Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ứng dụng Fuzzy Analytic Network Process và Goal Programming trong lựa chọn nhà cung ứng xanh

bài viết Ứng dụng Fuzzy Analytic Network Process và Goal Programming trong lựa chọn nhà cung ứng xanh trình bày lựa chọn nhà cung ứng là một bài toán ra quyết định đa tiêu chí bao gồm các yếu tố định tính và định lượng và có tính quan trọng chiến lược với các công ty. Mục tiêu của đề tài là ứng dụng phương pháp Fuzzy Analytic Network Process và Goal Programming (FANP và GP) để lựa chọn nhà cung ứng xanh và phân bổ đơn hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ

Tập 50, Phần A (2017): 50-57

DOI:10.22144/jvn.2017.066

ỨNG DỤNG FUZZY ANALYTIC NETWORK PROCESS VÀ
GOAL PROGRAMMING TRONG LỰA CHỌN NHÀ CUNG ỨNG XANH
Trần Thị Nhật Hồng, Trần Thị Mỹ Dung, Trương Hoàng Thơ, Lê Thị Diễm Phương và
Huỳnh Tấn Phong
Khoa Công nghệ, Trường Đại học Cần Thơ
Thông tin chung:
Ngày nhận bài: 04/12/2016
Ngày nhận bài sửa: 26/04/2017
Ngày duyệt đăng: 27/06/2017

Title:
An application of Fuzzy
Analytic Network Process and
Goal Programming for green
supplier selection
Từ khóa:
Lựa chọn nhà cung ứng, phân
tích mạng, quy hoạch mục tiêu,
số mờ
Keywords:
Analytic Network Process,
fuzzy number, Goal
Programming, supplier
selection

ABSTRACT
Supplier selection is a multi-criterion decision problem which includes
both qualitative and quantitative factors and has a strategic importance
for many companies. The objective of the article is to propose a Fuzzy
Analytic Network Process and Goal Programming (FANP and GP)
model which could be used to green supplier selection and allocation.
First, green suppliers are selected by Fuzzy Analytic Network Process
method which fuzzy numbers are used to evaluate and be transferred to
real numbers, Super Decision software is applied to solve FANP and the
results of method are weights among criterias and suppliers. After that, a
goal programming model to order allocation for suppliers is built from
the results of the FANP model and solved by Lingo software. A case
study used data from a wood company was done to test the proposed
model. The results showed the feasibility of the proposed model.
TÓM TẮT
Lựa chọn nhà cung ứng là một bài toán ra quyết định đa tiêu chí bao
gồm các yếu tố định tính và định lượng và có tính quan trọng chiến lược
với các công ty. Mục tiêu của đề tài là ứng dụng phương pháp Fuzzy
Analytic Network Process và Goal Programming (FANP và GP) để lựa
chọn nhà cung ứng xanh và phân bổ đơn hàng. Trước tiên, các nhà cung
ứng xanh được lựa chọn bằng phương pháp FANP trong đó số mờ được
sử dụng để đánh giá và được chuyển về số thực, phần mềm Super
Decision được ứng dụng để giải FANP và từ đó trọng số giữa các tiêu
chí và nhà cung ứng được tìm ra. Sau đó, mô hình GP để phân bổ đơn
hàng cho các nhà cung ứng được xây dựng từ kết quả của mô hình FANP
và được giải bằng phần mềm Lingo. Một nghiên cứu trường hợp điển
hình sử dụng dữ liệu của một công ty gỗ được thực hiện để kiểm tra mô
hình. Kết quả cho thấy tính khả thi của mô hình được đề xuất.

Trích dẫn: Trần Thị Nhật Hồng, Trần Thị Mỹ Dung, Trương Hoàng Thơ, Lê Thị Diễm Phương và Huỳnh
Tấn Phong, 2017. Ứng dụng Fuzzy Analytic Network Process và Goal Programming trong lựa
chọn nhà cung ứng xanh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 50a: 50-57.
để phân tích vấn đề lựa chọn đa mục tiêu từ phức
tạp thành hệ thống đơn giản có thứ tự. Thomas L.
Saaty đã giới thiệu AHP như một phương pháp hỗ
trợ ra quyết định đa tiêu chí. Bằng việc so sánh
cặp, AHP phân tích các vấn đề thành một cấu trúc

1 GIỚI THIỆU
Dựa vào toán học và tâm lý học, Thomas L.
Saaty đã đề xuất phương pháp phân tích thứ bậc
AHP (Analytic Hierarchy Process) vào năm 1980
50

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ

Tập 50, Phần A (2017): 50-57

phân cấp theo môi trường ra quyết định. Thêm vào
đó, AHP còn có thể áp dụng cho các tiêu chí định
lượng và định tính trong quy trình lựa chọn và ra
quyết định phức tạp. Tuy nhiên, AHP có hạn chế là
chỉ xem xét duy nhất của một chiều mối quan hệ
thứ bậc giữa các yếu tố mà chưa suy xét tương tác
giữa các yếu tố khác nhau. ANP được hình thành
để khắc phục những hạn chế của AHP (Sarkis và
Talluri, 2002). ANP là một hình thức phát triển của
AHP được sử dụng ra quyết định đa tiêu chí, trong
đó cấu trúc của ANP là cấu trúc mạng, nghĩa là có
sự tương tác qua lại giữa các yếu tố. ANP được
ứng dụng trong nhiều ngành và lĩnh vực khác nhau
như: nhóm ngành hàng tiêu dùng không thiết yếu,
lĩnh vực sản xuất chế tạo linh kiện điện tử, thiết bị
di động (Tran Thi My Dung et al., 2016).
Büyüközkan et al. (2011) phát triển một phương
pháp mới dựa trên lý thuyết mờ, quá trình phân tích
trong mạng ANP nhằm đưa ra quyết định đa mục
tiêu trong bối cảnh thông tin thực tế không đầy đủ.
Tại công ty sản xuất linh kiện máy tính ở Đài
Loan, Shih et al. (2012) nghiên cứu ứng dụng ANP
trong lựa chọn chiến lược và quản lý chuỗi cung
ứng xanh. Theo đó, tác giả đã khái quát được tầm
quan trọng của yếu tố môi trường trong vấn đề
quản lý chuỗi cung ứng cụ thể các vấn đề liên quan
đến công tác mua, đặt hàng, thiết kế và sản xuất
xanh, nhấn mạnh vai trò của phương pháp phân
tích mạng (ANP) trong chuỗi cung ứng. Kuo et al.
(2012) đã trình bày một phương pháp lựa chọn nhà
cung ứng, có xét tiêu chí xanh trên cơ sở ứng dụng
các phương pháp tích hợp. Senthil et al. (2014) đề
cập đến vấn đề cung ứng ngược, lựa chọn bên thứ
ba trong xử lý tái chế nhựa sử dụng phương pháp
AHP kết hợp Fuzzy TOPSIS. Ngoài ra, AHP và
ANP thường được kết hợp với GP (Goal
programming – quy hoạch mục tiêu) trong các
nghiên cứu ứng dụng. Chian-Son và Yu (2002) sử
dụng GP-AHP để giải quyết bài toán ra quyết định
nhóm theo phương pháp thứ bậc mờ với điểm mới
là có thể sử dụng trong so sánh cặp với số mờ dạng
tam giác, dạng lõm, dạng lõm – lồi kết hợp. Khác
với các nghiên cứu trên, nghiên cứu ứng dụng
phương pháp Fuzzy Analytic Network Process và
Goal Programming trong lựa chọn nhà cung ứng
xanh mong muốn giới thiệu chi tiết việc ứng dụng
FANP – GP trong việc lựa chọn nhà cung ứng
xanh và phân bổ đơn hàng.

Mục tiêu
Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

Phương án 1

Tiêu chí 3

Phương án 2

Hình 1: Sơ đồ cấu trúc ANP
Trong thực tế, ANP là sự kết hợp của hai bộ
phận: một là một mạng lưới các tiêu chuẩn, các
tiêu chí và một là một mạng lưới các ảnh hưởng
giữa các yếu tố và các cụm tiêu chí. Những lợi thế
của phương pháp ANP bao gồm khả năng kết hợp
sự phụ thuộc và thông tin phản hồi bằng cách sử
dụng mạng quyết định, phân tích các tương tác và
tổng hợp các tương tác với nhau. ANP còn khắc
phục được nhược điểm chỉ xem xét một chiều mối
quan hệ thứ bậc giữa các yếu tố mà chưa xét đến sự
tương tác giữa các yếu tố của phương pháp AHP.
Tuy nhiên, phương pháp ANP chưa giải quyết
được vấn đề không chắc chắn khi thực hiện so sánh
cặp. Để khắc phục, phương pháp FANP với sự kết
hợp giữa số mờ và phương pháp ANP được đề
xuất. Trong đó, số mờ là một cách biểu diễn chính
xác hơn việc gán cho thông tin định tính một giá trị
cụ thể nào đó. Có rất nhiều dạng số mờ như
Gaussian, hình dạng chữ S, hình dạng chữ Z, hình
thang, hình tam giác,... Tuy nhiên, số mờ hình
thang và tam giác thường được sử dụng trong
nghiên cứu bởi tính đơn giản.
Có thể nói, phương pháp FANP được đề xuất
để giải quyết bài toán ra quyết định đa tiêu chí
bằng sự kết hợp giữa số mờ và phương pháp ANP.
Nhằm giải quyết các vấn đề mà phương pháp AHP
cũng như FAHP còn hạn chế hay nói cách khác,
FANP là một mô hình tổng quát hơn của FAHP.
Xây dựng mô hình FANP:
 Bước 1: Xây dựng sơ đồ cấu trúc ANP.
Trước tiên cần phải xác định một cách rõ ràng mục
tiêu, các tiêu chí và phương án lựa chọn trong mô
hình ANP. Sau đó sơ đồ cấu trúc ANP có thể được
xây dựng bởi sự đánh giá của người ra quyết định.
Sơ đồ cấu trúc ANP có thể chia ra làm hai phần.
Phần đầu tiên là kiểm soát hệ thống phân cấp, bao
gồm các mối quan hệ giữa mục tiêu, các tiêu chí và
sự lựa chọn. Phần thứ hai là mạng phân cấp, bao
gồm các mối quan hệ giữa các yếu tố và các cụm.
Mạng phân cấp được trình bày bằng sự phụ thuộc
giữa mỗi cấp và vòng cung được sử dụng để chỉ ra
các mối quan hệ phản hồi.

2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1 Phương pháp Fuzzy Analytic Network
Process - FANP
Phương pháp ANP là phương pháp phân tích
mạng, trong đó có xét đến tính thứ bậc và sự tương
tác qua lại giữa các tiêu chí trong hệ thống.

51

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ

Tập 50, Phần A (2017): 50-57

 Bước 2: Thu thập số liệu bằng bảng câu hỏi.
Dựa trên cấu trúc ANP đã được xây dựng, bảng
câu hỏi được sử dụng để thu thập ý kiến của các
chuyên gia về tầm quan trọng của các yếu tố khác
nhau. Số mờ hình tam giác được kết hợp sử dụng
để giảm tính không chắc chắn khi thực hiện so
sánh giữa các yếu tố. Giá trị ưu tiên khi so sánh cặp
giữa các yếu tố bằng số mờ được trình bày trong
Bảng 1 (Buckley, 1985). Nếu có nhiều chuyên gia
tham gia vào việc đánh giá thì phương pháp trung
bình có thể được sử dụng để tính toán và đưa ra giá
trị thích hợp.

,

0

(1, 1, 1)
(2, 3, 4)
(4, 5, 6)
(6, 7, 8)
(9, 9, 9)
(1, 2, 3)
Khoảng trung gian
(3, 4, 5)
giữa các mức ưu tiên
(5, 6, 7)
(7, 8, 9)
 Bước 3: Ma trận so sánh cặp được hình
thành để thực hiện so sánh từng đôi giữa các yếu tố
với nhau. Ma trận so sánh cặp được trình bày theo
biểu thức (1).là giá trị có thể nhỏ nhất .là giá trị có thể lớn nhất.là giá trị triển vọng nhất.

. |

λ

0

(6)

Trong đó:
λ

là giá trị riêng của ma trận.

A : ma trận so sánh cặp giữa các yếu tố.
I : ma trận đơn vị cùng cấp với ma trận A.

(1)Sau khi tính toán giá trị riêng lớn nhất thì tiếp
tục tính tỷ số nhất quán (Consistency Ratio – CR)
để kiểm tra tính nhất quán của ma trận khi so sánh
cặp giữa các yếu tố. Tỷ số nhất quán được tính theo
công thức sau:

1

.

(7)


(8)Trong đó:

Tiến hành chuyển đổi số mờ sang số thực,
phương pháp giải số mờ hình tam giác được trình
bày theo biểu thức (2) (Tang and Beynon, 1992).

1,0|A


là giá trị trung bình số mờ hình tam
giác khi so sánh cặp mức độ ưu tiên giữa các yếu
tố.

0Bước 4: Tính toán giá trị riêng lớn nhất và kiểm
tra tính nhất quán. Sau khi thành lập ma trận so
sánh cặp giữa các yếu tố bằng số thực, giá trị riêng
lớn nhất của ma trận được tính toán bằng cách giải
phương trình:


được gọi là ma trận so sánh cặp giữa các
yếu tố bằng số mờ.

.Ma trận so sánh cặp dựa trên số thực được hình
thành sau khi tiến hành chuyển đổi tất cả số mờ
thành số thực.

Trong đó:

,
là giá trị biểu thị sự không chắc chắn của
môi trường và là giá trị biểu thị thái độ của người
đánh giá.

Giá trị ưu tiên mờ1,


là giá trị ưu tiên bằng số thực sau
,
khi được chuyển đổi từ số mờ hình tam giác.

Ưu tiên bằng nhau
Ưu tiên vừa phải
Hơi ưu tiên hơn
Rất ưu tiên
Vô cùng ưu tiên


1, 0

(5)

Trong đó:

Bảng 1: Giá trị mức độ ưu tiên trong mô hình
FANP
Mức độ ưu tiên

,

,

 CI: Chỉ số nhất quán (Consistency Index).
 RI: Chỉ số ngẫu nhiên (Random Index).
 n: số yếu tố trong ma trận.

, (2)

Chỉ số RI có thể tra được tại Bảng 2 (T. L.
Saaty, 1996).

1

Trong đó:

Bảng 2: Giá trị RI tương ứng với số yếu tố n
.

(3)
.

n
RI
n
RI

(4)

Khi lấy đối xứng qua đường chéo ma trận ta có:
52

1
0
6
1,24

2
0
7
1,32

3
0,52
8
1,41

4
0,9
9
1,45

5
1,12
10
1,49

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ

Tập 50, Phần A (2017): 50-57

Nếu CR ≤ 0,1 thì đạt yêu cầu, ngược lại nếu CR
 0,1 thì phải tiến hành đánh giá lại ma trận so sánh
cặp.

2.2 Quy hoạch mục tiêu - GP
Quy hoạch mục tiêu là một dạng mô hình toán
học, bao gồm các hàm tuyến tính hoặc phi tuyến và
các biến liên tục hoặc rời rạc. Tất cả các hàm đều
được biến đổi thành mục tiêu.

 Bước 5: Tính toán vector riêng của ma trận.
Sau khi tỷ số nhất quán được kiểm tra, để đưa ra
kết quả đánh giá giữa các yếu tố, vector riêng của
ma trận được tính toán theo công thức:
.

.

Quy hoạch mục tiêu là một bài toán tối ưu hóa
đa mục tiêu, thuộc bài toán ra quyết định đa tiêu
chí. Nó cũng được coi là một nhánh mở rộng của
quy hoạch tuyến tính để giải quyết các bài toán đa
mục tiêu, khi mà thông thường các phạm vi mục
tiêu thường có tính chất đối nghịch nhau. Mỗi
phạm vi mục tiêu này thường được gán cho một
giá trị mục tiêu để nhắm tới. Các độ lệch không
mong muốn trong bộ giá trị mục tiêu sẽ được tối
thiểu trong hàm mục tiêu (có thể là một vector hay
tổng các trọng số).

(9)

Trong đó:
 ω là vector riêng của ma trận.
 A là ma trận so sánh cặp giữa các yếu tố
bằng số thực.
 λ

là giá trị riêng lớn nhất của ma trận A.

 Bước 6: Tính toán siêu ma trận. Để có được
sự ưu tiên toàn cục trong một hệ thống với sự ảnh
hưởng phụ thuộc lẫn nhau, siêu ma trận được hình
thành bằng phương thức liệt kê tất cả các tiểu ma
trận thành phần. Siêu ma trận được trình bày ở
Bảng 3.

Trong mô hình quy hoạch mục tiêu, hàm mục
tiêu cực tiểu hoặc cực đại không được tối ưu trực
tiếp. Thay vào đó, độ lệch của các mục tiêu sẽ
được tối ưu, trong trường hợp này hàm mục tiêu
chỉ bao gồm các biến độ lệch. Do tính chất đồng
bộ, biến độ lệch trên và độ lệch dưới không thể
cùng lúc tồn tại, hay nói cách khác một trong hai
loại biến này phải có một biến mang giá trị bằng 0
(Arun Kumar, 2015).

Bảng 3: Siêu ma trận trong phương pháp FANP
0
0

0
0

0

Xây dựng mô hình GP:

Trong đó:


W12 là ma trận được hình thành từ vector riêng
của ma trận khi so sánh các sự lựa chọn ứng với
từng tiêu chí, W21 là ma trận được hình thành từ
vector riêng khi so sánh các tiêu chí ứng với từng
sự lựa chọn, W22 là ma trận được hình thành từ
vector riêng khi so sánh sự ảnh hưởng tác động qua
lại giữa các tiêu chí, W23 là ma trận được hình
thành từ vector riêng của ma trận khi so sánh các
tiêu chí với nhau.

Hàm

mục


tiêu

cực

tiểuZ:

Các ràng buộc:


 Ràng buộc mục tiêu: ∑
, ớ
1, … , .
 Ràng

buộchệ

, ớ


Siêu ma trận được trình bày trong Bảng 3 được
gọi là siêu ma trận không trọng số (Unweighted
Super Matrix) bởi vì tổng của vector cột của siêu
ma trận không bằng 1. Khi chuyển đổi tổng vector
cột về bằng 1 thì sẽ hình thành siêu ma trận trọng
số (Weighted Super Matrix).
thống:

1, … ,

Trong đó:
,

,

0;

1, … ,

;

1, … ,

 m là số ràng buộc mục tiêu, p là số ràng
buộc hệ thống và n là số biến quyết định.


: hệ số của biến thứ j trong ràng buộc thứ

i

Bước 7: Tính toán giới hạn của siêu ma trận và
đưa ra kết quả. Sau khi hình thành siêu ma trận
trọng số, giới hạn của siêu ma trận (Limit Matrix)
được tính toán bằng phương pháp nhân siêu ma
trận trọng số với chính nó cho đến khi kết quả của
phép toán không đổi. Căn cứ vào giới hạn của siêu
ma trận, kết quả của phương pháp FANP được đưa
ra ứng với lựa chọn có trọng số lớn nhất.

53: biến quyết định thứ j: giá trị vế phải tương ứng trong ràng buộc


thứ i

: biến lệch trên của ràng buộc mục tiêu


thứ i

: biến lệch dưới của ràng buộc mục tiêu

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ

Tập 50, Phần A (2017): 50-57

Cả biến lệch trên và biến lệch dưới của một
mục tiêu không thể xuất hiện đồng thời, vì thế một
trong hai biến phải có giá trị bằng 0:

3.1 Triển khai FANP
3.1.1 Các số liệu liên quan đến bài toán
Các tiêu chí trong lựa chọn nhà cung ứng được
trình bày trong Bảng 4.


0
2.3 Phương pháp FANP kết hợp với GP

Bảng 4: Các tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp

Mô hình FANP được sử dụng để đánh giá mức
độ quan trọng giữa các tiêu chí với sự kết hợp của
số mờ để có thể biểu diễn và đánh giá một cách
chính xác hơn các yếu tố định tính. Những thông
tin thu được từ việc tính toán trong mô hình FANP
được sử dụng trong mô hình quy hoạch mục tiêu
như một trọng số. Kết quả thu được từ mô hình quy
hoạch mục tiêu sẽ cung cấp các dữ liệu giúp ra
quyết định tối ưu. Nói cách khác, phương pháp quy
hoạch mục tiêu cho phép nhận thấy được sự giới
hạn của tài nguyên, nguồn lực cũng như các giới
hạn trong việc lựa chọn khác cần được quan tâm.

Mã tiêu chí
TC1
TC2
TC3
TC4
TC5
TC6

Tên tiêu chí
Lý lịch gỗ
Chất lượng
Giá cả
Khả năng cung cấp
Giao hàng đúng hẹn
Dễ thông tin liên lạc

Trong đó:
 Lý lịch gỗ: Lý lịch gỗ ngoài thể hiện tên gỗ,
nhóm gỗ, những thông số về kích thước và khối
lượng còn thể hiện tính hợp pháp về nguồn gốc của
gỗ thông qua dấu búa bài và búa kiểm lâm. Đây là
tiêu chí nhằm đảm bảo tính hợp pháp về nguồn gốc
gỗ, đảm bảo yếu tố bảo vệ môi trường và bảo vệ hệ
sinh thái rừng tự nhiên. Đây cũng là tiêu chí xanh
được công ty ưu tiên khi lựa chọn nhà cung cấp.

3 TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH
Để kiểm tra tính hiệu quả của mô hình FANPGP, việc triển khai FANP-GP để lựa chọn nhà
cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ căm xe vuông và
phân bổ đơn hàng cho Công ty TNHH SX TM
NHỰT THANH (Đ/c: 45 Cách Mạng Tháng 8, Q.
Bình Thủy, Tp. Cần Thơ) được thực hiện.

 Chất lượng là tiêu chí quyết định chất lượng
sản phẩm đầu ra. Trước khi đặt hàng, công ty sẽ cử
nhân viên có chuyên môn và kinh nghiệm đến nhà
cung cấp để kiểm tra chất lượng của nguồn nguyên
liệu.

Bài toán được tiến hành qua hai giai đoạn, sử
dụng FANP để lựa chọn nhà cung cấp và mô hình
quy hoạch mục tiêu để phân bổ đơn hàng. Trước
tiên, một mạng lưới với sự tương tác giữa các tiêu
chí được hình thành bao gồm các tiêu chí truyền
thống kết hợp với tiêu chí xanh. Các tiêu chí sẽ
được công ty đánh giá bởi hội đồng gồm 3 thành
viên ban giám đốc của công ty, số mờ hình tam
giác được sử dụng để đánh giá. Phương pháp trung
bình cộng được sử dụng để xử lí số liệu đánh giá
và tiến hành giải mờ để thiết lập ma trận so sánh
cặp giữa các yếu tố bằng số thực. Các ma trận so
sánh cặp sẽ được tính toán trực tiếp bằng phần
mềm Super Decisions với dữ liệu đầu vào dưới
dạng số thực. Kế tiếp, mô hình quy hoạch mục tiêu
được xây dựng dựa trên kết quả từ phần mềm
Super Decisions và các mục tiêu cụ thể của Công
ty, việc tính toán được hỗ trợ bằng phần mềm
Lingo. Kết quả thu được từ mô hình quy hoạch
mục tiêu sẽ cung cấp phương án về việc phân bổ
nguồn lực hay phân bổ đơn hàng đến các nhà cung
ứng cụ thể.

 Giá cả: Giá cả sẽ được báo giá từ phía nhà
cung cấp, từ đó công ty sẽ tìm hiểu và so sánh với
giá trên thị trường. Mức giá tốt sẽ được công ty
quan tâm.
 Khả năng cung cấp: Nhà cung ứng có khả
năng cung cấp đủ nhu cầu nguồn nguyên liệu của
công ty sẽ được ưu tiên lựa chọn.
 Giao hàng đúng hẹn: Hàng hóa đối phải
luôn trong trạng thái sẵn sàng và phải được giao
đúng tiến độ đã cam kết.
 Dễ thông tin liên lạc: Yếu tố giúp công ty
dễ dàng và thuận tiện khi đặt mua hàng đồng nghĩa
với việc phản hồi nhanh qua điện thoại và e-mail.
Do tính chất bảo mật của các nhà cung cấp, tên
nhà cung cấp đã được mã hóa.
3.1.2 Mô hình FANP
Mô hình FANP của bài toán được thể hiện bằng
sơ đồ trong Hình 2.

54

Tài liệu cùng danh mục Quản trị kinh doanh

Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo công ty (Phần 5)

Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo công ty (Phần 5) Lãnh đạo và nghệ thuậtlãnh đạo Các mục tiêu Kỹ năng tư duy và suy xét vấn đề của bạn có thể được xem như những kỹ năng dẫn dắt và định hướng bởi vì những kỹ năng này xác định hướng đi cho doanh nghiệp mà theo đó, các khái niệm như viễn cảnh, mục đích cũng như mục tiêu được hình thành. Đó cũng chính là những quan sát và nghe ngóng của bạn về tương lai, cho phép bạn nhận biết sự cần thiết cho việc cải...


Phân tích tiêu thụ và lợi nhuận từ hoạt động tiêu thụ

Hoạt động tiêu thụ Là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh. Nhằm thu hồi vốn và thực hiện quá trình tái sản xuất Thực hiện mục đích kinh doanh- thu lợi nhuận Ý nghĩa của việc phân tích hoạt động tiêu thụ: Nắm bắt tình hình tiêu thụ Xác định các nguyên nhân tồn tại ảnh hưởng đến việc tiêu thụ Có biện pháp để thúc đẩy quá trình tiêu thụ. Nhiệm vụ của phân tích tiêu thụ: Đánh giá tình hình tiêu thụ về mặt khối lượng kỳ hạn Đánh giá tình hình tiêu thụ theo mặt hàng Đánh giá kỳ hạn tiêu thụ Phân tích các...


Lecture Business law: The ethical, global, and e-commerce environment (13/e): Chapter 47 - Mallor, Barnes, Bowers, Langvardt

The goals of this chapter are: Explain the role of enabling legislation and constitutional limitations in defining the legal authority of an administrative agency, list administrative agency powers, discuss the major legal bases for a judicial challenge to administrative agency actions.


Insider Guide Careers in Venture Capital

The WetFeet Insider Guide to Careers in Venture Capital will teach you: The different approaches taken up by the firms comprising the VC industry due to differences in fund size, regional focus, industry focus, and stage of investing Who the major VC firms are, and how they differ from one another What venture capitalists do on a day-to-day basis What opportunities are available for MBAs and undergrads in the VC industry What it takes to land a job with a venture capital firm What VC insiders like and dislike about their industry What the difference is between a type 1...


Thu hẹp phạm vi thương hiệu vào nhóm khách hàng chính

Đại đa số các thương hiệu về hàng tiêu dùng là những thương hiệu vừa và nhỏ. Tuy nhiên, các nhãn hiệu tiêu dùng này thường cố gắng hành động vượt quá khả năng vốn có của họ, áp dụng những quy tắc marketing của những thương hiệu lớn có ngân sách gấp nhiều lần ngân sách của những công ty này.


Ebook The Art of the Start

To help your business more specialized learning materials and research, invite you to refer to the text ebook "The Art of the Start " below. Contents of the book referred to the content you: Causation, Articulation, Activation, Proliferation, Obligation,... Hopefully useful document for the learning needs and research.


How sustainable are our economies_13

Tham khảo tài liệu 'how sustainable are our economies_13', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Mô hình toán học ứng dụng trong quản lý chuỗi cung ứng - ThS. Ngô Thị Phương Anh (tt)

Bài giảng "Mô hình toán học ứng dụng trong quản lý chuỗi cung ứng" trình bày các nội dung: Lựa chọn địa điểm theo điều kiện vĩ mô, lựa chọn địa điểm theo phương pháp cho điểm có trọng số, lựa chọn địa điểm theo phương pháp phân tích điểm hòa vốn,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - ThS. Nguyễn Phương Mai

Nội dung chính của chương 6 Lãnh đạo nằm trong bài giảng quản trị học nhằm trình bày về khái niệm về lãnh đạo, lý thuyết động cơ và cách tiếp cận đối với phong cách lãnh đạo, các kỹ năng có trong nhà quản trị. Cùng tìm hiểu về bài giảng để hiểu hơn sâu hơn về lãnh đạo trong quản trị.


Global Brand Strategy 2010

Tham khảo sách 'global brand strategy 2010', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

THE SUPERSTOCK INVESTOR PHẦN 8
  • 08/09/2011
  • 40.811
  • 493

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu