Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tính toán giá trị kinh tế của đất đai tại một số tỉnh đồng bằng Sông Hồng

Bài viết Tính toán giá trị kinh tế của đất đai tại một số tỉnh đồng bằng Sông Hồng đề cập tới những khác biệt trong giá trị kinh tế của sử dụng đất cho sản xuất nông nghiệp và sử dụng đất cho khu vực thương mại, chủ yếu là khu vực phát triển nhà ở tại khu vực đô thị (Hà Nội) trong thời gian qua.Đánh giá tài liệu

4.1 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Tính toán giá trị kinh tế của đất đai tại một số tỉnh đồng bằng Sông Hồng Tính toán giá trị kinh tế của đất đai tại một số tỉnh đồng bằng Sông Hồng Giá trị kinh tế của đất đai, Tính toán giá trị đất đai, Đất đai đồng bằng Sông Hồng, Giá trị bất động sản, Phương pháp tính toán giá trị đất đai
4.1 5 417
 • 5 - Rất hữu ích 26

 • 4 - Tốt 391

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA ĐẤT ĐAI
TẠI MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
CN. §µo V¨n Khiªm
Ths. Bïi ThÞ Thu Hßa

Tãm t¾t: Phù hợp với mục đích của chính sách Tam nông là phát triển kinh tế nông nghiệp và
đời sống của nông dân và khu vực nông thôn, các mô hình kinh tế phải phản ánh những khác biệt
giữa khu vực nông nghiệp với phần còn lại của nền kinh tế dẫn tới những bất bình đẳng kinh tế
giữa các khu vực trên.
Nội dung của bài báo này đề cập tới những khác biệt trong giá trị kinh tế của sử dụng đất cho
sản xuất nông nghiệp và sử dụng đất cho khu vực thương mại, chủ yếu là khu vực phát triển nhà ở
tại khu vực đô thị (Hà Nội) trong thời gian qua. Phương pháp được sử dụng cho tính toán là
phương pháp dựa vào Lý thuyết Tô kinh tế, là một trong hai phương pháp hay được sử dụng để xác
định giá trị bất động sản. Kết quả tính toán trong bài viết có thể được coi là những xấp xỉ bước đầu
trong việc ứng dụng các mô hình kinh tế để tính toán giá trị kinh tế của sử dụng đất đai, tuy nhiên,
điều này đặt cơ sở cho việc phát triển các phương pháp khác hoàn chỉnh hơn ví dụ như phương
pháp tính giá trị bất động sản dựa vào Lý thuyết Hưởng lạc (Hedonic property value model).
I. GIỚI THIỆU
Trong những năm gần đây, kinh tế Việt Nam
khởi sắc và đạt nhiều thành tựu tiến bộ về tăng
trưởng, khiến cho đời sống của nhân dân ngày
càng đổi mới. Cùng với nhịp độ phát triển nhanh
chóng, hàng loạt vấn đề đang ngày càng thay đổi.
Một trong những thay đổi như vậy là thay đổi
trong thị trường đất đai-bất động sản của Việt
Nam nói chung và của Hà Nội nói riêng.
Quỹ đất đai của khu vực Đồng bằng sông
Hồng đã được khai thác một cách triệt để với
khoảng 7,8 triệu ha đất nông nghiệp. Diện tích
đất đai này hầu hết được sử dụng để trồng lúa
với hệ số quay vòng trung bình khoảng 1,5 tới
2, tức là đất đai trung bình được sử dụng cho 1,5
cho tới 2 vụ một năm, và trên thực tế nhiều
vùng đã đạt tới 3-4 vụ trong một năm.
Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường
theo định hướng chuyển dịch sang sản xuất
công nghiệp và dịch vụ, do hiệu quả kinh tế
tương đối của sản xuất nông nghiệp là tương đối
thấp, diện tích đất nông nghiệp có khuynh
hướng bị thu hẹp lại để nhường chỗ cho các khu
công nghiệp và đô thị. Điều đó có tác động xấu
tới nhiệm vụ an ninh lương thực và ảnh hưởng
50

tới công ăn việc làm của những người nông dân.
Nhận thấy mâu thuẫn này, Đảng và Nhà
nước đã đề xuất tới chính sách Tam nông nhằm
kêu gọi toàn bộ xã hội quan tâm tới vấn đề mới
nảy sinh này trong quá trình phát triển kinh tế
ngày nay. Tuy nhiên, để hoàn thành nhiệm vụ
được đề ra, một trong những việc đầu tiên từ
góc độ phân tích kinh tế là phải ước tính được
giá trị kinh tế của các phương án lựa chọn khác
nhau và trên cơ sở đó đề xuất những phương án
khả thi tốt nhất có thể nhằm bảo đảm an ninh
lương thực, cải thiện đời sống của nông dân mà
vẫn tăng trưởng và phát triển kinh tế một cách
bền vững.
Nội dung bài viết của chúng tôi đề cập tới
một phương pháp tính toán giá trị kinh tế của sử
dụng đất trong nông nghiệp cũng như trong lĩnh
vực cung cấp nhà cửa cho khu vực đô thị để giới
thiệu các phương pháp tính toán kinh tế có thể
được áp dụng như thế nào để ước lượng giá trị
của các sử dụng đất đai khác nhau.
II. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH
TOÁN GIÁ TRỊ ĐẤT ĐAI

Giá trị là khái niệm có nhiều ý nghĩa khác
nhau. Khái niệm giá trị tổng quát có nghĩa là

một lợi ích nào đó, không nhất thiết được biểu
thị qua tiền bạc. Ví dụ, không khí rất có giá trị
(lợi ích), nhưng giá trị đó chưa bao giờ được
biểu thị bằng các đơn vị tiền tệ. Tuy nhiên,
trong lĩnh vực kinh tế, giá trị (value), hay giá trị
kinh tế (economic value) thường được biểu thị
bằng các lợi ích được thể hiện bằng các đơn vị
tiền tệ và xuất hiện trong các quá trình trao đổi.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét giá trị
theo nghĩa giá trị kinh tế chứ không đề cập tới
giá trị nói chung.
A. Myrick Freeman III, Giáo sư Kinh tế Tài
nguyên thiên nhiên và Môi trường của trường
Đại học Bowdoin (Hoa kỳ), trong tác phẩm nổi
tiếng của mình có tên là “Đo lường Giá trị Tài
nguyên thiên nhiên và Môi trường: Lý thuyết và
Phương pháp” (2003, Mỹ), đã phân tích mô
hình lý thuyết về tính toán giá trị kinh tế của đất
đai và nhà cửa một cách tương đối đầy đủ trong
Chương 11 “Các mô hình giá trị của bất động
sản”. Theo phân tích của ông, có hai tiếp cận
chính trong việc đo lường giá trị kinh tế của đất
đai và nhà cửa là Lý thuyết Tô kinh tế (Theory
of Rents) và tiếp cận hiện đại của Lý thuyết
Hưởng lạc (Hedonic Theory).
Lý thuyết Tô kinh tế cho rằng “giá cân bằng
của một miếng đất sẽ là giá trị hiện thời của
luồng tô kinh tế được tạo ra bởi đất đai”
(Freeman, 2003). Từ lâu, lý thuyết kinh tế đã
nhận thấy khả năng sinh lợi của đất đai khác
nhau theo vị trí. Những khác biệt về khả năng
sinh lợi sẽ tạo ra các mức tô kinh tế khác nhau
cho đất đai, và do vậy tạo ra các giá trị kinh tế
khác nhau cho đất đai. Khi mà đất đai là hàng
hóa của nhà sản xuất, canh tranh và tự do nhập
ngành đủ để bảo đảm rằng các khác biệt về mức
sinh lợi được phản ánh một cách đầy đủ trong
cấu trúc tô của đất đai (địa tô).
Đối với bất cứ bất động sản nào có địa tô nhỏ
hơn khả năng sinh lợi, hoạt động chiếm giữ đất
đai đều thu được lợi nhuận. Một kẻ nhập ngành
tiềm năng nào đó sẽ muốn đẩy giá lên cao hơn
địa tô hiện có để chiếm lấy vị trí đó và gặt hái
lợi nhuận của khả năng sinh lợi cao này. Đó là
lý do mà tại sao cạnh tranh đẩy giá lên cao và

loại bỏ lợi nhuận. Các khác biệt về địa tô sẽ
bằng với những khác biệt về khả năng sinh lợi,
Và vì giá bán của mảnh đất trên thị trường là giá
trị hiện thời của luồng địa tô tương lai, các khác
biệt về khả năng sinh lợi cũng sẽ được phản ánh
trong giá đất.
Theo Lý thuyết hiện đại, các đặc tính môi
trường như chất lượng không khí và nước có thể
tác động tới khả năng sinh lợi của đất đai cả
dưới dạng hàng hóa của người sản xuất lẫn hàng
hóa của người tiêu dùng. Khi đó, cấu trúc địa tô
và giá cả sẽ phản ánh những khác biệt về khả
năng sinh lợi được xác định bởi môi trường này.
Các kết quả này từ lý thuyết địa tô cổ điển đã
khơi dậy mối quan tâm của các nhà kinh tế
trong việc sử dụng số liệu về địa tô hoặc giá trị
của đất đai cho bất động sản để đo lường lợi ích
mà các hộ gia đình đã gán cho các cải thiện các
đặc tính môi trường.
Đồng thời, ngược lại, những thay đổi trong
các đặc tính về môi trường liệu có tác động tới
khả năng sinh lợi của đất đai, và do đó tác động
tới giá trị của đất đai hay không? Nếu các bằng
chứng thực nghiệm ủng hộ mối quan hệ này, thì
với số liệu về các thay đổi môi trường, các nhà
kinh tế có thể dự báo được những biến động
trong khả năng sinh lợi của đất đai, và do đó xác
định được giá trị của đất đai. Đó chính là nội
dung của Lý thuyết Hưởng lạc mà chúng ta đã
nhắc tới ở trên.
Về lâu về dài, để phục vụ mục đích xác định
giá trị đầy đủ của đất đai được sử dụng trong
sản xuất nông nghiệp hay sử dụng trong thương
mại, rõ ràng chúng ta cần phát triển những mô
hình dựa trên các tiếp cận hiện đại liên hệ giá
trị, hay khả năng sinh lợi của đất đai, với các
đặc tính môi trường của chúng. Tuy nhiên, trong
nội dung của bài viết này, chúng tôi chỉ cố gắng
giới thiệu mô hình ước tính giá trị của đất đai
thông qua mô hình dựa trên Lý thuyết Tô kinh
tế như một xấp xỉ khởi đầu, để người đọc có thể
thấy được khả năng xác định giá trị kinh tế của
các mô hình kinh tế trong lĩnh vực tính toán giá
trị của sử dụng đất đai. Chúng tôi hy vọng sẽ có
điều kiện để áp dụng các mô hình hiện đại hơn
51

nhằm có được các kết quả tính toán đầy đủ và
chính xác hơn cho giá trị của các sử dụng đất
đai nhằm cung cấp thông tin đầy đủ hơn hỗ trợ
cho quá trình làm-quyết định về phân bổ sử
dụng đất đai.
III. PHƯƠNG PHÁP ƯỚC TÍNH GIÁ TRỊ
KINH TẾ CỦA ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Theo ước tính của Bộ NN&PTNT (nguồn:
Bộ NN&PTNT), năng suất lúa cả năm (3 vụ:
Đông xuân, Hè thu, và Mùa) của năm 2005 đạt
48,91 tạ/ha; năm 2006 đạt 48,94 tạ/ha; năm
2007 đạt 49,5 tạ/ha. Như vậy, năng suất cả năm
trung bình trong thời gian từ 2005 – 2008 là

49,0725 tạ/ha. Giá lúa trung bình hiện nay là
5500 VNĐ/kg, do vậy doanh thu trung bình trên
một hecta sẽ là 49,0725 x 100(kg) x 5500 VNĐ
= 26989875 VNĐ, tức là khoảng 26989875
VNĐ/ha, hay 26989875 VNĐ/10000 (mét
vuông)  2698,9875 VNĐ/ mét vuông (làm tròn
là 2700 VNĐ/ mét vuông).
Nếu chúng ta coi sản xuất nông nghiệp là
một quá trình kéo dài, mỗi năm sản xuất được
gần 27 triệu VNĐ/ha hay 2700 VNĐ/1 mét
vuông, thì chúng ta sẽ thấy tổng vô hạn của
chuỗi lợi ích này (chưa trừ đi chi phí) sẽ là:1
1
1
1
NPV  27001 


 ...  
 ...
2
3
n
 1  i 1  i  1  i 

1  i 


Giả sử chúng ta sử dụng hệ số chiết khấu
i  0.12 , tức là một hệ số chiết khấu vừa phải,
thì thay vào công thức chúng ta có thể ước tính

giá trị NPV (giá trị hiện thời) của dòng lợi ích
này sẽ là:

n

 1 
1 

 1  0.12   2700 * 9,3  25110 VNĐ
NPV  2700. lim
n
 1 
1 

 1  0.12 
Mặt khác, giá của một mét vuông đất nông
nghiệp có thể được coi là tổng giá trị mà mảnh
đất đó có thể sản xuất ra trong một khoảng
thời gian dài vô hạn như trên. Do đó giá của 1
mét vuông đất sẽ là giá trị tổng doanh thu từ
sản xuất nông nghiệp mà 1 mét vuông này tạo
ra, tức là 25110 VNĐ (hay 251100000
VNĐ/ha), nếu làm tròn là khoảng 250 triệu
VNĐ một héc ta.
Nhận xét:
- Tính toán trên được thực hiện cho diện
tích nông nghiệp trung bình trong phạm vi cả
nước trong những năm gần đây.
- Giá trị của đất đai hiện đang được sử dụng
cho mục đích nông nghiệp biến động mạnh theo
vị trí, một cách chính xác hơn là, trên thực tế giá
trị của đất đai bị ảnh hưởng bởi tiềm năng
chuyển đổi sử dụng đất sang các mục đích khác
52

có khả năng sinh lợi cao hơn như công nghiệp
hoặc thương mại.
- Như sẽ được so sánh dưới đây, về trung
bình giá trị sử dụng đất cho sản xuất nông
nghiệp thấp hơn nhiều so với giá trị đất đai
giành cho những sử dụng khác như thương mại,
công nghiệp.
IV. PHƯƠNG PHÁP ƯỚC TÍNH TOÁN GIÁ
TRỊ KINH TẾ CỦA ĐẤT ĐAI THƯƠNG MẠI

Trong mục này, chúng tôi thực hiện ước tính
giá trị của đất đai cho các sử dụng thương mại,
nhưng chủ yếu cho các mục đích sử dụng cho
phát triển nhà ở. Các sử dụng đất đai cho các
mục đích công nghiệp và thương mại khác được
thực hiện một cách tương tự, tuy đòi hỏi nhiều số
liệu điều tra khảo sát. Do vậy, các tính toán này
sẽ được thực hiện trong một nghiên cứu khác.

Để cho đơn giản, chúng tôi phân chia đất đai
cư trú ở Hà Nội thành các loại chính là:
- Đất đai dành cho biệt thự
- Đất đai dành cho chung cư (cao cấp)
- Đất đai dành cho chung cư bình dân
- Đất đai cho nhà tạm và thuê mướn
1) Biệt thự
+ Đặc điểm:
- Chiếm tỷ lệ nhỏ (chưa có con số thống kê,
nhưng chỉ < 5 % hộ gia đình)
- Diện tích khoảng 200 mét vuông
- Giá trị thị trường của biệt thự biến động từ
3 tỷ tới 10 tỷ hoặc nhiều hơn nữa.
- Có chi phí xây dựng vào khoảng trên 5
triệu/ 1 mét vuông

- Giá cho thuê vào khoảng từ 1,500 USD –
5000 USD hoặc hơn.
+ Ước tính giá trị
Sau đây sẽ là một ước tính giá trị để minh
hoạ cho các phân tích một trường hợp điển hình
của trường hợp biệt thự.
Giả sử một biệt thự trung bình có thể cho
thuê với giá 2000 USD một tháng, chúng ta có
thể tính theo công thức NPV của luồng thu
nhập. Để cho đơn giản, chúng ta ước lượng
giá cho thuê 2000 USD/tháng x 12 tháng =
24000 USD/1 năm. Lãi suất ngân hàng hiện
nay trung bình là vào khoảng 12%. Áp dụng
công thức ta có:1
1
1
NPV  240001 


 ...
1
2
3
 1  0.12  1  0.12 

1  0.12


n

 1 
1 

1  0.12 
NPV  36000. lim 
 24000 * 9.3  223200 USD
n 
 1 
1 

 1  0.12 

Do vậy, giá trị một biệt thự cỡ trung bình
như vậy sẽ là 4 – 5 tỷ VNĐ, hợp lý so với quan
sát trong thực tế. Từ đó có thể tính giá trị xấp xỉ
của đất là 4 tỷ / 200 mét vuông  20 triệu VNĐ/
1mét vuông.
2) Chung cư cao cấp
+ Đặc điểm:
- Diện tích một căn hộ: khoảng 120 – 150
mét vuông
- Thuộc khu nhà cao tầng khoảng từ 10 - 15 tầng
- Giá xây dựng: 5 triệu/1 mét

- Giá thị trường hiện nay là khoảng 15 - 17
triệu/ 1mét vuông
+ Ước tính giá trị:
Ta lấy một trường hợp điển hình là căn hộ có
diện tích là 120 mét vuông, thuộc một chung cư
15 tầng.
Dựa vào giá cho thuê thường quan sát thấy là
12 triệu VNĐ/1 tháng (khoảng 700 USD), hay
144 triệu VNĐ/ 1 năm. Với lãi suất ngân hàng
vào khoảng 12%/1 năm, ta có công thức NPV
như sau:

  1 n 
1 
 
1.12
  1  0.12  
triệu
NPV  144 triêu VNĐ. lim
triêu
  144. 0.12  144 * 9,3  1339,2 triệu VNĐ
n
 1 
 1  1  0.12  


Tức là giá trị kinh tế của một căn hộ 120 mét
vuông sẽ là xấp xỉ 1,34 tỷ VNĐ. Kết quả này
cũng phù hợp quan sát thực tế vì các chung cư

cao cấp cỡ 120 mét vuông thường được bán với
giá khoảng 1,4 – 1,7 tỷ VNĐ.
Từ đó suy ra 15 tầng sẽ có giá trị xấp xỉ là 15
53

tầng x 1339,2 triệu VNĐ  20088 triệu VNĐ
hay 20,088 tỷ VNĐ / 120 mét vuông hay 155,7
triệu VNĐ/1 mét vuông.
Nhưng nếu tính cả diện tích các diện tích phụ
như cầu thang, hành lang, sân chơi, … thì diện
tích mặt bằng cho một chung cư có thể gấp 2 lần
diện tích thực cho căn hộ. Nếu vậy, ta có thể
thấy giá trị của mỗi mét vuông đất cho việc xây
dựng chung cư cao cấp cũng có thể lên tới 70 –
80 triệu VNĐ/1 mét vuông.
3) Chung cư bình dân
+ Đặc điểm:
- Diện tích khoảng 50 mét vuông

- Thuộc khối nhà 5 tầng
- Giá xây dựng là 3,5 triệu/1 mét vuông
- Giá thị trường khoảng 7 – 8 triệu/ 1mét
vuông
+ Ước tính giá trị kinh tế
Xét một căn hộ chung cư bình dân tiêu biểu
với diện tích là 50 mét vuông, thuộc khối nhà 5
tầng. Giá cho thuê trung bình là 2,5 – 3 triệu/1
tháng
Nếu lấy giá cho thuê là 3 triệu VNĐ/tháng
tức là 36 triệu/1 năm từ đó ta có công thức
NPV là:

  1 n 
1 
 
1.12
  1  0.12  
triệu
NPV  36 triêu VNĐ. lim
triêu
  36 * 0.12  36 * 9,3  334,8 triệu VNĐ
n 
 1 
 1  1  0.12  


Từ đó ta thấy giá trị của một căn hộ bình dân
là khoảng 334,8 triệu VNĐ, là giá trị phù hợp
với quan sát thực tế.
Sau khi nhân với 5 tầng, giá trị này sẽ là 5
tầng x 334,8 triệu VNĐ  1674 triệu VNĐ/ 50
mét vuông hay 33.48 triệu VNĐ / 1mét vuông,
là điều cũng phù hợp với thực tế.
4) Kết luận
(i) Giá trị đất đai cho nhà ở tại thành phố Hà
néi cao hơn rất nhiều so với giá trị đất đai giành
cho nông nghiệp (trồng lúa), gấp khoảng 1000
lần.
(ii) Giá trị đất đai cho khu vực chung cư cao
tầng là giá trị sinh lợi lớn nhất trong các loại đất
đai giành cho nhà ở khác như biệt thự hoặc
chung cư thấp tầng.
(iii) Các loại sử dụng đất đai khác như đất đai
cho các công trình công cộng được tính bằng cách
ngoại suy các giá trị đất đai giành cho cư trú.
(iv) Sử dụng đất đai cho công nghiệp có xu
hướng dịch chuyển ra ngoại thành, cho nên
không được tính trong phạm vi đất đô thị, tuy
nhiên phương pháp là tương tự, và chúng tôi hy
vọng sẽ trình bày trong một nghiên cứu khác.
(v) Đất đai giành cho thương mại cần được
54

tính nhưng vì điều kiện thời gian có hạn nên
chúng tôi để giành cho các chuyên đề khác.
V. KẾT LUẬN CHUNG
Các kết quả tính toán giá trị kinh tế của sử
dụng đất trong phần trên tuy còn thô sơ và chỉ
mang tính chất giới thiệu các mô hình xấp xỉ
đầu tiên trong tính toán giá trị của bất động sản.
Tuy nhiên, tiếp cận nghiên cứu này cũng đã cho
thấy một số kết luận như sau.
a) Công cụ mô hình kinh tế có thể phản ánh
khách quan mức chênh lệch giữa giá trị kinh tế
của sử dụng đất cho nông nghiệp và sử dụng đất
cho thương mại. Tuy kết quả chỉ là xấp xỉ,
nhưng mức chênh lệch là rất cao.
b) Mô hình cũng chỉ ra khác biệt lớn trong
giá trị kinh tế của sử dụng đất đai cho các loại
hình nhà ở khác nhau ở đô thị. Sử dụng đất sinh
lợi lớn nhất là sử dụng đất đai cho các khu nhà
chung cư cao tầng. Điều đó cũng phản ánh một
cách khách quan rằng tại sao các quốc gia phát
triển châu Á như Hồng Kông, Singapore, Trung
Quốc không chấp nhận xây dựng các biệt thự cá
nhân để có thể triệt để ưu tiên đất đai cho xây
dựng nhà cao tầng.
c) Tuy chưa đề cập tới vấn đề đánh thuế tài

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Bất động sản

Bong bóng bất động sản sẽ không nổ

Thị trường địa ốc thế giới có đặc điểm là hễ lãi suất giảm mạnh, Chính phủ áp dụng chính sách kích thích kinh tế thì giá bất động sản lại tăng lên. Trong lịch sử nhiều cường quốc như Nhật, Mỹ cũng từng bị vỡ bong bóng bất động sản. Tuy nhiên, ông Nghĩa cho rằng, ở Việt Nam dù xuất hiện bong bóng bất động sản nhưng chưa đến mức nổ tung. "Thêm chục năm tới bong bóng bất động sản vẫn chưa thể vỡ vì thu nhập người dân còn quá thấp. Thị trường địa ốc Việt...


Real Estate Investment Trust (Reit): A Financial Model

These guidelines specify standard appraisal procedures for Japanese real estate appraisers (the only profession that is licensed and registered by the government by law. Hereinafter “Japanese Appraisers”) to appraise overseas real estate for investment purposes. As the globalization of the real estate market progresses, cross-border real estate investment is gaining momentum. In addition, real estate investment trust (REIT) markets have been set up in the past few years, and international competition in real estate markets is heightening rapidly....


5 điều sẽ làm giảm giá trị căn nhà của bạn

Khi bán nhà, chúng ta thường chỉ tập trung vào nhu cầu và mong muốn của bản thân, do đó rất ít khi đặt mình vào hoàn cảnh của khách hàng. Chúng ta thường không quan tâm đến những điều có thể hấp dẫn họ. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng hãy nhớ là bạn đang cố gắng bán nhà cho một người khác. Nếu bạn không thể nhìn ngôi nhà của mình một cách khách quan thì sẽ không thể đoán được phản ứng của những người mua tiềm năng. ...


Bí Quyết Giúp Nhanh Chóng Bán Được Nhà

Tham khảo tài liệu 'bí quyết giúp nhanh chóng bán được nhà', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Amazing technology tools that simplify real estate investment

Traditional financial approaches, on the other hand, measure financial dimensions, and provide quantitative data on which real estate investment decisions can be based. The most widely used of all financial ratios - in real estate or any other investment - is 'return on investment' (ROI). In attempting to define and quantify the investor's required rate of return, this area of the literature provides a more analytical approach than the 'how to' authors. Typically, the ROI approach is used to measure performance ‘ex poste’ - after the event. Where the widely-used ROI approach falters is that it gives little consideration to income taxes, changing cash flows over time,...


HOW TO INVEST IN REAL ESTATE WITH NO MONEY DOWN

as expressed in our mission statement, RREEF Real Estate seeks to provide our clients with superior long-term returns while appropriately managing risks to our clients. this goal directly aligns with our commitment to continuously seek improvement in the environmental performance of our assets under management across a variety of value drivers. being sustainable enhances operating efficiency, increasingly satisfies investor considerations and mandates, promotes compliance with growing regulations and mitigates risks. We believe that this will also play a factor in continuing to attract high quality tenants, which will drive occupancy and consistently strong returns over time for our clients. Furthermore, governments, utilities...


Bài giảng Thị trường bất động sản: Phần 1 - TS. Trần Tiến Khai

Phần 1 Tổng quan về bất động sản thuộc bài giảng thị trường bất động sản, cùng tìm hiểu phần này với các kiến thức trình bày sau: Giới thiệu, bất động sản là gì, các thuộc tính cơ bản của bất động sản, các đặc trưng cơ bản của bất động sản, ngành nghề bất động sản.


Sự hình thành giá cả trong nền kinh tế thị trường (Phần 1)

Một mức giá không được chấp nhận trong trao đổi thường xuất phát từ vấn đề cốt lõi là lợi ích của một hoặc hai bên tham gia trao đổi không được thỏa mãn


Các phương thức ổn định thị trường bất động sản ở Việt Nam hiện nay

Thị trường bất động sản VN cũng đã và đang bộc lộ nhiều hạn chế, tiêu cực. Do vậy việc xác định và thực hiện các phương thức để ổn định thị trường bất động sản ở VN hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng và bức thiết. Cùng tham khảo "Các phương thức ổn định thị trường bất động sản ở Việt Nam hiện nay" để hiểu rõ hơn.


Đa sở hữu đất đai “sẽ cởi trói được nhiều vấn đề”

Cần có sở hữu tư nhân đất đai Theo đại biểu Phạm Huy Hùng (Hà Nội), dự thảo đã thống nhất đất đai vẫn thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước làm đại diện chủ sở hữu. Tuy nhiên, trong những năm tới, Đảng, Quốc hội vẫn nên chấp thuận sở hữu tư nhân về đất đai đối với một số trường hợp, vì thực tế hiện nay một số tổ chức, cơ quan được giao đất, sau đó họ gần như định đoạt, toàn quyền trên mảnh đất đó, chuyển nhượng tràn lan, tạo ra bức xúc trong dư...


Tài liệu mới download

Ebook Sống 24 giờ một ngày
 • 31/03/2018
 • 57.856
 • 231

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Emerging Trends In Real Estate@ 2012
 • 01/12/2012
 • 97.487
 • 413

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu