Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Trên cơ sở phân tích, hệ thống hóa lý luận về chi NSNN và quản lý chi ngân sách cấp huyện, luận văn tập trung phân tích làm rõ thực trạng quản lý chi ngân sách cấp huyện trên địa bàn huyện Phú Ninh, từ đó rút ra những nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản lý chi ngân sách cấp huyện trên địa bàn huyện Phú Ninh trong thời gian tới.Đánh giá tài liệu

4.0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam Luận văn Thạc sĩ, Tóm tắt luận văn Thạc sĩ, Kinh tế phát triển, Công tác quản lý chi ngân sách, Quản lý chi ngân sách, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế
4.0 5 240
  • 5 - Rất hữu ích 8

  • 4 - Tốt 232

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

HUỲNH NGỌC HẢI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH TẠI
HUYỆN PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 60.31.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Đà Nẵng – Năm 2014

Công trình được hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. BÙI QUANG BÌNH

Phản biện 1: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn
Phản biện 2: PGS.TS. Lê Thế Giới

Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận
văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế họp tại Đại học Đà Nẵng vào
ngày 17 tháng 6 năm 2014.

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng
- Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Chi tiêu NSNN có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và đảm
bảo thực hiện chức năng cũng như phát huy vai trò của Nhà nước
trong nền kinh tế thị trường. Chính vì vậy, việc quản lý nhằm nâng
cao hiệu quả chi tiêu NSNN từ Trung ương đến địa phương là vấn đề
có ý nghĩa quyết định đến sự ổn định và phát triển của nền kinh tế.
Thực trạng hiện nay công tác thu, chi ngân sách của huyện
vẫn còn nhiều khiếm khuyết, hạn chế. Thu ngân sách chưa tập trung
đầy đủ; số thu chưa tương xứng với tiềm năng kinh tế trên địa bàn.
Chính sách cơ chế phân cấp nguồn thu chưa thật sự tạo được động lực
khai thác tối đa nguồn thu, vẫn chưa bao quát các nguồn thu, vẫn còn
tình trạng thất thu, nợ đọng thuế còn lớn, nguồn thu còn hạn chế …
Hiệu quả chi đầu tư còn thiếu tập trung dẫn đến hiệu quả thấp, gây
lãng phí; chi thường xuyên còn vượt dự toán. Do đó, việc quản lý, sử
dụng tiết kiệm, có hiệu quả các khoản chi NSNN, đảm bảo đáp ứng
kịp thời, đầy đủ nhu cầu chi tiêu của các cấp chính quyền địa phương,
tăng cường cho nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và các khoản chi đột
xuất khác, khắc phục và giảm thiểu tối đa các hạn chế trong quản lý
chi NSNN như đã nêu trên là yêu cầu và đòi hỏi tất yếu đối với các cơ
quan quản lý và sử dụng NSNN trên địa bàn huyện Phú Ninh.
Với những lý do đó, tôi chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác
quản lý chi ngân sách tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam" làm
đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển.
2. Mục đích, nhiệm vụ của luận văn
Trên cơ sở phân tích, hệ thống hóa lý luận về chi NSNN và
quản lý chi ngân sách cấp huyện, luận văn tập trung phân tích làm rõ
thực trạng quản lý chi ngân sách cấp huyện trên địa bàn huyện Phú

2
Ninh, từ đó rút ra những nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp chủ
yếu nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản lý chi ngân sách
cấp huyện trên địa bàn huyện Phú Ninh trong thời gian tới.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
- Đối tượng nghiên cứu: quản lý chi NSNN trên địa bàn một
huyện.
- Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu được khảo sát trên
địa bàn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Trong đó, luận văn tập
trung nghiên cứu hoạt động quản lý chi của ngân sách cấp huyện,
không nghiên cứu quản lý chi đối với các khoản chi của ngân sách
trung ương, ngân sách tỉnh.
- Thời gian nghiên cứu: luận văn nghiên cứu quản lý chi
NSNN trên địa bàn huyện Phú Ninh trong khoảng thời gian từ 2008
đến 2013.
4. Phương pháp nghiên cứu của luận văn
Việc nghiên cứu đề tài chủ yếu vận dụng phương pháp luận
của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan
điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quản lý chi
NSNN, phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử kết hợp
với phương pháp nghiên cứu chuyên ngành kinh tế như: phương pháp
thống kê, so sánh, phân tích – tổng hợp, đánh giá để hoàn thành những
mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đề ra.
5. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo,
luận văn gồm 3 chương như sau:
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về quản lý chi ngân sách cấp
huyện
Chương 2: Thực trạng quản lý chi ngân sách huyện Phú Ninh,

3
tỉnh Quảng Nam
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách huyện
Phú Ninh trong thời gian tới
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
CHƯƠNG 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ
CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
1.1. CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm chi ngân sách nhà nước
NSNN là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ
quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một
năm để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.
Như vậy đứng trên quan điểm của các nhà quản lý ngân sách
ta có thể hiểu chi NSNN (hay chi tiêu công) là những khoản chi tiêu
do chính phủ hoặc các pháp nhân hành chính thực hiện để đạt được
các mục tiêu công ích, chẳng hạn như: bảo vệ an ninh và trật tự, cứu
trợ bảo hiểm, trợ giúp kinh tế,.... hay nói cách khác: “chi NSNN là quá
trình phân phối, sử dụng quỹ NSNN theo những nguyên tắc nhất định
cho việc thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của nhà nước.”
Theo khái niệm trên chi NSNN có đặc điểm chủ yếu sau đây:
- Chi NSNN gắn chặt với quyền lực Nhà nước
- Cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước là chủ thể duy
nhất quyết định nội dung, cơ cấu, quy mô và mức độ các khoản chi
NSNN. Chính vì vậy các khoản chi NSNN mang tính pháp lý cao.
- Các khoản chi NSNN không mang tính bồi hoàn trực tiếp.
- Chi NSNN liên quan đến rất nhiều chủ thể kinh tế, diễn ra liên
tục trên diện rộng toàn quốc gia và chịu sự tác động của rất nhiều yếu tố.

Tài liệu cùng danh mục Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Đánh giá đặc tính thành thành phần tinh dầu một số loài Bạch đàn (Eucalyptus) trồng ở Việt Nam và mối liên hệ của nó với một số vấn đề sinh thái môi trường điển hình

Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá vai trò của các chất chính có mặt trong tinh dầu một số loài Bạch đàn trồng ở Việt Nam đối với môi trường sinh thái; đồng thời trên cơ sở một số hoạt tính sinh học của các chất sẽ đề xuất hướng sử dụng các loài Bạch đàn theo hướng thân thiện với môi trường.


Luận văn Thạc sĩ Toán học: Nghiệm bị chặn của phương trình vi phân hàm bậc nhất tuyến tính

Mời các bạn tham khảo những nội dung về các bổ đề nghiệm bị chặn của phương trình vi phân hàm bậc nhất tuyến tính, các định lý về sự tồn tại và duy nhất nghiệm bị chặn thông qua luận văn Thạc sĩ Toán học: Nghiệm bị chặn của phương trình vi phân hàm bậc nhất tuyến tính.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Bảo đảm quyền con người của phạm nhân theo pháp luật Việt Nam

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề chung về bảo đảm quyền con người của phạm nhân bằng các quy định của pháp luật. Chương 2: Thực trạng pháp luật Việt Nam về bảo đảm quyền con người của phạm nhân và thực tiễn áp dụng. Chương 3: Một số giải pháp bảo đảm quyền con người của phạm nhân theo pháp luật Việt Nam.


1ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Hàn là một phƣơng pháp lắp ghép không thể thiếu, có phạm vi ứng dụng trong hầu hết các ngành công nghiệp, từ cơ khí, năng lƣợng, dầu mỏ, giao thông vận tải, cho đến xây dựng, hàng không, hóa chất...Do tính phổ quát và tầm quan trọng trong nền kinh tế, hàn đã và đang phát triển rất nhanh, từ kỹ thuật, công nghệ, đến trang thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu năng suất, chất lƣợng ngày càng cao trong thực tiễn....


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ luật học: Định đoạt phần vốn góp của thành viên trong công ty TNHH theo pháp luật Việt Nam

Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận về định đoạt phần vốn góp của thành viên công ty TNHH, thực trạng pháp luật Việt Nam về định đoạt phần vốn góp của thành viên trong công ty TNHH, những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về định đoạt phần vốn góp của thành viên trong công ty TNHH.


Luận văn: TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM (Sm, Eu, Tm, Yb) VỚI L – TYROSIN BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA LÍ

Hóa học phức chất của các nguyên tố đất hiếm (NTĐH) là lĩnh vực khoa học đã và đang phát triển mạnh mẽ. Phức chất của NTĐH ngày càng đƣợc ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nhƣ: nông nghiệp, y dƣợc, luyện kim... Đã có nhiều công trình, với nhiều phƣơng pháp khác nhau nghiên cứu sự tạo phức của NTĐH với amino axit. Kết quả nghiên cứu phức chất của NTĐH với amino axit rất phong phú. Với phức dung dịch đã khảo sát tỉ lệ các cấu tử tạo phức là1:1, 1:2, 1:3 và phức rắn chủ yếu đƣợc tổng hợp theo...


Luận án Tiến sĩ Máy tính: Học khái niệm cho các hệ thống thông tin dựa trên logic mô tả

Luận án xây dựng, mở rộng các định nghĩa, định lý, bổ đề về mô phỏng hai chiều trong lớp các logic mô tả đã đề cập ở trên và sử dụng nó để mô hình hóa tính không phân biệt được của các đối tượng làm cơ sở cho các thuật toán học khái niệm trong logic mô tả.


LUẬN VĂN: Quy hoạch phát triển vùng chuyên canh cây bông giai đoạn 2002 - 2010

Sau Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986 của Đảng, nền kinh tế Việt nam đã có một bước ngoặt lớn trong quá trình phát triển. Từ một nền kinh tế khép kín tự cung, tự cấp nền kinh tế nước ta đã bước đầu chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Trong đó việc tiến hành phát triển nền kinh tế đất nước theo hướng CNH HĐH được xem là một khâu quan trọng nhất để đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp phát triển. Để hoàn thành...


Đề tài: Vận dụng lý luận và thực tiễn về thương mại quốc tế, phân tích hóa quá trình toàn cầu hóa kinh tế và quan điểm chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam: Liên hệ thực tiễn

Toàn cầu hóa kinh tế là một xu thế lớn, khách quan của thế giới đương đại đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực đời sống nhân loại cũng như mỗi quốc gia, xu thế đó làm cho mối liên hệ quốc tế, khu vực ngày càng chặt chẽ với những hình thức ngày càng đa dạng. Sự hình thành và phát triển tổ chức thương mại thế giới (WTO) là sự thực hiện của xu thế toàn cầu hóa đồng thời thúc đẩy sự phát triển xu thế đó. ...


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ theo Luật Hình sự Việt Nam

Mục đích của luận văn là nghiên cứu bổ sung góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật mà đặc biệt là Bộ luật hình sự và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật hình sự trong xử lý các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu