Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch không nung Tuynel Xuân Lộc

"Thuyết minh Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch không nung Tuynel Xuân Lộc" có kết cấu nội dung gồm 12 chương. Chương 1: Giới thiệu chủ đầu tư và dự án. Chương 2: Sự cần thiết phải đầu tư. Chương 3: Nghiên cứu thị trường. Chương 4: Phân tích môi trường đầu tư. Chương 5: Quy mô sản xuất và kinh doanh. Chương 6: Nhu cầu nguyên nhiên vật liệu. Chương 7: Giải pháp quy hoạch thiết kế cơ sở. Chương 8: Đánh giá tác động của môi trường. Chương 9: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 10: Nguồn vốn đầu tư của dự án. Chương 11: Hiệu quả kinh tế - tài chính. Chương 12: Kết luận và kiến nghị.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH NUNG
TUYNEL XUÂN LỘC

ĐỊA ĐIỂM

: ẤP 4, XÃ XUÂN TÂM, HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ ĐẦU TƯ

: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH THÁI

Đồng Nai - Tháng 10 năm 2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH NUNG
TUYNEL XUÂN LỘC

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG
THANH THÁI

TRỊNH THẾ THANH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

NGUYỄN VĂN MAI

Đồng Nai - Tháng 10 năm 2011

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN............................................................ 4
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư ............................................................................................................. 4
I.2. Mô tả sơ bộ dự án .................................................................................................................. 4
I.3. Cơ sở pháp lý......................................................................................................................... 4
CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ ........................................................................ 7
II.1. Mục tiêu của dự án ............................................................................................................... 7
II.2. Sự cần thiết phải đầu tư ....................................................................................................... 7
CHƯƠNG III: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG .......................................................................... 9
III.1. Kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2011 .................................................................................. 9
III.2. Thị trường gạch tuynel ..................................................................................................... 10
III.2.1. Sản phẩm ....................................................................................................................... 10
III.2.2. Thực trạng cung cầu ...................................................................................................... 10
III.2.3. Nghiên cứu cạnh tranh ................................................................................................... 10
CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ .......................................................... 12
IV.1. Điều kiện tự nhiên ............................................................................................................ 12
IV.1.1. Vị trí địa lý .................................................................................................................... 12
IV.1.2. Địa hình ......................................................................................................................... 12
IV.1.3. Địa chất.......................................................................................................................... 12
IV.1.4. Khí hậu .......................................................................................................................... 12
IV.2. Hiện trạng khu đất xây dựng dự án .................................................................................. 13
IV.2.1. Hiện trạng sử dụng đất .................................................................................................. 13
IV.2.2. Nơi tiếp nhận chất thải từ dự án .................................................................................... 13
IV.3. Nhận xét chung ................................................................................................................. 13
CHƯƠNG V: QUY MÔ SẢN XUẤT, KINH DOANH ........................................................... 14
V.1. Phạm vi dự án .................................................................................................................... 14
V.2. Quy trình hoạt động ........................................................................................................... 14
V.3. Danh mục sản lượng sản phẩm .......................................................................................... 15
CHƯƠNG VI: NHU CẦU NGUYÊN NHIÊN VẬT LIỆU...................................................... 18
VI.1. Danh mục nguyên vật liệu ................................................................................................ 18
VI.2. Sét ..................................................................................................................................... 18
VI.2.1. Thành phần hóa học của sét .......................................................................................... 18
VI.2.2. Tính cơ lý hóa của sét.................................................................................................... 18
CHƯƠNG VII: GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ .............................................. 19
VII.1. Lò nung ........................................................................................................................... 19
VII.2. Nhà máy .......................................................................................................................... 19
VII.3. Kho nguyên liệu .............................................................................................................. 19
VII.3.1. Kiến trúc ....................................................................................................................... 19
VII.3.2. Kết cấu ......................................................................................................................... 20
CHƯƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG .................................................... 21
VIII.1. Đánh giá tác động môi trường ....................................................................................... 21
VIII.1.1. Giới thiệu chung ......................................................................................................... 21
VIII.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường .......................................................... 21
VIII.2. Các tác động môi trường ............................................................................................... 21

VIII.2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng...................................................................................... 21
VIII.2.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động ............................................................................... 22
VIII.3. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường ............................................................. 23
VIII.3.1. Giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn thi công xây dựng ............................................. 23
VIII.3.2. Giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn dự đoán đi vào hoạt động ................................. 23
CHƯƠNG IX: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ....................................................................... 25
IX.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư ............................................................................................... 25
IX.2. Nội dung tổng mức đầu tư ................................................................................................ 26
IX.2.1. Nội dung ........................................................................................................................ 26
IX.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư ............................................................................................... 29
CHƯƠNG X: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN ............................................................ 31
X.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án .............................................................................................. 31
X.1.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tư .................................................................... 31
X.1.2. Nguồn vốn thực hiện dự án ............................................................................................ 31
X.2. Phương án hoàn trả vốn vay .............................................................................................. 32
CHƯƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH ................................................................. 35
XI.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán ............................................................................ 35
XI.2. Tính toán chi phí............................................................................................................... 35
XI.3. Doanh thu từ dự án ........................................................................................................... 40
XI.4. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án .......................................................................................... 44
XI.5. Đánh giá ảnh hưởng kinh tế - xã hội ................................................................................ 47
CHƯƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ......................................................................... 48
XII.1. Kết luận ........................................................................................................................... 48
XII.2. Kiến nghị ......................................................................................................................... 48

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc
------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư
 Chủ đầu tư
 Giấy phép kinh doanh
 Đăng ký lần đầu
 Đăng ký thay đổi lần 5
 Đại diện pháp luật
 Chức vụ
 Địa chỉ trụ sở
Chí Minh
I.2. Mô tả sơ bộ dự án
 Tên dự án
 Địa điểm xây dựng
 Lô đất số
 Hình thức đầu tư

: Công ty TNHH Xây dựng Thanh Thái
: 0302629059
: 24/5/2002
: 03/8/2010
: Trịnh Thế Thanh
: Giám đốc
: 252/6 ấp Giản Dân, phường Long Bình, Quận 9, Tp.Hồ

: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc
: Ấp 4, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
: 413, Tờ bản đồ 31
: Đầu tư xây dựng mới

I.3. Cơ sở pháp lý
 Văn bản pháp lý
 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
 Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Luật Nhà ở 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội
nước CHXHCN Việt Nam;
 Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án
đầu tư xây dựng công trình;
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

4

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Quản lí dự án Công nghệ thông tin: Bài 1 - Tổng quan

Quản lí Quản lí là tác động của là tác động của chủ thể quản lý chủ thể quản lý lên lên đối ối tượng quản lý ợng quản lý nhằm đạt được những nhằm đạt được những mục tiêu mục tiêu nhất định trong điều kiện biến động của nhất định trong điều kiện biến động của môi môi tr trường ờng. . Bao gồm các hành động: Bao gồm các hành động: – Lập kế hoạch Lập kế hoạch: quá trình thiết lập các mục tiêu và : quá trình thiết lập các mục tiêu và những phương thức hành động để đạt...


THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Vai trò của thẩm định dự án đầu tư


Bài giảng Bài 03: Phân tích dự án đầu tư từ các quan điểm khác nhau - TS. Cao Hào Thi

Bài giảng Bài 03: Phân tích dự án đầu tư từ các quan điểm khác nhau do TS. Cao Hào Thi biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Các quan điểm phân tích, các loại hình phân tích trong phân tích dự án, phân biệt một số khái niệm,...


Bước ngoặt trong đàm phán thương mại

Trong khi đàm phán, mối quan hệ giữa hai bên tham gia hoàn toàn không phải là mối quan hệ xê dịch, nhưng cũng không phải không tồn tại những đột phá cũng như những va chạm về mặt quyền lợi. Trong đàm phán nếu không áp dụng theo nguyên tắc và những thủ thuật nhất định, thì người tham gia đàm phán sẽ rất dễ bị rơi vào hoàn cảnh khó tự mình thoát ra.


Lecture Project management in practice (Fifth Edition) – Chapter 7: Monitoring and controlling the project

The following will be discussed in this chapter: The plan-monitor-control cycle, data collection and reporting, earned value, project control, designing the control system, scope creep and change control.


Bài giảng môn Kinh tế đầu tư: Chương 3

Cung tìm hiểu chương 3 Nguồn vốn đầu tư với những kiến thức sau: Khái niệm và bản chất của nguồn vốn đầu tư, các nguồn huy động vốn đầu tư, điều kiện huy động có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư.


CHECK LIST HÊ THỐNG VĂN BẢN NỘI BỘ DOANH NGHỆP

1. Điều lệ doanh nghiệp 2. Thoả ước lao động tập thể 3. Nội qui lao động 4. Qui chế hoạt động của Hội đồng thành viên, Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.


Bài giảng Quản lý dự án hệ thống thông tin: Chương 0 - PGS.TS. Hà Quang Thụy

Dưới đây là bài giảng Quản lý dự án hệ thống thông tin: Chương 0 của PGS.TS. Hà Quang Thụy. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về môn học quản lý dự án hệ thống thông tin trong chương trình đào tạo hệ thống thông tin; mục tiêu và nội dung môn học.


Bài giảng Thiết kế dự án 2: Buổi 5 - ThS. NguyễnThùy Dung

Bài giảng Thiết kế dự án 2: Buổi 5 giúp người học hiểu về "ghi tiêu đề chương". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Làm rõ cấu trúc của đề tài dự kiến, thu hẹp vấn đề cần giải quyết,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Grant Project Management Manual

Sector Approaches and Sector Programmes have been labelled over time in different ways: SIPs (Sector Investment Programmes), SDPs (Sector Development Programmes), Sector Expenditure Programmes, and more recently SWAp (Sector Wide Approach). In spite of the varied terminology, there are key principles on which there is agreement in the international donor community. 11 Firstly, it is accepted that they should be led by partner governments. Secondly, they have the common goal of improving the efficiency and effectiveness with which internal and external resources are utilised. This common goal reflects a mutual concern to improve the results of government and donor spending both by focusing resources on the priorities stated in national poverty reduction strategies or similar...


Tài liệu mới download

Mẫu giấy ra cổng
 • 09/01/2010
 • 52.063
 • 444

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Project management template
 • 24/05/2010
 • 32.750
 • 441
Quản trị dự án - Bài 3
 • 10/05/2011
 • 37.178
 • 360

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu