Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Dự án đầu tư nhà máy sản xuất nước tinh khiết

"Thuyết minh Dự án đầu tư nhà máy sản xuất nước tinh khiết" có kết cấu nội dung gồm 11 chương. Chương 1: Giới thiệu chủ đầu tư và dự án. Chương 2: Bối cảnh và căn cứ của dự án. Chương 3: Địa điểm xây dựng. Chương 4: Quy mô dự án và tiến độ thực hiện. Chương 5: Giải pháp thực hiện dự án. Chương 6: Giải pháp thiết kế mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật. Chương 7: Đánh giá tác động môi trường. Chương 8: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 9: Nguồn vốn thực hiện dự án. Chương 10: Hiệu quả kinh tế - tài chính. Chương 11: Kết luận và kiến nghị.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC
TINH KHIẾT

ĐỊA ĐIỂM
CHỦ ĐẦU TƯ

: PHƯỜNG ĐÔ VINH, TP.PHAN RANG-THÁP CHÀM
: CÔNG TY TNHH PT NNL TUẤN HƯNG

Ninh Thuận - Tháng 11 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC
TINH KHIẾT
CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC TUẤN HƯNG
GIÁM ĐỐC

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH
GIÁM ĐỐC

PHAN DOÃN PHONG

NGUYỄN VĂN MAI

Ninh Thuận - Tháng 11 năm 2012

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN .............................................. 1
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư .......................................................................................... 1
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ..................................................................................... 1
I.3. Cơ sở pháp lý ........................................................................................................... 2
CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN ............................................... 4
II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án ....................................... 4
II.1.1. Vai trò quan trọng của nước uống ....................................................................... 4
II.1.2. Phân tích môi trường vĩ mô ................................................................................. 4
II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án .............................................................................. 5
II.3. Kết luận về sự cần thiết đầu tư ............................................................................... 7
CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG ...................................................................... 8
III.1. Địa điểm đầu tư ..................................................................................................... 8
III.2. Khí hậu .................................................................................................................. 9
III.3. Địa hình- Thổ nhưỡng ........................................................................................... 9
III.4. Hạ tầng khu đất xây dựng dự án ........................................................................... 9
III.4.1. Hiện trạng sử dụng đất ....................................................................................... 9
III.4.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật ................................................................................ 9
III.4.3. Cấp –Thoát nước ................................................................................................ 9
III.5. Nhận xét chung ..................................................................................................... 9
CHƯƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN .................................... 10
IV.1. Quy mô dự án ..................................................................................................... 10
IV.2. Các hạng mục công trình .................................................................................... 10
IV.3. Thời gian thực hiện dự án ................................................................................... 10
CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN ...................................................... 11
V.1. Hình thức phân phối ............................................................................................. 11
V.1.1. Các loại sản phẩm ............................................................................................. 11
V.1.2. Hình thức phân phối .......................................................................................... 11
V.2. Phân khúc thị trường ............................................................................................ 11
V.3. Quy trình thực hiện .............................................................................................. 11
V.3.1. Chuẩn bị các thủ tục .......................................................................................... 11
V.3.2. Nguồn nước ....................................................................................................... 11
V.3.3. Khử sắt, mangan................................................................................................ 11
V.3.4. Làm mềm, khử khoáng ..................................................................................... 11
V.3.5. Lọc thô, khử mùi khử màu ................................................................................ 12
V.3.6. Đóng bình, chai ................................................................................................. 12
CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ MẶT BẰNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT . 13
VI.1. Tiêu chuẩn thiết kế mặt bằng .............................................................................. 13
VI.2. Giải pháp xây dựng ............................................................................................. 13
VI.3. Giải pháp kỹ thuật ............................................................................................... 13
VI.3.1. Hệ thống điện ................................................................................................... 13
VI.3.2. Hệ thống cấp thoát nước .................................................................................. 13
VI.3.3. Hệ thống chống sét .......................................................................................... 13

VI.3.4. Hệ thống Phòng cháy chữa cháy ..................................................................... 14
VI.3.5. Hệ thống thông tin liên lạc............................................................................... 14
CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG........................................ 15
VII.1. Đánh giá tác động môi trường ........................................................................... 15
VII.1.1. Giới thiệu chung ............................................................................................. 15
VII.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường .............................................. 15
VII.2. Tác động của dự án tới môi trường ................................................................... 15
VII.2.1. Giai đoạn xây dựng dự án .............................................................................. 16
VII.2.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng ................................................... 16
VII.3. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm .................................................................... 17
VII.3.1. Giai đoạn xây dựng dự án .............................................................................. 17
VII.3.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng ................................................... 17
VII.4. Kết luận ............................................................................................................. 18
CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ....................................................... 19
VIII.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư ............................................................................... 19
VIII.2. Nội dung tổng mức đầu tư ............................................................................... 20
VIII.2.1. Nội dung ........................................................................................................ 20
VIII.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư ............................................................................... 21
VIII.2.3. Vốn lưu động................................................................................................. 21
CHƯƠNG IX: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ................................................ 22
IX.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tư ........................................................ 22
IX.2. Tiến độ sử dụng vốn ........................................................................................... 22
IX.3. Nguồn vốn thực hiện dự án................................................................................. 22
CHƯƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH ................................................... 25
X.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán ................................................................ 25
X.2. Tính toán chi phí của dự án .................................................................................. 25
X.2.1. Chi phí nhân công ............................................................................................. 25
X.2.2. Chi phí hoạt động .............................................................................................. 26
X.3. Doanh thu từ dự án ............................................................................................... 27
X.4. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án .............................................................................. 28
X.4.1. Báo cáo thu nhập của dự án .............................................................................. 28
X.4.2. Báo cáo ngân lưu dự án ..................................................................................... 29
X.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ....................................................................... 30
CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................. 31
XI.1. Kết luận ............................................................................................................... 31
XI.2. Kiến nghị............................................................................................................. 31
XI.3. Cam kết của chủ đầu tư....................................................................................... 31

DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư
 Chủ đầu tư
: Công ty TNHH Phát triển Nguồn nhân lực Tuấn Hưng
 Giấy phép ĐKKD
: 4500484109
 Ngày đăng ký lần 2 : 18/1/2012
 Đại diện pháp luật
: Phan Doãn Phong
Chức vụ
: Giám đốc
 Địa chỉ trụ sở
: Số 69 Ngô Gia Tự, P.Thanh Sơn, TP.Phan Rang –Tháp Chàm
 Ngành nghề chính
: - Cung ứng và quản lý nguồn lao động
- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án
 Tên dự án
: Nhà máy sản xuất nước tinh khiết
 Địa điểm xây dựng : Phường Đô Vinh, TP.Phan Rang –Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
 Diện tích đất
: 932.9 m2
 Diện tích nhà xưởng : 200 m2
 Công suất dự án
:
- 90,000 bình 21 lít/năm
- 108,000 Chai 1.5 lít/năm
- 144,000 Chai 0.5 lít/năm
- 144,000 Chai 0.3 lít/năm
 Mục tiêu đầu tư
: Tạo ra một nhà máy sản xuất nước tinh khiết với công suất
2,000,000 lít/năm
 Mục đích đầu tư
: Phục vụ nhu cầu sử dụng nước uống sạch cho thị trường công sở ,
trường học, cảng cá (thuyền ra khơi) và các đại lý bán lẻ trên toàn tỉnh.
 Hình thức đầu tư
: Đầu tư xây dựng mới
 Hình thức quản lý
: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do
chủ đầu tư thành lập.
 Tổng mức đầu tư
: 2,138,203,000 đồng (Hai tỷ một trăm ba mươi tám triệu hai trăm linh
ba nghìn đồng) bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng.
- Vốn chủ sở hữu
: 871,701,000 đồng (Tám trăm bảy mươi mốt triệu bảy trăm linh một
nghìn đồng) bao gồm 40% tổng đầu tư, tương đương với: 867,281,000 ( Tám trăm sáu mươi bảy
triệu hai trăm tám mươi mốt nghìn đồng) và lãi vay trong thời gian xây dựng tương đương với:
4,420,000 đồng ( Bốn triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng).
- Vốn vay
: chiếm 60% tương đương với 1,300,922,000 đồng (Một tỷ ba trăm
triệu chín trăm hai mươi hai nghìn đồng).
Nguồn vốn vay này dự kiến vay trong thời gian 60 tháng bắt đầu vay tháng 11 năm 2012 với
lãi suất 12%/năm. Thời gian ân hạn trả vốn gốc là 8 tháng và thời gian trả nợ là 52 tháng bắt đầu
từ tháng 6 năm 2013.
 Vòng đời dự án
: Trong vòng 15 năm, bắt đầu xây dựng từ tháng 11 năm 2012 đến
tháng 12/2012 và đi vào hoạt động vào năm 2013.

--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

1

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

QUẢN TRỊ DỰ ÁN - CHƯƠNG IV : HOẠCH ĐỊNH VÀ LẬP TIẾN ĐỘ

Tham khảo bài thuyết trình 'quản trị dự án - chương iv : hoạch định và lập tiến độ', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Lecture Project management: The managerial process (5/e): Chapter 14 - Erik W. Larson, Clifford F. Gray

Chapter 14 - Project closure. The main contents of the chapter consist of the following: Types of project closure, wrap-up closure activities, post-implementation evaluation, retrospectives.


Báo cáo kết quả khảo sát: Xây dựng tuyến mương tưới, tiêu khu 5 (tuyến từ nhà ông Thưởng đi Bóng Hồng) xã Hoàng Cương – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ

Báo cáo kết quả khảo sát: Xây dựng tuyến mương tưới, tiêu khu 5 (tuyến từ nhà ông Thưởng đi Bóng Hồng) xã Hoàng Cương – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ trình bày về nội dụng khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 (khoảng cao đều 1,0 m), diện tích đo vẽ là 0,5ha, đo vẽ cắt dọc tuyến 130,0m, cắt ngang tuyến 250,0m. Phục vụ cho công tác thiết kế thi công : Xây dựng tuyến mương tưới, tiêu khu 5 (tuyến từ nhà ông Thưởng đi Bóng Hồng), xã Hoàng Cương - huyện Thanh Ba - tỉnh Phú Thọ.


HỢP ĐỒNG KINH TẾ THEO ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là hợp đồng xây dựng) là sự thoả thuận bằng văn bản giữa Bên giao thầu và Bên nhận thầu để thực hiện toàn bộ hay một hoặc một số công việc trong hoạt động xây dựng. 


Bài giảng Quản lý dự án ( TS Phùng Tấn Việt ) - Chương 5 Dự toán ngân sách và quản lý chi phí dự án

Chương 5 Dự toán ngân sách và quản lý chi phí dự án tổng quát chi phí cho cả dự án cả trực tiếp và gián tiếp). Cân đối ngân sách huy động, giám sát dự án.


Quản lý dự án - Hình thành dự án

I- Chu trình dự án Là các thời kỳ và giai đoạn dự án phải trải qua, bắt đầu từ lúc có ý định đầu tư cho thời kỳ kết thúc dự án chuyển qua dự án mới. Trong một chu trình dự án có 3 thời kỳ: Thời kỳ 1: Chuẩn bị dự án Giai đọan 1: Nghiên cứu cơ hội đầu tư Giai đọan 2: Nghiên cứu tiền khả thi Pre-feasibility Giai đọan 3: Nghiên cứu khả thi Feasibility Giai đọan 4: Xây dựng công trình Giai đọan 5: Dự án họat động Vòng đời dự án SX-KD Giai đọan...


Giáo trình lập và quản lý dự án phát triển nông thôn part 2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình lập và quản lý dự án phát triển nông thôn part 2', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở Ôxtraylia

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở Ôxtraylia được biên soạn với các nội dung: Khái quát về cơ sở dữ liệu địa chính, giới thiệu chung về nước úc, quản lí đất đai ở Úc, XDCSDL ĐC ở Úc, tình hình XDCSDL ở VN bài học, hợp tác Úc – Việt trong quản lý đất đai. Để hiểu rõ hơn về nội dung kiến thức bài viết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Project Management Manual One-Step “Turn-Key” Method

During this process, a survey for leadership in project management is designed and sent via e-mail; telephone interviews are also conducted. After the response period ended, the data and statistics are collected, reduced and analyzed. For some of the surveys, several respondents did not reply or answered less than half of the questions. Those responses are reduced from the data, in order to maintain the authenticity and accuracy of the survey data. Then key leadership skills are introduced and generalized in a list for reference purposes. ...


PROJECT MANAGEMENT PLAN FOR ACIC PROJECT

Development Life Cycle (SDLC), the classic "waterfall" approach (also arguably a software development methodology); and Solutions-based Project Methodology, a simplified approach for consultants to work with their clients. Possibly there may be hybrid combinations of these. To this list, Jason could have added the TenStep methodology, at least that would have made five. Nevertheless, when it comes to project management frameworks, there appear to be only two or three that are generally applicable. This confirms our contention that there really are very few truly generic project management methodologies out there. And this should come as no surprise,...


Tài liệu mới download

Quyết định số: 199/QĐ-BYT
 • 09/11/2015
 • 23.102
 • 946
Giáo trình 3DS Max 9.0: Phần 2
 • 03/07/2018
 • 53.460
 • 919

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Project Management T-kit
 • 25/02/2013
 • 11.956
 • 763
Kinh nghiệm Học và thi PMP
 • 21/10/2012
 • 71.038
 • 537

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu