Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Dự án đầu tư xây dựng trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai

"Thuyết minh Dự án đầu tư xây dựng trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai" có kết cấu nội dung gồm 11 chương. Chương 1: Tổng quan chung về dự án. Chương 2: Bối cảnh và căn cứ của dự án. Chương 3: Địa điểm xây dựng. Chương 4: Quy mô và phương án kỹ thuật. Chương 5: Giải pháp thực hiện dự án. Chương 6: Đánh giá tác động môi trường. Chương 7: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 8: Nguồn vốn thực hiện dự án. Chương 9: Hiệu quả kinh tế - tài chính. Chương 10: Kết luận và kiến nghị.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

TRẠM DỪNG CHÂN TƯỜNG ÂN
GIA LAI

CHỦ ĐẦU TƯ
ĐỊA ĐIỂM

: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯỜNG ÂN GIA LAI
: KM 597+500, QUỐC LỘ 14, THÔN HÒA SƠN
XÃ IA PHANG, HUYỆN CHƯ PƯH, TỈNH GIA LAI

Gia Lai – Tháng 11 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

TRẠM DỪNG CHÂN TƯỜNG ÂN
GIA LAI

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯỜNG ÂN
GIA LAI

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

PHẠM THỊ HOÀNG PHI

NGUYỄN VĂN MAI

Gia Lai - Tháng 11 năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯỜNG ÂN
GIA LAI
Số: /TAGL - 2012/TTr-DA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------Gia Lai, ngày tháng năm 2012

TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG C ÔNG TRÌNH
Kính gửi:

- Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai;
- Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai;
- Cục thuế tỉnh Gia Lai;
- Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai;
- Uỷ ban Nhân dân huyện Chư Pưh;
- Các cơ quan có thẩm quyền liên quan;

 Căn cứ Luật Xây dựng số 16 ngày 26/11/2003
 Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005;
 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 cuả Chính phủ về quản lý dự án đầu
tư xây dựng công trình;
 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số
nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;
 Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 08/7/2009 của UBND tỉnh v/v thực hiện
phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;
 Căn cứ các pháp lý khác có liên quan;
Công ty Cổ phần Tường Ân Gia Lai kính đề nghị Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Sở
Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai và các cơ quan có thẩm quyền khác cho phép đầu tư dự án
“Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai” với các nội dung chính sau:
1. Tên dự án
: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai
2. Chủ đầu tư
: Công ty Cổ phần Tường Ân Gia Lai
3. Trụ sở
: 111 Bà Triệu, P. Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
4. Địa điểm đầu tư
: Km 597+500, Quốc lộ 14, Thôn Hòa Sơn, Xã Ia Phang, huyện
Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
5. Diện tích
: 27,123m2
6. Mục tiêu đầu tư
: Xây dựng trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai phức hợp, gồm
các hạng mục như nhà hàng ăn uống, các gian hàng trưng bày đặc sản địa phương,
cây xăng, garage kiểm tra chất lượng xe, phòng trọ, phòng vé của các tuyến xe, nơi
ký gửi và nhận vận chuyển hàng hóa.
7. Mục đích đầu tư
:

+ Phục vụ xe khách, xe tải lưu thông trên tuyến đường Tây Nguyên;
+ Tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương (đặc biệt là đồng
bào dân tộc thiểu số);
+ Góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương;
+ Đóng góp cho thu ngân sách một khoản từ lợi nhuận kinh doanh;
8. Hình thức đầu tư
: Đầu tư xây dựng mới
9. Tổng mức đầu tư : 34,790,102,000 đồng (Ba mươi tư tỷ bảy trăm chín mươi triệu
một trăm linh hai nghìn đồng)
10. Vốn chủ sở hữu
: 100%
11. Thời gian hoạt động : 20 năm, dự tính từ năm 2014 dự án sẽ đi vào hoạt động;
12. Hình thức quản lý : Chủ đầu tư sẽ thành lập chi nhánh của công ty tại khu vực dự
án để trực tiếp quản lý điều hành phát triển dự án;
13. Kết luận
: Dự án xuất phát từ nhu cầu thực tế của thị trường nên mang
tính khả thi cao; Dự án phát triển góp phần thay đổi bộ mặt của huyện nhà.
Công ty Cổ phần Tường Ân Gia Lai kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Sở Kế
hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai và các cơ quan có thẩm quyền khác chấp thuận và tạo điều
kiện cho chúng tôi xây dựng dự án “Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai” nói trên.
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu TCHC.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯỜNG ÂN
GIA LAI
(Tổng Giám đốc)

PHẠM THỊ HOÀNG PHI

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN .................................................................... 7
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư ........................................................................................................ 7
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ................................................................................................... 7
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án ............................................................................................. 7
CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN ........................................................... 11
II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án ................................................... 11
II.1.1. Phân tích môi trường vĩ m............................................................................................... 11
II.1.2. Chính sách phát triển ......................................................................................................... 11
II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án .......................................................................................... 12
II.2.1. Ngành ............................................................................................................................... 13
II.2.2. Môi trường thực hiện dự án .............................................................................................. 16
II.3. Kết luận về sự cần thiết đầu tư ........................................................................................... 18
CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG .................................................................................. 19
IV.1. Vị trí xây dựng .................................................................................................................. 19
IV.2. Điều kiện tự nhiên ............................................................................................................ 19
IV.3. Cơ sở hạ tầng của khu vực................................................................................................ 20
IV.4. Kết luận............................................................................................................................. 20
CHƯƠNG V: QUY MÔ VÀ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT ....................................................... 21
V.1. Quy mô xây dựng............................................................................................................... 21
V.2. Phương án kỹ thuật ............................................................................................................ 21
V.2.1. Tiêu chuẩn chung ............................................................................................................ 21
V.2.2. Tiêu chí xây dựng trạm dừng chân ................................................................................. 21
V.2.3. Tiêu chuẩn thiết kế mặt bằng .......................................................................................... 22
V.3. Định hướng đầu tư xây dựng trạm dừng ............................................................................ 23
V.3.1. Định hướng phát triển không gian và phân khu chức năng ............................................ 23
V.3.2. Định hướng các chức năng hoạt động ............................................................................ 23
V.3.3. Định hướng quy mô phục vụ .......................................................................................... 23
CHƯƠNG VI: CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ....................................................................... 24
VI.1. Phương án quy hoạch mặt bằng tổng thể ......................................................................... 24
VI.2. Phương án thiết kế kiến trúc ............................................................................................. 25
VI.3. Giải pháp thiết kế hệ thống kỹ thuật ................................................................................. 26
VI.3.1. Hệ thống cấp thoát nước ................................................................................................ 26
VI.3.2 Hệ thống chiếu sáng, kỹ thuật điện và thiết bị điện nhẹ. ................................................ 27
VI.3.3. Hệ thống thông gió điều hòa không khí. ....................................................................... 27
VI.3.4. Hệ thống phòng cháy chữa cháy. .................................................................................. 27
VI.3.5. Yêu cầu công tác hoàn thiện .......................................................................................... 28
VI.4. Tiến độ và thời gian thực hiện .......................................................................................... 28
VI.5. Nhu cầu sử dụng lao động ................................................................................................ 29
VI.5.1. Sơ đồ tổ chức ................................................................................................................. 29
VI.5.2. Số lượng lao động .......................................................................................................... 29
CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ..................................................... 30
VII.1. Đánh giá tác động môi trường ......................................................................................... 30

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

NGUYÊN TẮC BẢO TỒN CÁC KIẾN TRÚC LỊCH SỬ BẰNG GỖ (1999)

NGUYÊN TẮC BẢO TỒN CÁC KIẾN TRÚC LỊCH SỬ BẰNG GỖ (1999) Được ICOMOS thông qua tại Đại Hội đồng lần thứ 12 ở Mêxico, tháng 10 năm 1999 Mục tiêu của văn kiện này là xác định những nguyên tắc và thực hành cơ bản và có thể áp dụng được trên toàn cầu đối với việc bảo vệ và bảo tồn các kiến trúc lịch sử bằng gỗ với lòng tôn trọng đúng mức ý nghĩa văn hóa của các kiến trúc đó. Kiến trúc lịch sử bằng gỗ đề cập ở đây là tât cả các loại...


Bài giảng môn Quản lý sản xuất và tác nghiệp 2 - Bài 3

Bài giảng môn Quản lý sản xuất và tác nghiệp 2 - Bài 3 Lập kê hoạch yêu cầu nguyên vật liệu, tổng quan về MRP, quy trình xử lý của MRP, Kỹ thuật xây dựng kế hoạch OOPP (Objective.Oriented Project Planning),..


The Greatest trade ever - Gregory Zuckerman

felt his own mounting pressures. A year earlier, thetall, stylish analyst, a native of Italy, had called Paulson, looking fora job. Despite his amiable nature and razor-sharp intellect, Pellegrinihad been a failure as an investment banker and flamed out at a series of other businesses. He’d been lucky to get a foot in the door at Paulson’shedge fund—there had been an opening because a junior analyst left forbusiness school. Paulson, an old friend, agreed to take him on


Hành trình trở thành nhà quản lý chuyên nghiệp

Quản lý ngày nay được coi là một quá trình cung cấp những trợ giúp và nguồn lực để nhân viên hoàn thành công việc. Sai lầm của người đội trưởng hay nhà quản lý nêu trên xảy ra ở rất nhiều tổ chức trên thế giới: Người quản lý vẫn giữ nếp suy nghĩ như một nhân viên chứ không phải là nhà lãnh đạo.


KHÁI LUẬN VỀ DỰ ÁN VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN

KHÁI NIỆM VỀ DỰ ÁN KINH DOANH – Về hình thức – Về nội dung Là một tập hồ sơ tài liệu, trong đó trình bày một cách chi tiết và hệ thống các hoạt động với các nguồn lực và chi phí theo một kế hoạch nhằm thực hiện mục tiêu và xác định trong một thời gian ấn địnhKHÁI NIỆM VỀ DỰ ÁN KINH DOANH – Về hình thức Là một tập hồ sơ tài liệu, trong đó trình bày một cách chi tiết và hệ thống các hoạt động với các nguồn lực và chi phí theo một kế hoạch nhằm thực hiện mục tiêu và xác định trong một thời gian ấn định...


HÀNG HÓA CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG: TIẾP CẬN HÀNG SẢN XUẤT

Giới thiệu Chương này liên quan tới những phương pháp liên hệ sự thay đổi chất lượng môi trường với sự thay đổi mối quan hệ sản xuất. Như cách định giá, giá trị môi trường và chi phí du lịch, những phương pháp này là những cách tiếp cận giá trị hàng hóa phi thị trường. Trong thực tế, để dễ dàng khi xem xét


Bài thuyết trình Bà Rịa – Vũng Tàu: Vùng dự án của các nhà đầu tư Nhật Bản

Bài thuyết trình Bà Rịa – Vũng Tàu: Vùng dự án của các nhà đầu tư Nhật Bản giới thiệu tới các bạn những nội dung về quan hệ hợp tác chiến lược Nhật Bản-Việt Nam, tổng quan về Bà Rịa-Vũng Tàu, tiềm năng, cơ hội đầu tư Công nghiệp Hỗ trợ của Bà Rịa-Vũng Tàu;... Mời các bạn tham khảo.


Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước

Theo đó, vốn đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp đã thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác sử dụng. Chi phí hợp pháp là chi phí được thực hiện trong phạm vi thiết kế, dự toán đã phê duyệt kể cả phần điều chỉnh, bổ sung, đúng với hợp đồng đã ký kết, phù hợp với các quy định của pháp luật. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì vốn đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng...


SWOT cho sự nghiệp

Hãy tránh khiêm tốn quá nhưng cần phải hoàn toàn trung thực và nhận thức đúng bản thân mình. Theo bản chất con người, chúng ta cảm thấy tương đối khó khăn khi chỉ ra những điểm mình còn yếu kém. Nhưng đánh giá này sẽ giúp bạn chỉ ra những điểm mà mình cần phải cải thiện.


Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Chương 10 - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Chương 10 Lập lịch nhằm giới thiệu về việc ước lượng là ước lượng về số người - ngày nỗ lực cần để thực hiện dự án, d0iều này còn được gọi là thời gian trực tiếp.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu