Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Dự án đầu tư Khu xử lý rác thải sinh hoạt - công nghiệp tại Đức Hòa, Long An

"Thuyết minh Dự án đầu tư Khu xử lý rác thải sinh hoạt - công nghiệp tại Đức Hòa, Long An" có kết cấu nội dung gồm 10 chương. Chương 1: Giới thiệu dự án và chủ đầu tư. Chương 2: Sự cần thiết phải đầu tư. Chương 3: Phân tích môi trường đầu tư. Chương 4: Quy hoạch tổng thể. Chương 5: Phương án kỹ thuật công nghệ. Chương 6: Đánh giá tác động của môi trường. Chương 7: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 8: Nguồn vốn đầu tư của dự án. Chương 9: Hiệu quả kinh tế - tài chính. Chương 10: Kết luận và kiến nghị.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

KHU XỬ LÝ RÁC
SINH HOẠT & CÔNG NGHIỆP
TẠI : ĐỨC HÒA - LONG AN
CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG
ĐẠI ĐÔNG DƯƠNG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

NGUYỄN VĂN DỤC

NGUYỄN VĂN MAI

Long An – Tháng 8 năm 2012

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG
ĐẠI ĐÔNG DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /ĐĐD - 2012/TTr-DA
V/v đề nghị thỏa thuận địa điểm đầu tư dự
án “Khu xử lý rác sinh hoạt và công

Long An, ngày tháng 8 năm 2012

------------------

nghiệp tại Đức Hòa - Long An”

Kính gửi:
-

UBND tỉnh Long An
Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Long An

 Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của
Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của
Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành
Luật Đất đai;
 Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005; Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính
Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
Công ty TNHH Môi Trường Đại Đông Dương đề nghị UBND tỉnh Long An chấp thuận
địa điểm thực hiện dự án “Khu xử lý Rác sinh hoạt và công nghiệp tại Đức Hòa - Long An”
theo các nội dung sau:
I. Thông tin về nhà đầu tư:
1. Tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Môi Trường Đại Đông Dương
- Giấy phép kinh doanh số 0311597931
2. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Dục
3. Địa chỉ trụ sở: 43 Mạc Đỉnh Chi, P.Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 08 5448 9569
Fax: 08 5449 9568
5. Ngành nghề kinh doanh chính: Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại và độc hại.
6. Năng lực:
- Vốn điều lệ: 3,000,000,000 đồng
II- Nội dung đề nghị chấp thuận:
1. Tên dự án: Khu xử lý Rác sinh hoạt và công nghiệp tại Đức Hòa - Long An
2. Địa điểm xây dựng: Xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
3. Nhu cầu sử dụng đất: 28 ha (280,000m2)
4. Tổng vốn đầu tư là 198,248,395,000 VNĐ (Một trăm chín mươi tám tỷ hai trăm bốn mươi
tám triệu ba trăm chín mươi lăm ngàn đồng).
- Vốn chủ sở hữu: chiếm 30% tổng đầu tư, tương ứng với số tiền là 59,474,518,000 đ (Năm
mươi chín tỷ bốn trăm bảy mươi bốn triệu năm trăm mười tám ngàn đồng).
- Vốn vay của Ngân hàng: 70% trên tổng vốn đầu tư, tức tổng số tiền cần vay là
138,773,876,000 đồng (Một trăm ba mươi tám tỷ bảy trăm bảy mươi ba triệu tám trăm bảy
mươi sáu ngàn đồng).
5. Quy mô dự án :
- Công suất xử lý rác sinh hoạt: 100 tấn/ngày

+ Sau khi qua phân loại với 100 tấn rác sinh hoạt/ngày thu được:
 Rác đốt: 20 tấn/ngày
 Rác chôn lấp: 10 tấn/ngày
 Rác ủ làm phân hữu cơ: 50 tấn/ngày
 Phế liệu kim loại, nhựa và cao su: 20 tấn/ngày
 Thương phẩm thu được từ rác sinh hoạt:
 Phân vi sinh: 50 tấn/ngày
 Dầu FO: 5,000 lít/ngày
 Phế liệu kim loại, nhựa và cao su: 20 tấn/ngày
- Công suất xử lý rác công nghiệp: 70tấn/ngày
 Thương phẩm thu được từ rác công nghiệp như sau:
 Gạch Block: 6 m3/ngày
 Phân vi sinh: 6 tấn/ngày
 Dầu FO: 2,067 lít/ngày
Tổng thương phẩm thu được từ rác thải sinh hoạt và công nghiệp như sau:
 Gạch block: 6m3/ngày
 Phân vi sinh: 56 tấn/ngày
 Dầu FO: 7,067 lít/ngày
 Phế liệu kim loại, nhựa và cao su : 20 tấn/ngày
6. Hình thức sở hữu dự án: công ty TNHH.
7. Tiến độ thực hiện dự án: từ tháng 9/2012 đến hết tháng 9/2013.
III- Các văn bản, tài liệu kèm theo công văn:
1. Văn bản đề nghị thỏa thuận địa điểm đầu tư.
2. Báo cáo dự án sơ bộ.
3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
4. Bản trích lục địa điểm đầu tư
Công ty TNHH Môi Trường Đại Đông Dương đề nghị UBND tỉnh Long An xem xét chấp
thuận địa điểm nghiên cứu lập và thực hiện dự án đầu tư theo các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu TCHC.

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG
ĐẠI ĐÔNG DƯƠNG

NGUYỄN VĂN DỤC

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Theory-W Software Project Management: Principles and Examples

Can these two images be reconciled? How to do we blend Zen and the underlying wisdom it represents with project management and its quest for satisfying people and organizations with valuable outcomes within time and cost constraints? Blending Zen and project management enables us to more effec- tively manage projects to get the results we want, when we want them, for the price we expect to pay. This is the outer work—perfecting the form and perfecting its results. Blending Zen and project management enables us to consciously perfect the form while using whatever we do, in this case...


ARC

The Advocacy and Resources Corporation is a not-for-profit corporation that has a services division, the ARC, and a manufacturing division, ARC-diversified. ARC-diversified produces a dry baking mix, dry milk, and cooking oil that is mostly bought by the government to fill military contracts. This is a multi-million dollar operation. Eighty percent of the facility’s employees have a disability. The ARC’s goal is to help those in the community that society fails to. The ARC’s programs range from case management and family services to mentoring and tutoring a representative payee services to a low-income housing program.......


HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT LẬP BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG KHO XĂNG DẦU QUY MÔ NHỎ (Dung tích dưới 1.000m3)

Việt Nam hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức về ô nhiễm môi trường và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nhằm giải quyết những vấn đề này, trong số đó có việc xây dựng các văn bản pháp quy và nâng cao năng lực quản lý môi trường ở các cấp. Hợp phần “Kiểm soát ô nhiễm tại các vùng đông dân cư nghèo” (PCDA) do Chính phủ Đan Mạch tài trợ thông qua Tổ chức Hỗ trợ phát triển quốc tế Đan...


CHƯƠNG 3. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

Tham khảo tài liệu 'chương 3. phạm vi hoạt động của dự án', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


XÁC ĐỊNH CƠ HỘI ĐỂ TẠO RA GIÁ TRỊ CỔ ĐÔNG

Chương này tập trung vào các phương pháp để hoàn thành Nhiệm vụ 1 của marketing: Quyết định và đề xuất thị trường phải xem xét. Trước đây, chúng ta đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thu hút và gìn giữ khách hàng như là cơ sở then chốt để làm ra lợi nhuận, bảo đảm sự sống còn và tăng trưởng của doanh nghiệp, và làm tăng giá trị cổ đông (hay giá trị cho cổ đông). Chương này bắt đầu bằng cách thảo luận sự phát triển của triết lý giá trị cổ đông và phát triển mối quan hệ giữa......


Kinh nghiệm vỡ lòng về quản lý dự án

Tham khảo tài liệu 'kinh nghiệm vỡ lòng về quản lý dự án', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Quản lý dự án xây dựng: Chương 5 - ThS. Đặng Xuân Trường - ThS. Hoàng Quỳnh Anh

Nội dung chính của Bài giảng Quản lý dự án xây dựng Chương 5 Quản lý rủi ro nhằm trình bày về tích hợp kiểm soát công việc và chi phí với thời gian. Mô tả việc sử dụng một tập hợp đường cong chữ S để kiểm soát chi phí, kiểm soát tiến trình.


HEALTH PROJECT MANAGEMENT A MANUAL OF PROCEDURES FOR FORMULATING AND IMPLEMENTING HEALTH PROJECTS

According to the survey, only 22% of people are really satisfied with their project managers, while 30% of the interviewees are not satisfied. There may be several reasons for this level of dissatisfaction. As mentioned before, a good leader is supposed to be respected by his or her followers. However, the reality is that almost two thirds of the project managers are not considered successful leaders. While they may be able to complete a project, they may not inspire faith or confidence in their abilities from their subordinates. This may stem from a lack of leadership skills. While project managers...


Bài giảng : Quản lý dự án part 1

Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án  Khái niệm, phân loại đầu tư  Khái niệm, đặc trưng dự án  Phân loại dự án  Nội dung dự án đầu tư Tổng quan về dự án (tiếp)  Khái niệm quản lý dự án  Các chức năng quản lý dự án  Các bên liên quan đến dự án  Những yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công, thất bại của dự án  Các quy luật của quản lý dự án


Dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non quốc tế Việt Mỹ Úc

Mời các bạn tham khảo dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non quốc tế Việt Mỹ Úc sau đây. Ngôi trường đầu tiên với tên gọi Trường Mầm non Tư thục Hoa Sen, được thành lập năm 2001. Sau gần 15 năm hình thành và phát triển, trường Mầm non Tư thục Hoa Sen đã trở thành hệ thống trường Quốc tế Việt Mỹ Úc. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết dự án.


Tài liệu mới download

Bài giảng Kỹ năng kiểm tra
 • 26/05/2014
 • 54.335
 • 547

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Báo cáo kết quả công tác
 • 16/07/2009
 • 31.445
 • 978
Project Management Ninth Edition
 • 21/02/2013
 • 73.380
 • 940
Phân tích rủi ro-Bài 8
 • 09/12/2013
 • 81.393
 • 160

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu