Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gỗ nén Nghệ An

"Thuyết minh Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gỗ nén Nghệ An" có kết cấu nội dung gồm 12 chương. Chương 1: Tổng quan chung về dự án. Chương 2: Nghiên cứu thị trường. Chương 3: Sự cần thiết phải đầu tư. Chương 4: Địa điểm xây dựng. Chương 5: Quy mô và phương án kỹ thuật. Chương 6: Giải pháp thực hiện. Chương 7: Đánh giá tác động môi trường. Chương 8: Đánh giá tác động của môi trường. Chương 9: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 10: Nguồn vốn thực hiện dự án. Chương 11: Hiệu quả kinh tế - tài chính. Chương 12: Kết luận và kiến nghị.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ NÉN NGHỆ AN

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VINAHAVA
ĐỊA ĐIỂM
: KCN NAM CẤM, HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN

Nghệ An – Tháng 8 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ NÉN NGHỆ AN

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ VINAHAVA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

NGUYỄN HUY CÔNG

NGUYỄN VĂN MAI

Nghệ An - Tháng 8 năm 2012

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ VINAHAVA
Số: 01/VNHV - 2012/TTr-DA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------Nghệ An, ngày tháng năm 2012

TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Kính gửi:

- Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An;
- Các cơ quan có thẩm quyền liên quan;

 Căn cứ Luật Xây dựng số 16 ngày 26/11/2003
 Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005;
 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 cuả Chính phủ về quản lý dự án đầu
tư xây dựng công trình.
 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số
nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.
 Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 08/7/2009 của UBND tỉnh v/v thực hiện
phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.
 Căn cứ các pháp lý khác có liên quan;
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VINAHAVA kính đề Uỷ ban Nhân dân tỉnh
Nghệ An, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An và các cơ quan có thẩm quyền khác cho
phép đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất gỗ nén Nghệ An” với các nội dung chính sau:
1. Tên dự án
: Nhà máy sản xuất gỗ nén Nghệ An
2. Chủ đầu tư
: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VINAHAVA
3. Trụ sở
: 112 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
4. Địa điểm đầu tư
: Khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
5. Diện tích
: 25,000m2 (2.5ha)
6. Mục tiêu đầu tư
: Xây dựng nhà máy sản xuất gỗ nén đạt công suất 2,000
tấn/tháng
7. Hình thức đầu tư
: Đầu tư xây dựng mới
8. Tổng mức đầu tư : 43,042,469,000 đồng (Bốn mươi ba tỷ không trăm bốn mươi
hai triệu bốn trăm sáu mươi chín ngàn đồng).
9. Nguồn vốn đầu tư : Vốn chủ sở hữu 70%, vốn vay 30%
10. Thời gian hoạt động : 15 năm
11. Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự
án do chủ đầu tư thành lập.
12. Lợi ích của sản phẩm: Lợi ích lớn nhất của viên nén gỗ là chi phí của nó chỉ chiếm
khoảng từ 25 – 50% so với nhiên liệu hóa thạch và giá cả ổn định. Ngoài ra, nhiên

liệu sinh học làm giảm các vấn đề môi trường toàn cầu như mưa axit, hiệu ứng nhà
kính.
Bên cạnh đó, viên nén gỗ còn có các lợi ích sau:
 Được sản xuất từ nguồn nguyên liệu gỗ thừa rất dồi dào, vô hạn
 Công nghệ sản xuất và vận hành đơn giản, sử dụng ít thao tác và nhân lực
 Thuận tiện và dễ dàng sử dụng, chất xếp, vận chuyển, có thể lưu kho số lượng lớn
với diện tích kho nhỏ hơn các nhiên liệu sinh học khác.
 Tạo ra năng lượng cao, ít tro
 Giá ổn định so với nhiên liệu hóa thạch
 Là nguồn nhiên liệu tái sinh, sạch
13. Kết luận
: Nếu Dự án đi vào hoạt động sẽ đem lại hiệu quả cả về kinh tế,
xã hội và môi trường
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VINAHAVA trình Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An và các cơ quan có thẩm quyền khác xem xét cho phép
đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất gỗ nén Nghệ An” này.
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu TCHC.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
VINAHAVA
(Giám đốc)

NGUYỄN HUY CÔNG

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN ............................................................... 7
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư ................................................................................................... 7
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án .............................................................................................. 7
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án ........................................................................................ 7
I.4. Mục tiêu của dự án ........................................................................................................... 9
CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG..................................................................... 10
II.1. Tình hình phát triển kinh tế Việt Nam .......................................................................... 10
II.2. Tiềm năng và sự đa dạng tài nguyên gỗ Việt Nam ........................................................... 10
II.3. Thực trạng khai thác và chế biến gỗ của Việt Nam .......................................................... 11
II.4. Tiềm năng và quy trình sử dụng gỗ phế liệu .................................................................... 12
II.4.1. Khái niệm gỗ phế liệu .................................................................................................. 12
II.4.2. Đặc tính của gỗ phế liệu ............................................................................................... 12
II.4.3. Tình trạng sử dụng gỗ phế liệu hiện nay ...................................................................... 13
II.4.4. Kết luận ....................................................................................................................... 15
CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ ................................................................ 16
III.1. Dự đoán nhu cầu thị trường ......................................................................................... 16
III.2. Tính khả thi của dự án ................................................................................................. 16
CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG ............................................................................. 18
IV.1. Vị trí xây dựng ............................................................................................................. 18
IV.2. Điều kiện tự nhiên ....................................................................................................... 18
IV.3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật ......................................................................................... 19
IV.4. Kết luận........................................................................................................................ 20
CHƯƠNG V: QUY MÔ VÀ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT .................................................. 21
V.1. Quy mô và diện tích xây dựng ...................................................................................... 21
V.2. Các hạng mục công trình .............................................................................................. 21
V.3. Phương án kỹ thuật ....................................................................................................... 22
V.3.1. Viên nén gỗ ................................................................................................................ 22
V.3.2. Chỉ tiêu kỹ thuật ......................................................................................................... 24
V.3.3. Quy trình công nghệ .................................................................................................. 27
CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ........................................................................... 29
VI.1. Giải pháp thi công xây dựng........................................................................................ 29
VI.2. Hình thức quản lý dự án .............................................................................................. 30
VI.3. Tiến độ thực hiện dự án ............................................................................................... 30
VI.4. Phương án sử dụng lao động ....................................................................................... 30
CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ................................................ 32
VII.1. Đánh giá tác động môi trường .................................................................................... 32
VII.1.1. Giới thiệu chung ...................................................................................................... 32
VII.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường ...................................................... 32
VII.2. Tác động của dự án tới môi trường ............................................................................ 33
VII.2.1. Giai đoạn xây dựng dự án ....................................................................................... 33
VII.2.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng ............................................................ 34

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Tiến hành kinh doanh - biến ý tưởng thành hành động

Quyết định đầu tư thành lập doanh nghiệp quả là một quyết định khó khăn nhưng tự mình thành lập doanh nghiệp có thể sẽ rất thú vị và mang lại nhiều lợi ích.


Security Considerations in the System Development Life Cycle

To borrow a leaf from the Malawi Centre for Distance and Continuing Education, here are some areas they identified as having potential for both macro and micro projects in a DE set up. At their planning meeting (June 2006), they classified these areas into three categories, namely, projects to do with DE management and administration, programmes development, and learner support. Space has been left for you to add any areas you think forms part of each category, but has not been mentioned. ...


Tổng quan về xuất khẩu gạo

hình thức chủ yếu là gia công xuất khẩu và thực hiện FOB (mua đứt, bán đoạn - mua nguyên liệu, bán thành phẩm). Hình thức gia công xuất khẩu (CMPT) đem lại điểm thuận lợi như ít chịu rủi ro thị trường, Mục tiêu của ngành dệt may là đưa tỷ lệ FOB lên 50%, ODM lên 10% vào năm 2015


Bài luận định giá nhà ở công trình 17

Các chỉ số giá xây dựng nêu tại Tập chỉ số giá xây dựng này được xác định theo phương pháp thống kê, tính toán từ các số liệu thực tế thu thập của các dự án đầu tư xây dựng công trình đã và đang xây dựng ở trong nước.


RA QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG(phần 2)

Nội dung chính: HỆ THỐNG MỤC TIÊU, HỆ THỐNG TÌM RA VẤN ĐỀ, PHÁT HIỆN CÁC VẤN ĐỀ QUYẾT ĐỊNH


Mô hình Kornai về các hệ thống kinh tế

Tác phẩm Hệ thống xã hội chủ nghĩa. Chính trị kinh tế học phê phán và Con đường dẫn đến kinh tế thị trường của Kornai János, nhà kinh tế học người Hung, giáo sư Harvard (Mỹ), đều do Nguyễn Quang A dịch, Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin, Hà Nội, vừa ra mắt đã lập tức được coi là những cuốn sách quan trọng nhất năm 2002 ở Việt Nam. Để bạn đọc có thể dễ dàng tiếp cận với hơn 1000 trang sách ấy, chúng tôi xin giới thiệu bài viết của dịch giả Nguyễn Quang A sau......


Tài liệu về Hoạch định một kế hoạch kinh doanh hiệu quả

Tài liệu này sẽ giúp bạn hoạch định một kế hoạch kinh doanh để chỉ đạo việc kinh doanh của bạn xuyên suốt các hoạt động từ giai đoạn khởi nghiệp đến giai đoạn phát triển, huy động vốn, hay bất cứ nỗ lực nào khác mà doanh nghiệp của bạn xúc tiến.


Kỹ thuật quản lý những dự án phức tạp

This book is about how to model the behaviour of complex projects. It isn’t about how to manage projects—although you’ll be expected to know the basics of project management—and reading this won’t make you into a better project manager. This book is written for analysts and workers in project management who find themselves needing to model how a project behaves.


Lecture Project management: The managerial process (6/e) - Chapter 2: Organization strategy and project selection

Chapter 2 presents an overview of the importance of strategic planning and the process for developing a strategic plan. Typical problems encountered when strategy and projects are not linked are noted. A generic methodology that ensures integration by creating very strong linkages of project selection and priority to the strategic plan is then discussed.


Giáo trình: Quản Trị Dự Án Đầu Tư

Đầu tư là hoạt động sử dụng tiền vốn, tài nguyên để sản xuất kinh doanh trong một thời gian tương đối dài nhằm thu về lợi nhuận và lợi ích kinh tế xã hội.Trong dự án đầu tư, thời đoạn tính toán thường là năm. Do đó, nếu gặp lãi suất thực của thời đoạn ngắn (tháng, quý, 6 tháng), thì ta phải đổi ra lãi suất thực thời đoạn dài (năm) theo công thức (2.4) rồi mới áp dụng công thức cơ bản....


Tài liệu mới download

ĐẠI CƯƠNG BỆNH RUBELLA
 • 09/07/2011
 • 39.496
 • 469

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Project management manual
 • 13/06/2010
 • 59.456
 • 861
dự án " DU LỊCH HÀ NỘI "
 • 21/06/2013
 • 30.691
 • 937

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu