing a specifi c duration may specify the terms for ending the lease. (Remember that any lease for more than one year must be in writing to be binding.) Th e lease could also end automatically at the end of the lease period and not require either party to notify the other. Be careful of any automatic renewal clauses that renew the lease for a certain period. If your lease is oral and there is a discrepancy as to the duration of the lease, it most likely will be treated as one without...


Luật Bất động sản của một số nước

Tài liệu tham khảo luật Bất động sản của một số nước


Bài giảng:Thẩm định đầu tư dự án xây dựng, bất động sản - 4 - Lưu Trường Văn

Từ kết quả thu thập dữ liệu khảo sát về thị trường địa ốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, các dự án chung cư lan cận ( xem bang 2 ) chỉ đe cập đến lân đề đen cầu về nhà ở chung cư mà thôi, nó không phải là lượng cầu là lương cầu vì vậy dư liệu nói trên không khẳng định mọi căn hộ chung cư được xây dựng lúc này đều có thể bán hết....


Property Valuation Modeling and Forecasting_6

Tham khảo tài liệu 'property valuation modeling and forecasting_6', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


US Real Estate Market Outlook 2012

Modified Internal Rate of Return (MIRR) is a technique used if more than one negative to positive cash flow change occurs. This technique is beyond the scope of this article. Its primary benefit is that it eliminates multiple negative and positive cash flows during the hold period, adjusts for reinvestment during periods of positive cash flow and the cost of borrowing to cover periods of negative cash flow. However, it still suffers from some of the deficiencies associated with Internal Rate of Return. Financial Management Rate of Return Financial Management Rate of Return (FMRR) is a...


Những lưu ý để tránh “hớ” khi mua căn hộ chung cư

Khi quyết định mua căn hộ chung cư, nhất thiết phải xem các căn hộ mẫu, bởi với đa số người dân không biết về xây dựng thì căn hộ dựa trên bản vẽ mặt bằng sẽ rất khó tưởng tượng. Thị trường bất động sản “ảm đạm” khiến các nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn nhưng lại là cơ hội giá cả phải chăng cho những người có nhu cầu mua để ở. Vì vậy, nhiều người có thu nhập trung bình đang tìm cách vay mượn để có thể sở hữu được vài chục mét đất hoặc...


GARDEN APARTMENT

During the Depression, Sloan (1936) conducted a detailed study of 135 leading industrial corporations. The companies in the study had complete financial histories over the 1922—1933 period and, in the authors’ opinion, were representative of large companies in business during this period. The study provides detailed income accounts and balance sheets for the aggregate and specific details for major industries and major corporations. At the peak of the stock market in late August/early September of 1929, the common stocks of the companies in Sloan’s (1936) sample had a market value of $30.8 billion. For the year 1929, the net profits, after tax, available for the common stock...


Tài liệu mới download

TCVN 7801:2008
  • 02/05/2018
  • 12.240
  • 254

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu