Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Dự án đầu tư Khu xử lý rác thải sinh hoạt - công nghiệp tại Đức Hòa, Long An

"Thuyết minh Dự án đầu tư Khu xử lý rác thải sinh hoạt - công nghiệp tại Đức Hòa, Long An" có kết cấu nội dung gồm 10 chương. Chương 1: Giới thiệu dự án và chủ đầu tư. Chương 2: Sự cần thiết phải đầu tư. Chương 3: Phân tích môi trường đầu tư. Chương 4: Quy hoạch tổng thể. Chương 5: Phương án kỹ thuật công nghệ. Chương 6: Đánh giá tác động của môi trường. Chương 7: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 8: Nguồn vốn đầu tư của dự án. Chương 9: Hiệu quả kinh tế - tài chính. Chương 10: Kết luận và kiến nghị.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

KHU XỬ LÝ RÁC
SINH HOẠT & CÔNG NGHIỆP
TẠI : ĐỨC HÒA - LONG AN
CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG
ĐẠI ĐÔNG DƯƠNG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

NGUYỄN VĂN DỤC

NGUYỄN VĂN MAI

Long An – Tháng 8 năm 2012

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG
ĐẠI ĐÔNG DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /ĐĐD - 2012/TTr-DA
V/v đề nghị thỏa thuận địa điểm đầu tư dự
án “Khu xử lý rác sinh hoạt và công

Long An, ngày tháng 8 năm 2012

------------------

nghiệp tại Đức Hòa - Long An”

Kính gửi:
-

UBND tỉnh Long An
Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Long An

 Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của
Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của
Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành
Luật Đất đai;
 Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005; Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính
Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
Công ty TNHH Môi Trường Đại Đông Dương đề nghị UBND tỉnh Long An chấp thuận
địa điểm thực hiện dự án “Khu xử lý Rác sinh hoạt và công nghiệp tại Đức Hòa - Long An”
theo các nội dung sau:
I. Thông tin về nhà đầu tư:
1. Tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Môi Trường Đại Đông Dương
- Giấy phép kinh doanh số 0311597931
2. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Dục
3. Địa chỉ trụ sở: 43 Mạc Đỉnh Chi, P.Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 08 5448 9569
Fax: 08 5449 9568
5. Ngành nghề kinh doanh chính: Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại và độc hại.
6. Năng lực:
- Vốn điều lệ: 3,000,000,000 đồng
II- Nội dung đề nghị chấp thuận:
1. Tên dự án: Khu xử lý Rác sinh hoạt và công nghiệp tại Đức Hòa - Long An
2. Địa điểm xây dựng: Xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
3. Nhu cầu sử dụng đất: 28 ha (280,000m2)
4. Tổng vốn đầu tư là 198,248,395,000 VNĐ (Một trăm chín mươi tám tỷ hai trăm bốn mươi
tám triệu ba trăm chín mươi lăm ngàn đồng).
- Vốn chủ sở hữu: chiếm 30% tổng đầu tư, tương ứng với số tiền là 59,474,518,000 đ (Năm
mươi chín tỷ bốn trăm bảy mươi bốn triệu năm trăm mười tám ngàn đồng).
- Vốn vay của Ngân hàng: 70% trên tổng vốn đầu tư, tức tổng số tiền cần vay là
138,773,876,000 đồng (Một trăm ba mươi tám tỷ bảy trăm bảy mươi ba triệu tám trăm bảy
mươi sáu ngàn đồng).
5. Quy mô dự án :
- Công suất xử lý rác sinh hoạt: 100 tấn/ngày

+ Sau khi qua phân loại với 100 tấn rác sinh hoạt/ngày thu được:
 Rác đốt: 20 tấn/ngày
 Rác chôn lấp: 10 tấn/ngày
 Rác ủ làm phân hữu cơ: 50 tấn/ngày
 Phế liệu kim loại, nhựa và cao su: 20 tấn/ngày
 Thương phẩm thu được từ rác sinh hoạt:
 Phân vi sinh: 50 tấn/ngày
 Dầu FO: 5,000 lít/ngày
 Phế liệu kim loại, nhựa và cao su: 20 tấn/ngày
- Công suất xử lý rác công nghiệp: 70tấn/ngày
 Thương phẩm thu được từ rác công nghiệp như sau:
 Gạch Block: 6 m3/ngày
 Phân vi sinh: 6 tấn/ngày
 Dầu FO: 2,067 lít/ngày
Tổng thương phẩm thu được từ rác thải sinh hoạt và công nghiệp như sau:
 Gạch block: 6m3/ngày
 Phân vi sinh: 56 tấn/ngày
 Dầu FO: 7,067 lít/ngày
 Phế liệu kim loại, nhựa và cao su : 20 tấn/ngày
6. Hình thức sở hữu dự án: công ty TNHH.
7. Tiến độ thực hiện dự án: từ tháng 9/2012 đến hết tháng 9/2013.
III- Các văn bản, tài liệu kèm theo công văn:
1. Văn bản đề nghị thỏa thuận địa điểm đầu tư.
2. Báo cáo dự án sơ bộ.
3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
4. Bản trích lục địa điểm đầu tư
Công ty TNHH Môi Trường Đại Đông Dương đề nghị UBND tỉnh Long An xem xét chấp
thuận địa điểm nghiên cứu lập và thực hiện dự án đầu tư theo các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu TCHC.

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG
ĐẠI ĐÔNG DƯƠNG

NGUYỄN VĂN DỤC

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Bài giảng Quản trị dự án - ThS. Võ Ngàn Thơ

Bài giảng Quản trị dự án của ThS. Võ Ngàn Thơ nhằm giúp sinh viên nắm được cơ sở lý luận và nội dung cơ bản của vấn đề quản trị dự án, biết cách lựa chọn dự án, tổ chức dự án, biết cách lập kế hoạch, ước tính ngân sách, lập tiến độ, phân bổ nguồn lực thực hiện dự án, nắm được cách thức và nội dung kiểm soát dự án, quản trị rủi ro và kết thúc thành công dự án.


Tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trình bày các nội dung: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, hợp đồng trong hoạt động xây dựng, quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Cost-benefit Analysis of Natural Disaster Risk Management in Developing Countries

Although I’ve identified different kinds of authority, it’s possible for one person to possess several or all of them. However, most of the time, authority is distributed across team leaders. The more complex the distribution of authority is, the more planning effort you’ll need to be effective. In Chapter 16, I’ll cover how to deal with situations where you need more authority than you have. For now, it’s enough to recognize that planning involves these different kinds of power. Common planning deliverables To communicate requirements, someone has to write them down. There are many ways to do this, and I’m not advocating any particular method. What matters most is that the...


Phát huy năng lực sáng tạo, xây dựng hệ thống đổi mới quốc gia để hội nhập vào xu thế phát triển kin

Từ sự xuất hiện cách mạng thông tin, cách mạng tri thức và sự bùng nổ công nghệ cao, con người cần luôn đổi mới, phát huy mạnh mẽ năng lực sáng tạo để luôn đổi mới quốc gia, hội nhập vào nền kinh tế, tri thức toàn cầu. Vì tài nguyên là có hạn, năng lực sáng tạo của con người là vô hạn do đó phải dựa chủ yếu và nguôn sáng tạo của con người để phát triển nền tri thức của nhân loại và toàn cầu...


Globalization and Cross-Cultural Issues in Project Management

The success of the implementation of a New Policy Proposal will be judged in terms of the benefits delivered – i.e. the measurable improvements resulting from outcomes which are perceived as an advantage by stakeholders. From the moment the first elements of change are introduced into the operations of a department or agency and on-the-ground in the public arena, expectations will be met or not met. Implementation planning must therefore consider how the transition into this future state will be managed, and how the realisation of benefits will be managed – not only monitored and evaluated. In other words...


Bài giảng Quản lý dự án Chương 10- Kết thúc dự án

Ở giai đoạn cuối của dự án, cần quan tâm tới các vấn đề sau: con người, thông tin, truyền thông, quyền lực


Discussion of Firm Efficiency Level and Equity Returns

The term "efficient" firm is widely used in economics. For example, an efficient firm is the one producing at Marginal Cost = Marginal Revenue. However, in finance, an "efficient" firm has no specific meaning. We hear efficient market but not efficient firm. Primarily because of two reasons. First, efficiency or MC=MR is difficult to estimate in finance. Second, so what if the firm is efficient? Why should an investor care? Economic theory never told us anything about what will happen next. Maybe a firm is efficient right now will not be in the future. Or if the firm is efficient......


Teaching IT Project Management to Postgraduate Business Students: A Practical Approach

That is not to say that we have to formally plan everything, and keep track of everything we do, and be emotionally shut down. It means that when we are doing whatever we do, we can be aware of our intention and our objectives. We can be aware of why we have our intentions and objectives, of the beliefs that lie behind them. We can be aware of the impact of our actions on achieving what we want to achieve and on the people and things around us. We can be aware of the limited degree to which...


Due Diligence trong từng ngành

Trong lĩnh vực Công nghệ (theo TechEncyclopedia) Là nghiên cứu, phân tích nói chung. Trong lĩnh vực đầu tư (theo Investopedia) Một cuộc khảo sát hay kiểm toán với một dự án đầu tư tiềm năng. Due Diligence ở đây được thực hiện nhằm xác thực mọi chi tiết làm cơ sở cho quá trình ra quyết định. 1. Thông thường, khái niệm này thể hiện những điểm cần quan tâm mà một cá nhân hay tổ chức phải đánh giá trước khi tham gia vào một thỏa thuận hay giao dịch với một bên khác. Quyết định mua một...


Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 5 - Trần Thị Kim Chi

Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Chương 5: Ước lượng dự án" có cấu trúc gồm 4 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Ước lượng dữ liệu dự án, ước lượng thời gian, ước lượng kích thước, lập lịch biểu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Investment Guarantees phần 1
 • 06/11/2011
 • 75.512
 • 404
Hành trình lãnh đạo (Phần 3)
 • 05/03/2009
 • 62.806
 • 799

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu