Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch không nung Thanh Thái

"Thuyết minh Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch không nung Thanh Thái" có kết cấu nội dung gồm 11 chương. Chương 1: Giới thiệu chủ đầu tư và dự án. Chương 2: Bối cảnh và căn cứ của dự án. Chương 3: Địa điểm xây dựng. Chương 4: Quy mô dự án và tiến độ thực hiện. Chương 5: Giải pháp thực hiện dự án. Chương 6: Giải pháp thiết kế mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật. Chương 7: Đánh giá tác động môi trường. Chương 8: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 9: Nguồn vốn thực hiện dự án. Chương 10: Hiệu quả kinh tế - tài chính. Chương 11: Kết luận và kiến nghị.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH
KHÔNG NUNG THANH THÁI

ĐỊA ĐIỂM
: ẤP 4, XÃ XUÂN TÂM, HUYỆN XUÂN LỘC, T. ĐỒNG NAI
CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH THÁI

Đồng Nai - Tháng 01 năm 2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH
KHÔNG NUNG THANH THÁI
CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG
THANH THÁI
(Giám đốc)

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH
(Tổng Giám đốc)

TRỊNH THẾ THANH

NGUYỄN VĂN MAI

Đồng Nai - Tháng 01 năm 2013

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG
THANH THÁI
Số: 01/TT - 2013/TTr-DA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------Đồng Nai, ngày tháng 01 năm 2013

TỜ TRÌNH XIN PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Dự án: Nhà máy sản xuất gạch không nung Thanh Thái
Kính gửi:

- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai;
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai;
- Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai;
- Sở Công thương tỉnh Đồng Nai;
- UBND huyện Xuân Lộc;
- Các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

 Căn cứ Luật Xây dựng số 16 ngày 26/11/2003;
 Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005;
 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 cuả Chính phủ về quản lý dự
án đầu tư xây dựng công trình;
 Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về
quản lý vật liệu xây dựng;
 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn
một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;
 Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm
2020;
 Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính
phủ v/v ban hành Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020;
 Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng
vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung;
 Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 8 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh
Đồng Nai v/v duyệt quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2025;
 Căn cứ các pháp lý khác có liên quan;

Nhằm phát huy tiềm năng của địa phương cũng như lợi thế về kinh doanh
trong lĩnh vực xây dựng của chủ đầu tư, Công ty TNHH Xây dựng Thanh Thái chúng
tôi lập dự án này với mong muốn thực hiện đúng yêu cầu, chủ trương của Chính phủ
về việc tiết kiệm đất nông nghiệp, giảm thiểu khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính và ô
nhiễm môi trường, giảm chi phí xử lý phế thải của của các ngành công nghiệp, tiết
kiệm nhiên liệu than, đem lại hiệu quả kinh tế chung cho toàn xã hội. Vì vậy, Công ty
chúng tôi kính đề nghị các cấp, các ngành tỉnh Đồng Nai cho phép đầu tư dự án “Nhà
máy sản xuất gạch không nung Thanh Thái” với các nội dung sau:
1. Tên dự án
: Nhà máy sản xuất gạch không nung Thanh Thái
2. Chủ đầu tư
: Công ty TNHH Xây dựng Thanh Thái
3. Trụ sở
: 252/6 ấp Giản Dân, phường Long Bình, Q.9, Tp.HCM
4. Địa điểm xây dựng : Ấp 4, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
5. Diện tích
: 3ha (30,000 m2)
6. Mục tiêu đầu tư
: Xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung với công
suất 20 triệu viên/năm
7. Hình thức đầu tư
: Đầu tư xây dựng mới
8. Tổng mức đầu tư : 63,028,186,000 đồng.
Vốn chủ đầu tư
: 30% tổng đầu tư tương ứng với 18,522,677,000 đồng
Vốn vay
: 70% tổng vốn đầu tư ứng 43,219,579,000 đồng, lãi vay
là 1,285,931,000 đồng
9. Vòng đời dự án
: 20 năm, bắt đầu từ năm 2014
10. Đánh giá hiệu quả:
Dự án “Nhà máy sản xuất gạch không nung Thanh Thái” có nhiều tác động
tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội. Đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng
của nền kinh tế quốc dân nói chung và của khu vực nói riêng. Nhà nước & địa phương
có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Tạo ra công ăn
việc làm cho người lao động và thu nhập cho chủ đầu tư.
Qua một số chỉ tiêu tài chính của dự án như NPV = 47,526,359,000 đồng
Suất sinh lợi nội tại là: IRR = 26,8 % > WACC
Thời gian hoàn vốn tính là 5 năm 9 tháng (bao gồm cả thời gian xây dựng)
 Dự án có suất sinh lợi nội bộ và hiệu quả đầu tư khá cao.
11. Kết luận: Công ty TNHH Xây dựng Thanh Thái kính trình UBND các cấp của
tỉnh Đồng Nai, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh
Đồng Nai, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai và các cơ
quan có thẩm quyền khác xem xét cho phép đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất gạch
không nung Thanh Thái” này.
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu TCHC.

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH THÁI
(Giám đốc)

TRỊNH THẾ THANH

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN .............................................. 1
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư .......................................................................................... 1
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ..................................................................................... 1
CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN ............................................... 4
II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án ....................................... 4
II.1.1. Lợi ích của vật liệu xây dựng không nung .......................................................... 4
II.1.2. Chính sách phát triển vật liệu không nung .......................................................... 4
II.1.3. Ngành xây dựng tỉnh Đồng Nai -Nhu cầu xây dựng nhà ở ................................. 6
II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án ........................................................................... 7
II.2.1. Phân tích môi trường vĩ mô ................................................................................. 7
II.2.2. Thị trường gạch không nung................................................................................. 8
II.2.2. Các ưu đãi của Chính phủ ................................................................................... 11
II.3. Kết luận về sự cần thiết đầu tư ............................................................................. 11
CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG .................................................................... 12
III.1. Địa điểm đầu tư ................................................................................................... 12
III.2. Địa hình ............................................................................................................... 12
III.3. Địa chất ............................................................................................................... 12
III.4. Khí hậu ................................................................................................................ 13
III.5. Hạ tầng khu đất xây dựng dự án ......................................................................... 13
III.5.1. Hiện trạng sử dụng đất ..................................................................................... 13
III.5.2. Nơi tiếp nhận chất thải từ dự án ....................................................................... 13
III.6. Nhận xét chung ................................................................................................... 14
CHƯƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN .................................... 15
IV.1. Quy mô dự án ..................................................................................................... 15
IV.2. Hạng mục công trình .......................................................................................... 15
IV.3. Máy móc thiết bị ................................................................................................. 15
IV.4. Thời gian thực hiện dự án ................................................................................... 16
CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN ...................................................... 17
V.1. Gạch không nung ................................................................................................. 17
V.2. Nguồn nguyên liệu ............................................................................................... 17
V.3. Công nghệ sản xuất gạch xi măng cốt liệu........................................................... 18
V.4. Sản phẩm .............................................................................................................. 19
CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ MẶT BẰNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT . 25
VI.1. Tiêu chuẩn thiết kế mặt bằng .............................................................................. 25
VI.2. Giải pháp quy hoạch nhà máy ............................................................................ 25
VI.3. Giải pháp kỹ thuật ............................................................................................... 25
VI.3.1. Hệ thống điện ................................................................................................... 25
VI.3.2. Hệ thống cấp thoát nước .................................................................................. 26
VI.3.3. Hệ thống chống sét .......................................................................................... 26
VI.3.4. Hệ thống Phòng cháy chữa cháy ..................................................................... 26
VI.3.5. Hệ thống thông tin liên lạc............................................................................... 26
CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG........................................ 27

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Shipping Company Strategies

The shipping industry is both special and fascinating. It is special, above all, because of its truly global nature, the huge discrete investments needed, the highly cyclical markets at play, and the unique competitive structure, with many determined players. It is fascinating, above all, because fortunes are made—and lost—at a fast pace, with some of the most risk-willing owners also serving as decision makers. This book is the result of at least seven forces that have shaped my interest in shipping corporations and their strategies. The first is purely personal. Early on, my grandfather, Rudolf Ugelstad, co-founder of the Norwegian shipping company Olsen & Ugelstad, awakened my interest....


Chapter 14: System Integration

Tham khảo tài liệu 'chapter 14: system integration', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Diversified Funding streams for University-based research: Impact of external project- based research funding on financial management in Universities

Our partners at O’Reilly have set up a free online PMP study forum to help you learn and connect with other people studying for the exam. You can join the forums at the Head First Labs website at http://www.headfirstlabs.com/PMP/ (just click on “Forums”). We both read the forums, and do our best to respond to all of the questions and take part in the discussions. If you’ve got questions about the PMBOK® Guide, the exam, or any of the material, please don’t hesitate to post a question about it. And, if you’re looking for more practice questions, there’s a...


A Business and Co-operative Future For Weaver Street Market By Geoffrey Gilson

Saturday’s demonstration followed a brief February takeover of a building at the site that ended when police warned those inside they would be arrested if they did not leave. That incident followed the


Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư

Đầu tư là việc sử dụng các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành một hoạt động nào đó nhằm thu được các kết quả, thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai. Đầu tư phát triển là hoạt động sử dụng các nguồn lực trong hiện tại để thực hiện một hoạt động nào đó nhằm duy trì tiềm lực sẵn có hoặc tạo ra tài sản mới, năng lực sản xuất mới trong nền kinh tế....


Xây dựng ngân hàng lưu dự án

Theo đó, đối tượng được vay là doanh nghiệp được phân làm các loại; Doanh nghiệp là chủ đầu tư nhà ở xã hội quy định tại Nghị định 71; Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại chuyển sang nhà ở xã hội theo Thông tư 02 của Bộ Xây dựng; Doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự dự án nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp, nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị....


QUẢN TRỊ DỰ ÁN - CHƯƠNG II : KHỞI ĐẦU DỰ ÁN

Tham khảo bài thuyết trình 'quản trị dự án - chương ii : khởi đầu dự án', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Rủi ro dự án

Mời các bạn tham khảo bài giảng Rủi ro dự án sau đây để bổ sung thêm kiến thức về đo lường rủi ro dự án; rủi ro dự án cá biệt; ước lượng ngân quỹ dự án; rủi ro của tổ hợp dự án. Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Kinh tế và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.


NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHỈ TIÊU GDP XANH

GDP xanh là phần còn lại của GDP thuấn sau khi đã chiết khấu trừ chi phí về tiêu dùng tài nguyên và mấ mát về môi trường do các hoạt đông kinh tế.


Project Management for Construction Chapter 5

Các chi phí của một công trình xây dựng cho chủ sở hữu bao gồm cả chi phí vốn ban đầu và hoạt động tiếp theo và chi phí bảo trì.


Tài liệu mới download

Quyết định số: 199/QĐ-BYT
 • 09/11/2015
 • 23.102
 • 946
Giáo trình 3DS Max 9.0: Phần 2
 • 03/07/2018
 • 53.460
 • 919

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Kinh nghiệm Học và thi PMP
 • 21/10/2012
 • 71.038
 • 537
Vijeo Citect Project Development
 • 11/10/2012
 • 81.030
 • 716

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu