Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Vai trò của minh bạch công bố thông tin đối với giá trị và rủi ro của cổ phiếu nhìn từ chính sách cổ tức

Nghiên cứu này tìm hiểu sự tác động của điều kiện minh bạch thông tin đối với vai trò của chính sách cổ tức đối với giá trị của cổ phiếu và rủi ro của nhà đầu tư. Nói cách khác, bài báo muốn tìm hiểu sự hỗ trợ của minh bạch thông tin đối với chính sách cổ tức.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 17, SỐ Q2 - 2014
VAI TRÒ CỦA MINH BẠCH CÔNG BỐ THÔNG TIN
ĐỐI VỚI GIÁ TRỊ VÀ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU
NHÌN TỪ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC

ROLE OF DISCLOSURE AND TRANSPARENCY
TO STOCK PRICE AND VOLATILITY
FROM ASPECT OF DIVIDEND POLICY
Nguyễn Thu Hiền
Trường Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh, ĐHQG-HCM
Nguyễn Đức Trung
Trường Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh, ĐHQG-HCM
(Bài nhận ngày 11 tháng 7 năm 2013, hoàn chỉnh sửa chữa ngày 25 tháng 10 năm 2013)

TÓM TẮT

Minh bạch công bố thông tin là một trong hai nền tảng của quản trị công ty và giúp đảm
bảo các quyền lợi của những nhà đầu tư bên ngoài. Một trong những phương tiện để công ty công
bố thông tin cho bên ngoài là chính sách cổ tức. Hiện nay, Việt Nam là một thị trường mới nổi do
đó vấn đề công bố thông tin chưa được xem trọng. Nghiên cứu này tìm hiểu sự tác động của điều
kiện minh bạch thông tin đối với vai trò của chính sách cổ tức đối với giá trị của cổ phiếu và rủi ro
của nhà đầu tư. Nói cách khác, bài báo muốn tìm hiểu sự hỗ trợ của minh bạch thông tin đối với
chính sách cổ tức. Giá trị của cổ phiếu được đại diện bằng giá thị trường trung bình trong năm
của cổ phiếu. Rủi ro của nhà đầu tư được đại diện bằng sự biến động giá cổ phiếu. Nghiên cứu tìm
ra rằng công bố và minh bạch thông tin là yếu tố quan trọng tại Việt Nam, nơi mà những quy định
chưa được hoàn thiện, và rủi ro phần lớn thuộc về nhà đầu tư. Minh bạch công bố thông tin giúp
giảm rủi ro dao động giá cổ phiếu, và giúp nâng cao giá trị cổ phiếu.
Từ khóa: Quản trị công ty, minh bạch và công bố thông tin, chính sách cổ tức, bất đối xứng
thông tin, lý thuyết tín hiệu.
ABSTRACT
Transparency and disclosure are two platforms of corporate governance to protect the
rights of outside investors. One of the mechanisms through which companies send information
signal to external investors is dividend policy. Vietnam is an emerging market and the
disclosure of information is not of appropriate concern. This research aims at finding out the
impacts of dividend policy announcement in conditions of high and low information transparency
on the stock value and stock volatility. In other words, this paper studies the supporting roles of
information transparency to dividend policy. It is found that transparency and disclosure reduces
stock volatility and enhances stock prices. Therefore, transparency and disclosure is an important
factor in the stock market of Vietnam, where most of risks are borned by investors.

Trang 105

Science & Technology Development, Vol 17, No.Q2 - 2014
Keywords: Corporate governance, transparency and disclosure, dividend policy,
asymmetric information, signaling theory.
1. GIỚI THIỆU
Vai trò của quản trị công ty ngày càng được
xem trọng trên phạm vi toàn cầu, ngay tại Việt
Nam khái niệm về quản trị công ty đã được
nhắc tới nhiều qua các cuộc hội thảo và những
chuyên gia kinh tế. Nội dung của quản trị công
ty đặc biệt chú ý đến vấn đề minh bạch và công
bố thông tin bởi vì đây là sự đảm bảo cho việc
thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của cổ đông đối
với công ty. Do đó, nếu công ty thực hiện tốt
minh bạch và công bố thông tin sẽ thu hút được
nhiều nhà đầu tư bên ngoài. Đối với xã hội, minh
bạch và công bố thông tin giúp phân phối hiệu
quả những nguồn lực của nền kinh tế vào các
nơi cần thiết. Công ty có nhiều lựa chọn để công
bố thông tin qua rất nhiều kênh như báo cáo tài
chính, họp báo, đại hội cổ đông, trang website…
Ngoài ra, chính sách cổ tức là một phương tiện
quan trọng giúp công bố thông tin cho những nhà
đầu tư bên ngoài. Healy & Palepu [16] đã tiến
hành kiểm chứng và xác nhận rằng việc thay đổi
chính sách cổ tức sẽ truyền đạt những thông tin
về lợi nhuận trong tương lai của công ty. Hai tác
giả nhận thấy có sự tác động của việc công bố cổ
tức đối với không chỉ giá trị của cổ đông mà còn
tác động đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Tương
tự, trong kết luận của mình, Copeland & Weston
[7] đã nêu lên tác động tài chính quan trọng nhất
là hiệu ứng tín hiệu cổ tức phát sinh từ sự bất đối
xứng thông tin giữa những nhà quản lý và nhà
đầu tư.
Số liệu của thị trường chứng khoán Việt
Nam cho thấy giá trị chi trả cổ tức giai đoạn
2006-2012 tăng qua các năm, ngay cả trong giai
đoạn tăng trưởng khó khăn của nền kinh tế giai
đoạn 2008-2012. Trong điều kiện kinh tế khó
khăn, mặc dù các công ty thu xếp dòng tiền kinh
doanh một cách vất vả nhưng các công ty vẫn
cố gắng duy trì cổ tức. Hành động này cho thấy

Trang 106

công ty rất quan tâm đến hiệu ứng công bố thông
tin của chính sách cổ tức. Tuy nhiên, nếu mức
độ minh bạch thông tin cao thì lợi ích của việc
dùng cổ tức nhằm công bố tín hiệu ra thị trường
sẽ có tác dụng thấp hơn so với trường hợp có
mức độ minh bạch thông tin thấp. Nghiên cứu
này do vậy được thực hiện với mục đích tìm
hiểu tác động của việc công bố chính sách cổ
tức ảnh hưởng như thế nào đến giá trị và rủi ro
của cổ đông trong môi trường minh bạch thông
tin cao và thấp. Dữ liệu của nghiên cứu được thu
thập trên cả hai thị trường chứng khoán thành
phố Hồ Chính Minh (HOSE) và Hà Nội (HNX).
Số lượng công ty quan sát trong một năm là 100
công ty kéo dài trong vòng 3 năm 2010, 2011,
2012. Những công ty được chọn trong danh
sách 100 công ty mỗi năm là những công ty có
mức vốn hóa lớn nhất thị trường tính đến thời
điểm đầu năm tương ứng. Tổng số quan sát
công ty/năm là 300.
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Nghiên cứu này tìm hiểu tác động của minh
bạch công bố thông tin lên giá trị và rủi ro của
cổ phiếu thông qua phân tích chính sách cổ tức
của công ty. Mối liên hệ giữa chính sách cổ tức
với giá cổ phiếu và sự biến động giá cổ phiếu
đã được tìm hiểu bởi rất nhiều nhà nghiên cứu
khác nhau, tại những thời điểm và thị trường
khác nhau. Những nhóm lý thuyết này bao gồm:
lý thuyết chính sách cổ tức không liên quan đến
giá cổ phiếu, lý thuyết sở hữu trong hiện tại (the
bird-in-hand theory), lý thuyết chi phí đại diện,
lý thuyết hiệu ứng nhóm khách hàng, lý thuyết
cổ tức được xem như là công cụ truyền tín hiệu.
2.1. Chính sách cổ tức
Pandy (1979) định nghĩa cổ tức như là một
phần phân chia từ lợi nhuận ròng của một công
ty được ban giám đốc đề xuất để phân phối cho

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 17, SỐ Q2 - 2014
các cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phiếu mà họ
nắm giữ trong công ty. Woolridge (1982) định
nghĩa cổ tức là các khoản thanh toán cho những
cổ đông được thực hiện bởi các doanh nghiệp.
Khoản tiền đó được xem như là sự phân phối lợi
nhuận kinh doanh cho chủ sở hữu của công ty
và cũng có thể xem như là một phần thưởng cho
việc đầu tư vào doanh nghiệp.
Chính sách cổ tức thường bao gồm hai vấn
đề. Đầu tiên là quyết định các mốc thời gian chi
trả cổ tức cố định và các mốc thời gian này sẽ
tùy vào từng công ty có thể theo năm, nửa năm,
hoặc hàng quý. Vấn đề thứ hai là mức giá trị mà
công ty quyết định chi trả cho cổ đông. Ngày
nay, chính sách cổ tức không chỉ có hai vấn đề
trên mà có thêm sự lựa chọn phân phối tiền mặt
thông qua mua cổ phiếu thưởng. Các lựa chọn
chủ yếu xem xét làm thế nào để tối đa hóa lợi ích
cho cổ đông.
Theo Damodaran [8] có hai phương pháp để
đo lường chính sách cổ tức:
–– Lợi suất cổ phiếu (Dividend Yield): Lợi
suất của cổ phiếu được dùng vì nó cho thấy một
trong hai thành phần quan trọng của tổng lợi
nhuận khi đầu tư cổ phiếu.
–– Tỷ lệ chi trả cổ tức (Dividend payout
ratio): Tỷ số này được dùng bởi vì nó thể hiện
mức chi trả cổ tức so với lợi nhuận của công ty
và cũng là thông số quan trong cho việc ước tính
giá cổ phiếu.
2.2. Lý thuyết chính sách cổ tức không liên
quan đến giá cổ phiếu
Đại diện cho nhóm lý thuyết này là hai nhà
nghiên cứu Miller & Modigliani (1961). Hai
ông đề xuất rằng chính sách cổ tức không ảnh
hưởng đến cổ đông cũng như sự giàu có của cổ
đông không thay đổi khi tất cả các khía cạnh
của chính sách đầu tư không thay đổi. Lý thuyết
dựa trên giả thiết thị trường vốn là hoàn hảo,
thị trường không có thuế, không có chi phí giao

dịch (chuyển nhượng), những đối tượng mua và
bán cổ phiếu riêng lẻ không thể thao túng giá cổ
phiếu.
2.3. Lý thuyết sở hữu trong hiện tại

Khởi đầu cho lý thuyết này là Gordon (1961,
1962) lập luận rằng những nhà đầu tư thích một
chính sách cổ tức cao. Họ thích được nhận cổ
tức ngay ngày hôm nay thay vì phải đợi sự tăng
giá không chắc chắn của cổ phiếu (capital gains)
trong tương lai. Cơ sở của lý thuyết này là những
biến động và tính không chắc chắn của tương
lai. Ngoài ra, thêm một yếu tố củng cố cho lý
thuyết được nhà nghiên cứu Al-Malkawi (2007)
đưa ra đó là những tài sản được công ty đầu tư
quản lý thường có thời gian đầu tư trải dài qua
nhiều thời kỳ nắm quyền của các ban giám đốc
khác nhau. Do hiệu quả công việc của mỗi thời
kỳ ban giám đốc khác nhau nên suất sinh lợi của
tài sản khác nhau qua các giai đoạn. Việc tái đầu
tư sẽ không chắc chắn tạo ra lợi nhuận lớn hơn
trong tương lai.
2.4. Lý thuyết chi phí đại diện
Theo Jensen & Meckling (1976), chi phí đại
diện xuất phát từ việc tách bạch giữa quyền sở
hữu và quyền quản lý, phát sinh khi ban giám
đốc công ty thực hiện những hoạt động nhằm
mục đích mang lại lợi ích riêng cho họ thay vì
những hoạt động có lợi cho các cổ đông, chính
là những người sở hữu công ty. Những lợi ích từ
quyết định này có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp.
Ngoài ra, chi phí đại diện còn có thể phát sinh
bởi cổ đông. Những cổ đông của các công ty có
quá nhiều tiền mặt thường yêu cầu chi trả cổ tức
thay vì tái đầu tư. Do vậy, bên cạnh chi phí đại
diện được đề cập bởi Jensen & Meckling (1976)
thì Easterbrook [12] đã đưa ra chi phí đại diện
phát sinh từ thái độ e sợ rủi ro của ban giám đốc.
Thái độ e ngại với rủi ro bắt nguồn từ việc ban
giám đốc lo sợ kết quả kinh doanh của công ty
kém sẽ ảnh hưởng đến vị trí công việc của họ,

Trang 107

Science & Technology Development, Vol 17, No.Q2 - 2014
nên họ có xu hướng chọn những dự án an toàn
cũng đồng nghĩa với suất sinh lợi không cao.
2.5. Lý thuyết hiệu ứng nhóm khách hàng

Nhà đầu tư được xem như khách hàng, mỗi
khách hàng khác nhau sẽ có những nhu cầu khác
nhau và có xu hướng thích mua cổ phiếu của các
công ty thực hiện những chính sách cổ tức đáp
ứng được nhu cầu cụ thể của mình. Điều này
xảy ra do nhà đầu tư phải chịu những mức thuế
khác nhau trong hai tình huống được chi trả cổ
tức và tăng giá của cổ phiếu, bên cạnh việc phát
sinh chi phí giao dịch khi thực hiện mua bán cổ
phiếu. Miller & Modigliani (1961) lập luận rằng
để tối thiểu hóa các chi phí này nhà đầu tư sẽ ưu
tiên lựa chọn những công ty nào có thể đem đến
cho họ những lợi ích tốt nhất mà họ mong đợi.
Tương tự như vậy, công ty hướng đến thu hút
những đối tượng khách hàng khác nhau dựa trên
chính sách cổ tức của họ qua các thời kỳ phát
triển của mình.
Al-Malkawi (2007) khẳng định rằng những
công ty, trong thời kỳ tăng trưởng, thường có xu
hướng trả cổ tức thấp hơn, điều này sẽ thu hút
những khách hàng mong muốn kiếm lợi nhuận
từ việc tăng giá cổ phiếu trong tương lai. Trong
khi đó, đối với những công ty, trong giai đoạn
bão hòa sẽ có xu hướng chi trả nhiều cổ tức hơn,
thu hút các đối tượng khách hàng yêu cầu có thu
nhập ngay từ cổ tức. Cũng trong nghiên cứu năm
2007, Al-Malkawi đã chia các khách hàng thành
hai nhóm: nhóm khách hàng bị chi phối bởi thuế
và nhóm khách hàng bị chi phối bởi chi phí giao
dịch. Ông kết luận rằng những nhà đầu tư giao
dịch cổ phiếu trong thị trường có khung thuế suất
cao thường thích các công ty trả ít hoặc không
trả cổ tức. Tuy nhiên, trường hợp ngược lại cũng
xảy ra khi các nhà đầu tư thích nhận được cổ tức
hơn nếu chi phí giao dịch cổ phiếu ở mức cao.
Đặc biệt đối với các nhà đầu tư nhỏ, lẻ họ cần cổ
tức để đáp ứng những nhu cầu của bản thân hoặc
họ không có khả năng chi trả cho các khoản chi

Trang 108

phí giao dịch quá cao.
2.6. Lý thuyết cổ tức được xem như là công
cụ truyền tín hiệu
2.6.1. Vấn đề bất đối xứng thông tin
Khái niệm bất đối xứng thông tin được
Akerlof. G [4] đưa ra đầu tiên trong thị trường
mua bán xe ô tô. Spence, M [29] cho rằng bất
đối xứng thông tin còn xảy ra trong thị trường
tuyển dụng lao động. Tiếp nối các lý thuyết của
các tác giả trên, cơ chế sàng lọc của Stiglitz. J
[31] cho rằng bất cứ hàng hóa nào đều có những
đặc tính khác nhau như chất lượng, mẫu mã nên
cần phải phân loại chúng. Trên thị trường chứng
khoán, Copeland & Weston [7] định nghĩa khi có
một cơ chế giúp cho một nhóm người tham gia
trong thị trường có được thông tin chính xác và
kịp thời hơn những người còn lại thì xuất hiện
tình trạng bất đối xứng thông tin.
2.6.2. Lý thuyết tín hiệu
Trong nghiên cứu của Miller & Modigliani
(1961) giả thiết rằng nhà đầu tư và ban giám đốc
đều có hiểu biết hoàn hảo và toàn diện về công
ty. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng
luôn có khoảng cách về thông tin giữa các nhà
quản lý và các nhà đầu tư bởi nhà quản lý kiểm
soát hoạt động của công ty hàng ngày và nắm bắt
nhiều thông tin nội bộ mà nhà đầu tư bên ngoài
không tiếp cận được. Để thu hẹp khoảng cách
này, nhà quản lý sử dụng cổ tức như là một công
cụ để truyền tải các thông tin nội bộ của công ty
cho các nhà đầu tư (Al-Malkawi, 2007).
Trong điều kiện bất cân xứng thông tin này,
cổ tức được xem là công cụ truyền tín hiệu còn
được thấy trong kết quả nghiên cứu của Gordon
(1963) và Lintner, J. [20]. Theo nghiên cứu của
hai tác giả, thông thường nhà đầu tư đều rất e
ngại rủi ro, không thích mạo hiểm điều đó lý giải
tại sao họ thích cổ tức hiện tại và tăng trưởng ổn
định hơn là trông chờ vào việc tăng giá cổ phiếu.
Cũng theo kết quả của hai tác giả trên, cổ tức

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 17, SỐ Q2 - 2014
cung cấp một tín hiệu về sự phát triển của công
ty cho nhà đầu tư.
Lý thuyết tín hiệu là nền tảng chủ yếu của
bài nghiên cứu để tìm hiểu ảnh hưởng của chính
sách cổ tức đến giá trị cổ phiếu và sự biến động
của cổ phiếu đại diện cho rủi ro của nhà đầu tư.
2.7. Vai trò minh bạch và công bố thông tin

Quản trị công ty là các quy tắc, hệ thống được
thiết lập nhằm kiểm soát tốt nhất vấn đề đại diện
giúp gia tăng giá trị của cổ đông. Quản trị công
ty mà trong đó minh bạch và công bố thông tin là
yếu tố rất quan trọng đối với khả năng tồn tại dài
hạn của công ty và đối với việc phân phối nguồn
lực hiệu quả trong thị trường tài chính. Như
Cromme (2005) đã chỉ ra chức năng quan trọng
của quản trị công ty đó chính là tạo ra sự minh
bạch, niềm tin của thị trường vào điều hành công
ty của ban quản trị. Farrer & Ramsay (1998) đưa
ra nhận định bằng cách công bố tất cả các tài
liệu thông tin cho công chúng, nhà quản lý sẽ có
ít cơ hội hơn để theo đuổi lợi ích cho riêng bản
thân. Mục tiêu sau cùng của minh bạch là giúp
giám sát quá trình ra quyết định của nhà quản lý
để đảm bảo rằng tất cả các hành động của họ đều
hướng đến mục tiêu phù hợp với lợi ích cổ đông
và thúc đẩy hành vi quản lý theo hướng tối đa
hóa sự giàu có của cổ đông.
Tính minh bạch của công ty được định nghĩa
là sự sẵn có của những thông tin cụ thể trong
hoạt động kinh doanh mà công ty đang thực
hiện. Những thông tin cụ thể này phù hợp với
nhu cầu thông tin của nhà đầu tư bên ngoài, và
được xem như là kết quả chung của một hệ thống
nhiều hoạt động như thu thập, xử lý, xác nhận và
truyền đạt thông tin cho các bên tham gia trên
thị trường (Bushman & Smith, 2003; Bushman
et al., 2004). Minh bạch của công ty là việc thúc
đẩy công bằng, hiệu quả, minh bạch trong quản
lý để đáp ứng nhu cầu mục tiêu của tổ chức.
Minh bạch cũng chính là động lực thúc đẩy quá
trình xây dựng hệ thống và cơ cấu giúp cho việc

hợp tác và kiểm soát công ty với tầm nhìn chiến
lược dài hạn thỏa mãn nhu cầu của chủ sở hữu,
nhà cung cấp, khách hàng và các định chế tài
chính trong quá trình soạn thảo những luật lệ và
quy định trong việc kinh doanh.
Trong nghiên cứu này, dữ liệu từ kết quả đánh
giá cho nội dung Minh bạch và công bố thông
tin trong Thẻ điểm Quản trị công ty Việt Nam
do IFC thực hiện trong ba năm 2010, 2011 và
2012 sẽ được sử dụng cho các phân tích. Theo
Thẻ điểm này, minh bạch thông tin được đo dựa
vào thang đo được xây dựng từ các nguyên tắc
quản trị công ty của OECD - thước đo được công
nhận toàn cầu về Quản trị công ty nói chung và
về Minh bạch thông tin nói riêng và về quản trị
công ty nói chung. Nguyên tắc Quản trị công ty
của OECD được công nhận toàn cầu và được
áp dụng tại các nước thành viên lẫn không phải
thành viên của OECD. Bộ nguyên tắc được xây
dựng năm 1998 và chỉnh sửa năm 2004. Nội
dung thang đo “Minh bạch và công bố thông tin
của doanh nghiệp” gồm: (1) Chất lượng Công
bố thông tin về Cấu trúc sở hữu; (2) Chất lượng
của Báo cáo thường niên; (3) Chất lượng công
bố thông tin đối với giao dịch với các bên có liên
quan; (4) Thông tin về việc mua bán cổ phiếu
công ty của thành viên Hội đồng quản trị; (5) Ý
kiến kiểm toán độc lập và Báo cáo kiểm toán;
(6) Công bố thông tin thông qua các phương tiện
truyền thông; (7)Tình hình công bố báo cáo tài
chính; (8)Thông tin từ trang web công ty; (9)
Thông tin về quan hệ cổ đông. Điểm minh bạch
và công bố thông tin là điểm số được xây dựng
từ việc đánh giá các khía cạnh trên, gồm 32 câu
hỏi. Công ty nhận được điểm từ 0 - 2 điểm cho
mỗi câu hỏi tuỳ theo mức độ đáp ứng tiêu chí
đánh giá.
Theo kết quả nghiên cứu của các tác giả khác
cho thấy việc minh bạch công bố thông tin sẽ hỗ
trợ rất nhiều cho nhà đầu tư và cổ đông trong các
quyết định lựa chọn đầu tư bởi vì điều này giúp
cho nhà đầu tư đánh giá chính xác hiện trạng và

Trang 109

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Chứng khoán

Tái cơ cấu hay đóng cửa công ty chứng khoán?

Công ty chứng khoán Tràng An bị đình chỉ hoạt động môi giới. Một chuyên gia trong ngành chứng khoán cho rằng, sự trở lại của những công ty này rất khó trong bối cảnh hiện nay, nhất là khi hầu bao của các công ty này đã cạn kiệt Thực cảnh thêm ảm đạm khi có 9 Công ty chứng khoán ở vào tình trạng bị kiểm soát đặc biệt như: Công ty chứng khoán Sài Gòn Thương Tín (SBS), Công ty chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIG), Công ty chứng khoán Mê Kông... Nhiều...


The Intelligent Investor: The Definitive Book On Value part 62

The Intelligent Investor: The Definitive Book On Value part 62. The purpose of this book is to supply, in a form suitable for laymen, guidance in the adoption and execution of an investment policy. Comparatively little will be said here about the technique of analyzing securities; attention will be paid chiefly to investment principles and investors’ attitudes. We shall, however, provide a number of condensed comparisons of specific securities - chiefly in pairs appearing side by side in the New York Stock Exchange list in order to bring home in concrete fashion the important elements involved in specific choices of common stocks....


Bản cáo bạch ??

1. Bản cáo bạch là gì? Khi phát hành chứng khoán ra công chúng, công ty phát hành phải công bố cho người mua chứng khoán những thông tin về bản thân công ty, nêu rõ những cam kết của công ty và những quyền lợi cơ bản của người mua chứng khoán...để trên cơ sở đó người đầu tư có thể ra quyết định đầu tư hay không. Tài liệu phục vụ


Phân tích kỹ thuật Metastock P2

Tìm hiểu giao diện của Metastock Các phần trước tôi đã nói sơ về việc sử dụng The Downloader và các thao tác trên dữ liệu. Ngoài những chức năng đã đề cập, khi mở datasheet của một chứng khoán, trên hàng menu sẽ có thêm menu Adjust (không phải chức năng Adjust trong menu Tools) sử dụng để điều chỉnh dữ liệu khi có các nghiệp vụ tách, gộp cổ phiếu. Tuy nhiên, quan trọng nhất trong The Downloader vẫn là 2 chức năng Convert và Test trong menu Tools mà các bạn mới tìm hiểu nên nắm rõ....


Đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Giao dịch - Môi giới CK

Đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới - Giao dịch CK đợt 01/2007


Bài giảng Thị trường chứng khoán - Trần Thu Phương

Bài giảng "Thị trường chứng khoán" do Trần Thu Phương biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về thị trường chứng khoán, công ty chứng khoán, chứng khoán, phân tích chứng khoán, thị trường chứng khoán thứ cấp, thị trường chúng khoán sơ cấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


BÀI GIẢNG KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN - TS. NGUYỄN VĂN LỊCH - 5

Thế nào là lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận? 2. Tỷ suất lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất được hình thành như thế nào? Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này? 3. Tư bản thương nghiệp được hình thành như thế nào? Lợi nhuận thương nghiệp do đâu mà có? 4. Nguồn gốc của tư bản cho vay ? bản chất của lợi tức cho vay là gì? 5. Công ty cổ phần và thị trường chứng khoán được hình thành như thế nào? ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu vấn đề...


Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 3 - GV.TS.Tr.T Mộng Tuyết

Chương 3 Thị trường trái phiếu của bài giảng thị trường chứng khoán, sẽ giúp các bạn nắm vững về khái niệm trái phiếu, đặc trưng của trái phiếu, các loại trái phiếu, lợi tức và rủi ro của trái phiếu, các nhân tố ảnh hưởng giá trái phiếu.


Bài 4. Những cơ sở căn bản của Phân tích kỹ thuật

Nhà phân tích kỹ thuật trên thị trường chứng khoán là những người có thể dự đoán giá cổ phiếu trong tương lai bằng việc phát hiện ra xu hướng giá trong quá khứ. Cùng với mong muốn góp sức để nâng cao tính chuyên nghiệp của thị trường. Xin


Bond markets analysis and strategies 4th edition_4

Tham khảo tài liệu 'bond markets analysis and strategies 4th edition_4', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

VSTEP speaking part 2 sample answers
 • 28/03/2017
 • 89.372
 • 829

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Stock Market Wizards Part 2
 • 22/09/2010
 • 63.092
 • 574

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu