Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tóm tắt lý thuyết bài học Sinh học 11

Tài liệu "Tóm tắt lý thuyết bài học Sinh học 11" tổng hợp tất cả các bài học lý thuyết môn Sinh học lớp 11 sẽ giúp các em nắm được kiến thức từng bài dễ dàng hơn. Mời các em cùng tham khảo!Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Tóm tắt lý thuyết bài học Sinh học 11 Tóm tắt lý thuyết bài học Sinh học 11 Sự hấp thụ nước, Muối khoáng ở rễ, Tóm tắt lý thuyết Sinh học 11, Vận chuyển các chất trong cây, Thoát hơi nước, Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
4.9 5 179
  • 5 - Rất hữu ích 158

  • 4 - Tốt 19

  • 3 - Trung bình 1

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 1

Mô tả

SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ
I. KHÁI QUÁT VỀ TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT
Trong suốt quá trình sống, trao đổi nước diễn ra gồm 3 quá trình:

II. VAI TRÒ CỦA NƯỚC ĐỐI VỚI THỰC VẬT
Nước là nhân tố quan trọng đối với cơ thể sống  quyết định sự phân bố thực vật trên
Trái Đất.
Nước tự do: làm dung môi, làm giảm nhiệt độ của
cơ thể khi hoát hơi nước, tham gia vào một số quá
trình trao đổi chất, đảm bảo độ nhớt của chất
nguyên sinh, giúp cho quá trình trao đổi chất diễn ra
bình thường trong cơ thể.
Nước liên kết: đảm bảo độ bền vững của hệ thống
keo trong chất nguyên sinh của tế bào  đánh giá
tính chịu nóng, chịu hạn của cây.
III. CẤU TẠO RỄ PHÙ HỢP VỚI CHỨC NĂNG HẤP THỤ NƯỚC VÀ ION KHOÁNG
Bộ rễ: do nhiều loại rễ tạo thành; phát triển mạnh
về số lượng, kích thước và diện tích (sinh trưởng
nhanh về chiều sâu, phân nhánh chiếm chiều rộng).
Lông hút: được hình thành từ tế bào biểu bì rễ, có
hàng trăm lông hút trên mỗi mm2  tạo bề mặt
tiếp xúc với đất hàng chục, thậm chí hàng trăm m2;
có cấu tạo bằng thành tế bào mỏng, không thấm
cutin, chỉ có một không bào trung tâm lớn, áp suất
thẩm thấu cao do hoạt động hô hấp rễ mạnh 
nước và ion khoáng được hấp thụ dễ dàng nhờ sự
chênh lệch nồng độ giữa lông hút và dung dịch đất.

IV. CƠ CHẾ HẤP THỤ NƯỚC VÀ ION KHOÁNG Ở RỄ
Hấp thụ nước: theo cơ chế thụ động (thẩm thấu); dịch tế bào lông hút ưu trương so
với dung dịch đất vì quá trình thoát hơi nước qua lá và nồng độ các chất tan ở tế bào
lông hút.
Hấp thụ ion khoáng: thụ động và chủ động.
V. DÒNG NƯỚC VÀ ION KHOÁNG ĐI VÀO MẠCH GỖ CỦA RỄ
Con đường gian bào: đi theo không gian giữa các tế bào và không gian giữa các bó sợi
xenlulôzơ bên trong thành tế bào  nội bì  đai Caspari  con đường tế bào chất.
Con đường tế bào chất: xuyên qua tế bào chất các tế bào.

VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY
I. CÁC DÒNG VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY
Dòng mạch gỗ (còn gọi là dòng đi lên – xylem) vận chuyển nước và các ion khoáng vào
đến mạch gỗ của rễ rồi tiếp tục dâng lên theo mạch gỗ của rễ trong thân để lan tỏa đến
lá và những phần khác của cây.
Dòng mạch rây (còn gọi là dòng đi xuống – phloem) vận chuyển các chất hữu cơ từ
các tế bào quang hợp trong phiến lá vào cuống lá rồi đến nơi cần sử dụng hoặc dự trữ
(rễ, hạt, củ, quả…).
Ngoài ra, nước cũng có thể vận chuyển theo chiều từ trên xuống ở mạch rây hoặc vận
chuyển ngang từ mạch gỗ sang mạch rây hoặc ngược lại.
II. SO SÁNH CẤU TAO MẠCH GỖ VÀ MẠCH RÂY

MẠCH GỖ

MẠCH RÂY

Là những tế bào chết gồm: quản bào và
mạch ống
Thành tế bào có chứa linhin (lignin)
Các tế bào nối với nhau thành những
ống dài từ rễ lên lá.

Là những tế bào sống gồm: ống
rây và tế bào kèm
Các ống rây nối với nhau (bản rây)
thành ống dài.

III. SO SÁNH THÀNH PHẦN DỊCH MẠCH GỖ VÀ MẠCH RÂY
Dịch mạch gỗ: gồm chủ yếu là nước,
các ion khoáng.
Ngoài ra còn có các chất hữu cơ (axit
min, vitamin…) được tổng hợp ở rễ.

Dịch mạch rây: gồm chủ yếu là
saccarôzơ, các axit amin, vitamin,
hoocmôn thực vật.
Ngoài ra còn có mốt số ion khoáng
được sử dụng lại (như K+).

IV. SO SÁNH ĐỘNG LỰC ĐẨY DÒNG MẠCH GỖ VÀ DÒNG MẠCH RÂY
Hiện tượng rỉ nhựa: Cắt cây thân thảo đến gần gốc, sau vài phút sẽ thấy những giọt
nhựa rỉ ra từ phần thân bị cắt. Đó chính là những giọt nhựa do rễ cây đẩy từ mạch gỗ ở
rễ lên mạch gỗ ở thân.
Hiện tượng ứ giọt: Úp cây trong chuông thủy tinh kín, sau một đêm, ta sẽ thấy các giọt
nước ứ ra ở mép lá. Như vậy, không khí trong chuông thủy tinh đã bão hòa hơi nước,
nước bị đẩy từ mạch gỗ của rễ lên lá không thoát được thành hơi qua khí khổng đã ứ
thành các giọt ở mép lá.
Dòng nước và các ion khoáng đi từ đất vào mạch gỗ của rễ.
Dòng mạch gỗ
Áp suất rễ

Dòng mạch rây
-

Thoát hơi nước ở lá
Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau
và với thành mạch gỗ

Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu
giữa cơ quan nguồn và cơ quan đích

THOÁT HƠI NƢỚC
I. VAI TRÒ CỦA QUÁ TRÌNH THOÁT HƠI NƢỚC

Cây sử dụng 2% để tạo môi trường cho các hoạt động sống, trong đó có chuyển hóa vật
chất, tạo vật chất hữu cơ cho cơ thể.
Ví dụ: bắp là cây sử dụng nước tương đối tiết kiệm cũng thoát 250kg nước để tổng hợp
một kg chất khô.
Vai trò 1:
Thoát hơi nước là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ có vai trò: giúp vận chuyển
nước, các ion khoáng và các chất tan khác từ rễ đến mọi cơ quan của cây trên mặt
đất.
Tạo môi trường liên kết các bộ phận của cây.
Tạo độ cứng cho thực vật thân thảo.
Vai trò 2:
Nhờ có thoát hơi nước, khí khổng mở ra cho khí CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho
quá trình quang hợp.
Vai trò 3:
Thoát hơi nước giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào những ngày nắng nóng, đảm bảo cho
các quá trình sinh lí diễn ra bình thường.
Nhiệt độ của lá cây đang thoát hơi nước mạnh có thể thấp hơn nhiệt độ của lá đang
héo đến 70C.
II. CON ĐƢỜNG THOÁT HƠI NƢỚC Ở LÁ
Qua khí khổng
-

Vận tốc lớn
Được điều chỉnh bằng việc đóng,
mở khí khổng
Chủ yếu bằng con đường này

Qua cutin
-

Vận tốc nhỏ
Không được điều chỉnh
Lớp cutin càng dày, thoát hơi nước
càng giảm và ngược lại

Cơ chế điều chỉnh thoát hơi nƣớc qua khí khổng:
Độ mở của khí khổng phụ thuộc chủ yếu vào hàm lượng nước trong các tế bào khí
khổng còn gọi là tế bào hạt đậu.
Khi no nước, thành mỏng của tế bào khí khổng căng ra làm cho thành dày cong theo
thành mỏng và khí khổng mở ra.
Khi mất nước, thành mỏng hết căng và thành dày duỗi thẳng, khí khổng đóng lại.
Tuy nhiên, khí khổng không bao giờ đóng hoàn toàn.

III. CÁC TÁC NHÂN ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH THOÁT HƠI NƢỚC
1. Nƣớc
Điều kiện cung cấp nước và độ ẩm không khí ảnh hưởng nhiều đến sự thoát hơi nước
thông qua việc điều tiết đóng mở của khí khổng.
2. Ánh sáng
Khí khổng mở khi cây được chiếu sáng.
Độ mở của khí khổng tang từ sáng đến trưa và nhỏ nhất lúc chiều tối.
Ban đêm khí khổng vẫn hé mở.
3. Nhiệt độ, gió, một số ion khoáng…
Ví dụ: Ion Kali làm tăng sự thoát hơi nước thông qua ảnh hưởng đến hàm lượng nước
trong tế bào khí khổng, do đó nó điều chỉnh độ đóng mở của khí khổng.
IV. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC TƢỚI NƢỚC HỢP LÍ CHO CÂY TRỒNG
– CÂN BẰNG NƢỚC
Cân bằng nước được tính bằng sự so sánh lượng nước do rễ hút vào (A) và lượng nước
thoát ra (B).

Mô của cây đủ
nước, cây phát
triển bình thường

Mô của cây dư thừa
nước, cây phát triển
bình thường

Mất cân bằng nước,
lá héo.

Nếu lá héo lâu ngày, cây sẽ bị hư hại nên sinh trưởng của cây giảm, cây có thể chết. Do
đó, năng suất của cây sẽ giảm.
Tƣới nƣớc hợp lí
Căn cứ vào các chỉ tiêu sinh lí về chế độ nước của cây trồng như: sức hút nước của
lá, nồng độ hay áp suất thẩm thấu của dịch tế bào, trạng thái của khí khổng, cường
độ hô hấp của lá… để xác định thời điểm cần tưới nước.
Lượng nước tưới phải căn cứ vào nhu cầu của từng loại cây, tính chất vật lí, hóa học
của từng loại đất và các điều kiện môi trường cụ thể.
Cách tưới phụ thuộc vào nhóm các cây trồng khác nhau.

Tài liệu cùng danh mục Trung học phổ thông

Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu