Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Dự án sản xuất phân bón lá và phân vi sinh

"Thuyết minh Dự án sản xuất phân bón lá và phân vi sinh" có kết cấu nội dung gồm 7 chương. Chương 1: Giới thiệu chủ đầu tư và dự án. Chương 2: Nghiên cứu thị trường. Chương 3: Sự cần thiết phải đầu tư. Chương 4: Địa điểm xây dựng nhà máy phân bón hữu cơ vi sinh. Chương 5: Quy trình hoạt động và qui mô nhà máy. Chương 6: Qui mô công suất dự án. Chương 7: Kết luận và kiến nghị.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Dự Án Sản Xuất Phân Bón Lá Và Phân Vi Sinh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
-----------    ----------

THUYẾT MINH
DỰ ÁN SẢN XUẤT PHÂN BÓN
LÁ VÀ PHÂN VI SINH


CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH TM DV HÓA NÔNG TUẤN MINH
ĐỊA CHỈ: ẤP 6A, X. AN KHÁNH- H. CHÂU THÀNH- T. BẾN TRE

Bến Tre- Tháng 5 năm 2011

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN .................................... 3
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư ................................................................................... 3
I.2. Mô tả ............................................................................................................. 3
I.3. Cơ sở pháp lý triển khai dự án ................................................................... 3
I.3.1. Các văn bản pháp quy về quản lý đầu tư ...................................................... 3
I.3.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về kinh doanh phân bón ................................... 5

CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ................................................... 7
II.1. Tổng quan nền kinh tế Việt Nam .............................................................. 7
II.1.1. Tổng quan nền kinh tế vĩ mô Việt Nam ....................................................... 7
II.1.2. Những thách thức của kinh tế Việt Nam năm 2011 .................................. 10

II.2. Thị trường phân bón thế giới .................................................................. 12
II.2.1. Thị trường URE ........................................................................................... 12
II.2.2. Thị trường Photphat .................................................................................... 13
II.2.3. Thị trường Potash ........................................................................................ 14
II.2.4. Thị trường Sulphure .................................................................................... 14

II.3. Thị trường phân bón trong nước ............................................................ 15
II.3.1. Nhu cầu sử dụng phân bón ......................................................................... 15
II.3.2. Cung phân bón ............................................................................................. 15

II.4. Giá cả ......................................................................................................... 17
II.5. Chuỗi giá trị ngành phân bón ................................................................. 19
II.5.1. Cạnh tranh.................................................................................................... 19
II.5.2. Mạng lưới phân phối phân bón .................................................................. 20

CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ ............................................. 22
III.1. Mục tiêu và nhiệm vụ đầu tư ................................................................. 22
III.2. Sự cần thiết phải đầu tư ......................................................................... 22
CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY PHÂN BÓN HỮU CƠ
VI SINH ................................................................................................................ 24
IV.1. Mô tả địa điểm xây dựng ........................................................................ 24
IV.2. Điều kiện tự nhiên ................................................................................... 24
IV.3. Hiện trạng sử dụng đất ........................................................................... 24
IV.3.1. Nền đất tại khu vực dự án ......................................................................... 24
IV.3.2. Công trình kiến trúc khác .......................................................................... 25

IV.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật ................................................................... 25
IV.4.1. Đường giao thông ....................................................................................... 25
IV.4.2. Hệ thống thoát nước mặt ........................................................................... 25
IV.4.3. Hệ thống thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường ......................................... 25
IV.4.4. Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng ................................................. 25

CHƯƠNG V : QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ QUI MÔ NHÀ MÁY ......... 26
V.1. Quy trình ủ phân hữu cơ vi sinh ............................................................. 26
V.1.1. Nguyên vật liệu ............................................................................................. 26

1
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hóa Nông Tuấn Minh

V.1.2. Quy trình ................................................................................................ 26
V.2. Quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh:................................................ 26
V.3. Quy trình hoạt động của dây chuyền sản xuẩt: ..................................... 27
V.3. Quy trình hoạt động của dây chuyền sản xuẩt: ..................................... 28
V.3.1. Quy trình hoạt động của máy vo viên sản xuất phân NPK dạng hạt ...... 28
V.3.2. Quy trình sản xuất phân NPK tiết kiệm năng lượng ................................ 28
V.3.3. Công nghệ bọc hạt đạm trong phân bón Màng keo HD ........................... 29

V.4. Quy mô nhà máy ....................................................................................... 30
V.4.1. Đầu tư máy móc thiết bị .............................................................................. 30

CHƯƠNG VI: QUI MÔ CÔNG SUẤT DỰ ÁN .............................................. 31
VI.1. Phạm vi dự án.......................................................................................... 31
VI.2. Lựa chọn cấu hình và công suất ............................................................ 31
VI.3. Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội ................................................... 37
CHƯƠNG VII : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................... 39
VII.1 Kết luận ................................................................................................... 39
VII.2 Kiến nghị ................................................................................................. 39

2
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hóa Nông Tuấn Minh

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư
- Tên công ty: CÔNG TY TNHH TM DV HÓA NÔNG TUẤN MINH
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1300634577
- Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bến Tre- Phòng Đăng Ký Kinh
Doanh
- Ngày cấp: 13/04/2011
- Trụ sở công ty: Ấp 6A (thửa đất số 1454, tờ bản đồ số 2), xã An Khánh,
huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
- Đại diện pháp luật công ty: Ngô Minh Tuấn
- Chức vụ: Giám Đốc
- Điện Thoại: 075.3613 877
; Fax : 075.3613 879
I.2. Mô tả
- Tên dự án: Sản Xuất Phân Bón Lá Và Phân Vi Sinh
- Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới
- Diện tích thực hiện dự án:
I.3. Cơ sở pháp lý triển khai dự án
I.3.1. Các văn bản pháp quy về quản lý đầu tư
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ
về thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định
chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;
- Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006
quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt
và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và
dự án phát triển;
- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về
việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ
môi trường;
- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi
bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006
của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Bảo vệ môi trường;

3
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hóa Nông Tuấn Minh

- Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ xây dựng hướng
dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;
- Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng hướng
dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;
- Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ Xây dựng hướng
dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;
- Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn
quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
- Công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/08/2007 V/v công bố định mức chi
phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
- Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc
công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện
trong công trình, ống và phụ tùng ống, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết
bị khai thác nước ngầm;
- Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc
công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng;
- Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác
động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản
lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;
- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc
Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP
ngày 18/04/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của
Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;
- Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết
định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;
- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý
chi phí đầu tư xây dựng công trình;
- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
- Luật Nhà ở 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của
Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
4
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hóa Nông Tuấn Minh

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Câu hỏi trắc nghiệm: Quản lý dự án đầu tư

Tài liệu ôn thi môn Quản trị dự án đầu tư gồm hệ thống câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn sinh viên, giáo viên, đặc biệt là các bạn trong khối ngành kinh tế nắm vững kiến thức môn học, rèn luyện thêm kiến thức để chuản bị cho các kỳ thi, các kỳ kiểm tra môn quản lý đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.


Kinh doanh với công cụ tân tiến nhất

Chúng ta đều biết rằng, trên một khía cạnh nào đó, thì việc điều hành dự án đã có từ hàng nghìn năm nay, khi loài người mới xuất hiện. Vậy mà tại sao chỉ mới vài chục năm gần đây, công việc này mới trở thành một ngành nghề riêng với tên gọi Điều hành dự án. Có lẽ, vấn đề nằm ở chỗ, chỉ đến cuối thế kỷ trước, thì kinh doanh trở mới trở nên phức tạp và khó đoán trước, thậm chí kế hoạch năm năm cũng đã được coi là quá dài.......


Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Chương 8 - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

Mục đích của chương 8 Giai đoạn vận hành và khai thác hệ thống thuộc bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin trình bày về chuyển giao toàn bộ hệ thống trên diện rộng cho tất cả các đầu mối và cho từng người sử dụng, khai thác hệ thống giải các bài toán thực tế.


Danh mục tự đánh giá ưu nhược điểm cá nhân

Tài liệu đính kèm giúp bạn xác định ưu và nhược điểm của mình thông qua việc tự đánh giá một số lĩnh vực quan trọng đối với chủ sở hữu một doanh nghiệp nhỏ. Biết được ưu nhược điểm của mình rất quan trọng bởi nó (1) cho thấy bạn có thể đã sẵn sang để bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ hay chưa, (2) giúp bạn lựa chọn lĩnh vực kinh doanh phù hợp với khả năng của bạn và (3) cho thấy khi nào thì cần phải có thêm một đồng sự để bổ sung những năng......


RA QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG(phần 3)

Thủ tục ra quyết định hợp lý: Là quá trình suy nghĩ và nhận ra các quyết định hợp lý


ÔN THI QUẢN TRỊ RỦI RO ĐẦU TƯ

Tham khảo tài liệu 'ôn thi quản trị rủi ro đầu tư', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Ebook Bài giảng thẩm định dự án đầu tư: Phần 1

(NB) Phần 1 cuốn sách "Bài giảng thẩm định dự án đầu tư" do TS. Phạm Xuân Quang biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung: Chương 1 - Cơ sở phương pháp lý luận, chương 2 - Thiết lập dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


ON APPLICATION-PERCEIVED QUALITY OF SERVICE IN WIRELESS NETWORKS

Wireless and Mobile Internet have changed the way people and businesses operate. Communication from any Internet access point, including wireless networks such as UMTS, GPRS or WLAN has enabled organizations to have a mobile workforce. However, networked applications such as web, email, streaming multimedia etc. rely upon the ability of timely data delivery. The achievable throughput is a quality measure for the very task of a communication system, which is to transport data in time. Throughput is thus one of the most essential enablers for networked applications. While in general, throughput is defined on network or transport level, the application-perceived throughput reflects the Quality of Service from the viewpoints......


CEO và sếp trực tiếp, ai "oách" hơn ai?

Nếu nhân viên làm việc cho một công ty cỡ vừa tới cỡ lớn, trên họ chắc chắn là một vị CEO và các sếp trực tiếp. Không thể phủ nhận rằng, các sếp lớn đóng vai trò quan trọng với tổ chức, nhưng có thể ảnh hưởng của họ với nhân viên lại không bằng cấp dưới - các vị sếp trực tiếp.


Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Dự kiến diện tích đất bị thu hồi khi thi công dự án bao gồm đất vƣờn và đất nông nghiệp. Tổng diện tích đất thu hồi vĩnh viễn là 13.300 m2 , trong đó có 13.100 m2 đất nông nghiệp và 200 m2 đất vƣờn. Việc thực hiện tiểu dự án sẽ ảnh hƣởng đến tổng số 83 hộ gia đình (HHs), tƣơng đƣơng với 466 ngƣời bị ảnh hƣởng (PAPS). Các hộ gia đình bị ảnh hƣởng sẽ đƣợc bồi thƣờng theo Khung chính sách tái định cƣ (RPF) và Kế hoạch hành động tái...


Tài liệu mới download

ĐẠI CƯƠNG BỆNH RUBELLA
  • 09/07/2011
  • 39.496
  • 469

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu