Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Dự án Trang trại chăn nuôi ba ba thương phẩm

"Thuyết minh Dự án Trang trại chăn nuôi ba ba thương phẩm" có kết cấu nội dung gồm 11 chương. Chương 1: Giới thiệu chủ đầu tư và dự án. Chương 2: Nghiên cứu thị trường. Chương 3: Phân tích môi trường đầu tư. Chương 4: Sự cần thiết phải đầu tư. Chương 5: Giải pháp thực hiện dự án. Chương 6: Giải pháp thiết kế mặt bằng. Chương 7: Đánh giá tác động của môi trường. Chương 8: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 9: Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án. Chương 10: Hiệu quả kinh tế - tài chính. Chương 11: Kết luận và kiến nghị.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN

TRANG TRẠI NUÔI BA BA
THƯƠNG PHẨM

ĐỊA ĐIỂM: XÃ MINH TÂN, HUYỆN VỤ BẢN, TỈNH NAM ĐỊNH

Nam Định - Tháng 9 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN

TRANG TRẠI NUÔI BA BA
THƯƠNG PHẨM
CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

PHẠM HOÀNG THÀNH

NGUYỄN VĂN MAI

Nam Định - Tháng 9 năm 2012

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN .............................................. 1
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư .......................................................................................... 1
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ..................................................................................... 1
I.3. Cơ sở pháp lý ........................................................................................................... 1
CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG .............................................................. 3
II.1. Vị trí của ba ba trong hệ thống nông nghiệp Việt Nam ......................................... 3
II.2. Chiến lược phát triển ngành thủy sản đến 2020 của Chính phủ ............................ 4
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ ............................................... 5
III.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................................. 5
III.1.1. Vị trí địa lý ......................................................................................................... 5
III.1.2. Địa hình .............................................................................................................. 5
III.1.3. Khí hậu ............................................................................................................... 6
III.2. Hạ tầng khu đất xây dựng dự án ........................................................................... 6
III.2.1. Đường giao thông .............................................................................................. 6
III.2.2. Hiện trạng thông tin liên lạc............................................................................... 6
III.2.3. Hạ tầng khác...................................................................................................... 6
III.3. Kinh tế - xã hội...................................................................................................... 7
III.3.1. Về kinh tế ........................................................................................................... 7
III.3.2. Các chỉ tiêu về xã hội ......................................................................................... 7
III.4. Nhận xét chung ..................................................................................................... 7
CHƯƠNG IV: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ ................................................................... 8
IV.1. Sự cần thiết đầu tư dự án ...................................................................................... 8
IV.2. Mục tiêu của dự án................................................................................................ 9
CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN ...................................................... 10
V.1. Con giống ............................................................................................................. 10
V.2. Ao nuôi ................................................................................................................. 10
V.3. Nguồn thức ăn ...................................................................................................... 11
V.3.1. Thức ăn tươi sống.............................................................................................. 11
V.3.2. Thức ăn khô....................................................................................................... 13
V.3.3. Thức ăn công nghiệp ......................................................................................... 13
V.4. Cách cho ăn thức ăn tươi sống ............................................................................. 13
V.5. Phòng và trị bệnh cho Ba ba ................................................................................ 14
V.5.1. Bệnh đỏ cổ......................................................................................................... 14
V.5.2. Bệnh đốm trắng ................................................................................................. 15
V.5.3. Bệnh lở cổ ......................................................................................................... 15
V.5.4. Bệnh ngộ độc do nước bẩn ................................................................................ 15
CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ MẶT BẲNG ............................................... 16
VI.1.Giải pháp thiết kế mặt bằng ................................................................................. 16
VI.1.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án ............................................................ 16
VI.1.2. Giải pháp quy hoạch ........................................................................................ 16

VI.1.3. Giải pháp kỹ thuật ............................................................................................ 16
VI.1.4. Kết luận ............................................................................................................ 17
CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG........................................ 18
VII.1. Đánh giá tác động môi trường ........................................................................... 18
VII.1.1. Giới thiệu chung ............................................................................................. 18
VII.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường .............................................. 18
VII.2. Các tác động môi trường ................................................................................... 18
VII.3. Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường ....................................................... 19
VII.3.1. Giảm thiệu tác động do trang trại gây ra. ....................................................... 19
VII.3.2. Giảm thiểu các tác động khác......................................................................... 19
VII.4. Kết luận ............................................................................................................. 19
CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ....................................................... 20
VIII.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư ............................................................................... 20
VIII.2. Nội dung tổng mức đầu tư ............................................................................... 20
VIII.2.1. Nội dung ........................................................................................................ 20
VIII.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư ............................................................................... 22
CHƯƠNG IX: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ................................ 23
IX.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án ............................................................................... 23
IX.2. Tính toán chi phí của dự án ................................................................................ 23
IX.2.1. Chi phí nhân công ............................................................................................ 23
IX.2.2. Chi phí hoạt động............................................................................................. 23
CHƯƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH ................................................... 25
X.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán ................................................................ 25
X.2. Doanh thu từ dự án ............................................................................................... 25
X.3. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án .............................................................................. 26
X.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ....................................................................... 27
CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................. 29
XI.1. Kết luận ............................................................................................................... 29
XI.2. Kiến nghị............................................................................................................. 29

DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI BA BA THƯƠNG PHẨM

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư
 Chủ đầu tư
: Phạm Hoàng Thành
 Số CMND
: 162757433
 Địa chỉ
: Xã Minh Tân, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án
 Tên dự án
: Trang trại nuôi ba ba thương phẩm
 Địa điểm xây dựng : Khu vực Đồng Gò, Thôn Hoàng, Xã Minh Tân, Huyện Vụ
Bản, Tỉnh Nam Định
 Hình thức đầu tư
: Đầu tư xây dựng mới
 Hình thức quản lý
: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
I.3. Cơ sở pháp lý
 Văn bản pháp lý
 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Nhà ở 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án
đầu tư xây dựng công trình;
 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi
hành Luật Thuế giá trị gia tăng;
 Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc
bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến
lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển;
 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc qui
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một
số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

1

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Hướng dẫn khái quát về dự án và quản lý dự án

Dự án: là một tập hợp các hoạt động có liên quan đến nhau được thực hiện trong một khoảng thời gian có hạn, với những nguồn lực đã được giới hạn; nhất là nguồn tài chính có giới hạn để đạt được những mục tiêu cụ thể, rõ ràng, làm thỏa mãn nhu cầu của đối tượng mà dự án hướng đến hoặc của chủ đầu tư.


VĂN PHÒNG HIỆN ĐẠI - VĂN PHÒNG KHÔNG GIẤY

Một thống kê mới đây nhất cho thấy, 80% công chức bàn giấy lãng phí hơn ½ giờ mỗi ngày để tìm kiếm tài liệu và việc này dĩ nhiên ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Xu hướng số hóa dữ liệu đang là xu hướng hiện đại và là xu hướng chung toàn cầu. Sự lựa chọn phù hợp hàng đầu hiện nay là máy quét mang nhãn hiệu Kodak do Công Ty TNHH Giải Pháp Số Toàn Cầu (DSG Vietnam) phân phối chính thức. NGÔ THỊ CẨM TÚ Marketing Communication......


CHƯƠNG 5. CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN

Chi phí là tài nguyên được đem vào sử dụng, tiêu hao, kết chuyển giá trị vào sản phẩm mong đợi. Chi phí cần được tính toán trước để đạt được một mục tiêu rõ ràng hay để trao đổi cái gì đó. Chi phí thường được đo bằng đơn vị tiền tệ.


Mẫu hợp đồng mua bán ngoại, kèm bản dịch tiếng Việt

Tham khảo tài liệu 'mẫu hợp đồng mua bán ngoại, kèm bản dịch tiếng việt', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quảMẫu hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng mua bán nhà, Các mẫu hợp đồng, Những mẫu hợp đồng mua bán nhà, Các mẫu hợp đồng thường dùng, Mẫu hợp đồng


CHƯƠNG 7 PHÂN PHỐI VÀ ĐIỀU PHỐI NGUỒN LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

Nguồn lực sử dụng cho dự án bao gồm tiền vốn, lao động, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu…và trong quản trị dự án, yếu tố thời gian được xem là một nguồn lực rất quan trọng giữa thời...


Quản lý dự án - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (A) VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (B) - Phần B

Giá trị của đồng tiền theo thời gian Po : giá trị hiện tại năm 0. F1 : là giá trị tương lai sau một năm. F2 : là giá trị tương lai sau hai năm. Fn : giá trị tương lai tại năm n. A : Một chuỗi các giá trị tiền tệ có giá trị bằng nhau đặt ở cuối các thời đọan và kéo dài trong một số thời đọan. r% : Lãi suất hàng năm. n : số thời đọan phân tích (năm).


Chương 2: Quản lý Phạm vi Dự án

Phạm vi (Scope) là một Danh sách tất cả những gì Dự án phải làm (và cũng có thể là một danh sách tất cả những điều mà dự án không phải làm). Dự án phải có một phạm vi được viết ra rõ ràng, nếu không Dự án sẽ không bao giờ kết thúc.


ĐƠN XIN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

Những người ký tên dưới đây gửi Ðơn xin phép đầu tư theo hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được quy định tại Luật Ðầu tư nước ngoài tại Việt Nam trình Bộ Kế hoạch và Ðầu tư (hoặc UBND tỉnh, thành phố ..., hoặc Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh, thành phố ...)


Tài chính công ty: Chuyên đề Hệ thống đòn bẩy - Học Viện Tài Chính

Tài chính công ty: Chuyên đề Hệ thống đòn bẩy nhằm giúp bạn nắm bắt các phân tích hệ thống đòn bẩy như: phân tích hòa vốn và đòn bẩy kinh doanh, phân tích đòn bẩy tài chính, phân tích đòn bẩy tổng hợp.


Tài liệu về Cẩm nang khởi sự kinh doanh

Quá trình khởi sự kinh doanh của bạn bắt đầu từ lúc có một ý tưởng lóe lên và có thể tạm gọi là kết thúc khi công ty bạn đã đi vào hoạt động ổn định. Thời gian này có thể chỉ kéo dài vài tháng, có khi lại buộc bạn phải xoay xở hàng năm trời. Việc phải đối diện với bản liệt kê (chưa đầy đủ) danh sách những việc cần làm như lên kế hoạch kinh doanh chi tiết, đặt tên công ty, tuyển dụng nhân viên, tìm nguồn vốn… làm bạn hoa mắt, nhức đầu......


Tài liệu mới download

Đại cương về bào chế
 • 12/10/2015
 • 71.305
 • 188

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bài giảng quản lí dự án
 • 12/05/2011
 • 88.650
 • 871

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu