Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Dự án sản xuất phân bón lá và phân vi sinh

"Thuyết minh Dự án sản xuất phân bón lá và phân vi sinh" có kết cấu nội dung gồm 7 chương. Chương 1: Giới thiệu chủ đầu tư và dự án. Chương 2: Nghiên cứu thị trường. Chương 3: Sự cần thiết phải đầu tư. Chương 4: Địa điểm xây dựng nhà máy phân bón hữu cơ vi sinh. Chương 5: Quy trình hoạt động và qui mô nhà máy. Chương 6: Qui mô công suất dự án. Chương 7: Kết luận và kiến nghị.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Dự Án Sản Xuất Phân Bón Lá Và Phân Vi Sinh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
-----------    ----------

THUYẾT MINH
DỰ ÁN SẢN XUẤT PHÂN BÓN
LÁ VÀ PHÂN VI SINH


CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH TM DV HÓA NÔNG TUẤN MINH
ĐỊA CHỈ: ẤP 6A, X. AN KHÁNH- H. CHÂU THÀNH- T. BẾN TRE

Bến Tre- Tháng 5 năm 2011

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN .................................... 3
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư ................................................................................... 3
I.2. Mô tả ............................................................................................................. 3
I.3. Cơ sở pháp lý triển khai dự án ................................................................... 3
I.3.1. Các văn bản pháp quy về quản lý đầu tư ...................................................... 3
I.3.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về kinh doanh phân bón ................................... 5

CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ................................................... 7
II.1. Tổng quan nền kinh tế Việt Nam .............................................................. 7
II.1.1. Tổng quan nền kinh tế vĩ mô Việt Nam ....................................................... 7
II.1.2. Những thách thức của kinh tế Việt Nam năm 2011 .................................. 10

II.2. Thị trường phân bón thế giới .................................................................. 12
II.2.1. Thị trường URE ........................................................................................... 12
II.2.2. Thị trường Photphat .................................................................................... 13
II.2.3. Thị trường Potash ........................................................................................ 14
II.2.4. Thị trường Sulphure .................................................................................... 14

II.3. Thị trường phân bón trong nước ............................................................ 15
II.3.1. Nhu cầu sử dụng phân bón ......................................................................... 15
II.3.2. Cung phân bón ............................................................................................. 15

II.4. Giá cả ......................................................................................................... 17
II.5. Chuỗi giá trị ngành phân bón ................................................................. 19
II.5.1. Cạnh tranh.................................................................................................... 19
II.5.2. Mạng lưới phân phối phân bón .................................................................. 20

CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ ............................................. 22
III.1. Mục tiêu và nhiệm vụ đầu tư ................................................................. 22
III.2. Sự cần thiết phải đầu tư ......................................................................... 22
CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY PHÂN BÓN HỮU CƠ
VI SINH ................................................................................................................ 24
IV.1. Mô tả địa điểm xây dựng ........................................................................ 24
IV.2. Điều kiện tự nhiên ................................................................................... 24
IV.3. Hiện trạng sử dụng đất ........................................................................... 24
IV.3.1. Nền đất tại khu vực dự án ......................................................................... 24
IV.3.2. Công trình kiến trúc khác .......................................................................... 25

IV.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật ................................................................... 25
IV.4.1. Đường giao thông ....................................................................................... 25
IV.4.2. Hệ thống thoát nước mặt ........................................................................... 25
IV.4.3. Hệ thống thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường ......................................... 25
IV.4.4. Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng ................................................. 25

CHƯƠNG V : QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ QUI MÔ NHÀ MÁY ......... 26
V.1. Quy trình ủ phân hữu cơ vi sinh ............................................................. 26
V.1.1. Nguyên vật liệu ............................................................................................. 26

1
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hóa Nông Tuấn Minh

V.1.2. Quy trình ................................................................................................ 26
V.2. Quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh:................................................ 26
V.3. Quy trình hoạt động của dây chuyền sản xuẩt: ..................................... 27
V.3. Quy trình hoạt động của dây chuyền sản xuẩt: ..................................... 28
V.3.1. Quy trình hoạt động của máy vo viên sản xuất phân NPK dạng hạt ...... 28
V.3.2. Quy trình sản xuất phân NPK tiết kiệm năng lượng ................................ 28
V.3.3. Công nghệ bọc hạt đạm trong phân bón Màng keo HD ........................... 29

V.4. Quy mô nhà máy ....................................................................................... 30
V.4.1. Đầu tư máy móc thiết bị .............................................................................. 30

CHƯƠNG VI: QUI MÔ CÔNG SUẤT DỰ ÁN .............................................. 31
VI.1. Phạm vi dự án.......................................................................................... 31
VI.2. Lựa chọn cấu hình và công suất ............................................................ 31
VI.3. Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội ................................................... 37
CHƯƠNG VII : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................... 39
VII.1 Kết luận ................................................................................................... 39
VII.2 Kiến nghị ................................................................................................. 39

2
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hóa Nông Tuấn Minh

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư
- Tên công ty: CÔNG TY TNHH TM DV HÓA NÔNG TUẤN MINH
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1300634577
- Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bến Tre- Phòng Đăng Ký Kinh
Doanh
- Ngày cấp: 13/04/2011
- Trụ sở công ty: Ấp 6A (thửa đất số 1454, tờ bản đồ số 2), xã An Khánh,
huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
- Đại diện pháp luật công ty: Ngô Minh Tuấn
- Chức vụ: Giám Đốc
- Điện Thoại: 075.3613 877
; Fax : 075.3613 879
I.2. Mô tả
- Tên dự án: Sản Xuất Phân Bón Lá Và Phân Vi Sinh
- Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới
- Diện tích thực hiện dự án:
I.3. Cơ sở pháp lý triển khai dự án
I.3.1. Các văn bản pháp quy về quản lý đầu tư
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ
về thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định
chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;
- Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006
quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt
và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và
dự án phát triển;
- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về
việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ
môi trường;
- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi
bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006
của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Bảo vệ môi trường;

3
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hóa Nông Tuấn Minh

- Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ xây dựng hướng
dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;
- Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng hướng
dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;
- Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ Xây dựng hướng
dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;
- Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn
quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
- Công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/08/2007 V/v công bố định mức chi
phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
- Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc
công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện
trong công trình, ống và phụ tùng ống, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết
bị khai thác nước ngầm;
- Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc
công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng;
- Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác
động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản
lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;
- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc
Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP
ngày 18/04/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của
Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;
- Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết
định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;
- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý
chi phí đầu tư xây dựng công trình;
- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
- Luật Nhà ở 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của
Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
4
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hóa Nông Tuấn Minh

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay dự án đầu tư

Chất lượng cho vay dự án đầu tư là một khái niệm tổng hợp có liên quan đến nhiều chủ thể, nhiều lĩnh vực khác nhau và được đánh giá theo quan đIúm của cả ngân hàng, khách hàng và nền kinh tế. Chính vì vậy, chất lượng cho vay dự án tốt hay xấu phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố.


Balanced Scorecard and the Project Manager

In addition to identifying communication preferences, stakeholder communication requirements must identify the project’s communication channels and ensure that stakeholders have access to these channels. If project information is communicated via secure means or through internal company resources, all stakeholders, internal and external, must have the necessary access to receive project communications. Once all stakeholders have been identified and communication requirements are established, the project team will maintain this information in the project’s Stakeholder Register and use this, along with the project communication matrix as the basis for all communications. ...


Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Bài 3 - Thạc Bình Cường

Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Bài 3: Lập kế hoạch thực hiện dự án" cung cấp cho người đọc các nội dung: Bảng công việc, ước lượng, kiểm soát rủi ro, lập tiến độ thực hiện, phương pháp lập lịch biểu, phân bố lực lượng, tài nguyên, tính chi phí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Just-In-Time Manufacturing

JIT- A philosophy of continuous improvement that puts emphasis on prevention rather than correction, and demands a company wide focus on quality.


Môi trường bên trong: nguồn lực, khả năng và những năng lực cốt lõi

Nội dung: giải thích nhu cầu nghiên cứu môi trường nội bộ, định nghĩa giá trị và tầm quan trọng của nó,cách thức phân tích chuỗi giá trị được sử dụng để nhận dạng và lượng giá những nguồn lực và những khả năng...


a guide for the human resource professional phần 7

người đã xác định rằng tôi cần sự giúp đỡ trước khi tôi đã làm, biết rằng ông không có kỹ năng thiết lập để giúp đỡ, nhưng biết một người có thể và được chuẩn bị sẵn sàng để tài trợ cho nó. Cũng rất quan trọng là phù hợp với cá tính với huấn luyện viên, và kiến thức của mình về môi trường tôi đang hoạt động.


Bài soạn: Thanh tra kiểm tra

Tài liệu trình bày về những vấn đề cơ bản về công tác thanh tra; các khái niệm, đối tượng và nội dung thanh tra đất đai, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - PGS. TS. Bùi Ngọc Toàn

Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trình bày về lập dự án đầu tư xây dựng công trình, tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, các giai đoạn của một dự án xây dựng, các thành phần chính của dự án đầu tư xây dựng.


Dự toán kinh phí chi tiết điều tra, khảo sát, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng bãi chôn lấp chất thải Văn Quan - Lạng Sơn

Dự toán kinh phí chi tiết điều tra, khảo sát, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng bãi chôn lấp chất thải Văn Quan - Lạng Sơn trình bày dự toán chi phí trong dự án xây dựng bãi chôn rác thải Văn Quan tỉnh Lạng Sơn.


Môi trường bên ngoài: cơ hội, đe dọa, cạnh tranh trong ngành, và phân tích cạnh tranh

Nội dung: thảo luận tầm quan trọng của phân tích và hiểu biết môi trường bên ngoài công ty, môi trường tổng quát, môi trường ngành,các hoạt động của quá trình phân tích môi trường bên ngoài...


Tài liệu mới download

Mẫu giấy ra cổng
 • 09/01/2010
 • 52.063
 • 444

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

I Project Managemen Lifecycle
 • 25/02/2013
 • 48.782
 • 835
Business Plan guidelines
 • 13/03/2009
 • 43.607
 • 733

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu