Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Dự án Trang trại chăn nuôi ba ba thương phẩm

"Thuyết minh Dự án Trang trại chăn nuôi ba ba thương phẩm" có kết cấu nội dung gồm 11 chương. Chương 1: Giới thiệu chủ đầu tư và dự án. Chương 2: Nghiên cứu thị trường. Chương 3: Phân tích môi trường đầu tư. Chương 4: Sự cần thiết phải đầu tư. Chương 5: Giải pháp thực hiện dự án. Chương 6: Giải pháp thiết kế mặt bằng. Chương 7: Đánh giá tác động của môi trường. Chương 8: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 9: Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án. Chương 10: Hiệu quả kinh tế - tài chính. Chương 11: Kết luận và kiến nghị.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN

TRANG TRẠI NUÔI BA BA
THƯƠNG PHẨM

ĐỊA ĐIỂM: XÃ MINH TÂN, HUYỆN VỤ BẢN, TỈNH NAM ĐỊNH

Nam Định - Tháng 9 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN

TRANG TRẠI NUÔI BA BA
THƯƠNG PHẨM
CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

PHẠM HOÀNG THÀNH

NGUYỄN VĂN MAI

Nam Định - Tháng 9 năm 2012

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN .............................................. 1
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư .......................................................................................... 1
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ..................................................................................... 1
I.3. Cơ sở pháp lý ........................................................................................................... 1
CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG .............................................................. 3
II.1. Vị trí của ba ba trong hệ thống nông nghiệp Việt Nam ......................................... 3
II.2. Chiến lược phát triển ngành thủy sản đến 2020 của Chính phủ ............................ 4
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ ............................................... 5
III.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................................. 5
III.1.1. Vị trí địa lý ......................................................................................................... 5
III.1.2. Địa hình .............................................................................................................. 5
III.1.3. Khí hậu ............................................................................................................... 6
III.2. Hạ tầng khu đất xây dựng dự án ........................................................................... 6
III.2.1. Đường giao thông .............................................................................................. 6
III.2.2. Hiện trạng thông tin liên lạc............................................................................... 6
III.2.3. Hạ tầng khác...................................................................................................... 6
III.3. Kinh tế - xã hội...................................................................................................... 7
III.3.1. Về kinh tế ........................................................................................................... 7
III.3.2. Các chỉ tiêu về xã hội ......................................................................................... 7
III.4. Nhận xét chung ..................................................................................................... 7
CHƯƠNG IV: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ ................................................................... 8
IV.1. Sự cần thiết đầu tư dự án ...................................................................................... 8
IV.2. Mục tiêu của dự án................................................................................................ 9
CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN ...................................................... 10
V.1. Con giống ............................................................................................................. 10
V.2. Ao nuôi ................................................................................................................. 10
V.3. Nguồn thức ăn ...................................................................................................... 11
V.3.1. Thức ăn tươi sống.............................................................................................. 11
V.3.2. Thức ăn khô....................................................................................................... 13
V.3.3. Thức ăn công nghiệp ......................................................................................... 13
V.4. Cách cho ăn thức ăn tươi sống ............................................................................. 13
V.5. Phòng và trị bệnh cho Ba ba ................................................................................ 14
V.5.1. Bệnh đỏ cổ......................................................................................................... 14
V.5.2. Bệnh đốm trắng ................................................................................................. 15
V.5.3. Bệnh lở cổ ......................................................................................................... 15
V.5.4. Bệnh ngộ độc do nước bẩn ................................................................................ 15
CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ MẶT BẲNG ............................................... 16
VI.1.Giải pháp thiết kế mặt bằng ................................................................................. 16
VI.1.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án ............................................................ 16
VI.1.2. Giải pháp quy hoạch ........................................................................................ 16

VI.1.3. Giải pháp kỹ thuật ............................................................................................ 16
VI.1.4. Kết luận ............................................................................................................ 17
CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG........................................ 18
VII.1. Đánh giá tác động môi trường ........................................................................... 18
VII.1.1. Giới thiệu chung ............................................................................................. 18
VII.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường .............................................. 18
VII.2. Các tác động môi trường ................................................................................... 18
VII.3. Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường ....................................................... 19
VII.3.1. Giảm thiệu tác động do trang trại gây ra. ....................................................... 19
VII.3.2. Giảm thiểu các tác động khác......................................................................... 19
VII.4. Kết luận ............................................................................................................. 19
CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ....................................................... 20
VIII.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư ............................................................................... 20
VIII.2. Nội dung tổng mức đầu tư ............................................................................... 20
VIII.2.1. Nội dung ........................................................................................................ 20
VIII.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư ............................................................................... 22
CHƯƠNG IX: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ................................ 23
IX.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án ............................................................................... 23
IX.2. Tính toán chi phí của dự án ................................................................................ 23
IX.2.1. Chi phí nhân công ............................................................................................ 23
IX.2.2. Chi phí hoạt động............................................................................................. 23
CHƯƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH ................................................... 25
X.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán ................................................................ 25
X.2. Doanh thu từ dự án ............................................................................................... 25
X.3. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án .............................................................................. 26
X.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ....................................................................... 27
CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................. 29
XI.1. Kết luận ............................................................................................................... 29
XI.2. Kiến nghị............................................................................................................. 29

DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI BA BA THƯƠNG PHẨM

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư
 Chủ đầu tư
: Phạm Hoàng Thành
 Số CMND
: 162757433
 Địa chỉ
: Xã Minh Tân, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án
 Tên dự án
: Trang trại nuôi ba ba thương phẩm
 Địa điểm xây dựng : Khu vực Đồng Gò, Thôn Hoàng, Xã Minh Tân, Huyện Vụ
Bản, Tỉnh Nam Định
 Hình thức đầu tư
: Đầu tư xây dựng mới
 Hình thức quản lý
: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
I.3. Cơ sở pháp lý
 Văn bản pháp lý
 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Nhà ở 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án
đầu tư xây dựng công trình;
 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi
hành Luật Thuế giá trị gia tăng;
 Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc
bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến
lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển;
 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc qui
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một
số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

1

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Quản lý dự án phần mềm - Chương 16

Tài liệu tham khảo cuốn sách " Quản lý dự án phần mềm " trình bày cách tiếp cận tới những thế hệ thực hành về quản lý phần mềm - Chương 16 Thế hệ tiếp theo của quản lý kinh tế


Bài giảng Quản trị dự án: Chương 8 - TS. Trịnh Thùy Anh

Bài giảng "Quản trị dự án - Chương 8: Quản trị rủi ro" và hợp đồng dự án" cung cấp cho người đọc các nội dung: Rủi ro và quản trị rủi ro dự án, quá trình quản lý rủi ro, thay đổi và hủy bỏ hợp đồng, giải quyết tranh chấp hợp đồng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Cơ sở lý luận_ chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong ngành thủy sản 1

Chuyển đổi cơ cấu kinh tế là nội dung cơ bản của cuộc cải cách kinh tế, vì vậy nó có vị trí cuwcjkyf quan trọng trong công cuộc đổi mới kinh tế của mỗi một đất nước. Thực ra quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế ở tất cả các nước hoặc các ngành luôn diễn ra do đòi hỏi của cuộc sống nhắm đáp ứng lại những yêu cầu sự vận động của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất...


Bài giảng hệ điều hành : Phương pháp Quản lý Dự án CNTT part 10

Rà xét và cập nhật kế hoạch quản lý Xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết cho việc hoàn tất dự án Tiến hành rà xét các hoạt động Kết thúc hợp đồng với các nhà thầu phụ Chuẩn bị các báo cáo dự án cuối cùng Lập thành văn bản và lưu giữ các kết quả bàn giao dự án Đóng văn phòng dự án Giải thể tổ chức dự án Tiến hành các cuộc họp kết thúc dự án Tiến hành rà xét sau thực hiện Thiết lập lại việc phân bổ nhân sự...


TIÊU CHÍ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

Là một tiêu chí khác để đánh giá tính khả thi (về mặt tài chính) của dự án Được phía nhà tài trợ quan tâm Một dự án khả thi không chỉ trả được vốn gốc và lãi, mà còn tạo ra một suất sinh lợi dương đáng mong muốn nhất định cho nhà đầu tư


Bài giảng Quản lý dự án Chương 6- Chọn lựa dự án

Lựa chọn dự án là quá trình đánh giá các dự án riêng rẽ hoặc một nhóm các dự án - chọn lựa thực hiện nhằm thỏa mãn các mục tiêu của doanh nghiệp


9 kiểu kinh doanh online 'điên rồ' nhưng hiệu quả

Mấy ai dám nghĩ Alex Tew sẽ thành triệu phú chỉ trong 4 tháng khi bán từng pixel trên website? Còn nhiều ý tưởng làm giàu trực tuyến nghe đầy ngớ ngẩn khác nhưng lại mang về cho chủ nhân bộn tiền.


Bài giảng Quản trị dự án: Chương 7 - GV.TS.Hồ Nhật Hưng

Chương 7 Lập kế hoạch dự án của bài giảng quản trị dự án sẽ tổng hợp một số nội dung chính để giúp các bạn nắm vững hơn: Quá trình lập kế hoạch, các mức độ của kế hoạch, kế hoạch dự án, trình tự lập kế hoạch dự án, nội dung kế hoạch dự án, thực hiện kế hoạch dự án.


Việt Nam sự thật và những câu chuyện hoang tưởng

Câu chuyện thứ nhất: "Việt Nam sắp khủng hoảng" Kết quả của những phân tích sơ sài Các báo cáo đưa tít lớn: "Dự báo thâm hụt cán cân thanh toán vãng lai năm 2008 sẽ lên tới 16% GDP...Việt Nam sắp khủng hoảng!" Khi một quốc gia mua trang thiết bị cho hai nhà máy lọc dầu, hai dây chuyền phân đoạn ethylene, hay mua năm tàu chở dầu và 25 máy bay.


Project Management Handbook A Working Tool for Project Managers

At the completion of work, the CQAM, PM, and WSDOT jointly conduct a final inspection of the project. The final inspection includes inspection of the completed work, associated as-built documents, certifications, and other documentation and contractor punch list item review. The inspection is accomplished within five business days of notification that the project is ready for final inspection. During the inspection, quality control documentation may be reviewed. WSDOT and the CQAM jointly agree upon the list of non-conforming work and the corrective action to be taken, along with an agreed-upon completion date for the corrective action. The CQAM will ensure...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Phòng giám đốc hiện đại
  • 02/03/2009
  • 81.789
  • 202

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu