Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ứng dụng công nghệ OLAP hỗ trợ ra quyết định trong quy trình bán hàng

OLAP (Online Analytical Processing) là một kỹ thuật cho phép người sử dụng dễ dàng và linh động trong việc kết xuất và xem dữ liệu từ nhiều góc độ khác nhau. OLAP cũng là một thành phần quan trọng trong hệ hỗ trợ ra quyết định. Nghiên cứu này đề xuất các quyết định trong quy trình bán hàng có thể được hỗ trợ bởi OLAP bao gồm: Quyết định hạn mức tín dụng, số lượng hàng bán, sản phẩm chủ chốt của công ty, lương thưởng cho nhân viên bán hàng và chính sách giá cho khách hàng.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q2 - 2016

Ứng dụng công nghệ OLAP hỗ trợ ra quyết
định trong quy trình bán hàng


Lê Thị Kim Hiền

Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG HCM - Email: hienltk@uel.edu.vnNguyễn Bích Liên

Trường Đại học Kinh tế TP HCMĐỗ Phúc

Trường Đại học Công nghệ thông tin, ĐHQG HCM
(Bài nhận ngày 16 tháng 6 năm 2015, hoàn chỉnh sửa chữa ngày 4 tháng 10 năm 2015)

TÓM TẮT
OLAP (Online Analytical Processing) là
một kỹ thuật cho phép người sử dụng dễ dàng và
linh động trong việc kết xuất và xem dữ liệu từ
nhiều góc độ khác nhau. OLAP cũng là một
thành phần quan trọng trong hệ hỗ trợ ra quyết
định. Nghiên cứu này đề xuất các quyết định
trong quy trình bán hàng có thể được hỗ trợ bởi

OLAP bao gồm: Quyết định hạn mức tín dụng,
số lượng hàng bán, sản phẩm chủ chốt của công
ty, lương thưởng cho nhân viên bán hàng và
chính sách giá cho khách hàng. Đồng thời tác
giả cũng ứng dụng vào thực tiễn đưa ra quyết
định về sản phẩm chủ chốt tại công ty sản xuất
và phân phối sản phẩm A.

Từ khóa: OLAP, quy trình bán hàng, hỗ trợ ra quyết định.

1. GIỚI THIỆU
OLAP là một phần trong hệ hỗ trợ ra quyết
định [1], giúp các nhà quản lý có cái nhìn đa
chiều, trên nhiều khía cạnh của một vấn đề với
lượng dữ liệu lớn, từ đó đưa ra các quyết định
chính xác và kịp thời, nâng cao lợi thế cạnh
tranh cho doanh nghiệp.
Có khá nhiều nghiên cứu về việc ứng dụng
OLAP vào việc hỗ trợ ra quyết định trong nhiều
lĩnh vực khác nhau, điển hình như tác giả Phan
Quốc Nghĩa (2012) trong bài nghiên cứu của
mình đã mô tả và xây dựng một ứng dụng thống
kê trực tuyến trên kho dữ liệu dịch hại trên lúa
bằng cách sử dụng kiến trúc kho dữ liệu, kỹ
thuật phân tích trực tuyến OLAP và cấu trúc
Web. Ứng dụng này hỗ trợ khai thác hiệu quả

kho dữ liệu dịch hại trên lúa được ngành trồng
trọt và bảo vệ thực vật Trà Vinh lưu trữ trong
nhiều năm. Với kết quả đạt được, ứng dụng cho
phép người sử dụng phân tích trực tuyến và linh
hoạt dữ liệu dịch hại trên lúa, điều này cho thấy
rằng công nghệ OLAP không những là công cụ
được áp dụng hiệu quả trong các ứng dụng hỗ
trợ kinh doanh mà còn cần được áp dụng mạnh
mẽ trong các hệ thống tin học hỗ trợ lĩnh vực
nông nghiệp. [14]
Năm 2014, nghiên cứu của Hamoud và các
đồng sự tại bệnh viện Iraqui đã ứng dụng OLAP
với nhà kho dữ liệu đăng ký khám chữa bệnh
nhằm hỗ trợ ra quyết định một cách nhanh
chóng về bệnh lý lâm sàng. Ứng dụng này giúp
cho các bác sĩ có thể có cái nhìn đa chiều về

Trang 41

SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q2 - 2016
bệnh lý của bệnh nhân với những lượng lớn
thông tin được tổng hợp trong thời gian ngắn,
giúp các y, bác sĩ đưa ra quyết định nhanh
chóng về tình trạng của bệnh nhân và có biện
pháp chữa trị kịp thời. [8]
Năm 2013, Xu và các đồng sự đã nghiên cứu
xây dựng hệ thống quản lý thư viện dựa trên kho
dữ liệu và OLAP. Trong bài nghiên cứu của
mình, các tác giả đã đề ra mô hình kho dữ liệu
với việc quản lý các siêu dữ liệu phù hợp với
lượng dữ liệu ngày càng lớn tại thư viện, cách
lưu trữ truyền thống đã không còn phù hợp.
Đồng thời bài nghiên cứu cũng đề ra việc ứng
dụng các kỹ thuật OLAP để hỗ trợ ra quyết định
về quản lý thư viện trong đó bao gồm các quyết
định về chọn lựa và sắp xếp các loại sách và một
số quyết định quan trọng khác về quản lý thư
viện với cái nhìn đa chiều được hỗ trợ bởi kỹ
thuật OLAP. [16]
Cũng trong năm 2013, một nghiên cứu của
Yin và các đồng sự đã xây dựng hệ thống hỗ trợ
ra quyết định tổng hợp trong lĩnh vực truyền
thanh và truyền hình. Hệ hỗ trợ này dựa trên
việc xây dựng một nhà kho dữ liệu tổng hợp dữ
liệu từ nhiều nguồn, bao gồm cả truyền thanh và
truyền hình và ứng dụng kỹ thuật phân tích xử
lý dữ liệu trực tuyến OLAP và các kỹ thuật khai
phá dữ liệu (data mining) để tìm ra các luật cũng
như cung cấp cái nhìn đa chiều trên nhiều cấp
độ giúp các nhà quản lý truyền thông có thể đưa
ra các quyết định về đường truyền, khu vực phủ
sóng và các quyết định quan trọng khác. [17]
Với các nghiên cứu được nêu trên chứng tỏ
tầm quan trọng trong việc ứng dụng kỹ thuật
OLAP vào việc hỗ trợ ra quyết định cho các nhà
quản lý. Bài báo sẽ thực hiện ứng dụng OLAP
vào việc hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực kinh
doanh, cụ thể là ứng dụng kỹ thuật OLAP vào
việc xây dựng các báo biểu cần thiết cho các
quyết định trong chu trình doanh thu.

Trang 42

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƢƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở lý thuyết
2.1.1. Kỹ thuật OLAP
Kỹ thuật OLAP thể hiện dữ liệu đa chiều cho
các người dùng từ nhà kho dữ liệu mà không
cần xem xét đến cách thức tổ chức cũng như lưu
trữ của dữ liệu. Tuy nhiên, cấu trúc vật lý và
việc triển khai OLAP cần xem xét đến các vấn
đề về lưu trữ dữ liệu. Các mô hình lưu trữ dữ
liệu cho máy chủ OLAP bao gồm: [4][9][7][15]
Mô hình MOLAP
Trong mô hình MOLAP, dữ liệu phân tích
được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu (CSDL) đa
chiều chuyên dụng nhằm phục vụ tốt nhất cho
các truy vấn tổng hợp dữ liệu thường xuyên mà
cần thời gian truy xuất nhanh. Số liệu tính toán
trước và chiều của khối dữ liệu được lưu trong
CSDL đa chiều.
Mô hình ROLAP
Trong mô hình ROLAP, dữ liệu được lưu trữ
trên các bảng theo định dạng của CSDL quan hệ
đáp ứng tốt nhất cho các truy vấn dữ liệu không
thường xuyên. Để giấu đi kiến trúc lưu trữ theo
định dạng quan hệ và trình bày dữ liệu đa chiều,
ROLAP tạo ra một lớp dữ liệu ngữ nghĩa gọi là
Metadata. Lớp Metadata này hỗ trợ việc ánh xạ
của các chiều đến các bảng trong CSDL quan hệ
đồng thời hỗ trợ việc tổng hợp và kết hợp dữ
liệu. Metadata được lưu trữ ngay trong CSDL
quan hệ.
Mô hình HOLAP
Mô hình HOLAP là sự kết hợp giữa
MOLAP và ROLAP, lưu trữ các khối trong cấu
trúc HOLAP là tốt nhất cho các truy vấn tổng
hợp dữ liệu thường xuyên dựa trên một lượng
lớn dữ liệu cơ sở. Ví dụ, chúng ta sẽ lưu trữ dữ
liệu bán hàng theo hàng quý, hàng năm trong
cấu trong MOLAP và dữ liệu hàng tháng, hàng
tuần và hàng ngày trong cấu trúc ROLAP.

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q2 - 2016
Sau đây là các công cụ kỹ thuật được sử
dụng trong việc hiển thị báo biểu OLAP với cơ
sở dữ liệu đa chiều [6][7][9][10]
Cuộn lên (Roll up): Thao tác này đi theo
chiều tổng hợp trong cấu trúc phân cấp, nhằm
tạo các báo cáo tổng hợp số liệu ở mức cao hơn.

Khoan xuống (Drill - down): Thao tác
ngược với Roll - up, theo hướng tạo các báo cáo
chi tiết trong cấu trúc phân cấp, nhằm trình bày
dữ liệu ở mức chi tiết hơn.

Hình 1. Minh họa các thao tác Drill-down và Roll-up
Chọn và chiếu (Slice and Dice): Thao tác

hoặc nhiều chiều của một khối dữ liệu đã cho,

này thực hiện một phép chọn chiếu trên một

kết quả thu được sẽ là một khối dữ liệu con.

Hình 2. Minh họa thao tác Slice and Dice
Trang 43

SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Vol 19, No Q2 - 2016
Xoay (Pivot ): Thao tác pivot là một thao tác
minh họa, quay các trục dữ liệu trong khung

nhìn nhằm cung cấp một dạng biểu diễn khác
của dữ liệu để chọn lựa cách biểu diễn.

Hình 3. Minh họa thao tác Pivot (hay Rotate)
Hỗ trợ ra quyết định và OLAP

Hình 4. Mô hình hệ hỗ trợ ra quyết định [2] [7]
OLAP là thành phần cơ bản của hệ hỗ trợ ra
quyết định; cung cấp khả năng tạo ra các báo
biểu theo đa chiều, linh hoạt, trực quan, đồng
thời hỗ trợ cách tạo các báo biểu từ chi tiết, đến
tổng hợp, pivot, nhát cắt, biểu đồ do vậy OLAP
giúp ra quyết định tốt hơn và nhanh hơn - vì xử
lý dữ liệu nhanh và kịp thời, giúp nhà quản lý
nắm vững bản chất vấn đề và ra quyết định.
Trang 44

Mục tiêu của OLAP nhằm hỗ trợ truy vấn của
nhà phân tích kinh doanh.
Nhà phân tích kinh doanh phải làm việc
thuờng xuyên với bảng tính để có thể nắm bắt và
phân tích tình hình tài chính của công ty, tuy
nhiên việc tạo và quản lý bảng tính sẽ gặp nhiều
trở ngại khi có quá nhiều báo biểu cần được tạo

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 19, SỐ Q2 - 2016
và dữ liệu rải rác ở nhiều nơi. Công nghệ OLAP
hỗ trợ các nhà phân tích mở rộng mô hình phân
tích bảng tính sang làm việc với dữ liệu trong
kho dữ liệu – với các đặc điểm: dữ liệu lớn hơn
nhiều lần, tập trung tại một nơi duy nhất, phân
tích được các yếu tố kinh doanh (thời gian, địa
lý…), có khả năng tạo báo cáo đa chiều.
2.1.2 Tổng quan về hoạt động quản trị bán
hàng

cách hiệu quả hơn và do đó cho phép các tổ
chức nhận thấy rõ hơn giá trị các dữ liệu của
họ. OLAP còn giúp tăng tốc việc chuyển tải
thông tin tới người sử dụng, hiển thị các cấu
trúc đa chiều bằng việc sẵn sàng tính toán một
vài giá trị dữ liệu. Sự kết hợp giữa tiếp cận dễ
dàng và thực thi nhanh chóng cho phép người
sử dụng xem và phân tích dữ liệu của họ nhanh
hơn và hiệu quả hơn so với việc dùng hệ cơ sở
dữ liệu quan hệ.

Giới thiệu về quản trị bán hàng
Quản trị bán hàng là hoạt động quản trị của
những người thuộc lực lượng bán hàng của công
ty bao gồm những hoạt động chính như phân
tích, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra,
giám sát hoạt động bán hàng. Như vậy, quản
trị bán hàng là một tiến trình kết hợp chặt chẽ từ
việc thiết lập mục tiêu cho nhân viên bán
hàng, thiết kế chiến lược cho nhân viên bán
hàng đến việc tuyển dụng, huấn luyện, giám sát
và đánh giá kết quả công việc của nhân viên bán
hàng.
Tùy thuộc vào mỗi công ty, cấp độ thấp nhất
của ngạch quản lý bán hàng có thể bao gồm
nhiều chức vụ khác nhau như quản lý theo
ngành hàng, quản lý theo khu vực hay giám
sát mại vụ… Những người thuộc đội ngũ quản
lý lực lượng bán hàng có thể có nhiều cấp
độ chức vụ khác nhau hay số lượng khác
nhau tùy thuộc vào quy mô và chiến lược của
mỗi công ty; tuy nhiên, họ đều có chung nhiệm
vụ là xây dựng và phát triển lực lượng bán hàng
cho công ty một cách tích cực và hiệu quả nhất
nhằm đạt mục tiêu chung của tổ chức.
Lợi ích của OLAP đối với việc quản trị
bán hàng
OLAP cung cấp cho các tổ chức khả năng
truy nhập, hiển thị và phân tích dữ liệu bán
hàng một cách linh hoạt. Trước tiên, OLAP đưa
dữ liệu tới người sử dụng qua một mô hình dữ
liệu trực giác tự nhiên. Người sử dụng có thể
thấy và hiểu thông tin trong kho dữ liệu một

Một trong những lợi thế lớn nhất của
OLAP trong việc hỗ trợ ra quyết định cho các
cấp quản lý nói chung và nhà quản lý bán
hàng nói riêng là khả năng tạo báo biểu linh
hoạt, đa góc nhìn. Với việc sử dụng OLAP
Server và các công cụ của nó, một người sử
dụng đầu cuối có thể thao tác, phân tích, đồng
bộ hoá và xem xét dữ liệu theo bất kỳ cách
nào mà người đó mong muốn, bao gồm
việc bố trí những hàng, cột, phần tử cạnh
những phần tử khác. Những phương tiện tạo
báo cáo cũng phải cung cấp tính linh hoạt và
đưa ra những thông tin đã được đồng bộ
theo bất kỳ cách nào mà người sử dụng
muốn hiển thị chúng.
Các báo cáo hiện nay gặp một số hạn chế
như “có xu hướng co lại trong các phòng ban
chức năng của mình”. Cụ thể các báo cáo tài
chính, quản trị, kiểm soát nội bộ trong các tổ
chức thường được chuẩn bị theo phạm vi chức
năng: số liệu của đơn vị kinh doanh được tổng
hợp từ các báo cáo của từng phòng ban và cuối
cùng sẽ được thu thập lại thành một phần của
bức tranh tổ chức tổng thể. Một hạn chế khác
của báo cáo theo phương pháp truyền thống là
“các báo cáo không phù hợp với nhiều cấp độ
của tổ chức”. Hạn chế này được gây ra khi thực
hiện việc tổng hợp báo cáo trong toàn công ty,
nhân viên tổng hợp sẽ đưa ra các thông tin ở cấp
độ ngày càng cao hơn cho đến khi gần như
không thể nhận ra được nữa và trở nên vô dụng

Trang 45

Tài liệu cùng danh mục Kỹ năng bán hàng

Cẩn thận với chính sách hạ giá sản phẩm!

Việc cắt giảm giá thành thoạt xem dường như khá thích hợp để nâng cao doanh số và sức cạnh tranh, tuy nhiên, việc làm này có thể chặn đứng con đường phát triển lâu dài và huỷ hoại tiềm năng kinh doanh. Rõ ràng, giá thấp không phải lúc nào cũng là người bạn tốt của mỗi công ty.


Cẩm nang cho nhân viên bán hàng

Nhânviênbánhàngcầnphảibiếtkhéoléoxử lýđểthoát hiểm Tình huống: Có người còn nói vui rằng “chưa gặp khách hàng chửi mắng chưa phải đi bán hàng”. Khách hàng có thể phàn nàn vì vô vàn lý do, có khi chỉ là vì họ không biết cách sử dụng một thiết bị, hay đơn giản nhân viên bán hàng đến gặp khách hàng ngay khi tâm trạng họ không được thoải mái. Những lúc ấy, nhân viên bán hàng cũng có thể bị trút giận lên người. Với những sự cố luôn luôn có thể xảy ra ấy, một nhân viên bán hàng giỏi phải...


Customer Relationship Management 2002 phần 7

Một số cho phép nhân viên bán hàng để nhập dữ liệu từ một máy tính máy tính xách tay một hợp đồng thứ hai được ký kết. Những người khác yêu cầu các nhân viên văn thư để nhập vào các thông tin từ hoá đơn. Phần mềm theo dõi bàn giao dịch thông qua Cho dù bạn sử dụng công nghệ tinh vi


Chương 3: Môi trường marketing

Mục đích cuối cùng của hoạt động kinh doanh: đạt được các cuộc giao dịch thành công với khách hàng Để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng công ty phải thiết lập chiến lược mar của mình. Chiến lược mar là sản phẩm của các hệ thống thông tin mar, lập kế hoạch mar, tổ chức thực hiện mar, kiểm tra mar. Các hệ thống trên chịu sự tác động của môi trường mar: môi trường vi mô , môi trường vĩ mô....


Làm thế nào để chuyển dữ liệu thương mại điện tử thành “vàng”?

Thực tế ai cũng đều biết rằng điều quan trọng để thúc đẩy được hoạt động kinh doanh ngày nay chính là dữ liệu, bởi một công ty càng có nhiều thông tin bao nhiều thì thuận lợi cạnh tranh trên thị trường của nó càng tốt bấy nhiêu. Nhờ việc lấy được dữ liệu “theo đường kích chuột” trên Internet từ các máy chủ mà các công ty có thể phân tích được hành vi khách hàng, nhận biết được những mối quan tâm của khách hàng cũng như xác định được những sở thích của họ đối với các sản phẩm và dịch vụ cụ thể. Kho báu thông......


Marketing Manager Course - Chapter 15

Tham khảo tài liệu 'marketing manager course - chapter 15', kinh doanh - tiếp thị, kỹ năng bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


5 cách lãnh đạo công ty

Lãnh đạo doanh nghiệp tức là lãnh đạo con người. Bản chất của công việc này là sự tác động tổng hợp lên ý chí, nhận thức và tiềm thức của các nhân viên. Nghệ thuật lãnh đạo được tất cả các chủ doanh nghiệp của mọi thời đại coi trọng.


Để lạc quan hơn trong môi trường công sở

Bạn nên tránh xa những người hay chỉ trích và có một thói quen xấu là nhiều chuyện. Gần gũi với người vui vẻ, vì họ có nhiều nguồn năng lượng sống . Người lạc quan, sống trong hiện tại, nó sẽ soi sáng cuộc sống của họ và mang nguồn sống tích cực cho những người xung quanh.


Cách thức tìm kiếm khách hàng thông minh và hiệu quả

Cùng tham khảo bài viết "Cách thức tìm kiếm khách hàng thông minh và hiệu quả", bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn các kinh nghiệm, cũng như bí quyết trong việc tìm kiếm khách hàng.


Giá trị xúc cảm và việc quản lý các mối quan hệ với khách hàng (Phần cuối)

Giá trị xúc cảm và việc quản lý các mối quan hệ với khách hàng (Phần cuối) Thách thức trong việc đo lường cảm xúc khách hàng Đánh giá mức độ thỏa mãn của khách hàng và những khó khăn “Làm thỏa mãn một cá nhân này nhưng chưa chắc bạn có thể làm điều tương tự với một người khác” Có bốn khó khăn trong việc đánh giá phản ứng của khách hàng một cách trọn vẹn. Thách thức đầu tiên chính là thời gian, vấn đề này dễ miêu tả nhưng lại là một khó khăn lớn. Hiểu thấu được...


Tài liệu mới download

Mẫu Bản nhắc nhở nhân viên
 • 19/05/2015
 • 59.207
 • 1.017

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Các thương hiệu lớn đã
 • 03/09/2009
 • 28.626
 • 575
Bán hàng hay bán giải pháp
 • 15/10/2012
 • 49.371
 • 701
Bài giảng Ngôi sao dịch vụ
 • 22/02/2016
 • 84.426
 • 658

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu