Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Dự án đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi heo

"Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi heo" có kết cấu nội dung gồm 9 chương. Chương 1: Tổng quan chung về dự án. Chương 2: Thực trạng về thị trường và lĩnh vực hoạt động. Chương 3: Sự cần thiết phải đầu tư. Chương 4: Giải pháp thực hiện. Chương 5: Đánh giá tác động của môi trường. Chương 6: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 7: Nguồn vốn thực hiện dự án. Chương 8: Hiệu quả kinh tế - tài chính. Chương 9: Kết luận và kiến nghị.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO
QUY MÔ 12,000 HEO HẬU BỊ VÀ 2,400 HEO NÁI

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH KIM NGỌC PHAN
ĐỊA ĐIỂM
: ẤP GIA HÒA, XÃ XUÂN TRƯỜNG, XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI

Xuân Lộc – Tháng 8 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO
QUY MÔ 12,000 HEO HẬU BỊ VÀ 2,400 HEO NÁI

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH KIM NGỌC PHAN

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

PHAN THỊ HỒNG

NGUYỄN VĂN MAI

Xuân Lộc - Tháng 8 năm 2012

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN .................................................................... 4
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư ........................................................................................................ 4
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án .................................................................................................. 4
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án ............................................................................................. 4
I.4. Định hướng đầu tư và mục tiêu của dự án ............................................................................ 8
I.4.1. Định hướng đầu tư ............................................................................................................. 8
I.4.2. Mục tiêu của dự án ............................................................................................................. 8
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG ................ 9
II.1. Tình hình phát triển kinh tế Việt Nam ................................................................................. 9
II.2. Tình hình phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai ................................................................. 10
II.2.1. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh .................................................................................. 10
II.2.2. Đặc điểm kinh tế huyện Xuân Lộc ................................................................................. 10
II.2.3. Tình hình phát triển chăn nuôi của tỉnh .......................................................................... 11
CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ ..................................................................... 21
III.1. Dự đoán nhu cầu thị trường .............................................................................................. 21
III.1.1. Tình hình nhu cầu thị trường ......................................................................................... 21
III.1.2. Khả năng cung cấp của thị trường ................................................................................. 21
III.2. Tính khả thi của dự án ...................................................................................................... 21
CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ................................................................................ 23
IV.1. Địa điểm xây dựng ........................................................................................................... 23
IV.1.1. Vị trí xây dựng .............................................................................................................. 23
IV.1.2. Điều kiện tự nhiên ......................................................................................................... 23
IV.2. Quy mô đầu tư .................................................................................................................. 24
IV.3. Quy hoạch xây dựng......................................................................................................... 25
IV.3.1. Bố trí mặt bằng xây dựng .............................................................................................. 25
IV.3.2. Nguyên tắc xây dựng công trình ................................................................................... 25
IV.3.3. Yêu cầu kỹ thuật khi xây dựng Dự án ........................................................................... 25
IV.3.4. Các hạng mục công trình ............................................................................................... 26
IV.4. Hình thức chăn nuôi ......................................................................................................... 28
IV.4.1. Chọn lọc và theo dõi heo nái hậu bị .............................................................................. 28
IV.4.2. Quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng heo đực giống ....................................................... 30
IV.5. Các giống heo ông bà nuôi trong trại (1 máu): ................................................................ 34
IV.5.1. Giống lợn Yorkshire ...................................................................................................... 34
IV.5.2. Giống lợn Landrace ....................................................................................................... 35
IV.5.3. Giống lợn Duroc Jersey ................................................................................................. 35
IV.5.4. Giống lợn Pietrain ......................................................................................................... 35
CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ........................................................ 36
V.1. Đánh giá tác động môi trường ........................................................................................... 36
V.1.1. Giới thiệu chung ............................................................................................................. 36
V.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường .............................................................. 36
V.2. Các tác động của môi trường ............................................................................................... 37
V.2.1. Trong quá trình xây dựng ............................................................................................... 37
V.2.2. Trong giai đoạn sản xuất ................................................................................................ 37

V.3. Kết luận .............................................................................................................................. 38
CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ....................................................................... 39
VI.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư ............................................................................................... 39
VI.2. Nội dung tổng mức đầu tư ................................................................................................ 39
VI.2.1. Nội dung ........................................................................................................................ 39
VI.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư ............................................................................................... 47
VI.2.3. Vốn lưu động ................................................................................................................. 48
CHƯƠNG VII: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ............................................................ 50
VII.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án ........................................................................................... 50
VII.1.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tư ................................................................. 50
VII.1.2. Tiến độ sử dụng vốn..................................................................................................... 50
VII.1.3. Nguồn vốn thực hiện dự án .......................................................................................... 51
VII.1.4. Phương án hoàn trả vốn vay và chi phí lãi vay ........................................................... 51
VII.2. Tính toán chi phí của dự án ............................................................................................. 55
VII.2.1. Chi phí nhân công ........................................................................................................ 55
VII.2.2. Chi phí hoạt động ......................................................................................................... 56
CHƯƠNG VIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH ............................................................. 60
VIII.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán.......................................................................... 60
VIII.2. Doanh thu từ dự án ........................................................................................................ 60
VIII.3. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án ........................................................................................ 64
VIII.3.1 Báo cáo thu nhập của dự án ......................................................................................... 64
VIII.3.2 Báo cáo ngân lưu dự án ............................................................................................... 65
VIII.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ................................................................................. 68
CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................................... 69
IX.1. Kết luận ............................................................................................................................ 69
IX.2. Kiến nghị .......................................................................................................................... 69

Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị và 2,400 heo nái

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư
 Chủ đầu tư
: Công ty TNHH Kim Ngọc Phan
 Giấy phép ĐKKD số : 3602498123
 Ngày đăng ký lần đầu : 17/5/2011
 Ngày đăng ký lần 2 : 9/7/2012
 Đại diện pháp luật
: Phan Thị Hồng
Chức vụ
: Giám đốc
 Địa chỉ trụ sở
: Số 909, đường 21/4, ấp Núi Tung, xã Suối Tre, thị xã Long
Khánh, tỉnh Đồng Nai
 Ngành nghề chính
: Chăn nuôi heo (không chăn nuôi tại trụ sở)
 Vốn điều lệ
: 30,000,000,000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng)
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án
 Tên dự án
: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị và 2,400
heo nái.
 Địa điểm xây dựng : Ấp Gia Hòa, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng
Nai.
 Hình thức đầu tư
: Đầu tư xây dựng mới.
 Hình thức quản lý
: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự
án do chủ đầu tư thành lập.
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án
 Văn bản pháp lý
 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ
bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;
 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
 Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Luật Nhà ở 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội
nước CHXHCN Việt Nam;
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

4

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Qủan lý nội tại hiệu quả

Quản lý nội tại hiệu quả có liên quan đến một số biện pháp phòng chống thất thoát nguyên vật liệu, giảm thiểu chất thải, tiết kiệm nước, tiết kiệm năng lượng và cải tiến các thủ tục hành chính cũng như các phương thức hoạt động của doanh nghiệp. Việc thực hiện các biện pháp này thường khá dễ dàng và chi phí thường là thấp. Do đó chúng đặc biệt phù hợp đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ......


Bài giảng: Dự báo ngân lưu dự án xây dựng

(NB)Bài giảng: Dự báo ngân lưu dự án xây dựng trình bày về nhu cầu dự báo ngân lưu của nhà thầu, các yêu cầu của hệ thống dự báo, giải thích các tình toán của dự báo ngân lưu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.


Stakeholder Engagement: A Good Practice Handbook for Companies Doing Business in Emerging Markets

A clear requirement in achieving this success was establishing the fully integrated management structure and leadership for the various elements of the program. That task obviously received major attention from NASA’s top leadership, with strong emphasis on management clearly enunciated by Administrator James Webb. His focus on management was always very clear to me, especially when he said to me, “How do I make a technical man like you understand the importance of management?” He then made me a special advisory Assistant to the Administrator while I was still serving in my technical program roles. In this new position, I analyzed the need for changes in...


Cost-benefit Analysis of Natural Disaster Risk Management in Developing Countries

Although I’ve identified different kinds of authority, it’s possible for one person to possess several or all of them. However, most of the time, authority is distributed across team leaders. The more complex the distribution of authority is, the more planning effort you’ll need to be effective. In Chapter 16, I’ll cover how to deal with situations where you need more authority than you have. For now, it’s enough to recognize that planning involves these different kinds of power. Common planning deliverables To communicate requirements, someone has to write them down. There are many ways to do this, and I’m not advocating any particular method. What matters most is that the...


Project risk management plan - kế hoạch quản lý rủi ro dự án

Mẫu này là một tài liệu điều hành mà hợp nhất các mục tiêu, chiến lược và phương thức cho quản lý rủi ro dự án một cách hiệu quả. Kế hoạch miêu tả tất cả những khía cạnh của xác định rủi ro, ước lượng, định giá, và điều chỉnh các quá trình. Mục tiêu của phát triển là kế hoạch để xác định phương thức quản lý chi phí rủi ro dự án một cách hiệu quả.


Báo cáo về Dự án áp dụng mô hình thực tiễn tốt tại Phuket, Thái lan ở Đà Nẵng

Thành phố Phuket nổi tiếng với bãi biển đẹp.Một phần thành phố là đô thị cổ có phong cách kiến trúc độc đáo kiểu Trung- Bồ Đào Nha. Dự án “Bảo tồn và phát triển khu phố cổ Phuket”, nhằm mục đích bảo tồn các công trình kiến trúc cổ và phát triển khu phố này theo hướng phù hợp


Sales Management

Tham khảo sách 'sales management', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Môi trường bên ngoài: cơ hội, đe dọa, cạnh tranh trong ngành, và phân tích cạnh tranh

Nội dung: thảo luận tầm quan trọng của phân tích và hiểu biết môi trường bên ngoài công ty, môi trường tổng quát, môi trường ngành,các hoạt động của quá trình phân tích môi trường bên ngoài...


ƯỚC LƯỢNG SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Có nhiều phương pháp khác nhau để thực hiện ước lượng chi phí xây dựng. Các phương pháp được sử dụng phụ thuộc vào:  Mục đích của ước lượng  Số lượng thông tin có sẳn  Thời gian có sẳn dành cho ước lượng  Sự có sẳn của dữ liệu về chi phí


Quản trị huy động nguồn lực thực hiện dự án

Để bảo đảm mục tiêu quản trị dự án, quản trị gia phải giải quyết hợp lý mối liên hệ giữa việc hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể trong thời hạn mong muốn và chi phí thích đáng. Yêu cầu phải điều hoà nguồn lực thực hiện dự án.


Tài liệu mới download

Đại cương về bào chế
  • 12/10/2015
  • 71.305
  • 188

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu