Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Dự án đầu tư nhà máy sản xuất nước tinh khiết

"Thuyết minh Dự án đầu tư nhà máy sản xuất nước tinh khiết" có kết cấu nội dung gồm 11 chương. Chương 1: Giới thiệu chủ đầu tư và dự án. Chương 2: Bối cảnh và căn cứ của dự án. Chương 3: Địa điểm xây dựng. Chương 4: Quy mô dự án và tiến độ thực hiện. Chương 5: Giải pháp thực hiện dự án. Chương 6: Giải pháp thiết kế mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật. Chương 7: Đánh giá tác động môi trường. Chương 8: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 9: Nguồn vốn thực hiện dự án. Chương 10: Hiệu quả kinh tế - tài chính. Chương 11: Kết luận và kiến nghị.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC
TINH KHIẾT

ĐỊA ĐIỂM
CHỦ ĐẦU TƯ

: PHƯỜNG ĐÔ VINH, TP.PHAN RANG-THÁP CHÀM
: CÔNG TY TNHH PT NNL TUẤN HƯNG

Ninh Thuận - Tháng 11 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC
TINH KHIẾT
CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC TUẤN HƯNG
GIÁM ĐỐC

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH
GIÁM ĐỐC

PHAN DOÃN PHONG

NGUYỄN VĂN MAI

Ninh Thuận - Tháng 11 năm 2012

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN .............................................. 1
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư .......................................................................................... 1
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ..................................................................................... 1
I.3. Cơ sở pháp lý ........................................................................................................... 2
CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN ............................................... 4
II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án ....................................... 4
II.1.1. Vai trò quan trọng của nước uống ....................................................................... 4
II.1.2. Phân tích môi trường vĩ mô ................................................................................. 4
II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án .............................................................................. 5
II.3. Kết luận về sự cần thiết đầu tư ............................................................................... 7
CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG ...................................................................... 8
III.1. Địa điểm đầu tư ..................................................................................................... 8
III.2. Khí hậu .................................................................................................................. 9
III.3. Địa hình- Thổ nhưỡng ........................................................................................... 9
III.4. Hạ tầng khu đất xây dựng dự án ........................................................................... 9
III.4.1. Hiện trạng sử dụng đất ....................................................................................... 9
III.4.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật ................................................................................ 9
III.4.3. Cấp –Thoát nước ................................................................................................ 9
III.5. Nhận xét chung ..................................................................................................... 9
CHƯƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN .................................... 10
IV.1. Quy mô dự án ..................................................................................................... 10
IV.2. Các hạng mục công trình .................................................................................... 10
IV.3. Thời gian thực hiện dự án ................................................................................... 10
CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN ...................................................... 11
V.1. Hình thức phân phối ............................................................................................. 11
V.1.1. Các loại sản phẩm ............................................................................................. 11
V.1.2. Hình thức phân phối .......................................................................................... 11
V.2. Phân khúc thị trường ............................................................................................ 11
V.3. Quy trình thực hiện .............................................................................................. 11
V.3.1. Chuẩn bị các thủ tục .......................................................................................... 11
V.3.2. Nguồn nước ....................................................................................................... 11
V.3.3. Khử sắt, mangan................................................................................................ 11
V.3.4. Làm mềm, khử khoáng ..................................................................................... 11
V.3.5. Lọc thô, khử mùi khử màu ................................................................................ 12
V.3.6. Đóng bình, chai ................................................................................................. 12
CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ MẶT BẰNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT . 13
VI.1. Tiêu chuẩn thiết kế mặt bằng .............................................................................. 13
VI.2. Giải pháp xây dựng ............................................................................................. 13
VI.3. Giải pháp kỹ thuật ............................................................................................... 13
VI.3.1. Hệ thống điện ................................................................................................... 13
VI.3.2. Hệ thống cấp thoát nước .................................................................................. 13
VI.3.3. Hệ thống chống sét .......................................................................................... 13

VI.3.4. Hệ thống Phòng cháy chữa cháy ..................................................................... 14
VI.3.5. Hệ thống thông tin liên lạc............................................................................... 14
CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG........................................ 15
VII.1. Đánh giá tác động môi trường ........................................................................... 15
VII.1.1. Giới thiệu chung ............................................................................................. 15
VII.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường .............................................. 15
VII.2. Tác động của dự án tới môi trường ................................................................... 15
VII.2.1. Giai đoạn xây dựng dự án .............................................................................. 16
VII.2.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng ................................................... 16
VII.3. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm .................................................................... 17
VII.3.1. Giai đoạn xây dựng dự án .............................................................................. 17
VII.3.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng ................................................... 17
VII.4. Kết luận ............................................................................................................. 18
CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ....................................................... 19
VIII.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư ............................................................................... 19
VIII.2. Nội dung tổng mức đầu tư ............................................................................... 20
VIII.2.1. Nội dung ........................................................................................................ 20
VIII.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư ............................................................................... 21
VIII.2.3. Vốn lưu động................................................................................................. 21
CHƯƠNG IX: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ................................................ 22
IX.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tư ........................................................ 22
IX.2. Tiến độ sử dụng vốn ........................................................................................... 22
IX.3. Nguồn vốn thực hiện dự án................................................................................. 22
CHƯƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH ................................................... 25
X.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán ................................................................ 25
X.2. Tính toán chi phí của dự án .................................................................................. 25
X.2.1. Chi phí nhân công ............................................................................................. 25
X.2.2. Chi phí hoạt động .............................................................................................. 26
X.3. Doanh thu từ dự án ............................................................................................... 27
X.4. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án .............................................................................. 28
X.4.1. Báo cáo thu nhập của dự án .............................................................................. 28
X.4.2. Báo cáo ngân lưu dự án ..................................................................................... 29
X.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ....................................................................... 30
CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................. 31
XI.1. Kết luận ............................................................................................................... 31
XI.2. Kiến nghị............................................................................................................. 31
XI.3. Cam kết của chủ đầu tư....................................................................................... 31

DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư
 Chủ đầu tư
: Công ty TNHH Phát triển Nguồn nhân lực Tuấn Hưng
 Giấy phép ĐKKD
: 4500484109
 Ngày đăng ký lần 2 : 18/1/2012
 Đại diện pháp luật
: Phan Doãn Phong
Chức vụ
: Giám đốc
 Địa chỉ trụ sở
: Số 69 Ngô Gia Tự, P.Thanh Sơn, TP.Phan Rang –Tháp Chàm
 Ngành nghề chính
: - Cung ứng và quản lý nguồn lao động
- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án
 Tên dự án
: Nhà máy sản xuất nước tinh khiết
 Địa điểm xây dựng : Phường Đô Vinh, TP.Phan Rang –Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
 Diện tích đất
: 932.9 m2
 Diện tích nhà xưởng : 200 m2
 Công suất dự án
:
- 90,000 bình 21 lít/năm
- 108,000 Chai 1.5 lít/năm
- 144,000 Chai 0.5 lít/năm
- 144,000 Chai 0.3 lít/năm
 Mục tiêu đầu tư
: Tạo ra một nhà máy sản xuất nước tinh khiết với công suất
2,000,000 lít/năm
 Mục đích đầu tư
: Phục vụ nhu cầu sử dụng nước uống sạch cho thị trường công sở ,
trường học, cảng cá (thuyền ra khơi) và các đại lý bán lẻ trên toàn tỉnh.
 Hình thức đầu tư
: Đầu tư xây dựng mới
 Hình thức quản lý
: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do
chủ đầu tư thành lập.
 Tổng mức đầu tư
: 2,138,203,000 đồng (Hai tỷ một trăm ba mươi tám triệu hai trăm linh
ba nghìn đồng) bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng.
- Vốn chủ sở hữu
: 871,701,000 đồng (Tám trăm bảy mươi mốt triệu bảy trăm linh một
nghìn đồng) bao gồm 40% tổng đầu tư, tương đương với: 867,281,000 ( Tám trăm sáu mươi bảy
triệu hai trăm tám mươi mốt nghìn đồng) và lãi vay trong thời gian xây dựng tương đương với:
4,420,000 đồng ( Bốn triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng).
- Vốn vay
: chiếm 60% tương đương với 1,300,922,000 đồng (Một tỷ ba trăm
triệu chín trăm hai mươi hai nghìn đồng).
Nguồn vốn vay này dự kiến vay trong thời gian 60 tháng bắt đầu vay tháng 11 năm 2012 với
lãi suất 12%/năm. Thời gian ân hạn trả vốn gốc là 8 tháng và thời gian trả nợ là 52 tháng bắt đầu
từ tháng 6 năm 2013.
 Vòng đời dự án
: Trong vòng 15 năm, bắt đầu xây dựng từ tháng 11 năm 2012 đến
tháng 12/2012 và đi vào hoạt động vào năm 2013.

--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

1

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. 2. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. (Trích luật doanh nghiệp...


Quản lý dự án phần mềm - Chương 9

Tài liệu tham khảo cuốn sách " Quản lý dự án phần mềm " trình bày cách tiếp cận tới những thế hệ thực hành về quản lý phần mềm - Chương 9 Các điểm kiểm tra quá trình


Quản lý thời gian có phải ý tưởng hay?

Dù lĩnh vực công tác hay học tập của bạn là gì, hẳn bạn luôn bắt gặp ý tưởng cần phải “quản lý thời gian”. Có thể bạn đã mua sách nói về điều đó, hoặc bạn từng tham gia vào các khóa học như vậy. Bạn cũng có thể đã viết hồ sơ xin việc mà trong đó, nhấn mạnh “những kỹ năng quản lý thời gian tuyệt vời” của mình. Tất nhiên, ai trong chúng ta cũng ủng hộ việc sử dụng thời gian hiệu quả. Nhưng khi nói tới vấn đề “quản lý thời gian”, ta thường...


Mobility of Human Resources and Systems of Innovation

In any system of innovation, the constituency of participating individuals plays a large role in determining its strengths and weaknesses. A fundamentally mobile resource, individuals are influenced by a complex nexus of factors prompting their movements. This book is a review of the literature on the topic and is designed as a resource for anyone interested in analysing human mobility and the factors and policies through which it influences innovation.


Quản trị Dự án_Bài 1

Quản trị là lãnh đạo hệ thống trên cơ sở hoạch định, tổ chức, nhân sự, điều khiển và kiểm tra công việc nhằm đạt các mục tiêu đã vạch ra. QT là những HĐ có tính tổ chức QT là một nghệ thuật khai thác tiềm năng QT là những hoạt động phối hợp các lĩnh vực, các khía cạnh liên quan QT là sự tác động có mục đích giữa chủ thể và đối tượng quản trị Quản trị gồm có 5 chức năng chính : Hoạch định, tổ chức, nhân sự, lanhc đạo và kiểm tra (Harold Koontz & O’Donnell)...


Quản lí dự án Công nghệ thông tin 8 - Kĩ năng quản lí chung

Quản lí dự án Công nghệ thông tin 8 - Kĩ năng quản lí chung .Bản đồ bài giảng 1. Tổng quan 2. Kĩ năng trao đổi 3. Tư duy chiến lược về dự án 4. Lập kế hoạch dự án 5. Theo dõi và Kiểm soát dự án 6. Khoán ngoài 7. Quản lí thay đổi và kết thúc dự án 9.Quản lí dự án Việt Nam 8. Kĩ năng quản lí chung 12/26/2004 8 - Kĩ năng quản lí chung 2 .9. Kĩ năng quản lí chung 9.1 Kĩ năng cần có của người QLDA 9.2 Kĩ năng lãnh đạo 9.3 Kĩ năng trao đổi và kĩ năng tổ 9.4 Kĩ năng...


Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Chương 8 - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

Mục đích của chương 8 Giai đoạn vận hành và khai thác hệ thống thuộc bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin trình bày về chuyển giao toàn bộ hệ thống trên diện rộng cho tất cả các đầu mối và cho từng người sử dụng, khai thác hệ thống giải các bài toán thực tế.


Bài giảng quản lý dự án lâm nghiệp xã hội part 4

Một quan điểm khác không đặt trọng tâm trên chi phí mμ chú ý đến trách nhiệm của cộng đồng trong việc duy trì dự án, ví dụ tránh việc lạm dụng hay lμm h− hỏng một công trình được đầu tư. Một số cơ chế được xác lập, như giao trách nhiệm cho những người lãnh đạo địa ph−ơng hay thμnh lập một ban quan quản lý. Để duy trì một công trình, thông thường, một thỏa thuận được ký kết, nêu rõ trách nhiệm của các bên trong dự án (chính quyền và cộng đồng)....


Hướng dẫn khái quát về dự án và quản lý dự án

Dự án: là một tập hợp các hoạt động có liên quan đến nhau được thực hiện trong một khoảng thời gian có hạn, với những nguồn lực đã được giới hạn; nhất là nguồn tài chính có giới hạn để đạt được những mục tiêu cụ thể, rõ ràng, làm thỏa mãn nhu cầu của đối tượng mà dự án hướng đến hoặc của chủ đầu tư.


Tài liệu về “Jumbo Shrimp” - Triết lý vàng trong kinh doanh

Trong giấc mơ, các công ty nhỏ thường thấy mình trở thành những công ty lớn. Và trên thực tế, hầu hết các công ty lớn ngày nay đều có xuất phát điểm từ những công ty nhỏ, thậm chí là rất nhỏ. Điều gì đã biến giấc mơ của họ thành hiện thực? Bí quyết rất đơn giản, họ đã tìm ra đúng con đường đi của mình.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bài giảng Quản trị dự án 1
 • 16/11/2015
 • 76.180
 • 159
QUẢN TRỊ RỦI RO LÀ GÌ
 • 21/02/2012
 • 73.979
 • 229
Kosnik’s Best Books Bibliography
 • 25/02/2013
 • 89.927
 • 997
Tổng quan dự án đầu tư
 • 17/08/2013
 • 84.885
 • 240

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu