Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gỗ nén Nghệ An

"Thuyết minh Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gỗ nén Nghệ An" có kết cấu nội dung gồm 12 chương. Chương 1: Tổng quan chung về dự án. Chương 2: Nghiên cứu thị trường. Chương 3: Sự cần thiết phải đầu tư. Chương 4: Địa điểm xây dựng. Chương 5: Quy mô và phương án kỹ thuật. Chương 6: Giải pháp thực hiện. Chương 7: Đánh giá tác động môi trường. Chương 8: Đánh giá tác động của môi trường. Chương 9: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 10: Nguồn vốn thực hiện dự án. Chương 11: Hiệu quả kinh tế - tài chính. Chương 12: Kết luận và kiến nghị.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ NÉN NGHỆ AN

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VINAHAVA
ĐỊA ĐIỂM
: KCN NAM CẤM, HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN

Nghệ An – Tháng 8 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ NÉN NGHỆ AN

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ VINAHAVA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

NGUYỄN HUY CÔNG

NGUYỄN VĂN MAI

Nghệ An - Tháng 8 năm 2012

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ VINAHAVA
Số: 01/VNHV - 2012/TTr-DA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------Nghệ An, ngày tháng năm 2012

TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Kính gửi:

- Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An;
- Các cơ quan có thẩm quyền liên quan;

 Căn cứ Luật Xây dựng số 16 ngày 26/11/2003
 Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005;
 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 cuả Chính phủ về quản lý dự án đầu
tư xây dựng công trình.
 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số
nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.
 Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 08/7/2009 của UBND tỉnh v/v thực hiện
phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.
 Căn cứ các pháp lý khác có liên quan;
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VINAHAVA kính đề Uỷ ban Nhân dân tỉnh
Nghệ An, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An và các cơ quan có thẩm quyền khác cho
phép đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất gỗ nén Nghệ An” với các nội dung chính sau:
1. Tên dự án
: Nhà máy sản xuất gỗ nén Nghệ An
2. Chủ đầu tư
: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VINAHAVA
3. Trụ sở
: 112 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
4. Địa điểm đầu tư
: Khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
5. Diện tích
: 25,000m2 (2.5ha)
6. Mục tiêu đầu tư
: Xây dựng nhà máy sản xuất gỗ nén đạt công suất 2,000
tấn/tháng
7. Hình thức đầu tư
: Đầu tư xây dựng mới
8. Tổng mức đầu tư : 43,042,469,000 đồng (Bốn mươi ba tỷ không trăm bốn mươi
hai triệu bốn trăm sáu mươi chín ngàn đồng).
9. Nguồn vốn đầu tư : Vốn chủ sở hữu 70%, vốn vay 30%
10. Thời gian hoạt động : 15 năm
11. Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự
án do chủ đầu tư thành lập.
12. Lợi ích của sản phẩm: Lợi ích lớn nhất của viên nén gỗ là chi phí của nó chỉ chiếm
khoảng từ 25 – 50% so với nhiên liệu hóa thạch và giá cả ổn định. Ngoài ra, nhiên

liệu sinh học làm giảm các vấn đề môi trường toàn cầu như mưa axit, hiệu ứng nhà
kính.
Bên cạnh đó, viên nén gỗ còn có các lợi ích sau:
 Được sản xuất từ nguồn nguyên liệu gỗ thừa rất dồi dào, vô hạn
 Công nghệ sản xuất và vận hành đơn giản, sử dụng ít thao tác và nhân lực
 Thuận tiện và dễ dàng sử dụng, chất xếp, vận chuyển, có thể lưu kho số lượng lớn
với diện tích kho nhỏ hơn các nhiên liệu sinh học khác.
 Tạo ra năng lượng cao, ít tro
 Giá ổn định so với nhiên liệu hóa thạch
 Là nguồn nhiên liệu tái sinh, sạch
13. Kết luận
: Nếu Dự án đi vào hoạt động sẽ đem lại hiệu quả cả về kinh tế,
xã hội và môi trường
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VINAHAVA trình Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An và các cơ quan có thẩm quyền khác xem xét cho phép
đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất gỗ nén Nghệ An” này.
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu TCHC.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
VINAHAVA
(Giám đốc)

NGUYỄN HUY CÔNG

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN ............................................................... 7
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư ................................................................................................... 7
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án .............................................................................................. 7
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án ........................................................................................ 7
I.4. Mục tiêu của dự án ........................................................................................................... 9
CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG..................................................................... 10
II.1. Tình hình phát triển kinh tế Việt Nam .......................................................................... 10
II.2. Tiềm năng và sự đa dạng tài nguyên gỗ Việt Nam ........................................................... 10
II.3. Thực trạng khai thác và chế biến gỗ của Việt Nam .......................................................... 11
II.4. Tiềm năng và quy trình sử dụng gỗ phế liệu .................................................................... 12
II.4.1. Khái niệm gỗ phế liệu .................................................................................................. 12
II.4.2. Đặc tính của gỗ phế liệu ............................................................................................... 12
II.4.3. Tình trạng sử dụng gỗ phế liệu hiện nay ...................................................................... 13
II.4.4. Kết luận ....................................................................................................................... 15
CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ ................................................................ 16
III.1. Dự đoán nhu cầu thị trường ......................................................................................... 16
III.2. Tính khả thi của dự án ................................................................................................. 16
CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG ............................................................................. 18
IV.1. Vị trí xây dựng ............................................................................................................. 18
IV.2. Điều kiện tự nhiên ....................................................................................................... 18
IV.3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật ......................................................................................... 19
IV.4. Kết luận........................................................................................................................ 20
CHƯƠNG V: QUY MÔ VÀ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT .................................................. 21
V.1. Quy mô và diện tích xây dựng ...................................................................................... 21
V.2. Các hạng mục công trình .............................................................................................. 21
V.3. Phương án kỹ thuật ....................................................................................................... 22
V.3.1. Viên nén gỗ ................................................................................................................ 22
V.3.2. Chỉ tiêu kỹ thuật ......................................................................................................... 24
V.3.3. Quy trình công nghệ .................................................................................................. 27
CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ........................................................................... 29
VI.1. Giải pháp thi công xây dựng........................................................................................ 29
VI.2. Hình thức quản lý dự án .............................................................................................. 30
VI.3. Tiến độ thực hiện dự án ............................................................................................... 30
VI.4. Phương án sử dụng lao động ....................................................................................... 30
CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ................................................ 32
VII.1. Đánh giá tác động môi trường .................................................................................... 32
VII.1.1. Giới thiệu chung ...................................................................................................... 32
VII.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường ...................................................... 32
VII.2. Tác động của dự án tới môi trường ............................................................................ 33
VII.2.1. Giai đoạn xây dựng dự án ....................................................................................... 33
VII.2.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng ............................................................ 34

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Bài giảng Quản lý dự án IT - Chương 1: Giới thiệu về dự án và quản lý dự án

Bài giảng Quản lý dự án IT - Chương 1: Giới thiệu về dự án và quản lý dự án nhằm cung cấp một khái niệm tổng quát về dự án, quản lý dự án, dự án trong bối cảnh doanh nghiệp, khái niệm chu kỳ phát triển hệ thống (Systems Development Life Cycle – SDLC).


Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 3: Thẩm định và đánh giá dự án đầu tư

Mục tiêu trình bày của chương 3 Thẩm định và đánh giá dự án đầu tư nằm trong bài giảng quản trị tài chính nhằm trình bày về nội dung: những vấn đề cơ bản vể thẩm định dự án, phân loại dự án, các tiêu chuẩn đánh giá dự án, xác định dòng tiền của dự án đầu tư.


Những bài học từ vụ mua bán thế kỷ - YouTube

Từ vị thế một chú bé vô danh tiểu tốt đến tư cách thành viên gia đình Google vĩ đại: Làm thế nào để YouTube trở thành một câu chuyện thành công nhất trong giới kinh doanh năm 2006 và chúng ta đúc kết được những bài học kinh nghiệm gì?


STIGLITZ VÀ IMF: MỘT QUAN ĐIỂM KHÁC

Châu Á lại một lần nữa cho thấy những tốc độ tăng trưởng thần kỳ. Hàn Quốc, một trong những nước bị tổn thất nặng nhất trong cuộc khủng hoảng 97-98, hiện nay đã đạt mức GDP cao hơn mức tiền khủng hoảng 12 lần. Bài học là gì? Các chính sách của IMF có tác dụng, quan điểm cho rằng tập quán sai lầm của IMF và phương thuốc chữa bá bệnh như Joe Stiglitz đã nêu trong bài viết đăng trên tạp chí của các ông là hoàn toàn nhỏ nhen và dĩ nhiên có mục đích cá nhân.......


Project Management Fundamentals - A guide to the project management body of knowledge

Let’s focus on the dinner for 200 people with live entertainment and a silent auction. It is a simple project but it demonstrates how project management software works and what one can do with it. This example looks only at the time spent to get the dinner ready and not printing and other costs, which are budgeted separately. Before one uses Project Management software, one starts with a work breakdown structure. This is a hierarchy of tasks with roots branching like a tree. It captures all work to be delivered. Defining a work...


BIỂU MẪU "Hồ sơ do đơn vị nộp- Điều chỉnh nhân thân người tham gia BHXH "

Mẫu bảng kê hồ sơ Điều chỉnh nhân thân người tham gia BHXH (Hồ sơ do cá nhân người lao động nộp)


PROJECT MANAGEMENT FOR TELECOMMUNICATIONS MANAGERS CHAPTER 9

Chapter 9 THE PEOPLE. At the core of every project are the people. People make the project successful, people cause the project problems, people make it enjoyable to work on project teams – or otherwise. The project manager first and foremost must be able to work through the people involved to make things happen and obtain results.


Quản lí dự án Công nghệ thông tin ở Việt Nam - 1

9 - Quản lí dự án ở Việt Nam Bản đồ bài giảng 1. Tổng quan 2. Kĩ năng trao đổi 3. Tư duy chiến lược về dự án 4. Lập kế hoạch dự án 5. Theo dõi và Kiểm soát dự án 6. Khoán ngoài 7. Quản lí thay đổi và kết thúc dự án 9.Quản lí dự án Việt Nam 8. Kĩ năng quản lí chung


Tài liệu về BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA SONY

Tháng 1/1958, Akio Morita quyết định đổi tên Công ty kỹ thuật truyền thông Totsuko thành Sony - một sự kiện bất thường trong giới kinh doanh Nhật Bản bởi trước đó, chưa có một công ty nào tại nước này được đặt tên theo chữ Latin. Chỉ ít năm sau đó, Morita đã trở nên nổi tiếng, là thần tượng của giới trẻ.


Các phong cách lãnh đạo tác động tới tình cảm

Trong cuốn Primal Leadership, Daniel Goleman, Richard Boyatzis và Annie McKee đã mô tả sáu phong cách lãnh đạo có các tác động khác nhau lên tình cảm của các nhóm người ủng hộ. Đó là các phong cách, chứ không phải là các dạng. Lãnh đạo có thể sử dụng bất kỳ phong cách nào, và sự kết hợp một cách hợp lý tùy theo tình huống vẫn được cho là biện pháp hiệu quả nhất.


Tài liệu mới download

Mẫu giấy ra cổng
 • 09/01/2010
 • 52.063
 • 444

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Mô thức phát triển mới
 • 03/11/2009
 • 26.017
 • 803
PMO: Project management office
 • 21/02/2013
 • 38.391
 • 241

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu