Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bột cá

"Thuyết minh Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bột cá" có kết cấu nội dung gồm 7 chương. Chương 1: Giới thiệu chủ đầu tư dự án. Chương 2: Bối cảnh và căn cứ của dự án. Chương 3: Địa điểm xây dựng. Chương 4: Quy mô dự án và tiến độ thực hiện. Chương 5: Giải pháp thực hiện dự án. Chương 6: Giải pháp thiết kế mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật. Chương 7: Đánh giá tác động môi trường.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

NHÀ MÁY XAY NGHIỀN BỘT CÁ

ĐỊA ĐIỂM
: THƯỢNG HẢI – HẢI THANH – TĨNH GIA – THANH HÓA
CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH CHÂU TUẤN –HẢI THANH

Thanh Hóa – 22 Tháng 11 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

NHÀ MÁY XAY NGHIỀN BỘT CÁ
CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH
CHÂU TUẤN –HẢI THANH
GIÁM ĐỐC

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH
GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ LIÊN

NGUYỄN VĂN MAI

Thanh Hóa - Tháng 11 năm 2012

CÔNG TY TNHH
CHÂU TUẤN - HẢI THANH
Số: 01/CTHT - 2012/TTr-DA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------Thanh Hóa, ngày tháng năm 2012

TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Kính gửi:

- UBND huyện Tĩnh Gia
- UBND tỉnh Thanh Hóa
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
- Các cơ quan có thẩm quyền liên quan

 Căn cứ Luật Xây dựng số 16 ngày 26/11/2003
 Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005;
 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 cuả Chính phủ về quản lý dự
án đầu tư xây dựng công trình.
 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn
một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công
trình.
 Căn cứ các pháp lý khác có liên quan;
Công ty TNHH Châu Tuấn – Hải Thanh kính đề nghị các cấp các ngành cho
phép đầu tư dự án “NHÀ MÁY XAY NGHIỀN BỘT CÁ” với các nội dung sau:
1. Tên dự án
: Nhà máy xay nghiền bột cá
2. Chủ đầu tư
: Công ty TNHH Châu Tuấn – Hải Thanh
3. Trụ sở
: Thượng Hải – Hải Thanh – Tĩnh Gia – Thanh Hóa
4. Địa điểm xây dựng : Thượng Hải – Hải Thanh – Tĩnh Gia – Thanh Hóa
5. Diện tích
: 800m2
6. Mục tiêu đầu tư
: Xây dựng nhà máy sản xuất bột cá
7. Quy mô dự án
: 1000 tấn nguyên liệu cá/tháng tương ứng 12,000 tấn
nguyên liệu cá/năm, thành phẩm tạo ra 250 tấn thành phẩm/tháng tương ứng
3,000 tấn thành phẩm/năm.
8. Hình thức đầu tư
: Đầu tư xây dựng mới
9. Tổng mức đầu tư
: 13,471,621,000 đồng
Vốn chủ đầu tư
: 63% trên tổng mức đầu tư tương ứng với số tiền
8,471,621,000 đồng (Bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng).
Vốn vay
: 37% trên tổng vốn đầu tư, tương ứng 5,000,000,000
đồng.

Nguồn vốn vay này dự kiến vay trong thời gian 36 tháng với lãi suất dự kiến
12%/năm. Thời gian ân hạn trả vốn gốc là 4 tháng và thời gian trả nợ là 32 tháng.
10. Thời gian hoạt động : Trong vòng 15 năm, bắt đầu xây dựng từ tháng 12 năm
2012 và đi vào hoạt động từ quý II năm 2013.
11. Đánh giá hiệu quả:
Dự án “Nhà máy xay nghiền bột cá” có nhiều tác động tích cực đến sự phát
triển kinh tế xã hội. Đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế quốc
dân nói chung và của khu vực nói riêng. Nhà nước & địa phương có nguồn thu ngân
sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Tạo ra công ăn việc làm cho
người lao động và thu nhập cho chủ đầu tư.
Qua một số chỉ tiêu tài chính của dự án như NPV =10,768,703,000 đồng ; Suất
sinh lời nội bộ là: IRR= 52.6%; thời gian hoà vốn sau 4 năm 2 tháng kể cả thời gian
xây dựng. Điều này cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư và thu hồi
vốn đầu tư nhanh. Thêm vào đó, dự án còn đóng góp rất lớn cho ngân sách Nhà Nước
và giải quyết một lượng lớn lực lượng lao động cho cả nước.
12. Kết luận: Công ty TNHH Châu Tuấn – Hải Thanh kính trình UBND các cấp
của tỉnh Thanh Hóa, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, Sở Tài nguyên Môi
trường tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan có thẩm quyền khác xem xét cho phép đầu tư
dự án “Nhà máy xay nghiền bột cá” này.
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu TCHC.

CÔNG TY TNHH
CHÂU TUẤN –HẢI THANH
(Giám đốc)

NGUYỄN THỊ LIÊN

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN .............................................. 1
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư .......................................................................................... 1
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ..................................................................................... 1
I.3. Cơ sở pháp lý ........................................................................................................... 1
CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN ............................................... 4
II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án ....................................... 4
II.1.1. Vai trò quan trọng của thức ăn chăn nuôi ........................................................... 4
II.1.2. Phân tích môi trường vĩ mô ................................................................................. 4
II.1.3. Kết luận ............................................................................................................... 4
II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án .............................................................................. 5
II.2.1. Thị trường bột cá chăn nuôi ................................................................................ 5
II.2.2. Môi trường thực hiện dự án .................................................................................. 6
II.3. Kết luận về sự cần thiết đầu tư ............................................................................... 7
CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG ...................................................................... 8
III.1. Địa điểm đầu tư ..................................................................................................... 8
III.2. Khí hậu .................................................................................................................. 8
III.3. Địa hình ................................................................................................................. 9
III.4. Hạ tầng khu đất xây dựng dự án ........................................................................... 9
III.4.1. Hiện trạng sử dụng đất ....................................................................................... 9
III.4.2. Cấp –Thoát nước ................................................................................................ 9
III.5. Nhận xét chung ..................................................................................................... 9
CHƯƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN .................................... 10
IV.1. Quy mô dự án ..................................................................................................... 10
IV.2. Máy móc thiết bị ................................................................................................. 10
IV.3. Thời gian thực hiện dự án ................................................................................... 10
CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN ...................................................... 11
V.1. Nguồn nguyên liệu ............................................................................................... 11
V.2. Yêu cầu kỹ thuật................................................................................................... 11
V.2.1. Yêu cầu cảm quan của bột cá ............................................................................ 11
V.2.2. Yêu cầu về hóa, lý, vi sinh vật của bột cá ......................................................... 11
V.3. Dây chuyền sản xuất bột cá.................................................................................. 12
CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ MẶT BẰNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT . 13
VI.1. Tiêu chuẩn thiết kế mặt bằng .............................................................................. 13
VI.2. Giải pháp kỹ thuật ............................................................................................... 13
VI.2.1. Hệ thống điện ................................................................................................... 13
VI.2.2. Hệ thống cấp thoát nước .................................................................................. 13
VI.2.3. Hệ thống chống sét .......................................................................................... 13
VI.2.4. Hệ thống Phòng cháy chữa cháy ..................................................................... 13
VI.2.5. Hệ thống thông tin liên lạc............................................................................... 14
CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG........................................ 15
VII.1. Đánh giá tác động môi trường ........................................................................... 15
VII.1.1. Giới thiệu chung ............................................................................................. 15

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

LẬP KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ - Chuyên đề: QUẢN LÝ DỰ ÁN

Sáng nay tôi vừa nhận được bức thư của người dân kêu ca việc các công trình xây dựng của thành phố rất bết bát chưa khắc phục được tình trạng chậm tiến độ, yếu kém về chất lượng… Nhưng tại sao không khắc phục được (Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Đua đặt vấn đề tại hội nghị chấn chỉnh và tăng cường chất lượng hồ sơ khảo sát, thiêt kế và dự toán các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố hôm 08.04.2004 – Báo TT, 08.04.2004)...


The Project Management Life Cycle Part 2

Giai đoạn lập kế hoạch dự án bao gồm việc tạo ra một bộ tài liệu kế hoạch mà giúp hướng dẫn các nhóm quản lý dự án thông qua các giai đoạn còn lại của dự án.


Lecture Project management in practice (Fifth Edition) – Chapter 5: Scheduling the project

Lecture Project management in practice (Fifth Edition) – Chapter 5: Scheduling the project. The following will be discussed in this chapter: Pert and CPM networks, project uncertainty and risk management, simulation, the gantt chart, extensions to PERT/CPM.


Quản lý dự án Giáo viên: Nguyễn Vũ Bích Uyên

Khái niệm Theo Ngân hàng thế giới “Dự án là tổng thể những chính sách, hoạt động và chi phí liên quan với nhau được thiết kế nhằm đạt được những mục tiêu nhất định trong một thời gian nhất định”. Cũng có tài liệu cho rằng dự án phải nhằm vào việc sử dụng có hiệu quả các đầu vào để thu được đầu ra vì mục tiêu cụ thể. Đầu vào ở đây là các nguồn lao động, vật tư, tiền vốn và đất đai. Đầu ra là các sản phẩm, dịch vụ hoặc là sự giảm bớt...


Bảng câu hỏi phỏng vấn hộ gia đình

“ Hiệu quả của chính sách giao đất, giao rừng tại thôn Dùng- huyện Yên Lập- tỉnh Phú Thọ ”


Làm thế nào Thẩm định dự án đầu tư

Bỏ qua những khái niệm hàn lâm và những định nghĩa chứa đựng biết bao ngôn từ hoa mỹ, gây tranh cãi và tốn kém nhiều giấy mực, bản chất đích thực của dự án đầu tư suy cho cùng chỉ đơn giản là việc bỏ ra những đồng tiền ngày hôm nay để kỳ vọng sẽ thu được chúng về trong tương lai. Dòng tiền chi ra hôm nay là thực nhưng dòng tiền sẽ thu về trong tương lai mới chỉ là dự đoán, hãy còn là những con số vô hồn, đôi khi được gọt giũa rất...


Building international communication bridges.

The Public Relations (PR) industry is responsible for creating and maintaining relationships between clients and customers. Through areas such as brand management, advertising, media relations and crisis management, PR practitioners seek to foster interest, trust and belief in a product or company.


Bài giảng về LẬP KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ - Chuyên đề: Quản lý dự án Xây dựng

“Có dự án như tuyến đường Hà Đông – Ba La (Hà Tây) khởi động suốt từ thời bộ trưởng (bộ GTVT) Đồng Sĩ Nguyên (trải qua bốn đời bộ trưởng) đến nay vẫn chưa xong… Chỗ này cũng là lãng phí, thất thoát… (Phát biểu của thứ trưởng bộ GTVT Ngô Thịnh tại hội nghị GTVT hôm 05.01.2005 – Báo TT, 06.01.2005) .LẬP KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ     1. Giới thiệu 2. Hoạch định dự án 3. Lập tiến độ dự án:  Nguyên tắc chung  Các loại tiến độ: tiến độ ngang, tiến độ...


Một số dạng bài tập Quản lý dự án

Mồi các bạn cùng tham khảo tài liệu "Một số dạng bài tập Quản lý dự án" sau đây để nắm rõ hơn các dạng nài tập của môn học này, giúp cho việc học tập và ôn thi đạt hiệu quả cao. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên đang theo học môn Quản lý dự án.


Mẫu thư tín trong giao dịch và thương mại

Mẫu thư tín trong giao dịch và thương mại


Tài liệu mới download

Mẫu giấy ra cổng
 • 09/01/2010
 • 52.063
 • 444

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Project Planning and Control Part 9
 • 06/08/2010
 • 46.176
 • 359
Nhà lãnh đạo đích thực
 • 05/03/2009
 • 17.328
 • 324

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu