Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tiếp tục hoàn thiện mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị

Bài viết Tiếp tục hoàn thiện mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trình bày 3 vấn đề chính: Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, thực trạng mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta trong thời gian qua, định hướng đổi mới mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Ti^p TUC HOAN T H I E N M 6 I QUAN HL

NGHllN ClilU TRAO DOI

VEMR

Ti^p TUC HOAN THIEN M6I QUAN HE GICTA D 6 I M6I KINH T ^

VA061 Mdi CHI'NH TRI
Do Huy Ha
1. Moi quan he gifia doi moi kinh te va
doi mdi chinh tri
Mdi quan hf gifta kinh te vd chfnh trj
ludn ludn la van de quan trgng hang dau ciia
cac cudc cai each va phat trien. Xii ly mdi
quan he nay nhu the nao Id thudc do tim vdc
cua dang cam quyen ve ddi ndi cGng nhu ddi
ngoai. Ljch sii cho thay mdi quan hf kinh te
va chinh trj trong cai each phu thudc vao
trinh do phat trien kinh te xa hdi trong nude
va chju tac ddng ngay cdng tang ciia nhimg
bien ddi tren the gidi, nhat la trong giai doan
hien nay. Viec giai quyet diing dan mdi quan
he giua ddi mdi kinh te va ddi mdi chinh trj la
mgt trong nhung van de trgng tam, then chdt
cua cdng cudc ddi mdi dat nude trong giai
doan hien nay dugc nhdn manh trong cuong
ITnh xay dyng dat nude (Bd sung, sua ddi ndm
2011) trong thdi ky qua df len chii nghia xa
hoi (CNXH) va cac van kifn khac ciia Dai hdi
XI. Trong dd, tiep tuc xay dyng, hodn thifn
the che kinh te thj tnrdng djnh hudng xa bfi
chu nghia (XHCN) dugc coi la mdt trong ba
khau dot phd thyc hifn chien luge phdt tnen
kinh tl xa hdi 2011 - 2020 vd ciing Id mft van
de maulchdt trong vifc gidi quyet quan hf gifta
doi mdi kinh tl vd ddi mdi chinh trj, dua sy
nghiep each mang tiep tuc tien len gidnh
nhimg thanh tyu mdi to ldn hon nfta.
Quan hf gifta ddi mdi kinh t l vd ddi mdi
chfnh trj Id bilu hifn ciia mdi quan hf gifta
• Dd Huy Hd, Tiln sT, Hpc vifn Chinh tri, B6 Qu6c phdng.
Sd 44 (11+12/2011)

hai ITnh vyc co ban ciia ddi sdng xa hdi,
lien quan mat thiet den mdi quan hf gifta co
sd ha tang va kien tnic thugng tang, gifta
tdn tai xa hdi va y thiic xa hoi, gifta cdi
khach quan va cai chii quan... Nguyen ly
duy vat Mac xit da vach ro, kinh tl la ylu td
quylt djnh doi vdi chfnh trj vd chfnh trj Id
bieu hien tap trung ciia kinh te. Trong moi
thdi dai lich sii, sy van dgng cua cac che do
chfnh trj xa hdi, suy cho cung, deu phy
thudc vao sy van dgng ciia che do kinh te xa hdi, trong do sy phat trien ciia lyc lugng
san xuat va phuong thiic san xuat xet den
ciing la nhan td gift vai trd quyet djnh.
Vai trd quyet djnh ciia kinh te ddi vdi
chinh trj Id dieu khdng the bdc bd, tuy nhien,
sy quyet djnh ay khdng bao gid dien ra mdt
cdch tryc tiep, don gidn tu kinh te den chinh
trj; ma phdi thdng qua nhieu tang nac, nhieu
khau tnmg gian, phdi thdng qua boat ddng
thyc tien ciia con ngudi dien ra trong cdc mdi
quan he xa hdi phuc tap, tao ra nhiing ldng
kfnh khiic xa da chilu. Ngugc lai, cbinh trj
khdng phdi phy thudc mdt cdch thy ddng vdo
kinh tl ma tac ddng to ldn trd lai co sd kinh
tl thdng qua hf thdng thilt cbl vd thi chi dd
so ciia nd, trong dd, nhd nude vd phdp ludt la
nhan td quan trgng nhit, tap tnmg nhit. Tren
CO sd tdng kit ljch sft chinh trj thi gidi,
V.I.Lenin da kit luan mft each xac ddng rdng
chinh trj khdng thi khdng chilm vj tri hdng
diu so vdi kinh tl vd vin dk chinh quyIn ludn
la vin dl CO bdn cua mgi cudc cdch mang...

QUANLY KINH Tl

^

VEMR

TIER TUC HOAhtTHl^ M S T Q U A N HE.,

NGHllN CIJIU TRAO DOI

L

2

2. Thyc trang moi quan hf giu'a doi md'i
kinh te va doi mdi chinh tri h nu'd^c ta
trong thdi gian qua
Ddng ta da khdi dau cdng cuOc doi mdi
bang ddi mdi kinh te, vdi trgng tdm Id gidi
quyet diing ddn moi quan hf gifta lyc lugng
san xuat va quan he san xuit nlidm md dudng
cho lyc lugng san xuit vdn rit thip kem phdt
trien. Le dt nhien, trong suot qud trinh doi
mdi toan dien dat nude, chiing ta da sdm chii
trpng gidi quylt diing ddn moi quan hf gifta
doi mdi kinh tl va doi mdi chinh trj nhdm
bdo dam tinh toan difn, dong bf, tao dilu
kien cho cdng cudc ddi mdi tiep tuc di vdo
chieu sau. Tu thyc tien va kinh nghifm doi
mdi toan dien dat nude thdi gian qua, Ddng ta
khdng djnh: ddi mdi todn difn, dong bd, cd
ke thua, cd budc di, hinh thiic vd cdch ldm
phii hgp. Phdi ddi mdi tu nhan thuc, tu duy
den hoat ddng thyc tien, tu kinh tl, chinh trj,
ddi ngoai den tat cd cac ITnh vyc ciia ddi sdng
xa hdi. Thyc hifn nguyen tdc gdn phdt triin
kinh tl Id trgng tdm, xay dyng Ddng la then
chdt vd phdt trien van hod la nen tang tinh
than ciia xa hdi.
Ndi dung co bdn cua ddi mdi kinh tl d
nude ta la chuyin tu md hinh kinh tl kl
hoach hod tap trung, bao cip sang nIn kinh tl
thj trudng djnh hudng XHCN. Qud trinh
chuyin ddi nay bao gdm hdng loat thay doi
sau rdng ve cbl do vd hinh thuc sd hiiu cdc tu
lifu sdn xuit, vl co ciu thdnh phin kinh tl,
vl hinh thiic td chuc vd co cbl qudn ly kinh
tl, vl quan hf phdn phdi... Sy chuyin ddi
nay la cin thilt bdo ddm vfta tudn thii yeu eiu
cua quy ludt vl sy phu hgp ciia quan hf sdn
xuit vdi trinh dO phdt triin ciia lyc lugng sdn
xuat, vua dap iing nhu ciu hudng sy phdt
triin dd vdo thyc hifn cac muc tieu ciia
CNXH. Vd do vay, bdn chit ciia kinh tl thi
trudng djnh hudng XHCN la kilu td chuc
nIn kinh tl ddc thii, vfta tuan theo nhiing

g ] QUAN LY KINH TE

nguyen tdc vd quy ludt ciia bdn than hf th6ng
thj trudng, dong thdi vfta bi chi ph6i bdi
nhftng nguyen tdc ndm ngodi hf thong phdn
dnh bdn chit ciia CNXH. M^c du dinh hudng
XHCN Id cdi ddc thu, nhung nIn kinh tl thj
trudng ciia nude ta vin phdi the hifn diy du
bdn chit vd nhChig ddc trung chung cd tinh
pho biin ciia kinh tl thj trudng.
Nhu vdy, trong giai doan diu doi mdi, vdi
myc tieu liy 6n djnh ldm tien de dl d6i mdi
vd phdt triin, Ddng ta xdc dinh uu tien doi
mdi kinh tl; trSn co sd d6i mdi kinh tl, timg
budc d6i mdi chinh trj, md t$p trung Id dli
mdi hf thong chinh trj. Din nhihig ndm diu
thi ky XXI, khi dit nude ta dd dat dugc
nhftng thdnh tyu to ldn, nIn kinh tl phdt triin
manh mS, ddi sdng ciia cdc tang ldp nhdn dan
dugc cdi thifn vd ngdy cdng ndng cao. In
djnh chfnh trj dugc gift viing, sue 6p vl phdt
trien kinh tl khdng cdn gay gdt nhu trudc,
Ddng ta chu truang ddi mdi todn difn, ddng
bd cd kinh te, chinh trj vd vdn hda, bdo ddm
sy phdt trien hdi hda, bin vihig.
Yeu ciu CO bdn cua ddi mdi chinh tri d
nude ta Id ddi mdi tu duy ly ludn vd boat
dfng thyc tien vl CNXH vd con dudng di len
CNXH, trong dd trgng tam Id ddi mdi h$
thdng chinh trj gdn vdi cdi cdch thi chi. Ndi
den hf thdng chinh trj Id ndi din quyIn lyc
chinh trj, din bg mdy chinh quyIn vd cdc
thilt chi, thi chi qudn ly xa hgi. Day Id
nhihig vdn dk co bdn, mang y nghia s6ng cdn
doi vdi mgi cuOc cdch mang, mgi cbl do xd
hdi. Vi vay, ddi mdi chinh tri vfta ddi hdi su
nhay b^n, theo kip xu thi thdi dai; vfta yeu
ciu sy tinh tao, than trgng va dac bift, phdi
tuan thii nghiem ngat cdc vin dl cd tinh
nguyen tdc xft ly cdc lgi Ich chung trong xd
hdi theo lap tnrdng ciia giai cip cdng nhdn.
Nfi ham d6i mdi chinh tri ciing rit rgng ldn,
vdi myc tieu thyc hifn ngdy cang tdt hon nIn

$0 44(11+12/2011)

TIER TUC HOAN THIEN M 6 | QUAN HE.

dan chu XHCN, phat huy diy dii quyIn lam
chii ciia nhan dan, gdn vdi xay dyng nha nude
phap quyIn XHCN; ddi mdi ndi dung,
phuong thuc lanh dao cua Dang; td chuc va
phuong thuc hoat ddng ciia hf thdng chinh trj
va giai quylt mdi quan he gifta cac thanh to
trong he thdng chinh trj dd... Trong hon 20
nam ddi mdi vua qua, Dang, Nha nude ta
da xu ly tuong ddi thanh cdng moi quan hf
giua ddi mdi kinh tl va ddi mdi chfnh trj d
nude ta thi hifn tren hai vin dl. Mdt mat,
da tung budc xay dyng, van hdnh thi cbl
kinh te thi trudng phu hgp vdi dilu kien
kinh te cu thi cua dit nude va cbl do chinh
trj XHCN tiic kinh tl thj trudng djnh hudng
XHCN; mat khde, da xdc lap he thdng chfnh
trj vdi md hinh, co cau vd co cbl boat ddng
budc dau phii hgp vdi nen kinh tl thj
trudng, nhd nude phdp quyen vd dan chii
XHCN.
Do nhan thuc kjp thdi nhirng van de ly
luan va thyc tien rat quan trgng neu tren.
Dang, Nhd nude ta da chii ddng va tfch cyc
xay dyng, hoan thifn the che kinh te thj
trudng djnh hudng XHCN vua phu hgp vdi
cac quy luat khach quan, vfta phu hgp vdi cac
dac dilm, dieu kifn cy the cua dat nude vd
cbl do xa bfi d Vift Nam. Sy phu hgp ciia
thi cbl kinh te thj trudng vdi che do XHCN,
trong do quan trgng nhat la the che chfnh tri
va he thdng chfnh trj, la bieu hifn ndi bat,
thyc chit cua mdi quan hf gifta ddi mdi kinh
tl va ddi mdi chinh trj d nude ta. Thdng qua
sy phii hgp nay, nhirng tit yeu kinh tl vd
nhimg ddi hdi chinh tri khdch quan da ddng
thdi dugc dam bdo, gdn ket vdi nhau vd tao
tiln dl cho nhau trong cd thi cbl kinh tl thj
trudng vd hf thdng chinh tri XHCN d nude ta.
Trong xdy dyng, hodn thifn thi chi kinh
tl thj trudng djnh hudng XHCN, sy gdn kit
neu tren dugc thi hifn ngay trong muc dich

$0 44(11+12/2011)

NGHllN CUIU TRAO odl

VEMR

ciia nen kinh tl, cbl dO sd him, phuang thftc
van hanh, cbl dO phan phoi vd trong phuong
cham kit hgp tang trudng kinh tl vdi thyc
hien tien bO, cdng bdng xd hgi... Myc dfch
phat trien kinh tl thj trudng d nude ta khdng
chi la lam gia tang gid trj, lgi nhudn thuan
tuy; ma la dan gidu, nude manh, dan chii,
cdng bang, van minh. Dd la mgt nIn kinh te
da hinh thuc sd hihi, nhilu thanh phin kinh te,
trong dd che do cdng hiru vl cac tu lifu sdn
f

f

r

xuat chil yeu dugc duy tri vd kinh te nha nude
gift vai trd chii dao, kinh te nha nude vd kinh
te tap the ngay cang trd thdnh nen tang ciia
nen kinh tl qudc dan. Phuong thuc van hdnh
nen kinh tl la vua tuan theo co cbl thj trudng,
vfta phat huy cao do vai trd dieu tilt vd chuc
nang qudn ly ciia nhd nude phap quyen
XHCN; ngay cang coi trgng quyen dan chii
va vai trd phan bien the che chfnh sach ciia
ngudi dan va cac td chuc xa hdi dan sy. Thyc
hifn che do phan phdi chii yeu theo ket qua
lao dgng vd hifu qua kinh tl, ket hgp phan
phdi theo quy md ddng gdp va hieu qua su
dung cac ngudn lyc vdi cdc chfnh sdch tdi
phan phdi thu nhap, dam bao phiic lgi xa hfi
va an sinh xa hdi. The che van hdnh cdc loai
hinh thj trudng (xdc djnh chu the, ddi tugng,
quy tdc, co che van hdnh... cua timg loai thi
trudng) ngay cdng ddng bd va day du nhdm
gidi phdng tdi da mgi ngudn lyc cho phdt
^

f

y

f

f

trien kinh te vd gdp phan gidi quyet cdc van
de xahdi...
Ben canh nhftng kit qud, thdnh tyu
quan trgng, van tdn tai mdt sd ban che, yeu
kem trong qua trinh nhdn thuc vd xft ly
mdi quan hf gifta ddi mdi kinh te vd ddi
mdi cbinh trj trong qud trinh xdy dyng the
chi kinh t l thj trudng djnh hudng XHCN
thdi gian qua. Chua xdc djnh rd vd tao
dugc sy thdng nhit cao v l nhftng ddc trung
cua nIn kinh t l thi trudng dinh hudng

QUAN Lt KINH Tl

VEMR

NGHllN CUU) TRAO DOI

TIEP TUC HOAN THIEN MOI QUAN HE...

XHCN; nhftng ylu td bdo ddm djnh hudng
XHCN ciia nIn kinh tl thj trudng chdm
dugc tang cudng; he thong phdp luat, co
che, chinh sach chua diy dii, dong bg,
thieu dn djnh, chong ch^o chua thyc sy tao
mgi dieu kifn thuan lgi cho cdc chii thi sdn
xuat kinh doanh; kinh tl nhd nude, kinh tl
tap the tang trudng chdm, hifu qud thip,
chua the hien diing vj trf, vai trd ciia minh
trong nen kinh tl; thi cbl trong gidi quylt
quan hf gifta Nhd nude vdi doanh nghifp
nha nude chua rd rang, bfc Id nhilu bit
cap; viec thyc hifn tiln bg, cdng bdng xd
hdi tren nhilu linh vyc dat kit qud thip so
vdi yeu cau, tao nen hue xiic xa hgi d mgt
sd ITnh vyc; the che van hdnh cdc loai thj
trudng cdn so khai, thieu on djnh, chua
bao qudt bet cdc quan he kinh tl nay
sinh... He thdng chfnh trj chua cd nhilu
ddi mdi dot pha, chua theo kjp nhftng
chuyen dgng kinh te - xa hdi trong nude,
chat lugng, hifu qua boat ddng cdn nhilu
r

r

t

y

han che, nhat la trong kiem sodt quyen lyc
va phat huy quyIn lam chii ciia nhan dan,
dac biet la thieu mdt co che gidm sat thyc
thi the che thyc sy hifu qua. Tinh trang
quan lieu, xa rdi thyc tien, xa dan, tham
nhiing cua bd may quyen lyc vdn cdn
nghiem trgng. Nilm tin ciia nhan dan ddi
vdi Dang, Nhd nude vd sy ddng thuan xd
hdi trudc khdng ft chii truong, quylt sdch
ldn cd dau hifu gidm siit do nhftng ylu
kem, tieu cyc trong ddi sdng kinh t l xa
hdi cham dugc khde phyc... Trong dd, cd
nhftng ban cbl bdt ngudn tft nhftng ly do
khach quan tft dilm xuit phat vd trinh df
phat trien kinh te dit nude, cd nhftng ban
che, ylu kem xuit p'bdt tft nguyen nhdn chu
quan d the che vd bO may qudn ly can dugc
nhan difn va khde phyc trong qua trinh xay
dyng va hodn thifn thi chi kinh tl thj
trudng djnh hudng XHCN.
^

QUAN LY KINH T l

3. Djnh hudng doi mdi moi quan hf
giii'a doi mdi kinh t l v& doi mdi chfnh tri
v l quan hf gifta doi mdi kinh tl vd dli
mdi chinh trj, Chiln luge phdt triin kinh tl xd
hfi 2011 - 2020 nhin manh quan dilm: "Dli
mdi dong bO, phu hgp vl kinh te vd chinh trj
vi myc tieu xdy dyng nude Vift Nam xd hpi
chii nghTa dan gidu, nude manh, dan chii,
cdng bdng, vdn minh... Doi mdi chinh trj phdi
dong bg vdi dli mdi kinh tl theo If trinh
thfch hgp, trgng tdm Id hodn thi^n thi chi
kinh te thf trudng djnh hudng XHCN, dli mdi
phuang thftc lanh dao cua Ddng, xdy dyng
Nhd nude phdp quyIn XHCN, md rgng dan
chu trong Ddng vd trong xd hgi gdn vdi tdng
cudng ky ludt, ky cuong de thuc diy dli mdi
todn dien vd phdt huy sue manh tong hgp cua
todn dan tgc vi muc tieu xdy dyng nude Vift
Nam XHCN dan gidu, nude manh, ddn chu,
cdng bang, vdn minh. Ldy vifc thyc hifn muc
tieu ndy ldm tieu chuin cao nhit dk ddnh gid
hifu qud cua qud trinh ddi mdi vd phdt triin"'
Ndi dung cdc quan hf kinh tl thay ddi doi
hdi hinh thftc phdp ly cung phdi thay doi tuong
0

t

r

ftng. Neu the che vd bO mdy chdm dugc cdi
cdch se trd thdnh lyc cdn phdt triin kmh tl.
Kinh tl ddi mdi manh me ddi hdi .chinh trj
phdi ddi mdi cho tuomg thich. Neu khdng dli
mdi chinh tri thi boat dOng kmh tl se hi can
trd, bj ftdi buOc trong thi cbl cu, bg may nha
nude se ndng nl, chdng cheo, smh ra nan quan
liSu, thodi hod khiln cdc chu thi kinh tl tra
nen thy dOng, thdm chi thui chgt tinh nang
dOng, sdng tao. Sy phdt triin kmh tl ddi hoi
md rOng, thyc thi diy du cac quyen kmh tl
cua mgi chu thi tham gia (ca bdn nhit Id bao
ddm quyIn ty chu trong sdn xuit kinh doanh,
dugc bdo hg diy du cac quyIn va lgi ich hpp
Dang Cfng sdn Vift Nam: Van ki$n Dgi hgi dai biiu
torn qudc ldn thit XI, Nxb Chfnh trj qu6c gia, H. tr.
99,100.

Sd 44 (11+12/2011)

NGHllN CUIU TRAO Ddi

Ti^p TUC HOAN THIEN M 6 I QUAN HE...

phap khac cua mgi chu thi kinh tl). Mat khde,
sy phat triin ciia kinh tl thj trudng ddi hdi
phdi md rOng dan chu hda tft kinh tl din chinh
trj va cac mdt cua ddi sdng xa hgi. Tiln dl cho
sy phat triin cua kinh tl thj trudng chinh la
dan chu hda kinh tl (bao dam diy dii quyIn ty
do kinh doanh va cdc quyIn vd lgi ich hgp
phap khac ciia cac chii thi kinh tl). Khi ngudi
dan da tiep nhan canh tranh ty do, lanh manh
va binh ddng trong ddi sdng kinh tl thi hg se
ty nang cao khd nang hieu bilt va thyc hien
quyIn dan chu vl chirih trj. Dilm miu chdt
trong xu ly mdi quan hf gifta ddi mdi kinh tl
vd ddi mdi chfnh trj trong giai doan hifn nay
Id phdi tiep tyc hodn thifn thi chi kinh tl thj
trudng djnh hudng XHCN gan vdi xdy dyng
nhd nude phdp quyen XHCN vd phdt huy day
du quyen ty do, dan chu ciia mgi cdng dan
trong mdt xa hdi dan sy.
Cd the ndi, the che kinh te thj trudng
djnh hudng XHCN la sy ket hgp gifta cdi
r

khdch quan va cdi chu quan, gifta cdi tat
ylu vd cai cd the. Sy phdt trien ciia lyc
lugng sdn xuit dudi tac ddng cua cdc quy
luat thj trudng (gid trj, canh tranh, cung cdu, lgi ich...) dan den sy bien ddi ciia co
ciu kinh t l vd cdc mdi quan hf gifta cdc
chii thi trong nIn kinh tl thj trudng, trong
dd phdi gidi quylt tdt quan hf lgi ich gifta
nhd nude vdi doanh nghifp, td chuc kinh
tl vd vdi xa hOi. NOi dung thyc chit cua
cdc mdi quan hf co bdn dd phdi dugc the
cbl hod vl mat phdp ly mOt each minh
bach, rd rang nhdm vfta tao ddng lyc phdt
triin kinh t l (bdo hO cdc quyIn vd kri ich
hgp phdp cua mgi chu thi kinh tl, khdng
cd sy phan bift - nghTa la phdi tao ra co
cbl canh tranh lanh manh, hifu qud), vfta
bdo dam sy van dOng dd khdng ldm tdn hai
din lgi ich cua cac chu thi khac vd cua xa
hOi. Cl day, ylu td chinh trj nhd nude cd

$0 44(11+12/2011)

VEMR

vai trd rit to ldn tac dOng din mftc do vd
chilu hudng phdt triin kinh te bang vifc
ban hdnh vd thyc thi thi chi, thi hifn d
vifc thilt kl "ludt choi", tap hgp "ngudi
choi" - cac chii thi kinh tl vd to chftc duy
tri "san choi" mdt cdch chfnh thuc. Nlu
"luat choi" dugc thilt kl khoa hgc, chat
che; "trgng tai"- bf mdy qudn ly nhd nude
cdng minh, nghiem tiic, "xft dung luat",
biet khfch If sy sang tao, hang hai cua
"ngudi choi" thi nen kinh te se phdt trien
nhanh, dung hudng vd ngugc lai; neu trgng
tai thieu tai, kem due, luat choi thieu rd
rang minh bach thi sdn choi kinh te trd len
ldn xdn, bdt nhao, ngang trd ldn nhau vd
khuyen khich trd "di dem", mdc ngoac
gifta cdc the lyc kinh tl va chinh trj (nhdm
lgi fch) lam khuynh ddo luat choi va van
due san choi. Trong khi dd, tren thj trudng
ngay cang nhieu san choi, ngudi choi... ma
mdi san choi ddi hdi can xay dyng luat
choi tuong ung, phu hgp va dugc gidm sat
chat che, minh bach thdng qua nhieu lyc
f

y

lugng vd co che khde nhau nham bdo dam
sy cdng bang va hifu qud cua mgi chu the
tham gia.
Nhu vay, xay dyng, hodn thifn the che de
van hdnh nIn kinh tl thj trudng phu hgp vdi
dilu kifn cy thi cua dit nude la mft ddi hdi
cip thilt, cd CO sd ly luan vd thyc tien khdng
thi bdc bd. "Chit lifu" dl xay dyng thi cbl
phdi xuit phdt tft nhftng nguyen tdc, thdng If,
quy luat cua kinh ti thi trudng, thdng qua
ldng kinh chu quan nhdo nan cua hf thdng bf
mdy nhd nude cdc cip, phu hgp vdi lgi ich
chung cua xa hOi. Vd trong mOt xd hOi cd
trinh dO vdn hod dan chu ngdy cdng cao, mgi
td chiec vd ngudi ddn diu cd quyIn tham gia
qua trinh xdy dyng, van hdnh, giam sdt thyc
thi thi chi vd duong nhien chju sy dilu chinh
cua thi cbl dd ciing bd mdy nhd nude.

QUANLY KINH Tl

Q

Tài liệu cùng danh mục Quy hoạch - Đô thị

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CANH TÁC BỀN VỮNG

Quan điểm hiện nay về nghiên cứu và phát triển hệ thống canh tác bền vững là khuyến khích sự giao tiếp trực tiếp giữa cán bộ nghiên cứu, cán bộ khuyến nông với nông dân để hiểu biết rõ về hoàn cảnh, khó khăn mà người nông dân gặp phải để qua đó giúp họ các giải pháp phù hợp mà họ chấp nhận được.


Quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông tỉnh Bình Dương đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông tỉnh Bình Dương đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trình bày về tổng quan xây dựng quy hoạch; đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương; hiện trạng bưu chính, viễn thông. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.


Giáo trình quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi - Chương 11

Khảo sát và quy hoạch thuỷ lợi 11.1. Nhiệm vụ và nội dung của khảo sát thuỷ lợi Khảo sát thuỷ lợi nhằm mục đích điều tra thu thập, khảo sát kỹ thuật các tài liệu cơ bản làm cơ sở để quy hoạch, thiết kế, thi công và quản lý hệ thống công trình thuỷ lợi. Các tài liệu được cung cấp từ công tác khảo sát thuỷ lợi hết sức quan trọng và có một ý nghĩa rất lớn, vì trên cơ sở các tài liệu về điều kiện tự nhiên và tình hình kinh tế xã hội của...


Economic instruments for managing industrial waste in malaysia

Presentation In the past Malaysia emphasized the economic benefits of development. Now there is an emphasis on the environment. The Malaysian government should consider as many developed countries the use of appropriate economic instruments and incentives to achieve water development flexibility. These tools are needed to encourage the environment to be responsible for the decision-making of investors, consumers and other economies,... Invite you to consult the documentation


Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội: Dân số và di chuyển nội thị

Nội dung tài liệu giới thiệu những nét nổi bật và đặc thù liên quan đến dân số và hiện tượng di dân trong thành phố tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tài liệu trình bày một số kết quả đạt được trong quá trình chuẩn bị cho cuộc điều tra các hộ gia đình về những chuyển dịch trong thành phố (dự định tiến hành vào tháng 2 và tháng 3 năm 2003).


Công tác quản lý phát triển đô thị bền vững, một số bài học kinh nghiệm

Nội dung của bài viết trình bày về vài nét về đô thị bền vững và một số bài học kinh nghiệm quốc tế, từ các nước phát triển trên thế giới như Canada, Thụy Điển, Pháp, Hà Lan, Ai Cập; trong châu lục như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Srilanka, Pakistan; và trong khu vực ASEAN như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Indonesia.


Tổng quan về cơ sở sả xuất vật tải ô tô

Trong nền kinh tế nói chung và ngành vận tải nói riêng, vận tải ô tô có một vai trò quan trọng ở Việt Nam vận tải ô tô đảm nhận tới 60-70% khối lượng vận tải hàng hóa và khoảng 85-90 khối lượng vận chuyển hành khách


A Companion to the City Edited by Gary Bridge and Sophie Watson..

Lettuce or chard can be seeded around an early crop like peas, to fill in when the peas die out in early summer heat. Tomatoes can go in where you harvested the spring greens. Fall greens like kale can be started around corn or tomatoes. Young greens like lettuce can be sown thickly, then cut as they grow to thin them and allow space for larger plants to mature. Radishes will fit in anywhere for a quick harvest. thinning and spacing plants Follow the spacing directions on the seed packet. After seeds sprout and have a few leaves, thin (remove) seedlings to...


Điều tra quy hoạch - Nguyễn Văn Đồng

Nhằm giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng làm bài tập, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Điều tra quy hoạch" dưới đây. Nội dung tài liệu giới thiệu đến các bạn 21 câu hỏi bài tập về điều tra quy hoạch. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.


Bài giảng Quản lý bất động sản đô thị - Lê Anh Vân

Bài giảng Quản lý bất động sản đô thị gồm 3 chương, trình bày khái quát về quản lý và quản trị; quản lý nhà nước về đất đai và khái niệm, đặc điểm, mục tiêu, ý nghĩa của quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI LAND
  • 05/02/2010
  • 50.502
  • 734

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu