Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Dự án Đầu tư cải tiến nhà xưởng mở rộng quy mô sản xuất thực phẩm chay

"Thuyết minh Dự án Đầu tư cải tiến nhà xưởng mở rộng quy mô sản xuất thực phẩm chay" có kết cấu nội dung gồm 8 chương. Chương 1: Tổng quan chung về dự án. Chương 2: Bối cảnh và căn cứ của dự án. Chương 3: Quy mô đầu tư và các hạng mục công trình. Chương 4: Phương án kỹ thuật. Chương 5: Đánh giá tác động môi trường sơ bộ. Chương 6: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 7: Nguồn vốn đầu tư dự án. Chương 8: Hiệu quả kinh tế - tài chính.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN

ĐẦU TƯ CẢI TIẾN NHÀ XƯỞNG
MỞ RỘNG QUY MÔ SẢN XUẤT
THỰC PHẨM CHAY

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH SX & CB THỰC PHẨM CHAY DIỆU LINH
ĐỊA ĐIỂM
: SỐ 114, TỔ 4, ẤP NINH HÒA, XÃ BÀU NĂNG
HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH
Tây Ninh – Tháng 10 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN

ĐẦU TƯ CẢI TIẾN NHÀ XƯỞNG
MỞ RỘNG QUY MÔ SẢN XUẤT
THỰC PHẨM CHAY

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & CHẾ BIẾN
THỰC PHẨM CHAY DIỆU LINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

TRẦN VĂN CẨN

NGUYỄN VĂN MAI

Tây Ninh - Tháng 10 năm 2012

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN ............................................................... 5
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư ................................................................................................... 5
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án .............................................................................................. 5
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án ........................................................................................ 6
CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN ........................................................ 8
II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án ................................................ 8
II.1.1. Phân tích môi trường vĩ mô..........................................................................................8
II.1.2. Chính sách phát triển của đất nước .................................................................................8
II.1.3. Kết luận ........................................................................................................................9
II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án ....................................................................................... 9
II.2.1. Ngành ............................................................................................................................9
II.2.2. Môi trường thực hiện dự án .........................................................................................12
II.3. Kết luận về sự cần thiết phải đầu tư .............................................................................. 15
CHƯƠNG III: QUY MÔ ĐẦU TƯ VÀ CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ..................... 17
III.1. Vị trí đầu tư .................................................................................................................. 17
III.2. Quy mô đầu tư ............................................................................................................. 17
III.3. Các hạng mục công trình ............................................................................................. 18
CHƯƠNG IV: PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT ......................................................................... 21
IV.1. Sản xuất bánh tráng ..................................................................................................... 21
IV.1.1. Quy trình sản xuất bánh tráng ..................................................................................21
IV.1.2. Yêu cầu kỹ thuật .......................................................................................................23
IV.1.3. Hình ảnh sản xuất bánh tráng ...................................................................................25
IV.2. Sản xuất dầu thực vật................................................................................................... 27
IV.2.1. Nguyên liệu...............................................................................................................27
IV.2.2. Quy trình sản xuất dầu thực vật ................................................................................27
CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG SƠ BỘ ...................................... 28
V.1. Đánh giá tác động môi trường ...................................................................................... 28
V.1.1. Giới thiệu chung.........................................................................................................28
V.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường .........................................................28
V.2. Tác động của dự án tới môi trường ............................................................................... 29
V.2.1. Trong quá trình chuẩn bị ............................................................................................29
V.2.2. Trong quá trình vận hành ...........................................................................................29
V.3. Biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực ................................................................. 32
V.4. Kết luận ......................................................................................................................... 34
CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC VỐN CỦA DỰ ÁN ............................................................... 35
VI.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư........................................................................................... 35
VI.2. Mục đích ...................................................................................................................... 36
VI.3. Nội dung ...................................................................................................................... 36
CHƯƠNG VII: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN ..................................................... 37
VII.1. Cấu trúc vốn và phân bổ nguồn vốn đầu tư ............................................................... 37
VII.2. Tiến độ đầu tư và sử dụng vốn ................................................................................... 37

VII.3. Cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án............................................................................. 37
VII.4. Phương án vay vốn và trả nợ vay ............................................................................... 38
CHƯƠNG VIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH ........................................................ 40
VIII.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán ..................................................................... 40
VIII.2. Chi phí sản xuất ........................................................................................................ 40
VIII.2.1. Chi phí khấu hao ....................................................................................................40
VIII.2.2. Chi phí tài chính .....................................................................................................41
VIII.2.3. Chi phí nhân công ..................................................................................................41
VIII.2.4. Chi phí giá thành bánh tráng ..................................................................................41
VIII.2.5. Chi phí giá thành sản xuất dầu thực vật .................................................................42
VIII.2.6. Chi phí quản lý và bán hàng, thông tin liên lạc… .................................................42
VIII.3. Vốn lưu động ............................................................................................................ 44
VIII.4. Tính toán doanh thu .................................................................................................. 44
VIII.5. Hiệu quả kinh tế - tài chính của dự án ...................................................................... 45
VIII.5.1. Báo cáo thu nhập....................................................................................................45
VIII.5.2. Báo cáo ngân lưu ...................................................................................................45
VIII.5.3. Phân tích rủi ro .......................................................................................................46
VIII.6. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ............................................................................ 47

Dự án: Đầu tư cải tiến nhà xưởng, mở rộng quy mô sản xuất thực phẩm chay

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư
 Chủ đầu tư
: Công ty TNHH SX và Chế biến Thực phẩm chay Diệu Linh
 Mã số thuế
: 3901151465
 Ngày đăng ký lần đầu : 17/9/2012
 Nơi đăng ký
: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh
 Đại diện pháp luật
: Trần Văn Cẩn
Chức vụ
: Giám đốc
 Địa chỉ trụ sở
: 114, tổ 4, ấp Ninh Hòa, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh
Châu, tỉnh Tây Ninh.
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án
 Tên dự án
: Đầu tư cải tiến nhà xưởng, mở rộng quy mô sản xuất thực
phẩm chay
 Địa điểm đầu tư
: 114, tổ 4, ấp Ninh Hòa, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh
Châu, tỉnh Tây Ninh
 Hiện trạng dự án
: Cơ sở sản xuất bánh tráng đã hoạt động hơn 5 năm,
chuyên cung cấp cho các chợ, nhà phân phối sỉ lẻ trong tỉnh cũng như các tỉnh khác
khoảng 300-400 kg/ngày và không sản xuất dầu thực vật.
 Cải tiến nhà xưởng : Đầu tư nâng cấp lò sấy bánh (hiện nay ở Tây Ninh chưa có
cơ sở làm bánh nào áp dụng) và một số máy móc trong quy trình làm bánh;
 Mở rộng quy mô
: + Tăng công suất sản xuất bánh tráng từ 400kg/ngày lên
1tấn/ngày
+ Sản xuất thêm dầu thực vật (dầu đậu phộng), một số dầu
khác như dầu mè, dầu nành, dầu dừa…
 Công suất thực hiện : + Bánh tráng 1 tấn/ngày, trung bình 20-30 tấn/tháng
+ Dầu thực vật (đậu phộng): 100-150 lít/ngày
 Mục tiêu dự án
: + Tạo ra thương hiệu thực phẩm chay số 1 Tây Ninh
+ Đa dạng hóa thực phẩm chay
+ Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
+ Tăng lợi nhuận cho chủ đầu tư
 Hình thức quản lý
: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án
 Tổng mức đầu tư
: 2,200,000,000 đồng
+ Vốn chủ sở hữu : 700,000,000 đồng tương đương 30% vốn
+ Vay ngân hàng : 1,500,000,000 đồng tương đương 70% tổng đầu tư.

--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

5

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Nguyên tắc cơ bản quản lý dự án

Quản lý theo mục tiêu Quản lý theo các yếu tố “quyết định” Nhu cầu phải được xác định rõ ràng Phối hợp sử dụng các nguồn lực (nhân lực, vật lực các phương pháp)Điều muốn. này có thể bao gồm cả việc dự đoán các kết quả của dự án;


Chủ tịch Hội đồng quản trị - Phần thưởng sau 38 năm làm việc

Bắt đầu là một kế toán viên, sau 38 năm làm việc tận tuỵ, Alfred J. Verrecchia hiện là tân Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hasbro - công ty sản xuất đồ chơi và trò chơi lớn thứ 2 của Mỹ. Phương trâm kinh doanh của ông là đầu tư tập trung, cắt giảm chi phí và thưởng phạt rất rõ ràng. Ông cũng đã có những quyết định đặt công ty vào hoàn cảnh khó khăn, đôi khi là những quyết định đau đớn cho công ty gia đình này. Ông đã từng nói: “Tôi có lẽ......


Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư nước ngoài tại Bộ Kế hoạch và đầu tư - 7

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân. 2.3.2.1. Chất lượng các luận chứng kinh tế- kỹ thuật cho quá trình thẩm định còn hạn chế. Việc sử dụng, quản lý nguồn vốn đầu tư như thế nào cho hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thiết thực, bức xúc của xã hội là vấn đề quan trọng có tính chiến lược quốc gia. Đối với một dự án FDI phải quan tâm trước hết đến tính khả thi, tính hiệu quả kinh tế xã hội của dự án. Để đảm bảo yêu cầu này thì luận chứng kinh tế kỹ thuật của...


Bài giảng quản lý dự án lâm nghiệp xã hội part 4

Một quan điểm khác không đặt trọng tâm trên chi phí mμ chú ý đến trách nhiệm của cộng đồng trong việc duy trì dự án, ví dụ tránh việc lạm dụng hay lμm h− hỏng một công trình được đầu tư. Một số cơ chế được xác lập, như giao trách nhiệm cho những người lãnh đạo địa ph−ơng hay thμnh lập một ban quan quản lý. Để duy trì một công trình, thông thường, một thỏa thuận được ký kết, nêu rõ trách nhiệm của các bên trong dự án (chính quyền và cộng đồng)....


Bài giảng : Quản lý dự án part 5

Các chỉ tiêu đánh giá sự đóng góp của dự án với sự phát triển nền KT  Giá trị sản phẩm gia tăng (trực tiếp và gián tiếp).  Hiệu quả kinh tế vốn đầu tư.  Mức độ sử dụng nhân công trong nước  Đóng góp cho ngân sách nhà nước.  Tiết kiệm ngoại tệ và tăng thu ngoại tệ.  ảnh hưởng của dự án đối với môi trường sinh thái.


Quản lý registry và shut down hàng loạt máy tính trên mạng

TTO - Bạn có một mạng máy tính, mỗi khi muốn thay đổi các thông số của Registry trên các máy con, bạn phải đến từng máy để thực hiện hoặc bạn muốn shutdown các máy con cũng vậy. Với Multi-Remote Registry Change thì bạn có thể yên tâm ngồi trên máy chủ để thực hiện mà chẳng cần phải đi đâu cả.


Tập bài giảng: Kinh tế xây dựng

Tập bài giảng: Kinh tế xây dựng có kết cấu nội dung gồm 7 chương. Chương 1: Mở đầu; Chương 2: Cơ sở lý luận đánh giá tài chính, kinh tế - xã hội các dự án xây dựng thủy lợi; Chương 3: Vốn sản xuất trong các doanh nghiệp xây dựng; Chương 4: Chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình; Chương 5: Phân tích kinh tế các dự án đầu tư xây dựng; Chương 6: Kinh tế sử dụng máy xây dựng và Chương 7: Quản lý kinh tế ngành xây dựng thủy lợi. Mời các bạn cùng tham khảo.


Carlos Ghosn - Ông vua giảm chi phí

Carlos Ghosn là người nước ngoài nổi tiếng nhất của đất nước "Mặt trời mọc". Chỉ trong vòng 20 tháng khi làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Nissan, Carlos Ghosn đã cứu tập đoàn ô tô lớn thứ 3 nước Nhật thoát khỏi bờ vực phá sản hoàn toàn. Nissan, từ một tập đoàn đang nợ chồng chất với tổng số nợ khổng lồ lên tới trên 20 tỉ USD, với sự điều hành của Carlos Ghosn đã trở thành nhà sản xuất ô tô hiệu quả nhất thế giới. Đây là điều mà trước đó......


7 bí quyết của những nhà lãnh đạo tài năng

Theo khảo sát của Carmine Gallo đã phát hiện được các kỹ năng mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu thế giới thường áp dụng nhằm khơi dậy lửa nhiệt tình sáng tạo nơi nhân viên, khách hàng, nhà đầu tư của mình.


GUIDELINES FOR RESPONSIBLE DATA MANAGEMENT IN SCIENTIFIC RESEATCH

The concept of fungibility of aid resources highlights the fact that donor funded projects can simply allow partner governments to re-direct their own financial resources to other purposes (assuming that govern- ments would have spent their own money on the project(s) even if the donor funding was not available). For example, donor funding of Euro 100m to the Health Sector of a particular country could allow the partner government to then use (or ‘divert’) Euro 100m of its own resources (which it otherwise would have had to allocate to Health) to fund other uses (e.g. internal security or military expenditures). The total effect of donor support therefore depends on how government...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quản trị dự án - Chương 4
 • 08/06/2011
 • 24.188
 • 363
APPLIED SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
 • 21/02/2013
 • 98.843
 • 679

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu