Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tiếp cận thị trường đất nông nghiệp của hộ nông dân nghèo tỉnh Phú Thọ: Thực trạng và giải pháp

Bài viết trình bày tiếp cận thị trường đất nông nghiệp đối với các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ còn là khái niệm mới mẻ. Một cuộc điều tra khảo sát đã được thực hiện vào tháng 11 năm 2014 tại ba huyện Thanh Sơn, Cẩm Khê và Lâm Thao cho thấy thực tế chưa có nhiều hộ nghèo tham gia vào trao đổi mua bán, cho thuê, chuyển nhượng đất nông nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Vietnam J.Agri.Sci. 2016, Vol. 14, No. 2: 256-263

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2016, tập 14, số 2: 256-263
www.vnua.edu.vn

TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
CỦA HỘ NÔNG DÂN NGHÈO TỈNH PHÚ THỌ: THỰC TRẠNG VÀ GIÂI PHÁP
Trần Văn Cường1, Nguyễn Mậu Dũng2*
NCS Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
2
Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

1

Email*: maudung@vnua.edu.vn
Ngày nhận bài: 23.12.2015

Ngày chấp nhận: 18.03.2016
TÓM TẮT

Tiếp cận thị trường đất nông nghiệp đối với các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ còn là khái niệm mới mẻ.
Một cuộc điều tra khảo sát đã được thực hiện vào tháng 11 năm 2014 tại ba huyện Thanh Sơn, Cẩm Khê và Lâm
Thao cho thấy thực tế chưa có nhiều hộ nghèo tham gia vào trao đổi mua bán, cho thuê, chuyển nhượng đất nông
nghiệp. Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận thị trường thuê/mượn đất nông nghiệp chỉ đạt từ 1,08% đến 5,88%. Các nguyên
nhân chủ yếu bao gồm: Thiếu vốn sản xuất, thiếu nguồn lao động, thiếu người cho thuê/mượn đất. Do đó, nghiên
cứu cũng đưa ra một số giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận thị trường đất nông nghiệp cho các hộ nghèo, từ đó
góp phần nâng cao giá trị sản xuất, giải phóng sức lao động, tăng thu nhập để giảm nghèo.
Từ khóa: Đất nông nghiệp, hộ nông dân nghèo, tiếp cận thị trường, tỉnh Phú Thọ.

The Accessibility to Agricultural Land Market of Poor Farm Households in Phu Tho
Province: Current Situation and Implications
ABSTRACT
Accessing land market is still a new concept to many poor households in Phu Tho province. It was clearly shown
from a survey conducted within three districts: Thanh Son, Cam Khe and Lam Thao in November 2014 that only a
few poor households took part in trading, leasing, and transferring land. The rate of poor households accessing
leasing/lending land market ranged from 1,08% to 5,88%.Production capital shortage, deficit of labour resources, lack
of leasers/borrowers were main reasons contributing to that situation. However, the survey also pointed out some
solutions to improve the f accessibility to agricultural land market by poor households with the aims of improving
productivity, freeing labours, increasing incomes and reducing poverty.
Keywords: Agricultural land, land market acessibility, Phu Tho province, poor farm households.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đçt đai là tđ liûu sân xuçt đðc biût và
khĆng thù thiøu trong sân xuçt nĆng nghiûp.
ĐĈi vęi hċ nĆng dån nghño, đçt đai chýnh là tài
sân quĞ giá nhçt và là yøu tĈ quyøt đĀnh cė cçu
cåy trćng, vêt nuĆi. Trong n÷n kinh tø thĀ
trđĘng hiûn nay, đçt đai cān là yøu tĈ quyøt
đĀnh sĖ tham gia cĎa ngđĘi nĆng dån vào thĀ
trđĘng nĆng nghiûp. Song thĖc träng thiøu đçt
canh tác và manh mčn đçt nĆng nghiûp täi Viût
Nam chýnh là rào cân lęn cho viûc nång cao

256

nëng suçt cåy trćng và sân xuçt nĆng nghiûp
theo hđęng hàng hĂa (Lö ThĀ Anh, 2014). Theo
thĈng kö nëm 2011, vęi trung bünh chþ hėn
0,3ha đçt bünh quån đæu ngđĘi, Viût Nam là
mċt trong nhĕng nđęc cĂ ngućn lĖc đçt đai bünh
quân đæu ngđĘi thçp nhçt trön thø gięi
(Worldbank, 2011). Riöng đĈi vęi đçt sân xuçt
nĆng nghiûp, diûn tých bünh quån đæu ngđĘi trön
thø gięi là 0,52ha, trong khu vĖc là 0,36ha thü Ě
Viût Nam là 0,25ha (Lö ThĀ Anh, 2014).
Phú Thą là tþnh trung du mi÷n núi phía Bíc
cĂ tğ lû hċ nghño Ě mēc tđėng đĈi cao, tğ lû hċ

Tiếp cận thị trường đất nông nghiệp của hộ nông dân nghèo tỉnh Phú Thọ: Thực trạng và giải pháp

nghño trong tþnh nëm 2013 là 12,52% và tğ lû hċ
cên nghño là 11,68%, cao hėn so vęi mēc bünh
quån trung cĎa câ nđęc. Vęi tĉng diûn tých đçt
nĆng nghiûp là 282.178,49ha, dån sĈ 1.351.224
ngđĘi, diûn tých đçt nĆng nghiûp bünh quån đæu
ngđĘi cĎa tþnh Phč Thą chþ đät xçp xþ 0,21
ha/ngđĘi (CĐc ThĈng kö tþnh Phč Thą, 2014).
Thiøu đçt canh tác thđĘng dén tęi nhi÷u hû lĐy
trong xã hċi nhđ tünh träng thiøu viûc làm, nän
di cđ tĒ nĆng thĆn ra thành thĀ, các tû nän xã
hċi (Nguyún Vën SĔu, 2006). Theo báo cáo đánh
giá viûc thĖc hiûn chýnh sách, pháp luêt v÷ giâm
nghèo trên đĀa bàn tþnh Phč Thą giai đoän 2005
- 2012 cĎa UBND tþnh Phč Thą thü cĂ tęi
12,69% sĈ hċ nghño trön đĀa bàn tþnh là do thiøu
đçt canh tác. Đa sĈ nhĕng hċ nghño thđĘng có ít
cė hċi và nëng lĖc tiøp cên thĀ trđĘng đçt nĆng
nghiûp hėn so vęi nhĕng hċ khác. Chính vü vêy,
nghiön cēu này đđĜc thĖc hiûn nhìm đánh giá
thĖc träng, tĒ đĂ đ÷ xuçt các giâi pháp nhìm
nång cao nëng lĖc tiøp cên thĀ trđĘng đçt nĆng
nghiûp cho các hċ nĆng dån nghño tþnh Phč Thą
trong thĘi gian tęi.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Các thông tin và sĈ liûu thē cçp đđĜc thu
thêp tĒ Niön giám thĈng kö tþnh Phú Thą, tĒ
các tài liûu đã cĆng bĈ v÷ chýnh sách đçt đai và
thĀ trđĘng đçt đai Ě nĆng thĆn Viût Nam. Bön
cänh đĂ, 160 hċ nĆng dån Ě 6 xã nghño cĎa 3

huyûn đäi diûn cho các däng đĀa hünh chýnh cĎa
tþnh Phč Thą (huyûn Thanh Sėn, Cèm Khö và
Låm Thao đäi diûn cho các kiùu đĀa hünh là
mi÷n nči, trung du và đćng bìng ven sĆng) đđĜc
lĖa chąn theo phđėng pháp chąn méu ngéu
nhiön đù đi÷u tra thu thêp các thĆng tin sĈ liûu
cæn thiøt phĐc vĐ cho nghiön cēu. SĈ lđĜng hċ
đi÷u tra cĐ thù trong tĒng xã, huyûn đđĜc thù
hiûn trong bâng 1. Phđėng pháp thĈng kö mĆ tâ,
phån tých so sánh là nhĕng phđėng pháp chĎ
yøu đđĜc sĔ dĐng trong nghiön cēu.

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN
3.1. Đặc điểm phân bố đçt nông nghiệp täi
tînh Phú Thọ và các huyện điều tra
Tĉng diûn tých đçt đai toàn tþnh Phč Thą là
khoâng 353.330ha, trong đĂ đçt nĆng nghiûp
chiøm gæn 80%. Diûn tých đçt nĆng nghiûp phån
bĈ khĆng đ÷u täi các huyûn, cao nhçt là Ě huyûn
Thanh Sėn, thçp nhçt Ě huyûn Låm Thao (Bâng
2). Tĉng diûn tých đçt nĆng nghiûp toàn tþnh cĂ
xu hđęng tëng lön, nëm 2014 tëng 4,19ha so vęi
nëm 2010. Täi huyûn Thanh Sėn, diûn tých đçt
nĆng nghiûp nëm 2014 cďng tëng 345,3ha so vęi
nëm 2012. Huyûn Cèm Khö và huyûn Låm Thao
cĂ xu hđęng ngđĜc läi, diûn tých đçt nĆng nghiûp
nëm 2014 thu hõp so vęi nëm 2010 læn lđĜt là
23,28ha và 38,93ha. Diûn tých đçt nĆng nghiûp
bünh quån/hċ trong toàn tþnh đät 0,74 ha/hċ,

Bâng 1. Số hộ nghèo đþợc điều tra täi các đða bàn nghiên cĀu
Huyện Thanh Sơn


Số hộ

Huyện Cẩm Khê


Số hộ

Huyện Lâm Thao


Số hộ

Tất Thắng

30

Tạ Xá

30

Xuân Lũng

20

Đông Cửu

30

Phượng Vĩ

30

Bản Nguyên

20

Tổng cộng

60

60

40

Bâng 2. Diện tích đçt nông nghiệp cûa tînh Phú Thọ
và cûa các huyện nghiên cĀu nëm 2014 (ha)
Chỉ tiêu
Tổng diện tích đất NN
Diện tích đất nông nghiêp/hộ

Tỉnh Phú Thọ

Thanh Sơn

Cẩm Khê

Lâm Thao

282.178,49

53.506,31

17.809,68

5.809,06

0,74

1,69

0,48

0,20

Nguồn: Niên giám thống kê tînh Phú Thọ, 2014

257

Trần Văn Cường, Nguyễn Mậu Dũng

tuy nhiön cĂ sĖ chönh lûch đáng kù giĕa các
huyûn trong tþnh. Trong khi diûn tích bình
quån/hċ Ě huyûn Thanh Sėn là khá cao (1,69
ha/hċ), thü Ě huyûn Cèm Khö là 0,48 ha/hċ và Ě
huyûn Låm Thao chþ là 0,2 ha/hċ.
Theo sĈ liûu thĈng kö thü sĈ hċ gia đünh
trong tþnh cďng nhđ trong các huyûn nghiön cēu
đ÷u tëng lön. Trong giai đoän tĒ nëm 20102014, toàn tþnh tëng thöm 21.365 hċ, trong đĂ
huyûn Thanh Sėn tëng thöm 1.858 hċ; huyûn
Cèm Khö là 2.411 hċ; huyûn Låm Thao là 1.177
hċ (Niön giám thĈng kö tþnh Phč Thą các nëm
2010-2014). Trong khi diûn tých đçt nĆng
nghiûp giâm hoðc tëng khĆng đáng kù thü sĈ hċ
gia đünh tëng thöm đã làm cho diûn tých đçt
nĆng nghiûp bünh quån trön 1 hċ gia đünh giâm
đi. Diûn tých đçt nĆng nghiûp bünh quån/hċ
trong toàn tþnh giâm tĒ 0,79 ha/hċ xuĈng cān
0,74 ha/hċ. Đåy cČng là xu hđęng đĈi vęi huyûn
Thanh Sėn và Cèm Khö trong khi diûn tých đçt
nĆng nghiûp/hċ Ě huyûn Låm Thao hæu nhđ
khĆng đĉi trong giai đoän 2012-2014.

3.2. Diện tích đçt sân xuçt nông nghiệp cûa
các hộ nghèo trên đða bàn nghiên cĀu
SĈ liûu bâng 3 cho thçy, cĂ sĖ khác biût v÷
diûn tých đçt sân xuçt giĕa nhĂm hċ nghño täi
ba huyûn nghiön cēu do đi÷u kiûn đĀa hünh và
đðc điùm đçt đai. Trong khi các hċ nghño Ě
huyûn Thanh Sėn cĂ diûn tých đçt nĆng nghiûp
là 8504 m2/hċ (tđėng đđėng 0,85 ha/hċ) thü các
hċ nghño Ě huyûn Cèm Khö chþ cĂ 2.650 m 2/hċ
(0,265 ha/hċ) và Ě huyûn Ě huyûn Låm Thao chþ
là 1.702 m2/hċ (0,17 ha/hċ). Tuy nhiön, các hċ
nghño Ě huyûn Cèm Khö cĂ diûn tých đçt sân
xuçt nĆng nghiûp bünh quån/hċ là cao nhçt
(2.400 m2/hċ), tiøp đøn là huyûn Thanh Sėn (vęi
2.302 m2/hċ) và huyûn Låm Thao (1.700 m 2/hċ).
Các hċ nghño Ě huyûn Thanh Sėn cĂ diûn tých
đçt låm nghiûp cao nhçt vęi 6.202 m 2/hċ, tiøp
đøn là huyûn Cèm Khö vęi 250 m2/hċ, trong khi
các hċ nghño Ě huyûn Låm Thao khĆng cĂ đçt
sân xuçt låm nghiûp.

Bâng 3. Diện tích đçt nông nghiệp bình quân cûa các hộ nghèo đþợc điều tra
phân theo mýc đích sā dýng đçt (m2)
Chỉ tiêu

Thanh Sơn

Cẩm Khê

Lâm Thao

Tổng diện tích đất nông nghiệp bình quân (BQ) của hộ

8.504

2.650

1.702

1. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp BQ/hộ

2.302

2.400

1.702

Hộ cao nhất

2.700

2.880

2.100

Hộ thấp nhất

240

360

520

a) Diện tích đất canh tác lúa

1.005

1.149

902

Hộ cao nhất

2.160

1.440

1.320

Hộ thấp nhất

430

360

600

b) Diện tích canh tác hoa màu

669

743

621

Hộ cao nhất

980

1.080

900

Hộ thấp nhất

250

300

360

c) Diện tích trồng cây lâu năm, đất khác

628

508

179

Hộ cao nhất

1.010

1.620

470

Hộ thấp nhất

0

0

0

2. Diện tích trồng cây lâm nghiệp BQ/hộ

6.202

250

0

Hộ cao nhất

20.000

12.000

0

Hộ thấp nhất

0

0

0

Nguồn: Số liệu điều tra, 2014

258

Tiếp cận thị trường đất nông nghiệp của hộ nông dân nghèo tỉnh Phú Thọ: Thực trạng và giải pháp

Hình 1. Diện tích đçt nông nghiệp bình quân theo hộ gia đình
và hộ nghèo täi ba huyện Thanh SĄn, Cèm Khê và Lâm Thao, tînh Phú Thọ
SĈ liûu trong bâng 3 cān cho thçy cė cçu cåy
trćng cĎa nhĂm hċ nghño täi ba huyûn nghiön
cēu đ÷u khá đa däng. Tçt câ các hċ đ÷u cĂ diûn
tých đçt canh tác lča và hoa màu trong đĂ trung
bünh đçt trćng lča/hċ cao nhçt Ě huyûn Cèm
Khö rći đøn Thanh Sėn và thçp nhçt là Låm
Thao. Hċ cĂ diûn tých canh tác lča cao nhçt cďng

Sėn có diûn tých đçt nĆng nghiûp bünh quån cĎa
hċ nghño là cao hėn, hai huyûn cān läi đ÷u thçp
hėn (tĒ 0,475 đøn 0,57 ha/hċ). Diûn tých đçt
nĆng nghiûp bünh quån cĎa hċ nghño tuy khĆng
phâi quá thçp so vęi bünh quån chung vęi mēc
cĎa câ nđęc, song nøu so vęi riöng các hċ sân
xuçt nĆng nghiûp thü con sĈ này läi là quá thçp.

chþ đät 6 sào2, hċ thçp nhçt vào khoâng 1 sào.
Do vêy, hċ nghño thđĘng rėi vào tünh träng
thiøu ën lčc giáp hät, sân xuçt ra chþ đù phĐc vĐ
tiöu dČng trong gia đünh chē khĆng cĂ dĖ trĕ.
Tuy diûn tých trćng hoa màu rçt thçp nhđng các
hċ nghño đ÷u cĂ tĒ 250 m 2 đøn 1.080 m2, các hċ
têp trung sân xuçt hai đøn ba vĐ vęi các loäi cåy
trćng nhđ ngĆ, läc, đêu đĊ, rau,... Đçt trćng cåy
låu nëm và đçt trćng cåy khác khĆng phâi hċ
nào cďng cĂ, diûn tých trung bünh mċt hċ täi ba
huyûn tđėng đĈi thçp chþ đät tĒ 179 m 2/hċ đøn
628 m2/hċ, riöng cåy låm nghiûp chþ cĂ Ě huyûn
Thanh Sėn và Cèm Khö.

Nhđ vêy, tuy cė cçu cåy trćng khá đa däng
nhđng tĉng diûn tých đçt canh tác cĎa các hċ
nghño täi các huyûn đ÷u thçp, đi÷u này gia tëng
mēc đċ manh mčn trong sân xuçt, khĆng cĂ lĜi
cho ngđĘi nghño.

SĈ liûu trong hünh 1 cho thçy diûn tých đçt
nĆng nghiûp cĎa các hċ nghño so vęi diûn tých
trung bünh hċ täi đĀa phđėng đ÷u thçp hėn tĒ
0,03 ha/hċ (Låm Thao) đøn 0,84 ha/hċ (Thanh
Sėn). So vęi toàn tþnh Phč Thą, huyûn Thanh
2

1 sào Bắc bộ = 360m2

3.3. Să tham gia cûa hộ nông dân nghèo
vào thð trþąng đçt sân xuçt nông nghiệp
trong ba nëm gæn đåy (2012-2014)
Luêt Đçt đai đã đđĜc thông qua và sĔa đĉi
ba læn (1993, 2003, 2013) song đ÷u quy đĀnh đçt
đai thuċc sĚ hĕu toàn dån, Nhà nđęc đäi diûn
chĎ sĚ hĕu và thĈng nhçt quân lĞ. Do đĂ, chø đċ
sĚ hĕu đçt nĆng nghiûp đđĜc phån chia thành:
Quy÷n sĚ hĕu và quy÷n sĔ dĐng. Chø đċ sĚ hĕu
đçt đai đðc biût cĎa Viût Nam đã đđa đøn hû
quâ hünh thành hai thĀ trđĘng đçt đai: ThĀ
trđĘng cçp I là thĀ trđĘng giao dĀch giĕa Nhà
nđęc và ngđĘi sĔ dĐng đçt (vęi nhi÷u chø đċ
khác nhau nhđ giao đçt cĂ thu ti÷n, khĆng thu

259

Trần Văn Cường, Nguyễn Mậu Dũng

trđĘng thuö/mđĜn đçt nĆng nghiûp bao gćm câ
viûc đi thuö/mđĜn và cho thuö/mđĜn đçt, Ě đåy
các hċ nghño tham gia câ hai quá trünh trön. Tğ
lû hċ nĆng dån nghño tham gia thĀ trđĘng thuö
mđĜn đçt nĆng nghiûp täi câ ba huyûn đ÷u tëng
dæn qua các nëm, cĂ sĖ gia tëng đáng kù trong
nëm 2014: Cao nhçt Ě huyûn Låm Thao vęi 8 hċ
(20%), Ě huyûn Cèm Khö cďng vęi 8 hċ (13,33%)
và thçp nhçt Ě huyûn Thanh Sėn vęi 6 hċ (10%).
Nhđ vêy, các hċ nghño tþnh Phč Thą tham gia
vào thĀ trđĘng đçt nĆng nghiûp chđa nhi÷u, męi
dĒng läi Ě phån khčc thĀ trđĘng thuö/mđĜn đçt
nhđng đã cĂ sĖ quan tåm và tëng dæn sĈ ngđĘi
tham gia qua các nëm. SĖ tham gia cān thù hiûn
Ě diûn tých cho thuö/mđĜn hay đi thuö/mđĜn đçt
nĆng nghiûp cĎa các hċ nghño.

ti÷n; giao đçt cĂ thĘi hän; cho thuö đçt„); thĀ
trđĘng cçp II là thĀ trđĘng giao dĀch giĕa nhĕng
ngđĘi sĔ dĐng đçt nĆng nghiûp vęi nhau. Các
giao dĀch trong thĀ trđĘng đçt đai cĂ các däng
nhđ: Đi thuö hoðc cho thuö, mđĜn, mua hoðc
bán, đçu thæu và đĉi đçt (Marsh et al., 2007).
SĈ liûu bâng 4 cho thçy chĎ yøu diûn tých
đçt nĆng nghiûp cĎa hċ nghño cĂ ngućn gĈc đđĜc
nhà nđęc giao chiøm tĒ 94,12% đøn 98,92%. Tğ
lû hċ đçu thæu đçt đai là 0% Ě câ ba huyûn,
nguyên nhån chĎ yøu Ě đåy là do các hċ nghño
khĆng cĂ đĎ kinh phý, thiøu vĈn đù đçu thæu
đçt. Trong nëm 2014, khĆng cĂ hċ nào cho thuö
hay mđĜn đçt nĆng nghiûp cĎa münh cďng nhđ
khĆng cĂ các hoät đċng mua vào thöm hay bán
đçt nĆng nghiûp đi.

SĈ liûu trong bâng 6 cho thçy, trong nëm
2014 cĂ sĖ khác nhau câ v÷ sĈ hċ đi thuö/mđĜn
đçt, cho thuö/mđĜn đçt và diûn tých đçt đi (cho)
thuö/mđĜn Ě các hċ đi÷u tra täi ba huyûn nghiön
cēu. Ở huyûn Thanh Sėn và Cèm Khö, các hċ
nghño tham gia câ hai quá trünh và sĈ hċ tham
gia đi thuö/mđĜn đçt cao hėn sĈ hċ cho
thuö/mđĜn đçt nĆng nghiûp, cān Ě huyûn Låm
Thao các hċ chþ đi thuö/mđĜn chē khĆng cĂ đçt
đù cho thuö/mđĜn. Diûn tých đi thuö/mđĜn trung
bünh 1 hċ đ÷u cao hėn diûn tých cho thuö/mđĜn,
đät tĒ 400 – 1.080 m2. Tuy nhiön, vén cĂ nhi÷u
hċ nĆng dån nghño Ě câ ba huyûn cĂ nhu cæu
thuö/mđĜn đçt nĆng nghiûp song chđa tiøp cên
đđĜc vęi thĀ trđĘng này.

Riöng đĈi vęi thĀ trđĘng đi thuö/mđĜn đçt
nĆng nghiûp đã bít đæu cĂ các hċ nghño täi câ
ba huyûn nghiön cēu tham gia vęi diûn tých
tđėng đĈi thçp. Trön đĀa bàn ba huyûn Thanh
Sėn, Cèm Khö và Låm Thao, tğ lû diûn tých đçt
thuö/mđĜn tğ lû nghĀch vęi tĉng sĈ diûn tých đçt
canh tác cĎa hċ nĆng dån nghño. CĐ thù, täi
huyûn Thanh Sėn mĊi hċ cĂ trung bünh 8.504m2
đçt sân xuçt nhđng trung bünh 1 hċ nghño chþ
thuö hoðc mđĜn khoâng 90m2, đät 1,06% tĉng
diûn tých sân xuçt - con sĈ này là rçt thçp,
huyûn Cèm Khö là 40 m2/hċ, đät 1,51% và cao
nhçt là Ě huyûn Låm Thao, trung bünh 1 hċ cĂ
thù thuö/mđĜn khoâng 100m2, đät 5,88%.
SĈ liûu bâng 5 cho thçy: SĖ tham gia vào thĀ

Bâng 4. Diện tích đçt sân xuçt nông nghiệp trong nëm 2014
cûa hộ nông dân nghèo phân theo nguồn gốc đçt đai
Thanh Sơn
Nội dung

Cẩm Khê

Lâm Thao

2

2

SL (m )

TL (%)

SL (m )

TL (%)

SL (m )

TL (%)

Diện tích đất nông nghiệp BQ/hộ

8.504

100

2.650

100

1.702

100

- Đất được Nhà nước giao

8.414

98,94

2.610

98,49

1.602

94,12

- Đất đấu thầu

0

0

0

0

0

0

- Đất thuê, mượn lại

90

1,06

40

1,51

100

5,88

- Đất cho thuê, mượn

0

0

0

0

0

0

- Đất mua vào

0

0

0

0

0

0

- Đất bán đi

0

0

0

0

0

0

Ghi chú: SL: Số lượng; TL: Tỷ lệ
Nguồn: Số liệu điều tra, 2014

260

2

*

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Bất động sản

Tìm kiếm nguồn vốn “nóng” cho thị trường bất động sản

Thị trường BĐS là một trong những thị trường có sức hấp dẫn đặc biệt đối với các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước, nhất là thị trường BĐS ở một nước đang phát triển với tốc độ tương đối cao như Việt Nam hiện nay. Chính vì vậy, thị trường BĐS thu hút được nhiều các nguồn vốn đa dạng đổ vào.


Kinh nghiệm chọn thuê văn phòng hạng trung

Làm thế nào để thuê được một văn phòng hạng trung vừa có giá cả, vị trí phù hợp với nhu cầu của mình lại vừa đáp ứng được các yếu tố dịch vụ khác trong thời buổi kinh tế hiện nay? Văn phòng không chỉ là nơi làm việc của nhân viên công ty mà còn là bộ mặt của công ty khi có khách đến giao dịch. Từ trước đến nay, do thị trường bất động sản Việt Nam luôn trong tình trạng cung thiếu cầu thừa, thị trường do người cho thuê quyết định nên nhiều khi...


The Introduction of Real Estate Investment Trusts [REITs] in Germany

To continue the flats and houses price data sets from 1994 to 1999 (latest year data available), the author sought to rebuild the pre-1995 LGA’s median prices from surburb prices. The Department of Human Services (Victoria) has documented the suburbs within each pre-1995 LGA. But reconstructing prices by LGA on the basis of this document proved not sufficiently accurate for the continuity of the flats and houses price data sets: comparison of the overlapping time period (1989-1994) showed material differences. However, researchers at Swinburne University have correlated postcodes with pre- 1995 LGAs. Using Australia Post’s internet site to identify these postcodes , and the Melways street directory,...


Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở 2009

Nhằm thu thập số liệu cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương, đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ từ năm 2000 đến năm 2009 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ từ năm 2010...


Làm giàu từ kinh doanh: Khôn ngoan hay lừa đảo?

Dưới đây là một bài viết về những trải nghiệm cũng như triết lý kinh doanh của một cố vấn công ty địa ốc. Trong lần ăn tối với bạn bè gần đây ở miền Trung, tôi được giới thiệu với một doanh nhân trẻ thành đạt. Tôi càng cảm phục nhiều hơn khi thấy tính tình của doanh nhân này cởi mở, hoạt bát xen chút hài hước, một tố chất cần thiết để thành công trong kinh doanh.


Những điều cần lưu ý khi mua căn hộ thời khó

Thị trường BĐS ảm đạm, nhiều chủ đầu tư tung chiêu giảm giá sốc để thu hút sự quan tâm của khách hàng. Đối tượng mà các chủ đầu tư hướng đến trong giai đoạn này chủ yếu là người dân có nhu cầu thực. Tuy nhiên, người dân có nhu cầu thực phải khó khăn dành dụm mới đủ tiền mua nhà, và họ là những người thiếu kinh nghiệm trên thị trường. Do vậy, trước những thông tin giảm giá sốc người mua nhà cần phải suy xét thấu đáo. So sánh giá căn hộ cũng tương...


Đề cương bài giảng Bất động sản và thị trường bất động sản

 • 4,09/5 (418)

Đề cương bài giảng Bất động sản và thị trường bất động sản trình bày về khái niệm bất động sản, đặc điểm của bất động sản, khái niệm thị trường bất động sản, phân loại và đặc điểm của thị trường bất động sản.


Investment Policy for Real Estate Norway Ministry of Finance

Businesses can use this information to identify trends in fraud and money laundering that may affect their revenue, their customers, or their reputations. Compliance professionals are necessarily familiar with the rules, advisories, and analytical reports that FinCEN regularly produces, but can the same be said for a financial institution’s managers and board members? As part of our outreach initiatives, FinCEN staff and I have visited many financial institutions of all sizes representing several different business lines subject to BSA/AML regulations. I have come to further understand the challenges many face in getting the appropriate resources and management...


Vay tiền mua nhà: Cẩn thận kẻo mắc bẫy tài chính

Giá nhà liên tục hạ, nhà băng lại tỏ ra hào phóng hơn trước nên nhiều người định vay tiền để mua cho có chỗ "chui ra chui vào". Theo các chuyên gia, chỉ nên vay ngân hàng khi đã có một nửa hoặc hai phần ba số tiền. Nếu tiền vay quá nửa giá trị căn nhà, lãi trả nhà băng hàng tháng vượt nửa thu nhập... sẽ khiến chủ nhà có thể gặp khó khăn với khoản nợ của mình.


ĐỊNH GIÁ NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH

Việc xác định giá trị nhà ở căn cứ theo Thông tư 13-LB/TT ngày 18/08/94 của Liên bộ Xây dựng-Tài chính-Vật giá Chính phủ về việc hướng dẫn phương pháp xách định giá trị nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê. Khi tiến hành định giá, thẩm định viên đòi hỏi cần phải kết hợp kinh nghiệm thực tiễn. Sử dụng các phương pháp sau để xác định giá trị nhà ở hoặc công trình đã qua sử d...


Tài liệu mới download

Ebook Sống 24 giờ một ngày
 • 31/03/2018
 • 57.856
 • 231

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Ag. Triada - Villa Afroditi
 • 07/12/2012
 • 94.497
 • 522

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu