Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Dự án đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi heo

"Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi heo" có kết cấu nội dung gồm 9 chương. Chương 1: Tổng quan chung về dự án. Chương 2: Thực trạng về thị trường và lĩnh vực hoạt động. Chương 3: Sự cần thiết phải đầu tư. Chương 4: Giải pháp thực hiện. Chương 5: Đánh giá tác động của môi trường. Chương 6: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 7: Nguồn vốn thực hiện dự án. Chương 8: Hiệu quả kinh tế - tài chính. Chương 9: Kết luận và kiến nghị.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO
QUY MÔ 12,000 HEO HẬU BỊ VÀ 2,400 HEO NÁI

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH KIM NGỌC PHAN
ĐỊA ĐIỂM
: ẤP GIA HÒA, XÃ XUÂN TRƯỜNG, XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI

Xuân Lộc – Tháng 8 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO
QUY MÔ 12,000 HEO HẬU BỊ VÀ 2,400 HEO NÁI

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH KIM NGỌC PHAN

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

PHAN THỊ HỒNG

NGUYỄN VĂN MAI

Xuân Lộc - Tháng 8 năm 2012

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN .................................................................... 4
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư ........................................................................................................ 4
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án .................................................................................................. 4
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án ............................................................................................. 4
I.4. Định hướng đầu tư và mục tiêu của dự án ............................................................................ 8
I.4.1. Định hướng đầu tư ............................................................................................................. 8
I.4.2. Mục tiêu của dự án ............................................................................................................. 8
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG ................ 9
II.1. Tình hình phát triển kinh tế Việt Nam ................................................................................. 9
II.2. Tình hình phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai ................................................................. 10
II.2.1. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh .................................................................................. 10
II.2.2. Đặc điểm kinh tế huyện Xuân Lộc ................................................................................. 10
II.2.3. Tình hình phát triển chăn nuôi của tỉnh .......................................................................... 11
CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ ..................................................................... 21
III.1. Dự đoán nhu cầu thị trường .............................................................................................. 21
III.1.1. Tình hình nhu cầu thị trường ......................................................................................... 21
III.1.2. Khả năng cung cấp của thị trường ................................................................................. 21
III.2. Tính khả thi của dự án ...................................................................................................... 21
CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ................................................................................ 23
IV.1. Địa điểm xây dựng ........................................................................................................... 23
IV.1.1. Vị trí xây dựng .............................................................................................................. 23
IV.1.2. Điều kiện tự nhiên ......................................................................................................... 23
IV.2. Quy mô đầu tư .................................................................................................................. 24
IV.3. Quy hoạch xây dựng......................................................................................................... 25
IV.3.1. Bố trí mặt bằng xây dựng .............................................................................................. 25
IV.3.2. Nguyên tắc xây dựng công trình ................................................................................... 25
IV.3.3. Yêu cầu kỹ thuật khi xây dựng Dự án ........................................................................... 25
IV.3.4. Các hạng mục công trình ............................................................................................... 26
IV.4. Hình thức chăn nuôi ......................................................................................................... 28
IV.4.1. Chọn lọc và theo dõi heo nái hậu bị .............................................................................. 28
IV.4.2. Quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng heo đực giống ....................................................... 30
IV.5. Các giống heo ông bà nuôi trong trại (1 máu): ................................................................ 34
IV.5.1. Giống lợn Yorkshire ...................................................................................................... 34
IV.5.2. Giống lợn Landrace ....................................................................................................... 35
IV.5.3. Giống lợn Duroc Jersey ................................................................................................. 35
IV.5.4. Giống lợn Pietrain ......................................................................................................... 35
CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ........................................................ 36
V.1. Đánh giá tác động môi trường ........................................................................................... 36
V.1.1. Giới thiệu chung ............................................................................................................. 36
V.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường .............................................................. 36
V.2. Các tác động của môi trường ............................................................................................... 37
V.2.1. Trong quá trình xây dựng ............................................................................................... 37
V.2.2. Trong giai đoạn sản xuất ................................................................................................ 37

V.3. Kết luận .............................................................................................................................. 38
CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ....................................................................... 39
VI.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư ............................................................................................... 39
VI.2. Nội dung tổng mức đầu tư ................................................................................................ 39
VI.2.1. Nội dung ........................................................................................................................ 39
VI.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư ............................................................................................... 47
VI.2.3. Vốn lưu động ................................................................................................................. 48
CHƯƠNG VII: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ............................................................ 50
VII.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án ........................................................................................... 50
VII.1.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tư ................................................................. 50
VII.1.2. Tiến độ sử dụng vốn..................................................................................................... 50
VII.1.3. Nguồn vốn thực hiện dự án .......................................................................................... 51
VII.1.4. Phương án hoàn trả vốn vay và chi phí lãi vay ........................................................... 51
VII.2. Tính toán chi phí của dự án ............................................................................................. 55
VII.2.1. Chi phí nhân công ........................................................................................................ 55
VII.2.2. Chi phí hoạt động ......................................................................................................... 56
CHƯƠNG VIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH ............................................................. 60
VIII.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán.......................................................................... 60
VIII.2. Doanh thu từ dự án ........................................................................................................ 60
VIII.3. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án ........................................................................................ 64
VIII.3.1 Báo cáo thu nhập của dự án ......................................................................................... 64
VIII.3.2 Báo cáo ngân lưu dự án ............................................................................................... 65
VIII.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ................................................................................. 68
CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................................... 69
IX.1. Kết luận ............................................................................................................................ 69
IX.2. Kiến nghị .......................................................................................................................... 69

Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị và 2,400 heo nái

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư
 Chủ đầu tư
: Công ty TNHH Kim Ngọc Phan
 Giấy phép ĐKKD số : 3602498123
 Ngày đăng ký lần đầu : 17/5/2011
 Ngày đăng ký lần 2 : 9/7/2012
 Đại diện pháp luật
: Phan Thị Hồng
Chức vụ
: Giám đốc
 Địa chỉ trụ sở
: Số 909, đường 21/4, ấp Núi Tung, xã Suối Tre, thị xã Long
Khánh, tỉnh Đồng Nai
 Ngành nghề chính
: Chăn nuôi heo (không chăn nuôi tại trụ sở)
 Vốn điều lệ
: 30,000,000,000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng)
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án
 Tên dự án
: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị và 2,400
heo nái.
 Địa điểm xây dựng : Ấp Gia Hòa, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng
Nai.
 Hình thức đầu tư
: Đầu tư xây dựng mới.
 Hình thức quản lý
: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự
án do chủ đầu tư thành lập.
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án
 Văn bản pháp lý
 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ
bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;
 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
 Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Luật Nhà ở 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội
nước CHXHCN Việt Nam;
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

4

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẨU TƯ

Đầu tư là hoạt động sử dụng tiền vốn, tài nguyên trong một thời gian nhất định nhằm thu về lợi nhuận và/hoặc lợi ích kinh tế xã hội. Đầu tư là sự “hy sinh” các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nhằm thu được các kết quả, thực hiện được các mục tiêu nhất định trong tương lai.


Quy Hoạch Khu Du Lịch Sinh Thái Vườn Quốc Gia Tràm Chim

Tỉnh Đồng Tháp là sự hợp nhất của 2 vùng Nam và Bắc Sông Tiền, tương ứng với 2 địa danh Sa Đéc và Cao Lãnh. Có thể nói, vùng Sa Đéc là phần đất mới nhất trên đường mở nước dứt điểm vào năm 1757 của Nguyễn Cư Trinh. Suốt thời Gia Long – Minh Mạng, Sa Đéc phát triển mạnh mẽ nhờ kinh tế thị trường, giao lưu hàng hoá với các khu vực trong vùng và cả Campuchia.


Project Planning and Control Part 4

Với sự phát triển của các máy tính cá nhân (PC) và mở rộng của CNTT, đặc biệt là Internet, rất nhiều các kỹ thuật quản lý dự án bây giờ có thể thực hiện trên mạng.


Lecture Project management in practice - Chapter 10: Project quality management

Lecture Project management in practice - Chapter 10: Project quality management. This chapter presents the following content: Cost of quality, planning for quality assurance, planning for quality control, planning for quality assurance and quality control,...


Chương 12- Bố trí trang thiết bị và hoạch định tổng hợp

Hoạch định tổng hợp là xác định số lượng sản phẩm và phân bố thời gian sản xuất cho một tương lai trung hạn, thương từ 3 tháng đến 18 tháng. Để đáp ứng nhu cầu trung hạn đã được dự báo, nhà quản trị tác nghiệp phải tìm ra cách tốt nhất nhằm biến đổi mức sản xuất phù hợp với mức nhu cầu và đạt hiệu quả cao.


Chương 1. Giới thiệu Tổng quan về QLDA CNTT

. iểu được các nhu cầu ngày càng tăng của nghề quản lý dự án, đặc biệt đối với các dự án CNTT. Hiểu được các Khái niệm về: Dự án là gì, Quản lý dự án. Các thành phần của khung làm việc (framework) quản lý dự án. Kiến thức cần thiết cho Quản lý dự án. Các Giai đoạn Quản lý Dự án, và Phần mềm phục vụ quản lý dự án ...


Overview of Project Management

A real example of this principle is the use of the “commander’s intent” in the U.S. Army. The Army knows that its leaders cannot be everywhere in the field of combat controlling all the decisions. Therefore, Army leaders clearly establish the “commander’s intent” to serve as a guide on which soldiers can base their own initiatives, actions and decisions. Thus, even if the mission falls on the shoulders of the lowest ranking person, she must be able to understand and carry out the mission. Likewise, you, the agile manager, can guide the team and continuously influence team...


Quản lý dự án - Hình thành dự án

I- Chu trình dự án Là các thời kỳ và giai đoạn dự án phải trải qua, bắt đầu từ lúc có ý định đầu tư cho thời kỳ kết thúc dự án chuyển qua dự án mới. Trong một chu trình dự án có 3 thời kỳ: Thời kỳ 1: Chuẩn bị dự án Giai đọan 1: Nghiên cứu cơ hội đầu tư Giai đọan 2: Nghiên cứu tiền khả thi Pre-feasibility Giai đọan 3: Nghiên cứu khả thi Feasibility Giai đọan 4: Xây dựng công trình Giai đọan 5: Dự án họat động Vòng đời dự án SX-KD Giai đọan...


Giải pháp vốn cho phát triển cơ sở hạ tầng gắn với tái cơ cấu đầu tư

Bài viết Giải pháp vốn cho phát triển cơ sở hạ tầng gắn với tái cơ cấu đầu tư trình bày giải pháp truyền thống về tăng các yếu tố nguồn đầu tư công hiện đã gặp trở ngại do ngân sách Việt Nam không thể mở rộng đầu tư cơ sở hạ tầng. Vì vậy, nguồn đầu tư cơ sở hạ tầng trong giai đoạn tới phải chủ yếu dựa vào các nguồn vốn trong nước khác với truyền thống,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Quản lý dự án đầu tư

Vụ đông ở Thái Bình ngày càng giữ vai trò quan trọng, không còn là chuyện giữu vai trò xen canh mà đã thực sự trở thành vụ sản xuất chính thứ ba trong năm


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Investment Guarantees phần 2
 • 06/11/2011
 • 96.194
 • 738
Vijeo Citect Project Development
 • 11/10/2012
 • 81.030
 • 716

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu