Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch không nung Tuynel Xuân Lộc

"Thuyết minh Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch không nung Tuynel Xuân Lộc" có kết cấu nội dung gồm 12 chương. Chương 1: Giới thiệu chủ đầu tư và dự án. Chương 2: Sự cần thiết phải đầu tư. Chương 3: Nghiên cứu thị trường. Chương 4: Phân tích môi trường đầu tư. Chương 5: Quy mô sản xuất và kinh doanh. Chương 6: Nhu cầu nguyên nhiên vật liệu. Chương 7: Giải pháp quy hoạch thiết kế cơ sở. Chương 8: Đánh giá tác động của môi trường. Chương 9: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 10: Nguồn vốn đầu tư của dự án. Chương 11: Hiệu quả kinh tế - tài chính. Chương 12: Kết luận và kiến nghị.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH NUNG
TUYNEL XUÂN LỘC

ĐỊA ĐIỂM

: ẤP 4, XÃ XUÂN TÂM, HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ ĐẦU TƯ

: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH THÁI

Đồng Nai - Tháng 10 năm 2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH NUNG
TUYNEL XUÂN LỘC

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG
THANH THÁI

TRỊNH THẾ THANH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

NGUYỄN VĂN MAI

Đồng Nai - Tháng 10 năm 2011

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN............................................................ 4
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư ............................................................................................................. 4
I.2. Mô tả sơ bộ dự án .................................................................................................................. 4
I.3. Cơ sở pháp lý......................................................................................................................... 4
CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ ........................................................................ 7
II.1. Mục tiêu của dự án ............................................................................................................... 7
II.2. Sự cần thiết phải đầu tư ....................................................................................................... 7
CHƯƠNG III: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG .......................................................................... 9
III.1. Kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2011 .................................................................................. 9
III.2. Thị trường gạch tuynel ..................................................................................................... 10
III.2.1. Sản phẩm ....................................................................................................................... 10
III.2.2. Thực trạng cung cầu ...................................................................................................... 10
III.2.3. Nghiên cứu cạnh tranh ................................................................................................... 10
CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ .......................................................... 12
IV.1. Điều kiện tự nhiên ............................................................................................................ 12
IV.1.1. Vị trí địa lý .................................................................................................................... 12
IV.1.2. Địa hình ......................................................................................................................... 12
IV.1.3. Địa chất.......................................................................................................................... 12
IV.1.4. Khí hậu .......................................................................................................................... 12
IV.2. Hiện trạng khu đất xây dựng dự án .................................................................................. 13
IV.2.1. Hiện trạng sử dụng đất .................................................................................................. 13
IV.2.2. Nơi tiếp nhận chất thải từ dự án .................................................................................... 13
IV.3. Nhận xét chung ................................................................................................................. 13
CHƯƠNG V: QUY MÔ SẢN XUẤT, KINH DOANH ........................................................... 14
V.1. Phạm vi dự án .................................................................................................................... 14
V.2. Quy trình hoạt động ........................................................................................................... 14
V.3. Danh mục sản lượng sản phẩm .......................................................................................... 15
CHƯƠNG VI: NHU CẦU NGUYÊN NHIÊN VẬT LIỆU...................................................... 18
VI.1. Danh mục nguyên vật liệu ................................................................................................ 18
VI.2. Sét ..................................................................................................................................... 18
VI.2.1. Thành phần hóa học của sét .......................................................................................... 18
VI.2.2. Tính cơ lý hóa của sét.................................................................................................... 18
CHƯƠNG VII: GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ .............................................. 19
VII.1. Lò nung ........................................................................................................................... 19
VII.2. Nhà máy .......................................................................................................................... 19
VII.3. Kho nguyên liệu .............................................................................................................. 19
VII.3.1. Kiến trúc ....................................................................................................................... 19
VII.3.2. Kết cấu ......................................................................................................................... 20
CHƯƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG .................................................... 21
VIII.1. Đánh giá tác động môi trường ....................................................................................... 21
VIII.1.1. Giới thiệu chung ......................................................................................................... 21
VIII.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường .......................................................... 21
VIII.2. Các tác động môi trường ............................................................................................... 21

VIII.2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng...................................................................................... 21
VIII.2.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động ............................................................................... 22
VIII.3. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường ............................................................. 23
VIII.3.1. Giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn thi công xây dựng ............................................. 23
VIII.3.2. Giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn dự đoán đi vào hoạt động ................................. 23
CHƯƠNG IX: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ....................................................................... 25
IX.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư ............................................................................................... 25
IX.2. Nội dung tổng mức đầu tư ................................................................................................ 26
IX.2.1. Nội dung ........................................................................................................................ 26
IX.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư ............................................................................................... 29
CHƯƠNG X: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN ............................................................ 31
X.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án .............................................................................................. 31
X.1.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tư .................................................................... 31
X.1.2. Nguồn vốn thực hiện dự án ............................................................................................ 31
X.2. Phương án hoàn trả vốn vay .............................................................................................. 32
CHƯƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH ................................................................. 35
XI.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán ............................................................................ 35
XI.2. Tính toán chi phí............................................................................................................... 35
XI.3. Doanh thu từ dự án ........................................................................................................... 40
XI.4. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án .......................................................................................... 44
XI.5. Đánh giá ảnh hưởng kinh tế - xã hội ................................................................................ 47
CHƯƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ......................................................................... 48
XII.1. Kết luận ........................................................................................................................... 48
XII.2. Kiến nghị ......................................................................................................................... 48

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc
------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư
 Chủ đầu tư
 Giấy phép kinh doanh
 Đăng ký lần đầu
 Đăng ký thay đổi lần 5
 Đại diện pháp luật
 Chức vụ
 Địa chỉ trụ sở
Chí Minh
I.2. Mô tả sơ bộ dự án
 Tên dự án
 Địa điểm xây dựng
 Lô đất số
 Hình thức đầu tư

: Công ty TNHH Xây dựng Thanh Thái
: 0302629059
: 24/5/2002
: 03/8/2010
: Trịnh Thế Thanh
: Giám đốc
: 252/6 ấp Giản Dân, phường Long Bình, Quận 9, Tp.Hồ

: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc
: Ấp 4, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
: 413, Tờ bản đồ 31
: Đầu tư xây dựng mới

I.3. Cơ sở pháp lý
 Văn bản pháp lý
 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
 Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Luật Nhà ở 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội
nước CHXHCN Việt Nam;
 Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án
đầu tư xây dựng công trình;
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

4

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

CHƯƠNG 1 : PHÂN CHIA NHÓM PHỤ TẢI VÀ XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN

Với những máy móc thiết bị đã cho. Người thực hiện chia thành bốn nhóm. Đi cùng với bốn nhóm là bốn tủ động lực và một tủ phân phối chính. Các tủ động lực và tủ phân phối chính phải đạt các yêu cầu về kỹ thuật cũng như các yêu cầu về kinh tế.


Bài giảng Quản trị dự án 5: Lập kế hoạch ngân sách cho dự án

Dưới đây là bài giảng Quản trị dự án 5: Lập kế hoạch ngân sách cho dự án. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về các loại nguồn lực; hoạch định nguồn lực; các công cụ hoạch định nguồn lực; xác định nhu cầu nguồn lực; ước lượng chi phí; nguyên nhân dự toán sai lệch.


Chiến lược cấp kinh doanh

Định nghĩa, quan hệ giữa chiến lược cấp kinh doanh và khách hàng...


The IT Service Management Forum: An Introductory Overview of ITIL® V3

Whenever a conflict arose, the entire team compared estimates and discussed them. The purpose of this exercise was to identify potential weak links in the schedule and then to plan for them. Ultimately, the project manager allowed each team member to determine his or her own estimate within a phase. The only estimate he imposed on the team member was to complete the phase while adhering to the deadline for the entire project. For some projects the area of responsibility dictates not only tasks but responsibility for an entire phase. For others, one phase will encompass work for several, even for all, of the members. In...


SỔ TAY QUẢN LÝ DỰ ÁN

Mục đích của Sổ tay quản lý dự án này là nhằm cung cấp những nguyên tắc tổ chức hoạt động cơ bản của Dự án “Cải cách hành chính và triển khai chiến lược toàn diện về tăng trưởng và giảm nghèo ở tỉnh Hậu Giang” - do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ.


Strategy And The Internet

Tài liệu tham khảo Strategy And The Internet


Lecture Project management: The managerial process (6/e) - Chapter 10: Leadership: Being an effective project manager

This chapter is based on the premise that one of the keys to being an effective project manager is building cooperative relationships among different groups of people to complete projects. Project success does not just depend on the performance of the project team.


Bài giảng Chương 8: Xác định lợi ích và chi phí trong thị trường không biến dạng

Bài giảng Chương 8: Xác định lợi ích và chi phí trong thị trường không biến dạng xem xét việc tính toán tổng hợp lợi ích do thành quả của dự dán tạo ra, đồng thời xem xét việc đo lường những chi phí của nhập lượng sử dụng trong dự án.


Ebook Financial markets and institutions (11th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Financial markets and institutions" has contents: Role of financial markets and institutions; determination of interest rates; structure of interest rates; functions of the fed; monetary policy; money markets; bond markets; bond valuation and risk; mortgage markets,...and other contents.


Quản lý nguồn lực thực hiện dự án

Các lọai nguồn lực và đặc điểm sử dụng các nguồn lực. Ý nghĩa và lợi ích sử dụng biểu đồ Gantt để quản lý nguồn lực thực hiện dự án. Các phương pháp tính toán và dự báo nhu cầu và nhu cầu bổ sung kinh phí cần thiết. Quản lý kinh phí thực hiện dự án


Tài liệu mới download

ĐẠI CƯƠNG BỆNH RUBELLA
  • 09/07/2011
  • 39.496
  • 469

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu