Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Dự án đầu tư xây dựng trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai

"Thuyết minh Dự án đầu tư xây dựng trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai" có kết cấu nội dung gồm 11 chương. Chương 1: Tổng quan chung về dự án. Chương 2: Bối cảnh và căn cứ của dự án. Chương 3: Địa điểm xây dựng. Chương 4: Quy mô và phương án kỹ thuật. Chương 5: Giải pháp thực hiện dự án. Chương 6: Đánh giá tác động môi trường. Chương 7: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 8: Nguồn vốn thực hiện dự án. Chương 9: Hiệu quả kinh tế - tài chính. Chương 10: Kết luận và kiến nghị.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

TRẠM DỪNG CHÂN TƯỜNG ÂN
GIA LAI

CHỦ ĐẦU TƯ
ĐỊA ĐIỂM

: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯỜNG ÂN GIA LAI
: KM 597+500, QUỐC LỘ 14, THÔN HÒA SƠN
XÃ IA PHANG, HUYỆN CHƯ PƯH, TỈNH GIA LAI

Gia Lai – Tháng 11 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

TRẠM DỪNG CHÂN TƯỜNG ÂN
GIA LAI

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯỜNG ÂN
GIA LAI

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

PHẠM THỊ HOÀNG PHI

NGUYỄN VĂN MAI

Gia Lai - Tháng 11 năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯỜNG ÂN
GIA LAI
Số: /TAGL - 2012/TTr-DA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------Gia Lai, ngày tháng năm 2012

TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG C ÔNG TRÌNH
Kính gửi:

- Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai;
- Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai;
- Cục thuế tỉnh Gia Lai;
- Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai;
- Uỷ ban Nhân dân huyện Chư Pưh;
- Các cơ quan có thẩm quyền liên quan;

 Căn cứ Luật Xây dựng số 16 ngày 26/11/2003
 Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005;
 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 cuả Chính phủ về quản lý dự án đầu
tư xây dựng công trình;
 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số
nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;
 Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 08/7/2009 của UBND tỉnh v/v thực hiện
phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;
 Căn cứ các pháp lý khác có liên quan;
Công ty Cổ phần Tường Ân Gia Lai kính đề nghị Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Sở
Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai và các cơ quan có thẩm quyền khác cho phép đầu tư dự án
“Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai” với các nội dung chính sau:
1. Tên dự án
: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai
2. Chủ đầu tư
: Công ty Cổ phần Tường Ân Gia Lai
3. Trụ sở
: 111 Bà Triệu, P. Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
4. Địa điểm đầu tư
: Km 597+500, Quốc lộ 14, Thôn Hòa Sơn, Xã Ia Phang, huyện
Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
5. Diện tích
: 27,123m2
6. Mục tiêu đầu tư
: Xây dựng trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai phức hợp, gồm
các hạng mục như nhà hàng ăn uống, các gian hàng trưng bày đặc sản địa phương,
cây xăng, garage kiểm tra chất lượng xe, phòng trọ, phòng vé của các tuyến xe, nơi
ký gửi và nhận vận chuyển hàng hóa.
7. Mục đích đầu tư
:

+ Phục vụ xe khách, xe tải lưu thông trên tuyến đường Tây Nguyên;
+ Tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương (đặc biệt là đồng
bào dân tộc thiểu số);
+ Góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương;
+ Đóng góp cho thu ngân sách một khoản từ lợi nhuận kinh doanh;
8. Hình thức đầu tư
: Đầu tư xây dựng mới
9. Tổng mức đầu tư : 34,790,102,000 đồng (Ba mươi tư tỷ bảy trăm chín mươi triệu
một trăm linh hai nghìn đồng)
10. Vốn chủ sở hữu
: 100%
11. Thời gian hoạt động : 20 năm, dự tính từ năm 2014 dự án sẽ đi vào hoạt động;
12. Hình thức quản lý : Chủ đầu tư sẽ thành lập chi nhánh của công ty tại khu vực dự
án để trực tiếp quản lý điều hành phát triển dự án;
13. Kết luận
: Dự án xuất phát từ nhu cầu thực tế của thị trường nên mang
tính khả thi cao; Dự án phát triển góp phần thay đổi bộ mặt của huyện nhà.
Công ty Cổ phần Tường Ân Gia Lai kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Sở Kế
hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai và các cơ quan có thẩm quyền khác chấp thuận và tạo điều
kiện cho chúng tôi xây dựng dự án “Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai” nói trên.
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu TCHC.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯỜNG ÂN
GIA LAI
(Tổng Giám đốc)

PHẠM THỊ HOÀNG PHI

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN .................................................................... 7
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư ........................................................................................................ 7
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ................................................................................................... 7
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án ............................................................................................. 7
CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN ........................................................... 11
II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án ................................................... 11
II.1.1. Phân tích môi trường vĩ m............................................................................................... 11
II.1.2. Chính sách phát triển ......................................................................................................... 11
II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án .......................................................................................... 12
II.2.1. Ngành ............................................................................................................................... 13
II.2.2. Môi trường thực hiện dự án .............................................................................................. 16
II.3. Kết luận về sự cần thiết đầu tư ........................................................................................... 18
CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG .................................................................................. 19
IV.1. Vị trí xây dựng .................................................................................................................. 19
IV.2. Điều kiện tự nhiên ............................................................................................................ 19
IV.3. Cơ sở hạ tầng của khu vực................................................................................................ 20
IV.4. Kết luận............................................................................................................................. 20
CHƯƠNG V: QUY MÔ VÀ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT ....................................................... 21
V.1. Quy mô xây dựng............................................................................................................... 21
V.2. Phương án kỹ thuật ............................................................................................................ 21
V.2.1. Tiêu chuẩn chung ............................................................................................................ 21
V.2.2. Tiêu chí xây dựng trạm dừng chân ................................................................................. 21
V.2.3. Tiêu chuẩn thiết kế mặt bằng .......................................................................................... 22
V.3. Định hướng đầu tư xây dựng trạm dừng ............................................................................ 23
V.3.1. Định hướng phát triển không gian và phân khu chức năng ............................................ 23
V.3.2. Định hướng các chức năng hoạt động ............................................................................ 23
V.3.3. Định hướng quy mô phục vụ .......................................................................................... 23
CHƯƠNG VI: CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ....................................................................... 24
VI.1. Phương án quy hoạch mặt bằng tổng thể ......................................................................... 24
VI.2. Phương án thiết kế kiến trúc ............................................................................................. 25
VI.3. Giải pháp thiết kế hệ thống kỹ thuật ................................................................................. 26
VI.3.1. Hệ thống cấp thoát nước ................................................................................................ 26
VI.3.2 Hệ thống chiếu sáng, kỹ thuật điện và thiết bị điện nhẹ. ................................................ 27
VI.3.3. Hệ thống thông gió điều hòa không khí. ....................................................................... 27
VI.3.4. Hệ thống phòng cháy chữa cháy. .................................................................................. 27
VI.3.5. Yêu cầu công tác hoàn thiện .......................................................................................... 28
VI.4. Tiến độ và thời gian thực hiện .......................................................................................... 28
VI.5. Nhu cầu sử dụng lao động ................................................................................................ 29
VI.5.1. Sơ đồ tổ chức ................................................................................................................. 29
VI.5.2. Số lượng lao động .......................................................................................................... 29
CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ..................................................... 30
VII.1. Đánh giá tác động môi trường ......................................................................................... 30

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

CHƯƠNG 6 LẬP KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Kế hoạch tiến độ dự án là bản kế hoạch trình bày trình tự và thời gian thực hiện từng công việc và toàn bộ dự án nhằm đảm bảo dự án thực hiện đúng...


IT Project Management from a Systems Thinking Perspective

The Master of Business Administration will enhance student analytical skills related to management, people, markets, finance, and technical knowledge. Graduates will be able to solve complex organisational problems and be able to manage change through the mastery of particular skills related to creativity, information literacy, and self-reflection. The program focuses on how to demonstrate leadership in global sustainability and how to understand the nature of ethical decisions across contemporary business practice. The MBA program will enable graduates to work in virtual and non-traditional work environments and increase personal mastery in oral and written communication....


Tài liệu Corruption, Democracy and Economic Growth

A. COOPER DRURY, JONATHAN KRIECKHAUS, AND MICHAEL LUSZTIG. International Political Science Review (2006), Vol 27, No. 2, 121–136.


10 lời khuyên trong việc quản lý dự án

Làm việc theo dự án là sự huy động nguồn lực từ các phòng, ban khác nhau trong một đơn vị để thực hiện một dự án nào đó. Sau khi dự án kết thúc, các nhân viên tham gia vào dự án được trả về đúng bộ phận của mình hoặc có thể tiếp tục được phân công vào một dự án khác. Ngoài ra, làm việc theo dự án cũng cần sự hỗ trợ của các chuyên gia từ bên ngoài.


LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN XÃ LỒNG GHÉP

Lập kế hoạch phát triển xã lồng ghép (CDP lồng ghép) ở Quảng Ngãi gắn kết nhu cầu của người dân cũng như cộng đồng với các Chương trình, dự án và nguồn kinh phí sẵn có. Cuốn Cẩm nang tập huấn về Đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia này được soạn thảo cho UBND xã và UBND huyện sử dụng. Cuốn cẩm nang này tóm lược đề cương khóa tập huấn về Đánh giá nhanh nông thôn (PRA), nội dung tập huấn cũng như phương pháp tiếp cận được áp dụng để tập huấn Thúc đẩy...


Kinh tế học vi mô (phần 2)

Kinh tế vi mô là môn học kinh tế học căn bản cung cấp cho sinh viên kiến thức đại cương về lý luận và phương pháp kinh tế trong lựa chọn để giải quyết ba vấn đề kinh tế cơ bản của một nền kinh tế: sản xuất cái gì? sản xuất như thế nào? và sản xuất cho ai? Môn học khởi đầu với nghiên cứu về những cơ sở của cung cầu: vấn đề tiêu dùng cá nhân, đặc tính cầu cá nhân và từ đó suy ra cầu của thị trường. Nội dung tiếp theo là nghiên......


Lecture Project management in practice (6th Edition) – Chapter 5: Scheduling the project

Lecture Project management in practice (Fifth Edition) – Chapter 5: Scheduling the project. The following will be discussed in this chapter: Pert and CPM networks, project uncertainty and risk management, simulation, the gantt chart, extensions to PERT/CPM.


Towards a conceptual reference model for project management information systems

The first difference to notice is that PRINCE2 is clearly project life cycle based with six out of eight major processes running from "Starting up a project" to "Closing a project". The remaining two, "Planning" and "Directing a project" are continuous processes supporting the other six. Each of these have their respective sub-process totaling 45 in all. Then, feeding into the system, are six "Components" some of which are documents and others that are themselves processes. Finally, PRINCE2 describes three techniques namely: "Product Based Planning", "Quality Review" and "Change Control". 2 The whole document is presented as an easy-to-follow narrative, bulleted checklists, process diagrams and timely "Hints and...


Bài giảng Bài 6: Phân tích và quyết định đầu tư

Cùng tìm hiểu ước lượng dòng tiền của dự án; ước lượng chi phí sử dụng vốn của dự án; lựa chọn các chỉ tiêu quyết định đầu tư dự án; phân tích rủi ro của dự án;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Bài 6: Phân tích và quyết định đầu tư".


Effective Project Management of SAS® Projects Adapting the PMI Framework

While these methodologies may have worked for some organizations in the past and may still work in some circumstances, for many companies these methodologies only added cost and complexity while providing a false sense of security that management was “doing something” by exhaustively planning, measuring, and controlling. Huge costs were sunk in premature planning, without the rapid iterative development and continuous feedback from customers that we have come to realize are prerequisites for success today. The results are stark – repeated, public failures such as the London Ambulance System and the Denver Airport Baggage system earned the software industry...


Tài liệu mới download

Quản lí rừng cộng đồng
 • 06/05/2011
 • 80.707
 • 782
Cẩm nang về ngành lâm nghiệp
 • 06/12/2012
 • 75.022
 • 692

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu