Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bột cá

"Thuyết minh Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bột cá" có kết cấu nội dung gồm 7 chương. Chương 1: Giới thiệu chủ đầu tư dự án. Chương 2: Bối cảnh và căn cứ của dự án. Chương 3: Địa điểm xây dựng. Chương 4: Quy mô dự án và tiến độ thực hiện. Chương 5: Giải pháp thực hiện dự án. Chương 6: Giải pháp thiết kế mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật. Chương 7: Đánh giá tác động môi trường.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

NHÀ MÁY XAY NGHIỀN BỘT CÁ

ĐỊA ĐIỂM
: THƯỢNG HẢI – HẢI THANH – TĨNH GIA – THANH HÓA
CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH CHÂU TUẤN –HẢI THANH

Thanh Hóa – 22 Tháng 11 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

NHÀ MÁY XAY NGHIỀN BỘT CÁ
CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH
CHÂU TUẤN –HẢI THANH
GIÁM ĐỐC

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH
GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ LIÊN

NGUYỄN VĂN MAI

Thanh Hóa - Tháng 11 năm 2012

CÔNG TY TNHH
CHÂU TUẤN - HẢI THANH
Số: 01/CTHT - 2012/TTr-DA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------Thanh Hóa, ngày tháng năm 2012

TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Kính gửi:

- UBND huyện Tĩnh Gia
- UBND tỉnh Thanh Hóa
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
- Các cơ quan có thẩm quyền liên quan

 Căn cứ Luật Xây dựng số 16 ngày 26/11/2003
 Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005;
 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 cuả Chính phủ về quản lý dự
án đầu tư xây dựng công trình.
 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn
một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công
trình.
 Căn cứ các pháp lý khác có liên quan;
Công ty TNHH Châu Tuấn – Hải Thanh kính đề nghị các cấp các ngành cho
phép đầu tư dự án “NHÀ MÁY XAY NGHIỀN BỘT CÁ” với các nội dung sau:
1. Tên dự án
: Nhà máy xay nghiền bột cá
2. Chủ đầu tư
: Công ty TNHH Châu Tuấn – Hải Thanh
3. Trụ sở
: Thượng Hải – Hải Thanh – Tĩnh Gia – Thanh Hóa
4. Địa điểm xây dựng : Thượng Hải – Hải Thanh – Tĩnh Gia – Thanh Hóa
5. Diện tích
: 800m2
6. Mục tiêu đầu tư
: Xây dựng nhà máy sản xuất bột cá
7. Quy mô dự án
: 1000 tấn nguyên liệu cá/tháng tương ứng 12,000 tấn
nguyên liệu cá/năm, thành phẩm tạo ra 250 tấn thành phẩm/tháng tương ứng
3,000 tấn thành phẩm/năm.
8. Hình thức đầu tư
: Đầu tư xây dựng mới
9. Tổng mức đầu tư
: 13,471,621,000 đồng
Vốn chủ đầu tư
: 63% trên tổng mức đầu tư tương ứng với số tiền
8,471,621,000 đồng (Bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng).
Vốn vay
: 37% trên tổng vốn đầu tư, tương ứng 5,000,000,000
đồng.

Nguồn vốn vay này dự kiến vay trong thời gian 36 tháng với lãi suất dự kiến
12%/năm. Thời gian ân hạn trả vốn gốc là 4 tháng và thời gian trả nợ là 32 tháng.
10. Thời gian hoạt động : Trong vòng 15 năm, bắt đầu xây dựng từ tháng 12 năm
2012 và đi vào hoạt động từ quý II năm 2013.
11. Đánh giá hiệu quả:
Dự án “Nhà máy xay nghiền bột cá” có nhiều tác động tích cực đến sự phát
triển kinh tế xã hội. Đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế quốc
dân nói chung và của khu vực nói riêng. Nhà nước & địa phương có nguồn thu ngân
sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Tạo ra công ăn việc làm cho
người lao động và thu nhập cho chủ đầu tư.
Qua một số chỉ tiêu tài chính của dự án như NPV =10,768,703,000 đồng ; Suất
sinh lời nội bộ là: IRR= 52.6%; thời gian hoà vốn sau 4 năm 2 tháng kể cả thời gian
xây dựng. Điều này cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư và thu hồi
vốn đầu tư nhanh. Thêm vào đó, dự án còn đóng góp rất lớn cho ngân sách Nhà Nước
và giải quyết một lượng lớn lực lượng lao động cho cả nước.
12. Kết luận: Công ty TNHH Châu Tuấn – Hải Thanh kính trình UBND các cấp
của tỉnh Thanh Hóa, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, Sở Tài nguyên Môi
trường tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan có thẩm quyền khác xem xét cho phép đầu tư
dự án “Nhà máy xay nghiền bột cá” này.
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu TCHC.

CÔNG TY TNHH
CHÂU TUẤN –HẢI THANH
(Giám đốc)

NGUYỄN THỊ LIÊN

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN .............................................. 1
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư .......................................................................................... 1
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ..................................................................................... 1
I.3. Cơ sở pháp lý ........................................................................................................... 1
CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN ............................................... 4
II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án ....................................... 4
II.1.1. Vai trò quan trọng của thức ăn chăn nuôi ........................................................... 4
II.1.2. Phân tích môi trường vĩ mô ................................................................................. 4
II.1.3. Kết luận ............................................................................................................... 4
II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án .............................................................................. 5
II.2.1. Thị trường bột cá chăn nuôi ................................................................................ 5
II.2.2. Môi trường thực hiện dự án .................................................................................. 6
II.3. Kết luận về sự cần thiết đầu tư ............................................................................... 7
CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG ...................................................................... 8
III.1. Địa điểm đầu tư ..................................................................................................... 8
III.2. Khí hậu .................................................................................................................. 8
III.3. Địa hình ................................................................................................................. 9
III.4. Hạ tầng khu đất xây dựng dự án ........................................................................... 9
III.4.1. Hiện trạng sử dụng đất ....................................................................................... 9
III.4.2. Cấp –Thoát nước ................................................................................................ 9
III.5. Nhận xét chung ..................................................................................................... 9
CHƯƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN .................................... 10
IV.1. Quy mô dự án ..................................................................................................... 10
IV.2. Máy móc thiết bị ................................................................................................. 10
IV.3. Thời gian thực hiện dự án ................................................................................... 10
CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN ...................................................... 11
V.1. Nguồn nguyên liệu ............................................................................................... 11
V.2. Yêu cầu kỹ thuật................................................................................................... 11
V.2.1. Yêu cầu cảm quan của bột cá ............................................................................ 11
V.2.2. Yêu cầu về hóa, lý, vi sinh vật của bột cá ......................................................... 11
V.3. Dây chuyền sản xuất bột cá.................................................................................. 12
CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ MẶT BẰNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT . 13
VI.1. Tiêu chuẩn thiết kế mặt bằng .............................................................................. 13
VI.2. Giải pháp kỹ thuật ............................................................................................... 13
VI.2.1. Hệ thống điện ................................................................................................... 13
VI.2.2. Hệ thống cấp thoát nước .................................................................................. 13
VI.2.3. Hệ thống chống sét .......................................................................................... 13
VI.2.4. Hệ thống Phòng cháy chữa cháy ..................................................................... 13
VI.2.5. Hệ thống thông tin liên lạc............................................................................... 14
CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG........................................ 15
VII.1. Đánh giá tác động môi trường ........................................................................... 15
VII.1.1. Giới thiệu chung ............................................................................................. 15

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ ĐĂNG KÝ ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG

Chúng tôi xin bảo đảm độ chính xác của các số liệu trong các văn bản đưa trình và cam kết rằng dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hoá chất trong danh mục cấm của Nhà nước Việt Nam


Fuzzy Set Theory Applications in Production Management Research: A Literature Survey

The organizational structure for project management is often chosen to mitigate risk in a weak capacity environment, but it may also reflect internal incentives that focus on speed of project processing and disbursement, and perceived stigmas in low implementation performance ratings. The result is often the use of PIUs—sometimes semi-permanently—even though regional studies have shown that they are suboptimal organizational arrangements and create problems of morale among government officials. While there are examples of good efforts during project design and implementation to focus on sustainable institutional capacity development and use of country systems, they are rare....


GẠCH ỘP LÁT HÀ NỘI

Công ty gạch ốp lát Hà nội là doanh nghiệp đầu tiên sản xuất gạch ốp tường và sàn chất lượng cao. Công ty sử dụng 5 máy ép dùng để ép gạch thô. Trong quá trình ép gạch, các máy ép này sẽ làm thất thoát khoảng 720 tấn bột liệu và tỷ lệ sản phẩm hỏng trên dây chuyền là 7%. Bằng biện pháp thu gom và thay đổi đơn phối liệu xương, công ty đã giảm được 60% tổn thất bột liệu rơi vãi và giảm được 1% tỷ sản phẩm hỏng trên dây chuyền....


Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 10 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

Chương 10 cung cấp các kiến thức về quản lý rủi ro dự án. Mục tiêu của chương này nhằm: Hiểu được rủi ro là gì và tầm quan trọng của việc quản lý tốt rủi ro dự án, hiểu được qui trình quản lý rủi ro, mô tả quy trình phân tích và những công cụ kỹ thuật giúp nhận biết những rủi ro,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.


Những vấn đề về lý luận đầu tư phát triển

Trong thực tế quản lý kinh tế hiện nay ở nước ta nhiều nhà kinh tế còn có sự nhầm lẫn giữa đầu tư phát triển với các loại đầu tư ­khác. Điều này là một nguyên nhân dẫn đến thực trạng là khi tổng kết đánh giá kết quả và hiệu quả của đầu tư phát triển không thống nhất, mỗi cơ quan quản lý đ­ưa ra những số liệu khác nhau, gây khó khăn cho quá trình hoạch định chính sách và kế hoạch hoá tiếp theo....


Bạn có tư duy kinh doanh?

Không quá khi nhìn nhận rằng trong một môi trường kinh doanh sức ép lớn ngày nay, thành công chỉ tới với sự song hành của những nỗ lực thay đổi về tư duy chiến lược. Người chiến thắng sẽ là những ai đứng trước đường cong của sự thay đổi, không ngừng xem xét lại mình để tạo ra những thị trường mới, khai phá những con đường mới và sáng tạo ra các quy tắc phù hợp với thương trường đầy biến động này.......


Tài liệu Mẫu kế hoạch kinh doanh

Đây chỉ là một bản mẫu dùng để tham khảo cùng với các hướng dẫn nhằm giúp cho quá trình viết kế hoạch kinh doanh.


Bài giảng Quản trị dự án: Chương 6 - TS. Trịnh Thùy Anh

Bài giảng "Quản trị dự án - Chương 6: Phân bổ nguồn lực dự án" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quy trình phân tích lập tiến độ dự án, phương pháp đường găng – rút ngắn tiến độ dự án, phân bổ nguồn lực trong điều kiện hạn chế, mối quan hệ giữa thời gian – chi phí, điều hòa nguồn lực dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Phân tích dự án đầu tư: Chương 8 - GS. Phạm Phụ

Bài giảng Phân tích dự án đầu tư: Chương 8: Tổng quan về rủi ro và bất định, Phân tích độ nhạy, phân tích rủi ro, mô phỏng theo MONTE-CARLO. Đây là tài liệu dành cho sinh viên và giảng viên ngành Quản lý doanh nghiệp.


Quyết định cấu trúc vốn trong thực hiện

Cấu trúc vốn đề cập tới cách thức doanh nghiệp tìm kiếm nguồn tài chính thông qua các phương án kết hợp giữa bán cổ phần, quyền chọn mua cổ phần, phát hành trái phiếu và đi vay. Cấu trúc vốn tối ưu là phương án, theo đó, doanh nghiệp có chi phí vốn nhỏ nhất và có giá cổ phiếu cao nhất.


Tài liệu mới download

ĐẠI CƯƠNG BỆNH RUBELLA
  • 09/07/2011
  • 39.496
  • 469

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu