Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Dự án Đầu tư cải tiến nhà xưởng mở rộng quy mô sản xuất thực phẩm chay

"Thuyết minh Dự án Đầu tư cải tiến nhà xưởng mở rộng quy mô sản xuất thực phẩm chay" có kết cấu nội dung gồm 8 chương. Chương 1: Tổng quan chung về dự án. Chương 2: Bối cảnh và căn cứ của dự án. Chương 3: Quy mô đầu tư và các hạng mục công trình. Chương 4: Phương án kỹ thuật. Chương 5: Đánh giá tác động môi trường sơ bộ. Chương 6: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 7: Nguồn vốn đầu tư dự án. Chương 8: Hiệu quả kinh tế - tài chính.



Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN

ĐẦU TƯ CẢI TIẾN NHÀ XƯỞNG
MỞ RỘNG QUY MÔ SẢN XUẤT
THỰC PHẨM CHAY

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH SX & CB THỰC PHẨM CHAY DIỆU LINH
ĐỊA ĐIỂM
: SỐ 114, TỔ 4, ẤP NINH HÒA, XÃ BÀU NĂNG
HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH
Tây Ninh – Tháng 10 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN

ĐẦU TƯ CẢI TIẾN NHÀ XƯỞNG
MỞ RỘNG QUY MÔ SẢN XUẤT
THỰC PHẨM CHAY

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & CHẾ BIẾN
THỰC PHẨM CHAY DIỆU LINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

TRẦN VĂN CẨN

NGUYỄN VĂN MAI

Tây Ninh - Tháng 10 năm 2012

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN ............................................................... 5
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư ................................................................................................... 5
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án .............................................................................................. 5
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án ........................................................................................ 6
CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN ........................................................ 8
II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án ................................................ 8
II.1.1. Phân tích môi trường vĩ mô..........................................................................................8
II.1.2. Chính sách phát triển của đất nước .................................................................................8
II.1.3. Kết luận ........................................................................................................................9
II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án ....................................................................................... 9
II.2.1. Ngành ............................................................................................................................9
II.2.2. Môi trường thực hiện dự án .........................................................................................12
II.3. Kết luận về sự cần thiết phải đầu tư .............................................................................. 15
CHƯƠNG III: QUY MÔ ĐẦU TƯ VÀ CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ..................... 17
III.1. Vị trí đầu tư .................................................................................................................. 17
III.2. Quy mô đầu tư ............................................................................................................. 17
III.3. Các hạng mục công trình ............................................................................................. 18
CHƯƠNG IV: PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT ......................................................................... 21
IV.1. Sản xuất bánh tráng ..................................................................................................... 21
IV.1.1. Quy trình sản xuất bánh tráng ..................................................................................21
IV.1.2. Yêu cầu kỹ thuật .......................................................................................................23
IV.1.3. Hình ảnh sản xuất bánh tráng ...................................................................................25
IV.2. Sản xuất dầu thực vật................................................................................................... 27
IV.2.1. Nguyên liệu...............................................................................................................27
IV.2.2. Quy trình sản xuất dầu thực vật ................................................................................27
CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG SƠ BỘ ...................................... 28
V.1. Đánh giá tác động môi trường ...................................................................................... 28
V.1.1. Giới thiệu chung.........................................................................................................28
V.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường .........................................................28
V.2. Tác động của dự án tới môi trường ............................................................................... 29
V.2.1. Trong quá trình chuẩn bị ............................................................................................29
V.2.2. Trong quá trình vận hành ...........................................................................................29
V.3. Biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực ................................................................. 32
V.4. Kết luận ......................................................................................................................... 34
CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC VỐN CỦA DỰ ÁN ............................................................... 35
VI.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư........................................................................................... 35
VI.2. Mục đích ...................................................................................................................... 36
VI.3. Nội dung ...................................................................................................................... 36
CHƯƠNG VII: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN ..................................................... 37
VII.1. Cấu trúc vốn và phân bổ nguồn vốn đầu tư ............................................................... 37
VII.2. Tiến độ đầu tư và sử dụng vốn ................................................................................... 37

VII.3. Cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án............................................................................. 37
VII.4. Phương án vay vốn và trả nợ vay ............................................................................... 38
CHƯƠNG VIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH ........................................................ 40
VIII.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán ..................................................................... 40
VIII.2. Chi phí sản xuất ........................................................................................................ 40
VIII.2.1. Chi phí khấu hao ....................................................................................................40
VIII.2.2. Chi phí tài chính .....................................................................................................41
VIII.2.3. Chi phí nhân công ..................................................................................................41
VIII.2.4. Chi phí giá thành bánh tráng ..................................................................................41
VIII.2.5. Chi phí giá thành sản xuất dầu thực vật .................................................................42
VIII.2.6. Chi phí quản lý và bán hàng, thông tin liên lạc… .................................................42
VIII.3. Vốn lưu động ............................................................................................................ 44
VIII.4. Tính toán doanh thu .................................................................................................. 44
VIII.5. Hiệu quả kinh tế - tài chính của dự án ...................................................................... 45
VIII.5.1. Báo cáo thu nhập....................................................................................................45
VIII.5.2. Báo cáo ngân lưu ...................................................................................................45
VIII.5.3. Phân tích rủi ro .......................................................................................................46
VIII.6. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ............................................................................ 47

Dự án: Đầu tư cải tiến nhà xưởng, mở rộng quy mô sản xuất thực phẩm chay

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư
 Chủ đầu tư
: Công ty TNHH SX và Chế biến Thực phẩm chay Diệu Linh
 Mã số thuế
: 3901151465
 Ngày đăng ký lần đầu : 17/9/2012
 Nơi đăng ký
: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh
 Đại diện pháp luật
: Trần Văn Cẩn
Chức vụ
: Giám đốc
 Địa chỉ trụ sở
: 114, tổ 4, ấp Ninh Hòa, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh
Châu, tỉnh Tây Ninh.
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án
 Tên dự án
: Đầu tư cải tiến nhà xưởng, mở rộng quy mô sản xuất thực
phẩm chay
 Địa điểm đầu tư
: 114, tổ 4, ấp Ninh Hòa, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh
Châu, tỉnh Tây Ninh
 Hiện trạng dự án
: Cơ sở sản xuất bánh tráng đã hoạt động hơn 5 năm,
chuyên cung cấp cho các chợ, nhà phân phối sỉ lẻ trong tỉnh cũng như các tỉnh khác
khoảng 300-400 kg/ngày và không sản xuất dầu thực vật.
 Cải tiến nhà xưởng : Đầu tư nâng cấp lò sấy bánh (hiện nay ở Tây Ninh chưa có
cơ sở làm bánh nào áp dụng) và một số máy móc trong quy trình làm bánh;
 Mở rộng quy mô
: + Tăng công suất sản xuất bánh tráng từ 400kg/ngày lên
1tấn/ngày
+ Sản xuất thêm dầu thực vật (dầu đậu phộng), một số dầu
khác như dầu mè, dầu nành, dầu dừa…
 Công suất thực hiện : + Bánh tráng 1 tấn/ngày, trung bình 20-30 tấn/tháng
+ Dầu thực vật (đậu phộng): 100-150 lít/ngày
 Mục tiêu dự án
: + Tạo ra thương hiệu thực phẩm chay số 1 Tây Ninh
+ Đa dạng hóa thực phẩm chay
+ Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
+ Tăng lợi nhuận cho chủ đầu tư
 Hình thức quản lý
: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án
 Tổng mức đầu tư
: 2,200,000,000 đồng
+ Vốn chủ sở hữu : 700,000,000 đồng tương đương 30% vốn
+ Vay ngân hàng : 1,500,000,000 đồng tương đương 70% tổng đầu tư.

--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

5

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

5 đặc điểm mới của nền kinh tế điện tử

META dự báo đến nǎm 2005 sẽ có không ít các công ty sẽ sử dụng mạng diện rộng và giao dịch B2B để tối ưu hóa các giao dịch, trong đó chú trọng đến cả hai quy trình mua (quản lý quan hệ cung, mua trực tiếp) và bán (bao gồm dự báo đường cầu, kênh phân phối...). ở thời điểm này, siêu xa lộ thông tin toàn cầu Internet sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ, giải pháp về phân tích thị trường, thanh toán, lập kế hoạch......


7 bước chiến lược cho nhà kinh doanh

Thương trường là cuộc tỉ thí cam go, mà nhiều người đã thất bại và bở cuộc. Nhưng cũng có người dường nhủ sinh ra để làm kinh doanh, doanh thu của Công ty họ lên như diều gặp gió. Vậy bí quyết của họ là gì?


Quản trị bán hàng - Tiến thoái lưỡng nan

Chúng tôi là 1 doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm có thương hiệu nổi tiếng và có đại lý phân phối riêng của mình. Tuy nhiên, gần đây trên thị trường đã xuất hiện khoảng 25 cửa hàng tự phát bán các sản phẩm mang thương hiệu của công ty chúng tôi. Gần đây, do sự bùng phát của hàng giả hàng nhái nên công ty chúng tôi đã phải tiến hành ký hợp đồng đại lý chính thức với 25 cửa hàng này. Tuy nhiên, sau 1 thời gian trở thành đại lý chính thức của công ty ty...


Project Management General guidelines for digital projects

A second element of Project Management software is the PERT (Program Evaluation and Review Technique) chart. The PERT chart isn’t new either. It was originally developed for the US Navy in the late 1950s to track the building of missiles. The PERT chart shows the tasks it takes to get a job done and how tasks are interrelated. One discovers which tasks, if not done on schedule, can slow an entire project down. Using the dinner for 200, one cannot invite people to the dinner until the hall is rented and one cannot conduct...


Phân tích và lập dự án đầu tư

Bản sắc Văn Hoá Việt Nam đã được hình thành và phát triển từ hàng ngàn năm nay. Trải qua bao nhiêu năm lịch sử cho đến nay. Văn hoá Việt Nam đã được đúc kết và tôi luyện dần trở nên tinh tuý. Những nét văn hoá đặc sắc của Việt Nam được cả thế giới biết đến.


Project ManagementIt’s Not Just IT Anymore TIG Conference

All materials and products delivered to the job site are marked and tracked in accordance with Section 5.3 (Materials) to ensure only acceptable materials are used and any rejected materials are removed from the job site. The CQA inspectors verify and document material incorporated into the project is from the approved list developed by the CQAM for material application. The QO inspector documents in his daily inspection reports any issues with the acceptability, handling, or storage of materials and notifies the PM and CM immediately. The Design-Builder will correct these issues within 24 hours or the CQAM or their representative...


Bài giảng Thiết kế dự án 2: Buổi 4 - ThS. NguyễnThùy Dung

Bài giảng Thiết kế dự án 2: Buổi 4 trình bày về "Điều tra nhu cầu giải quyết vấn đề của các bên liên quan". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Chia sẻ kết quả [2P-1, 2], [2T-1], đánh giá lại đề tài nhóm tạm thời, điều tra nhu cầu giải quyết vấn đề của các bên liên quan, tìm hiểu các giải pháp hiện có của vấn đề.


Bài giảng Quản lý dự án: Chương 4 - TS. Phùng Tấn Việt

Mục tiêu của Bài giảng Quản lý dự án: Chương 4 Quản lý thời gian và tiến độ dự án nhằm trình bày về mạng công việc, biểu diễn mạng công việc. Quản lý thời gian và tiến độ dự án là quá trình quản lý nhằm đảm bảo dự án được thực hiện đúng thời hạn quy định trong phạm vi ngân sách và nguồn lực cho phép, đáp ứng yêu cầu chất lượng quy định.


Bài giảng Tổng quan về quản lý chất lượng

Bài giảng Tổng quan về quản lý chất lượng nội dung trình bày về mô hình quản lý chất lượng theo ISO trong đó giới thiệu về ISO 9000; tám nguyên tắc quản lý chất lượng theo ISO và bốn yêu cầu của ISO 9000. Nội dung còn lại trình bày với học viên về quản lý chất lượng theo EU.


CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Khái niệm. Có nhiều cách định nghĩa dự án. Tuỳ theo mục đích mà nhấn mạnh một khía cạnh nào đó. Trên phơng diện phát triển, có hai cách hiểu về dự án: cách hiểu “tĩnh” và cách hiểu “động”. Theo cách hiểu thứ nhất “tĩnh” thì dự án là hình tợng về một tình huống (một trạng thái) mà ta muốn đạt tới.


Tài liệu mới download

Quản lí rừng cộng đồng
 • 06/05/2011
 • 80.707
 • 782
Cẩm nang về ngành lâm nghiệp
 • 06/12/2012
 • 75.022
 • 692

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tactical Marketing Plan
 • 03/06/2009
 • 16.968
 • 875
Quản trị dự án - Chương 7
 • 08/06/2011
 • 39.435
 • 754
Quản trị dự án - Chương 6
 • 08/06/2011
 • 72.599
 • 206

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu