Tìm kiếm tài liệu miễn phí

TIÊU CHUẨN AN TOÀN MẠNG

An toàn thông tin là các biện pháp nhằm đảm bảo tính bí mật (confidentiality), tính toàn vẹn (integrity) và tính sẵn sàng (availability) của thông tin. ISO 17799: Mục tiêu của BS7799 / ISO 17799 là “tạo nền móng cho sự phát triển các tiêu chuẩn về A TTT và các biện pháp quản lý A TTT hiệu quả trong một tổ chức , đồng thời tạo ra sự tin cậy trong các giao dịch liên tổ chức”.Đánh giá tài liệu

4.3 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


TIÊU CHUẨN AN TOÀN MẠNG TIÊU CHUẨN AN TOÀN MẠNG tiêu chuẩn an toàn mạng, thông tin mạng, an toàn thông tin, bảo mật thông tin, tự học tin học
4.3 5 2465
 • 5 - Rất hữu ích 648

 • 4 - Tốt 1.817

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. TIÊU CHUẨN AN TOÀN MẠNG An toàn thông tin là các biện pháp nhằm đảm n bảo tính bí mật (confidentiality), tính toàn vẹn (integrity) và tính sẵn sàng (availability) của thông tin. ISO 17799: Mục tiêu của BS7799 / ISO 17799 n là “tạo nền móng cho sự phát triển các tiêu chuẩn về A TTT và các biện pháp quản lý A TTT hiệu quả trong một tổ chức , đồng thời tạo ra sự tin cậy trong các giao dịch liên tổ chức”
 2. ISO 17799 nhằm để thiết lập hệ thống quản n lý bảo mật thông tin, gồm các bước như sau: n a) Xác định phạm vi và ranh giới của hệ thống ISMS phù hợp với đặc điểm của hoạt động kinh doanh, vi ệc tổ chức, vị trí địa lý, tài sản và công nghệ, và bao gồm các chi tiết của chúng và các minh chứng cho các loại trừ trong phạm vi áp dụng.
 3. b) Xác định một chính sách của hệ thống bảo n mật phù hợp với đặc điểm của hoạt động kinh doanh, việc tổ chức, vị trí địa lý, tài sản và công nghệ mà: n 1) Bao gồm cơ cấu cho việc thiết lập các mục tiêu và xây dựng ý thức chung trong định hướng và các nguyên tắc hành động về bảo mật thông tin.
 4. 2) Quan tâm đến các hoạt động kinh doanh n và các yêu cầu của luật hoặc pháp lý, và các bổn phận bảo mật thõa thuận. n 3) Sắp xếp thực hiện việc thiết lập và duy trì hệ thống ISMS trong chiến lược của tổ chức về việc quản lý các rủi ro. n 4) Thiết lập tiêu chuẩn để đánh giá các rủi ro n 5) Được duyệt bởi lãnh đạo
 5. c) Xác định cách thức đánh giá rủi ro của tổ n chức n 1) Xác định phương pháp đánh giá rủi ro phù hợp với hệ thống mạng, và những thông tin của hoạt động kinh doanh đã xác định, các yêu cầu của luật và pháp chế n 2) Xây dựng tiêu chuẩn chấp nhận các rủi ro và xác định các mức độ chấp nhận
 6. d) Xác định các rủi ro n 1) Xác định các tài sản thuộc phạm vi của hệ n thống mạng và các chủ nhân của những tài sản này n 2) Xác định các rủi ro cho các tài sản đó n 3) Xác định các yếu điểm mà có thể bị khai thác hoặc lợi dụng bởi các mối đe dọa n 4) Xác định các ảnh hưởng hoặc tác động làm mất tính bí mật, toàn vẹn và sẳn có mà có thể có ở các tài sản này
 7. e) Phân tích và đánh giá các rủi ro n n 1) Đánh giá các tác động ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức có thể có do lỗi bảo mật, Quan tâm xem xét các hậu quả của việc mất tính bảo mật, toàn vẹn hoặc sẳn có của các tài sản n 2) Đánh giá kh ả năng thực tế có thể xãy ra các lỗi bảo mật do khinh suất các mối đe dọa và yếu điểm phổ biến hoặc thường gặp,
 8. và do các ảnh hưởng liên quan đến các tài sản này, và do việc áp dụng các biện pháp kiểm soát hiện hành. n 3) Ước lượng các mức độ rủi ro n 4) Định rõ xem coi các rủi ro có thể chấp nhận được hay cần thiết phải có xử lý bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn chấp nhận rủi ro đã được lập trong mục c–2
 9. f) Xác định và đánh giá các phương án xử lý n các rủi ro n 1) Áp dụng các biện pháp kiểm soát thích hợp n 2) Chủ tâm và một cách khách quan ch ấp nhận các rủi ro, với điều kiện chúng thõa mãn một cách rõ ràng các chính sách của tổ chức và các chuẩn mực chấp nhận rủi ro.
 10. 3) Tránh các rủi ro n n 4) Chuyển các công việc rủi ro liên đới cho các tổ chức/cá nhân khác như nhà bảo hiểm, nhà cung cấp
 11. g) Chọn các mục tiêu kiểm soát và các biện n pháp kiểm soát để xử lý các rủi ro n h) Thông qua lãnh đạo các đề suất về các rủi ro còn lại sau xử lý n i) Được phép của lãnh đạo để áp dụng và vận hành hệ thống quản lý bảo mật thông tin
 12. j) Chuẩn bị bản tuyên bố áp dụng n n 1) Các mục tiêu kiểm soát và các biện pháp kiểm soát được và các lý do chọn chúng n 2) Các mục tiêu kiểm soát và các biện pháp kiểm soát hiện đang được áp dụng n 3) Các ngoại lệ của bất kỳ các mục tiêu kiểm soát và các biện pháp kiểm soát và minh chứng cho chúng.
 13. Áp dụng và vận hành hệ thống mạng theo n ISO 17799 gồm các bước như sau: n a) Trình bày một kế hoạch xử lý rủi ro rõ ràng để xác định sự phù hợp của các hành động của lãnh đạo, các nguồn lực, trách nhiệm và ưu tiên của việc quản lý các rủi ro bảo mật thông tin
 14. b) Áp dụng kế hoạch xử lý rủi ro để mà n đạt được các mục tiêu kiểm soát đã xác định, trong đó bao gồm việc xem xét chi phí (funding) và s ự phân công vai trò và trách nhiệm n c) Áp dụng các biện pháp kiểm soát được lựa chọn nhằm đạt được các mục tiêu kiểm soát
 15. d) Xác định cách thức đo lường hiệu quả n của các biện pháp kiểm soát đã chọn hoặc nhóm các kiểm soát và xác định cách thức sử dụng các cách đo này để kiểm soát đánh giá một cách hiệu quả để cho ra các kết quả có thể so sánh và tái thực nghiệm
 16. e) Đào tạo áp dụng và các chương trình n nhận thức n f) Quản lý hoạt động của hệ thống mạng n g) Quản lý nguồn lực cho hệ thống mạng n h) Áp dụng các thủ tục quy trình và các biện pháp kiểm soát có thể khác để kích hoạt việc phát hiện kịp thời các sự kiện bảo mật và đối phó với các sự cố bảo mật
 17. Giám sát và tái xem xét hệ thống mạng theo n ISO 17799, gồm các bước sau: n a) Thực hiện giám sát và xem xét các thủ tục và các biện pháp kiểm soát khác để : n 1) Phát hiện kịp thời sai lỗi ngay trong các kết quả của quá trình xử lý n 2) Nhận biết kịp thời việc thử nghiệm và đột nhập thành công các lỗ hỗng và sự cố bảo mật
 18. 3) Để cho lãnh đạo xác định được hoạt động n bảo mật ủy thác cho người hay vận dụng công nghệ thông tin đang hoạt động có đạt như mong đợi không n 4) Giúp cho việc phát hiện sự kiện bảo mật và để ngăn ngừa sự cố bảo mật bằng việc sử dụng các chỉ số n 5) Xác định các hành động giải quyết lỗ hỗng bảo mật có hiệu quả không
 19. b) Thực hiện việc xem xét định kỳ hiệu quả của hệ n thống ISMS (Bao gồm việc đạt được chính sách bảo mật và các mục tiêu, và xem xét các biện pháp kiểm soát bảo mật) quan tâm đến các kết quả của việc đánh giá bảo mật, các sự cố, các kết quả đo lường hiệu quả, các kiến nghị và phản hồi từ các bên quan tâm. c) Đo lường hiệu quả của các biện pháp kiểm soát n để xác minh là các yêu cầu bảo mật đã được thõa mãn.
 20. d) Xem xét các việc đánh giá rủi ro ở các n giai đoạn đã hoạch định và xem xét các rủi ro còn lại và các mức độ chấp nhận rủi ro đã xác định, quan tâm đến các thay đổi đến n 1) Cơ cấu tổ chức n 2) Công ngh ệ n 3) Mục tiêu kinh doanh và các quá trình

Tài liệu cùng danh mục An ninh - Bảo mật

Giáo trình hướng dẫn 5 cách khóa an toàn địa chỉ email của bạn khi có dấu hiệu bị xâm nhập p10

Tiện ích Windows Media Player 11 có giao diện hợp lý, với khả năng lựa chọn thư viện đơn giản, nút điều khiển lớn và màu sắc sáng (giống với iTunes, Hình 5). Tiện ích quản lý hình ảnh Windows Photo Gallery mới áp dụng cùng giao diện để xem hình ảnh, đơn giản hóa việc in ảnh, ghi lên đĩa DVD hay thực hiện slide-show trên máy tính. Hiện giờ, Windows Movie Maker có thể ghi phim lên đĩa DVD nhờ chương trình Windows DVD Maker ...


Bách Khoa Antivirus-Đặc Điểm Các Virus part 24

Tham khảo tài liệu 'bách khoa antivirus-đặc điểm các virus part 24', công nghệ thông tin, an ninh - bảo mật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin part 2

Tham khảo tài liệu 'tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin part 2', công nghệ thông tin, an ninh - bảo mật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


THE ART OF INTRUSION phần 2

Đó là vì vậy chúng tôi không phải nói các thẻ to - người casino luôn luôn lắng nghe những điều như thế. Larry sẽ một lần nữa vào các thẻ vào máy tính và chạy chương trình của chúng tôi. Sau đó, tôi muốn điện thoại của anh ta. Larry sẽ tổ chức các thiết bị cầm tay vào máy tính, mà sẽ cung cấp hai bộ nhạc cue ít.


Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin: Chương 4 - ĐH Bách khoa TP HCM

Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin: Chương 4 được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về điều khiển truy cập tùy quyền, mô hình điểu khiển truy cập tùy quyền, điều khiển dữ liệu với SQL, DAC và điều khiển dòng thông tin.


Microsoft: Nên chạy Word ở chế độ an toàn

Microsoft: Nên chạy Word ở chế độ an toàn .Để đối mặt với nguy cơ có thể bị tấn công thông qua việc khai thác lỗ hổng bảo mật mới nhất trong Word, Microsoft khuyến cáo người dùng nên chạy ứng dụng ở “chế độ an toàn” (safe mode). Trong một bản tin cảnh báo bảo mật phát hành ngày hôm qua, Microsoft khẳng định chạy Microsoft Word ở chế độ an toàn không giúp khắc phục được lỗ hổng bảo mật nói trên nhưng giúp hạn chế được các vụ tấn công lợi dụng lỗ hổng đó. Hiện Microsoft đang khẩn trương...


Vấn đề về quản lý mật khẩu trong IE và Firefox

Hai phần của bài viết này sẽ trình bày cho bạn một phân tích về các kỹ thuật bảo mật, rủi ro, các tấn công và cách phòng chống của hai hệ thống quản lý mật khẩu trình duyệt được sử dụng rộng rãi, đó là Internet Explore và Firefox. Đối tượng chính trong bài viết này đề cập đến hai trình duyệt IE 6 và 7, Firefox 1.5 và 2.0 và cụ thể là những nội dung sau:


Tài liệu Security

Giao thức IPsec được làm việc tại tầng Network Layer – layer 3 của mô hình OSI. Các giao thức bảo mật trên Internet khác như SSL, TLS và SSH, được thực hiện từ tầng transport layer trở lên (Từ tầng 4 tới tầng 7 mô hình OSI). Điều này tạo ra tính mềm dẻo cho IPsec, giao thức này có thể hoạt động từ tầng 4 với TCP, UDP, hầu hết các giao thức sử dụng tại tầng này. IPsec có một tính năng cao cấp hơn SSL và các phương thức khác hoạt động tại các tầng trên...


Lecture Security+ Certification: Chapter 3 (part 1) - Trung tâm Athena

Chapter 3 - Attacks and malicious code (part 1). After reading the material in this chapter, you should be able to: Explain denial-of-service (DoS) attacks, explain and discuss ping-of-death attacks, identify major components used in a DDoS attack and how they are installed, understand major types of spoofing attacks.


How Hackers/Crackers Break Into Your System

Trong vài năm trở lại đây thì vấn đề an toàn trên mạng thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Sự hỗn độn và thay đổi chóng mặt của internet là yếu tố chính là cho người dùng và các doanh nghiệp phải tự mình tăng cường khả năng bảo mật cho máy tính và hệ thống mạng của họ.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Configuring NetFilter
 • 23/07/2010
 • 96.517
 • 566
NETWORK SECURITY
 • 28/01/2013
 • 57.317
 • 836
Web Security & Commerce
 • 16/05/2012
 • 59.854
 • 595
PHẦN MỀM PARTITION MAGIC
 • 19/04/2011
 • 23.303
 • 639

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu