Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ứng dụng mô hình vectơ hiệu chỉnh sai số (vecm) để phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam bằng cách ứng dụng mô hình Vectơ hiệu chỉnh sai số (VECM). Thông qua mô hình VECM đã tìm thấy mối quan hệ dài hạn giữa tăng trưởng kinh tế và sự phát triển TTCK Việt Nam.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 17, SỐ Q2 - 2014
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VECTƠ HIỆU CHỈNH SAI SỐ (VECM)
ĐỂ PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
APPLYING THE VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM)
TO ANALYZE THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND STOCK
MARKET DEVELOPMENT IN VIETNAM.
Nguyễn Thị Phương Nhung
Trường Đại học Hoa Sen - nhung.nguyenthiphuong@hoasen.edu.vn
(Bài nhận ngày 7 tháng 7 năm 2014, hoàn chỉnh sửa chữa ngày 22 tháng 8 năm 2014)

TÓM TẮT
Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của thị trường
chứng khoán (TTCK) Việt Nam bằng cách ứng dụng mô hình Vectơ hiệu chỉnh sai số (VECM).
Thông qua mô hình VECM đã tìm thấy mối quan hệ dài hạn giữa tăng trưởng kinh tế và sự phát
triển TTCK Việt Nam. Bên cạnh đó bài viết sử dụng kiểm định nhân quả Granger chứng tỏ tồn tại
mối quan hệ một chiều rằng sự phát triển TTCK Việt Nam có ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.
Nguyên nhân tác động là do kích cỡ thị trường có quan hệ nhân quả một chiều có thể tác động có
ý nghĩa đến GDP nhưng tính thanh khoản thị trường cũng như độ năng động thị trường không đủ
bằng chứng để kết luận có bất kỳ mối quan hệ nhân quả nào tác động đến GDP. Mặt khác thông qua
phân rã phương sai tăng trưởng kinh tế cũng cho thấy tỉ lệ đóng góp nhỏ của sự phát triển TTCK
đến tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, bài viết cũng ngụ ý một số kiến nghị cho chính sách tập trung
giải pháp nhằm gia tăng tính thanh khoản và độ năng động của thị trường để có thể đóng góp cho
tăng trưởng kinh tế Việt Nam tốt hơn trong tương lai.
Từ khoá: tăng trưởng kinh tế, sự phát triển thị trường chứng khoán, mô hình VECM, kiểm
định nhân quả Granger
ABSTRACT
The paper researchs the cause-effect relationship between economic growth and stock
market development in Vietnam by using vector error correction model (VECM). The results
prove that there is a long-term relationship between Vietnamese economic growth and its stock
market. Besides, the Granger causality test illustrates that there exists a unidirectional relationship
which Vietnamese stock maket development will cause Granger - causality to the economic growth.
Thanks to its market capitalization size, Vietnamese stock market performs its role in funding for the
economy. But there is not enough evidence to conclude that the stock market’s liquidity and
turnover ratio can cause Granger causality to its economic growth. The other findings show
that there is only a small contribution ratio of the stock market to the economic growth by
using variance decomposition of GDP. Finally, the paper also suggests some policies for Vietnamese
Government in improving the stock market’s liquidity and turnover ratio to contribute to the

Trang 73

Science & Technology Development, Vol 17, No.Q2 - 2014
economy in the future.
Keywords: Stock market development, economic growth, Vietnam stock market, vector
error - correction model (VECM)
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thị trường tài chính nói chung và thị trường
chứng khoán (TTCK) nói riêng luôn đóng vai
trò quan trọng cho những quốc gia đang phát
triển như Việt Nam bởi vì TTCK là một kênh
huy động vốn đóng vai trò quan trọng trong nền
kinh tế thị trường, tạo điều kiện cho Nhà nước,
doanh nghiệp và các cá nhân có khả năng huy
động nguồn vốn với chi phí thấp và giá trị lớn để
phục vụ cho mục đích phát triển hoạt động sản
xuất kinh doanh. Việt Nam mở cửa TTCK vào
ngày 28 tháng 7 năm 2000, kích cỡ thị trường
hiện tại vẫn còn khá nhỏ so với các quốc gia
Châu Á khác, tổng vốn hóa thị trường chiếm 949
ngàn tỷ đồng chiếm khoảng 19.7% GDP năm
2013. Ở Việt Nam các tác giả chủ yếu sử dụng
phương pháp duy vật biện chứng và tổng hợp dữ
liệu thứ cấp để nghiên cứu các vấn đề về TTCK
và tăng trưởng kinh tế nằm trong qui luật vận
động và phát triển, kế thừa những kết quả, những
mặt tích cực đã đạt được trong mối liên hệ phổ
biến qua các giai đoạn làm nền tảng để xem xét
mối quan hệ biện chứng giữa đối tượng nghiên
cứu. Ngoài ra, rất nhiều nghiên cứu ở TTCK Việt
Nam sử dụng dữ liệu chỉ số VN-Index đại diện
cho biến TTCK trong khi các biến vĩ mô lấy cho
toàn quốc bởi Vn-Index chỉ đại diện cho khoảng
326 công ty ở Sàn Thành Phố Hồ Chí Minh trong
khi ở Hà Nội có khoảng 406 công ty. Trên cơ sở
muốn tìm hiểu mối quan hệ nhân quả giữa tăng
trưởng kinh tế và sự phát triển TTCK Việt Nam
Tác giả muốn đề xuất hướng nghiên cứu trên cơ
sở biến sự phát triển TTCK được tổng hợp kích
cỡ và tính thanh khoản của thị trường.
2. MỐI QUAN HỆ GIỮA
TRƯỞNG KINH TẾ VÀ TTCK

Trang 74

TĂNG

2.1. Tác động của TTCK lên tăng trưởng
kinh tế
Đầu tiên F´elix Fofana N’Zu´ [4] cho rằng
TTCK có nhiều chức năng để đóng góp cho nền
kinh tế như kênh huy động các khoản tiết kiệm
nhàn rỗi, đa dạng hóa rủi ro, phân phối nguồn lực
hiệu quả, có được thông tin đầy đủ từ các công
ty, cải thiện tính thanh khoản …có thể tác động
đến tăng trưởng thông qua những chức năng này.
Nghiên cứu của Griffin [5] đã nhận định rằng
ở những nước phát triển, nền kinh tế còn nhiều
bất cập và yếu kém, các hãng thường có quy mô
nhỏ lẻ, thị trường mới hình thành và đang trong
giai đoạn phát triển. Mức độ càng dễ thay đổi
giá cả trên TTCK ở những nước đang phát triển
đã làm bất lực những nhà đầu tư trong việc xem
xét dấu hiệu của giá cả cũng như trong việc phân
phối nguồn lực một cách hiệu quả. Ông cũng
tán thành rằng TTCK có thể thu hút đầu tư nước
ngoài và các dòng ngân lưu vào, nhưng họ cho
rằng những dòng này mang tính chất đầu cơ tích
trữ và thường không liên quan đến nền tảng phát
triển kinh tế. Ngoài ra, sự tự do hoá thị trường
của chính phủ cũng cho phép nhà đầu tư nước
ngoài có thể mua cổ phần của những công ty nội
địa. Điều này có thể dẫn đến rủi ro như làm giảm
tỷ lệ tiết kiệm.Vì thế sẽ làm chậm sự phát triển
kinh.
2.2. Tác động của tăng trưởng kinh tế lên
TTCK
Tác động của tăng trưởng kinh tế có thể tác
động lên sự phát triển của thị trường chứng
khoán ở nhiều mặt tùy theo cấu trúc từng thị
trường chứng khoán khác nhau. Cụ thể các tác
động chính có thể kể đến như sau:
Thứ nhất, với sự mở rộng của nền kinh tế sẽ

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 17, SỐ Q2 - 2014
khuyến khích hệ thống ngân hàng, tổ chức tài
chính trung gian, và công ty chứng khoán phát
triển. Hơn nữa, hoạt động của nền kinh tế dựa
trên nhiều yếu tố trong đó đóng vai trò chủ đạo
là vốn, có rất nhiều hình thức để huy động nguồn
vốn cần thiết trong đó có TTCK, hiệu quả hơn,
nhanh hơn, tiết kiệm hơn cũng như tăng cường
vị thế của công ty. Qua đó nền kinh tế cũng phát
triển và mở rộng thị trường. Do đó, khi nền kinh
tế phát triển, doanh nghiệp mở rộng quy mô,
đảm bảo kết quả kinh doanh tốt, gia tăng tốc độ
tăng trưởng theo.
Thứ hai, khi tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng
sẽ tăng số lượng doanh nghiệp đặc biệt là các
công ty cổ phần, doanh nghiệp càng nhiều sẽ
tạo công ăn việc làm cho nền kinh tế và doanh
nghiệp cùng muốn huy động nhiều vốn hơn cho
đó cũng giúp mở rộng kích cỡ TTCK và tăng
tính thanh khoản để đáp ứng nhu cầu của doanh
nghiệp.
Thứ ba, theo Trần Văn Hoàng và Tống Bảo
Trân [2] cho rằng khi kinh tế phát triển, tỷ lệ
thất nghiệp giảm, dẫn đến thu nhập khả dụng
của người dân và mọi người có xu hướng tiêu
dùng nhiều hơn. Khi hàng hóa dịch vụ tăng, các
công ty có lợi nhuận dẫn đến giá chứng khoán
tăng. Các công ty sẽ cố gắng củng cố niềm tin
nhà đầu tư…làm thị trường cũng phát triển theo.
Đồng thời, khi nền kinh tế tăng trưởng tốt, sẽ
thu hút nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
FDI (Foreign Direct investment) và vốn đầu tư
gián tiếp FII (Foreign Indirect Investment). Khi
lượng vốn đổ vào thị trường lớn , giá có thể tăng
cao và ngược lại áp lực bán lớn sẽ làm giá cổ
phiếu giảm. Khi có nhiều nhà đầu tư nước ngoài
tham gia, giúp cải thiện tính hiệu quả và sự minh
bạch thị trường, kéo theo sự năng động và làm
thị trường phát triển.
3. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
Kể từ những năm 90, đã có nhiều nghiên cứu
dẫn đường làm rõ về mối quan hệ giữa tăng

trưởng kinh tế và sự phát triển TTCK.
Đầu tiên, Ross Levine và Zervos [3] là một
trong những nhà nghiên cứu tiên phong đã làm
rõ mối quan hệ này, hàm số về mối quan hệ các
nhà nghiên cứu này đưa ra gồm có:
Yt = αXt + βStockt + μt
Trong đó:
Yt: là tỷ lệ tăng trưởng của GDP.
Xt: là tập hợp hệ thống biến bao gồm chi
tiêu của chính phủ , đầu tư công cộng , nguồn
viện trợ phát triển, đầu tư trực tiếp nước ngoài,
lạm phát.
Stockt: thể hiện cho chỉ số phát triển của
TTCK.
Các Tác giả sử dụng phương pháp hồi quy ở
41 quốc gia đã kết luận rằng những nhân tố của
sự phát triển TTCK ảnh hưởng tích cực và ảnh
hưởng mạnh mẽ đến tăng trưởng kinh tế trong
dài hạn.
Thứ hai, Griffin [5] cho rằng để đánh giá
TTCK chúng ta cần đánh giá kích cỡ, chiều sâu,
tính thanh khoản của các loại cổ phiếu có mặt
trên thị trường. Vì thế Tác giả này đã đề nghị
thêm ba biến mới vào mô hình của Levine và
Zervos để làm rõ thêm cho nhân tố ảnh hưởng
đến TTCK bao gồm:
Yt = αXt + β1 MCapt + β2 Liquidt
+β3Conct + μt
Trong đó:
Yt and Xt: được giải thích theo mô hình
như trên.
MCapt: là tỷ lệ vốn hoá thị trường
(Market Capitalization ).
Liquidt: là tính thanh khoản (Liquidity).
Conct: là mức độ tập trung tư bản
của bốn hãng dẫn đầu thị trường (Four-firm
concentration ratio).
Đồng quan điểm về cách đo sự phát triển
TTCK còn có Demirguc-Kunt và Ross Levine[3],

Trang 75

Science & Technology Development, Vol 17, No.Q2 - 2014
Felix Fofana N’Zue [4].
Thứ ba, nghiên cứu của nhóm tác giả Ita
Joseph John và cộng sự [6] để đo mối quan hệ sử
dụng nhóm biến tính thanh khoản thị trường, tỷ
lệ vốn hóa thị trường trên GDP, tỷ lệ tiết kiệm,
tỷ lệ đầu tư và đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI.
Thứ tư, TMing-Hua Liu và cộng sự [7] nghiên
cứu về mối quan hệ giữa các biến số vĩ mô khác
nhau và giá chứng khoán ở Trung Quốc sử dụng
các biến số vĩ mô bao gồm tỷ giá hối đoái, nguồn
cung tiền và lạm phát, chỉ số sản xuất công
nghiệp và lãi suất. Kết quả nghiên cứu này đã
chứng tỏ rằng có mối quan hệ dài hạn giữa các
biến số vĩ mô và chỉ số thị trường chứng khoán
Trung Quốc. Trong đó chỉ số sản xuất công
nghiệp và nguồn cung tiền có mối quan hệ cùng
chiều với giá cổ phiếu. Lạm phát, lãi suất và giá
trị tiền tệ thì ảnh hưởng nghịch chiều đến giá cổ
phiếu.
Ở Việt Nam, Lê Đạt Chí [1] đã nghiên cứu
TTCK Việt Nam bằng cách ứng dụng mô hình
mạng thần kinh nhân tạo gồm các biến số nghiên
cứu: lạm phát, tỷ giá, lãi suất, sản lượng công
nghiệp, cán cân thương mại, cung tiền M2,
Vn-Index. Gần đây nhất có nghiên cứu của Trần
Văn Hoàng và Tống Bảo Trân [2]. Hai tác giả
này sử dụng hai biến GDP và VN-Index kiểm
định nhân quả Granger để nghiên cứu về tăng
trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán Việt
Nam cho thấy có mối quan hệ nhân quả một
chiều từ thị trường chứng khoán đến tăng trưởng
kinh tế.

Lý thuyết tăng trưởng Keynes tập trung vai trò
của đầu tư và tiết kiệm như một thành phần của
cầu và việc tích trữ nguồn vốn. Nhà nước có thể
đưa thêm tiền vào lưu thông để giảm lãi suất cho
vay, khuyến khích nhà kinh doanh mở rộng qui
mô đầu tư, kiểm soát lạm phát, mở rộng nhiều
hình thức đầu tư, đầu tư vào lĩnh vực nào cũng
tốt để tạo nhiều việc làm và mang lại thu nhập.
TTCK bản chất góp phần huy động các khoản
tiết kiệm để đầu tư từ đó tác động đến tăng trưởng
kinh tế. Vì thế TTCK có được xem như nhân tố
của tăng trưởng kinh tế [8]. Trên quan điểm nhấn
mạnh vai trò cung cấp vốn và đầu tư của TTCK
đến tăng trưởng kinh tế. Tác giả chọn nhóm
biến đo lường sự phát triển TTCK (gọi tắt là
STOCKDEV) bằng cách lấy trung bình hai biến
số tỷ lệ vốn hóa thị trường trên GDP (gọi tắt là
MACAP) và tính thanh khoản được đo bằng tổng
giá trị giao dịch trên GDP (gọi tắt là TRADEVA). Tăng trưởng kinh tế được đo bằng tốc độ
tăng trưởng GDP (gọi tắt là ECOGROWTH), các
biến khác trong mô hình tổng đầu tư trên GDP
(gọi tắt là INVGDP), nguồn cung tiền M2 trên
GDP (gọi tắt là MOSUPPLYGDP), chỉ số giá
tiêu dùng CPI, hệ số hiệu chỉnh sai số ECT. Dữ
liệu về ECOGROWTH, INVGDP, CPI được
lấy từ Tổng Cục Thống kê, MOSUPPLYGDP
được lấy từ Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, MACAP và
TRADEVA được tổng hợp từ Sở Giao Dịch
Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hà
Nội, dữ liệu được lấy theo quý từ quý 1 năm
2004 đến quý 4 năm 2012. Mô hình VECM cụ
thể như sau:

n1
n2
∆ECOGROWTH =+
β
+
∑ β ∆ECOGROWTH + ∑ β ∆STOCKDEV
t
0
1i
2i
t −i
i 1=
i 1
=
n3
n4
n5
+ ∑ β ∆INVGDP
+ ∑ β ∆MOSUPPLYGDP
+ ∑ β ∆CPI
+
3i
t −i
4i
t −i
5i
t −i
i 1=
i 1
i 1
=
=
+γ 1 ECT

t −1
t
n1
n2
∆STOCKDEV =
α + ∑ α ∆STOCKDEVt −1 + ∑ α ∆ECOGROWTH
+
t
0
1i
2i
t −i
i 1=
i 1
=
n3
n4
n5
+ ∑ α ∆MOSUPPLYGDP
+ ∑ α ∆CPI
+
∑ α ∆INVGDP
3i
t −i
4i
t −i
5i
t −i
i 1=
i 1
i 1
=
=
+γ 2 ECT

t −1
t

Trang 76

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 17, SỐ Q2 - 2014
4. TÍNH DỪNG CỦA CHUỖI DỮ LIỆU
Sau khi xem xét hiện tượng đa cộng tuyến, tự
tương quan, phương sai thay đổi và phân phối
chuẩn đều thỏa mãn với lý thuyết về kinh tế
lượng. Tác giả sử dụng kiểm định Augmented

Dickey - Fuller (ADF) và Phillips - Perron
(1988) được sử dụng để kiểm định tính dừng
chuỗi dữ liệu. Tác giả nhận thấy các biến không
dừng ở bậc gốc mà tất cả đều dừng ở sai phân
bậc 1 ( I(1)).

Bảng 1. Kiểm định tính dừng ADF và Phillips-Perron
Biến số
GDP
INV
MOSUPPLY
CPI
Macap
Tradeva
STOCKDEV

Gốc

ADF
Sai phân

-2.162
(0.2231)
-0.367
(0.984)
-1.522
(0.799)
-2.456
(0.347)
-2.332
(0.4067)
-2.101
(0.527)
-2.147
(0.503)

bậc 1
-4.42***
(0.0017)
-5.69***
(0.0003)
-1.990**
(0.0461)
-4.160**
(0.0128)
-7.43***
(0.000)
-6.16***
(0.0001)
-6.84***
(0.000)

Phillips-Perron
Giá trị tới hạn
Sai phân
Gốc
1%
5%
bậc 1
-2.055
-9.09
-3.6329
-2.95
(0.2634) (0.000)***
-1.959
-27.353
-4.297
-3.57
(0.491) (0.000)***
-1.232
-20.698
-2.644
-1.95
(0.196) (0.000)***
-1.693
-2.615*
-4.263
-3.55
(0.733)
(0.09)
-2.332
-7.489***
-4.253
-3.55
(0.407)
(0.000)
-2.12
-6.155***
-4.253
-3.55
(0.517)
(0.0001)
-2.099
-6.894***
-4.253
-3.55
(0.528)
(0.000)

10%
-2.61
-3.22
-1.61
-3.21
-3.21
-3.21
-3.21

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của Tác giả.
Ghi chú: Giá trị trong ngoặc đơn ( ) là
p-value. Bác bỏ giả thuyết H0 nếu hệ số lớn hơn
giá trị tới hạn. (*), (**), (***): có ý nghĩa thống
kê ở mức 10%, 5%, 1%.
5. ĐỒNG LIÊN KẾT BẰNG KIỂM ĐỊNH
JOHANSEN-JUSELIUS
Mục tiêu ban đầu nhằm xác định xem có tồn
tại mối liên hệ cân bằng trong dài hạn giữa tăng
trưởng kinh tế và sự phát triển TTCK ở Việt
Nam. Đầu tiên Tác giả cần xác định độ trễ tối
ưu trong mô hình Vector Autoregreesion (VAR).
Tác giả lựa chọn dựa trên tiêu chuẩn đa số AIC
(Akaike’s information criterion), FPE (Final
prediction error), tiêu chuẩn SC và tiêu chuẩn

HQ (Hannan-Quinn information criterion). Quá
trình này dẫn đến việc chọn độ trễ bằng 2 cho
dữ liệu.
Sau khi chọn bậc 2 dựa vào mô hình Var, Tác
giả thực hiện kiểm định đồng liên kết bằng hai
loại kiểm định được đề nghị theo Johansen Juselius (1990): kiểm định Trace và kiểm định
Maximum-Eigenvalue, với giả định: (1) không
tồn tại xu hướng được xác định trong dữ liệu và
(2) tồn tại chặn nhưng không xu hướng trong
phương trình đồng liên kết. Kết quả của các
kiểm định Johansen được thể hiện trong Bảng 3.
Các kết quả của kiểm định đồng liên kết chỉ ra
rằng giả thuyết có ít nhất hai mối quan hệ đồng
liên kết được chấp nhận, tức tồn tại đồng liên kết

Trang 77

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Chứng khoán

QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU

Trong dài hạn, một nhà đầu tư bình thường sẽ đạt kết quả đầu tư như mức trung bình của thị trường, do đó, giảm thiểu chi phí đầu tư sẽ tốt hơn là nỗ lực vượt lên mức trung bình của thị trường


Phân tích và đầu tư chứng khoán Phần 9

Một số mẫu phân tích công ty niêm yết


Giáo trình Phân tích và đầu tư chứng khoán - PGS.TS. Bùi Kim Yến

Giáo trình Phân tích và đầu tư chứng khoán dưới đây với kết cấu gồm 7 chương trình bày nội dung về quản lý danh mục đầu tư, phân tích kỹ thuật, phân tích lựa chọn cổ phiếu, phân tích lựa chọn trái phiếu, phân tích chứng khoán, giá trị của đồng tiền theo thời gian,... Mời các bạn tham khảo.


Thị trường tài chính - Chương 3

Cấu trúc của lãi suất. Nhà đầu tư ngại rủi ro đòi lãi suất cao hơn cho những chứng khoán rủi ro cao hơn Nền tảng là lãi suất phi rủi ro: thước đo chi phí cơ hội của việc giữ tiền và thước đo phần thưởng của việc tiết kiệm thay vì chi tiêu hết thu nhập cho tiêu dùng


INTRODUCTION TO FIXED INCOME SECURITIES A PRIMER FROM FUNDSUPERMART.COM INDIA

So the kinds of volatility changes we are observing as consequences of (large) changes in option holdings may in fact be caused by quite substantially different manager behavior. In addition, we should not overlook the possibility that the movements we observe are caused by a small number of truly titanic business shifts encouraged by option holdings (say, Encyclopaedia Britannica choosing to put a large fraction of it’s resources and corporate health into a bet on britannica.com), together with a larger number of firms where the option grants have little or no effect on manager behavior....


Năm nguyên tắc mua cổ phiếu triển vọng với giá hời

Tham khảo tài liệu 'năm nguyên tắc mua cổ phiếu triển vọng với giá hời', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tổng kết tình hình kinh tế tài chính thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2008 và dự báo năm 2009

Báo cáo cung cấp cho các độc giả cách nhìn tổng quan về tình hình kinh tế tài chính và thị trường chứng khoán năm 2008 và những dự báo cho năm 2009. Tài chính doanh nghiệp là một trong những công cụ quản lý kinh tế tài chính quan trọng có vai trò tích cực trong quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế, tài chính của doanh nghiệp. Để tìm hiểu được kỹ hơn, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN SÀN UPCOM

ĐT: 62 68 68 68 , P.8, Q.3, TP.HCM FAX: 62 555 911 HƢỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI SÀN UPCoM I. THỦ TỤC MỞ VÀ ĐÓNG TÀI KHOẢN:  Mở tài khoản giao dịch: Mỗi cá nhân hoặc mỗi một tổ chức chỉ được mở một tài khoản giao dịch Chứng khoán tại một công ty Chứng khoán. Tài khoản này có thể dùng để giao dịch Chứng khoán cả sàn Niêm yết (HOSE và HNX) và Chưa Niêm Yết (UPCoM). Hồ sơ mở tài khoản bao gồm: - Giấy đề nghị mở tài khoản: 01 bản. - Hợp đồng mở tài khoản giao...


Rủi ro và quản trị rủi ro trong ngân hàng thương mại Rủi ro có thể xuất

Rủi ro và quản trị rủi ro trong ngân hàng thương mại Rủi ro có thể xuất hiện trong mọi nghành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Nó là một yếu tố khách quan nên chúng ta không thể loại trừ được hết mà chỉ có thể hạn chế sự xuất hiện của nó và làm giảm đi những thiệt hại do chúng gây ra. Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng là những biến cố không mong đợi mà khi nó xảy ra sẽ dẫn đến sự tổn thất về tài sản của ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế so...


Hetty Green

Hetty Green - một trong những người giàu có nhất trong lịch sử, một doanh nhân đã đi vào lịch sử tài chính của nước Mỹ với tư cách là người phụ nữ có ảnh hưởng nhất trên Phố Wall.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Mô Hình Camp
  • 23/10/2011
  • 58.528
  • 864

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu