Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Trên cơ sở phân tích, hệ thống hóa lý luận về chi NSNN và quản lý chi ngân sách cấp huyện, luận văn tập trung phân tích làm rõ thực trạng quản lý chi ngân sách cấp huyện trên địa bàn huyện Phú Ninh, từ đó rút ra những nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản lý chi ngân sách cấp huyện trên địa bàn huyện Phú Ninh trong thời gian tới.Đánh giá tài liệu

4.0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam Luận văn Thạc sĩ, Tóm tắt luận văn Thạc sĩ, Kinh tế phát triển, Công tác quản lý chi ngân sách, Quản lý chi ngân sách, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế
4.0 5 240
  • 5 - Rất hữu ích 8

  • 4 - Tốt 232

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

HUỲNH NGỌC HẢI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH TẠI
HUYỆN PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 60.31.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Đà Nẵng – Năm 2014

Công trình được hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. BÙI QUANG BÌNH

Phản biện 1: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn
Phản biện 2: PGS.TS. Lê Thế Giới

Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận
văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế họp tại Đại học Đà Nẵng vào
ngày 17 tháng 6 năm 2014.

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng
- Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Chi tiêu NSNN có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và đảm
bảo thực hiện chức năng cũng như phát huy vai trò của Nhà nước
trong nền kinh tế thị trường. Chính vì vậy, việc quản lý nhằm nâng
cao hiệu quả chi tiêu NSNN từ Trung ương đến địa phương là vấn đề
có ý nghĩa quyết định đến sự ổn định và phát triển của nền kinh tế.
Thực trạng hiện nay công tác thu, chi ngân sách của huyện
vẫn còn nhiều khiếm khuyết, hạn chế. Thu ngân sách chưa tập trung
đầy đủ; số thu chưa tương xứng với tiềm năng kinh tế trên địa bàn.
Chính sách cơ chế phân cấp nguồn thu chưa thật sự tạo được động lực
khai thác tối đa nguồn thu, vẫn chưa bao quát các nguồn thu, vẫn còn
tình trạng thất thu, nợ đọng thuế còn lớn, nguồn thu còn hạn chế …
Hiệu quả chi đầu tư còn thiếu tập trung dẫn đến hiệu quả thấp, gây
lãng phí; chi thường xuyên còn vượt dự toán. Do đó, việc quản lý, sử
dụng tiết kiệm, có hiệu quả các khoản chi NSNN, đảm bảo đáp ứng
kịp thời, đầy đủ nhu cầu chi tiêu của các cấp chính quyền địa phương,
tăng cường cho nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và các khoản chi đột
xuất khác, khắc phục và giảm thiểu tối đa các hạn chế trong quản lý
chi NSNN như đã nêu trên là yêu cầu và đòi hỏi tất yếu đối với các cơ
quan quản lý và sử dụng NSNN trên địa bàn huyện Phú Ninh.
Với những lý do đó, tôi chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác
quản lý chi ngân sách tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam" làm
đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển.
2. Mục đích, nhiệm vụ của luận văn
Trên cơ sở phân tích, hệ thống hóa lý luận về chi NSNN và
quản lý chi ngân sách cấp huyện, luận văn tập trung phân tích làm rõ
thực trạng quản lý chi ngân sách cấp huyện trên địa bàn huyện Phú

2
Ninh, từ đó rút ra những nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp chủ
yếu nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản lý chi ngân sách
cấp huyện trên địa bàn huyện Phú Ninh trong thời gian tới.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
- Đối tượng nghiên cứu: quản lý chi NSNN trên địa bàn một
huyện.
- Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu được khảo sát trên
địa bàn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Trong đó, luận văn tập
trung nghiên cứu hoạt động quản lý chi của ngân sách cấp huyện,
không nghiên cứu quản lý chi đối với các khoản chi của ngân sách
trung ương, ngân sách tỉnh.
- Thời gian nghiên cứu: luận văn nghiên cứu quản lý chi
NSNN trên địa bàn huyện Phú Ninh trong khoảng thời gian từ 2008
đến 2013.
4. Phương pháp nghiên cứu của luận văn
Việc nghiên cứu đề tài chủ yếu vận dụng phương pháp luận
của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan
điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quản lý chi
NSNN, phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử kết hợp
với phương pháp nghiên cứu chuyên ngành kinh tế như: phương pháp
thống kê, so sánh, phân tích – tổng hợp, đánh giá để hoàn thành những
mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đề ra.
5. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo,
luận văn gồm 3 chương như sau:
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về quản lý chi ngân sách cấp
huyện
Chương 2: Thực trạng quản lý chi ngân sách huyện Phú Ninh,

3
tỉnh Quảng Nam
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách huyện
Phú Ninh trong thời gian tới
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
CHƯƠNG 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ
CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
1.1. CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm chi ngân sách nhà nước
NSNN là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ
quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một
năm để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.
Như vậy đứng trên quan điểm của các nhà quản lý ngân sách
ta có thể hiểu chi NSNN (hay chi tiêu công) là những khoản chi tiêu
do chính phủ hoặc các pháp nhân hành chính thực hiện để đạt được
các mục tiêu công ích, chẳng hạn như: bảo vệ an ninh và trật tự, cứu
trợ bảo hiểm, trợ giúp kinh tế,.... hay nói cách khác: “chi NSNN là quá
trình phân phối, sử dụng quỹ NSNN theo những nguyên tắc nhất định
cho việc thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của nhà nước.”
Theo khái niệm trên chi NSNN có đặc điểm chủ yếu sau đây:
- Chi NSNN gắn chặt với quyền lực Nhà nước
- Cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước là chủ thể duy
nhất quyết định nội dung, cơ cấu, quy mô và mức độ các khoản chi
NSNN. Chính vì vậy các khoản chi NSNN mang tính pháp lý cao.
- Các khoản chi NSNN không mang tính bồi hoàn trực tiếp.
- Chi NSNN liên quan đến rất nhiều chủ thể kinh tế, diễn ra liên
tục trên diện rộng toàn quốc gia và chịu sự tác động của rất nhiều yếu tố.

Tài liệu cùng danh mục Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Luận án tiến sĩ Y học: Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi một cổng khâu lỗ thủng ổ loét tá tràng

Luận án "Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi một cổng khâu lỗ thủng ổ loét tá tràng" nhằm khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân thủng ổ loét tá tràng được khâu lỗ thủng bằng phẫu thuật nội soi một cổng. Xác định một số đặc điểm kỹ thuật và đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi một cổng khâu lỗ thủng ổ loét tá tràng.


Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên tại công ty cổ phần cổ phần Cao su Đà Nẵng

Hệ thống hóa lý luận về sự hài lòng của nhân viên, phát triển hệ thống thang đo đảm bảo tính hiệu quả và tin cậy. Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên tại công ty cổ phần cổ phần Cao su Đà Nẵng được sử dụng cho bộ phận nguồn nhân lực, tổ chức hành chính.


Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Thiết kế bộ câu hỏi định hướng bài học lớp 11 chương trình nâng cao

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Thiết kế bộ câu hỏi định hướng bài học lớp 11 chương trình nâng cao nghiên cứu lí luận về việc sử dụng câu hỏi và thiết kế bộ câu hỏi định hướng bài học môn Hoá học chương Nitơ và chương Cacbon lớp 11 chương trình nâng cao.


Tóm tắt luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến công tác trả lương cho NLĐ trong các doanh nghiệp; phân tích thực trạng công tác trả lương tại Cảng Đà Nẵng; đề xuất giải pháp để hoàn thiện hơn nữa công tác trả lương cho NLĐ. Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Đầu tư phát triển cảng biển Việt Nam

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Đầu tư phát triển cảng biển Việt Nam trình bày lý luận về đầu tư phát triển cảng biển, thực trạng đầu tư phát triển cảng biển Việt Nam, giải pháp tăng cường đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển cảng biển Việt Nam.


Luận văn: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN BẬC THPT

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy và học đang là một trong những xu thế phát triển nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở bậc học Phổ thông và Đại học, góp phần đổi mới phương pháp dạy học và quản lý trong trường học. Bộ GD&ĐT đã có Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và thực hiện chủ đề “Năm học đẩy mạnh ứng dụng CNTT” yêu cầu các đơn vị đào tạo, các Sở GD&ĐT tại các địa phương triển khai các phần mềm ứng dụng CNTT trong công...


Summary of economic doctoral thesis: Study of factors affecting the competitiveness of tourism enterprises of Ben Tre

The overall objective of the thesis is to identify and test factors affecting competitiveness of tourism business in Ben Tre, then propose solutions to improve competitiveness in the future.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động của Ngân hàng Phát triển Quảng Ninh

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận hoạch định phát triển hoạt động của Doanh nghiệp công ích; thực trạng phát triển hoạt động của Ngân hàng Phát triển QN; giải pháp phát triển hoạt động của Ngân hàng Phát triển Quảng Ninh đến 2015.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu quy trình chế biến và phân lập vi sinh vật hiện diện trong cá sặc (trichogaster trichopterus và trichogaster microlepis) lên men chua xương mềm

Luận án đã công bố một số thông tin có liên quan đến sản phẩm cá sặc lên men chua, xương mềm; phân lập và xác định tên loài, mô tả đặc điểm hình thái, đặc điểm tế bào, đặc tính sinh hóa, giải trình tự gen của 6 dòng vi sinh vật hiện diện trong sản phẩm; xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, giải thích hiện tượng trên cơ sở khoa học phục vụ nghiên cứu và giảng dạy.


000000255171.TT

Đề tài hệ thống hóa các lý luận cơ bản về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung và của doanh nghiệp bảo hiểm nói riêng; nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của PVI, đánh giá mức độ ảnh hưởng các yếu tố cơ bản tới với năng lực cạnh tranh của PVI; đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của PVI.


Tài liệu mới download

Ebook Sống 24 giờ một ngày
  • 31/03/2018
  • 57.856
  • 231

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu