Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết Minh Dự án đầu tư cải tạo Nhà xưởng 86 Lũy Bán Bích

"Thuyết Minh Dự án đầu tư cải tạo Nhà xưởng 86 Lũy Bán Bích" có kết cấu nội dung gồm 8 chương. Chương 1: Tổng quan chung về dự án. Chương 2: Nghiên cứu thị trường. Chương 3: Sự cần thiết phải đầu tư. Chương 4: Địa điểm xây dựng. Chương 5: Quy mô và phương án kỹ thuật. Chương 6: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 7: Nguồn vốn đầu tư dự án. Chương 8: Hiệu quả kinh tế - tài chính.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬA CHỮA CẢI TẠO

NHÀ XƯỞNG 86 LŨY BÁN BÍCH

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH MTV DỆT MAY GIA ĐỊNH
ĐỊA ĐIỂM
: SỐ 86 LŨY BÁN BÍCH, Q.TÂN PHÚ, TP.HCM

Tp.Hồ Chí Minh – Tháng 8 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬA CHỮA CẢI TẠO

NHÀ XƯỞNG 86 LŨY BÁN BÍCH

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH MTV DỆT MAY
GIA ĐỊNH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

LÊ ĐÔNG TRIỀU

NGUYỄN VĂN MAI

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 8 năm 2012

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN .................................................................... 5
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư ........................................................................................................ 5
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ................................................................................................... 5
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án ............................................................................................. 5
CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG............................................................................ 8
II.1. Tình hình phát triển kinh tế Việt Nam ................................................................................. 8
II.2. Ngành dệt may Việt Nam .................................................................................................... 8
II.3. Thị trường quần Jean Việt Nam ......................................................................................... 10
II.4. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty Dệt may Gia Định ......................................... 13
II.4.1. Tình hình sản xuất kinh doanh ...................................................................................13
II.4.2. Phân tích SWOT ........................................................................................................13
CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ ..................................................................... 14
CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG .................................................................................. 15
IV.1. Vị trí xây dựng .................................................................................................................. 15
IV.2. Điều kiện tự nhiên ............................................................................................................ 15
IV.2.1. Địa hình ....................................................................................................................15
IV.2.2. Khí hậu .....................................................................................................................15
IV.3. Hiện trạng các công trình kỹ thuật hạ tầng ....................................................................... 16
IV.3.1. Nền sân bãi xưởng ....................................................................................................16
IV.3.2. Hiện trạng giao thông ...............................................................................................16
IV.3.3. Hiện trạng cấp điện ...................................................................................................16
IV.3.4. Hiện trạng cấp nước..................................................................................................16
IV.3.5. Hệ thống thoát nước .................................................................................................16
IV.3.6. Thông tin liên lạc ......................................................................................................16
IV.4. Kết luận............................................................................................................................. 16
CHƯƠNG V: QUY MÔ VÀ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT ....................................................... 17
V.1. Hình thức đầu tư ................................................................................................................ 17
V.2. Quy mô đầu tư ................................................................................................................... 17
V.3. Đặc điểm công trình hiện tại .............................................................................................. 17
V.4. Thiết kế chống sét .............................................................................................................. 19
V.5. Thiết kế PCCC ................................................................................................................... 19
V.6. Phương án kỹ thuật ............................................................................................................ 19
V.6.1. Dây chuyền sản xuất sản phẩm FOB .........................................................................19
V.6.2. Dây chuyền sản xuất sản phẩm CMPT ......................................................................20
CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ....................................................................... 21
VI.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư................................................................................................ 21
VI.2. Nội dung tổng mức đầu tư ................................................................................................ 22
VI.2.1. Nội dung ...................................................................................................................22
VI.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư ..........................................................................................23
CHƯƠNG VII: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN .......................................................... 24
VII.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tư .................................................................... 24

VII.2. Tiến độ sử dụng vốn ........................................................................................................ 25
VII.3. Kế hoạch sử dụng vốn ..................................................................................................... 26
VII.3.1. Trường hợp 1: 100% vốn chủ sở hữu .....................................................................26
VII.3.2. Trường hợp 2: Vay ngân hàng 70%, chủ sở hữu: 30% ...........................................26
CHƯƠNG VIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH ............................................................. 30
VIII.1. Các thông số kinh tế và cơ sở tính toán ......................................................................... 30
VIII.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh ....................................................................................... 30
VIII.2.1. Kế hoạch hoạt động và năng suất sản xuất các chuyền máy .................................30
VIII.2.2. Kế hoạch sản xuất đối với các loại đơn hàng ........................................................30
VIII.3. Tính toán chi phí của dự án............................................................................................ 31
VIII.3.1. Chi phí khấu hao ....................................................................................................31
VIII.3.2. Chi phí nhân công ..................................................................................................32
VIII.3.3. Chi phí hoạt động ...................................................................................................33
VIII.4. Doanh thu từ dự án......................................................................................................... 34
VIII.5. Vốn lưu động ................................................................................................................. 34
VIII.6. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án ........................................................................................ 35
VIII.6.1. Trường hợp 1: 100% vốn chủ sở hữu ....................................................................36
VIII.6.2 Trường hợp 2: Vay ngân hàng (hoặc tổ chức khác): 70%, vốn chủ sở hữu: 30%..37
VIII.7. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ................................................................................. 40

Dự án: Sửa chữa cải tạo Nhà xưởng 86 Lũy Bán Bích

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư
 Chủ đầu tư
: Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định
 Giấy ĐKKD số
: 0300744507 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày
09/9/2010
 Đại diện pháp luật
: Lê Đông Triều
Chức vụ: Tổng Giám đốc
 Địa chỉ trụ sở
: 10-12-14-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình,
Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án
 Tên dự án
: Dự án sửa chữa cải tạo Nhà xưởng 86 Lũy Bán Bích
 Địa điểm xây dựng : 86 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hoà, Q.Tân Phú, Tp.HCM
 Hình thức đầu tư
: Sửa chữa – Cải tạo
 Hình thức quản lý
: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự
án do chủ đầu tư thành lập.
 Diện tích đất
: 4,596m2
 Diện tích sàn sử dụng : 3,793m2
 Mục tiêu đầu tư
: Đầu tư sửa chữa, cải tạo lại mặt bằng nhà xưởng 86 Lũy Bán
Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh chính
cho công ty, góp phần nâng cao vị trí công ty trên thị trường ngành may mặc và thời
trang.
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án
 Văn bản pháp lý
 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ
bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;
 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
 Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Luật Nhà ở 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

5

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Văn hóa doanh nghiệp Nhật

Người Nhật rất lịch sự và rất coi trọng lễ nghi trong khi giao tiếp. Khi chưa biết rõ nhau, họ thường gọi nhau bằng họ, tên thật chỉ được dùng khi đã có một mối quan hệ thân thiết. Các mối quan hệ trên dưới (senpai và kouhai) bên ngoài xã hội cũng được phân biệt rất rõ ràng. Trong trường học, những học sinh lớp dưới thường phải vâng lời những học sinh lớp trên, thậm chí đôi khi còn bị bắt nạt nữa. Còn ở công ty, cấp dưới tuyệt đối phải vâng lệnh cấp trên. Cấp......


Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 5 (phần 1) - Nguyễn Hải Ngân Hà

Chương 5: Phân tích phương án theo tỉ số lợi ích chi phí & các phương pháp khác (phần 1). Nội dung chính trong phần này gồm có: Tỉ số lợi ích chi phí (B/C), so sánh các PA theo tỉ số B/C, so sánh 3 PP phân tích PA. Mời các bạn tham khảo.


DANH MỤC CÁC DỤNG CỤ PCCC THƯỜNG DÙNG VÀ CÁCH SD

Tham khảo tài liệu 'danh mục các dụng cụ pccc thường dùng và cách sd', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Space project management - Risk management

The multi-annual programming documents, as defined by the different regulations, are a part of the strategic framework vis-à-vis a partner country/region. Furthermore, the standard Framework for Country Strategy Papers, which applies to EDF, ALA and MEDA programming documents will also be applied progressively to all other countries receiving financial assistance from the EC. Therefore, both programming and implementation are (or will be) managed on the basis of a single, logically coherent document _ the Country Strategy Paper (CSP). A CSP should be drafted on the basis of discussions with the partner country. The process of CSP preparation should promote clear ‘local’ ownership of the strategy so as to facilitate successful...


8 nguyên tắc của cố Thủ tướng Anh Churchill

Chiến tranh, cũng giống như các khủng hoảng trong tổ chức, là thách thức với bất kỳ nhà lãnh đạo nào vì chúng luôn tiềm ẩn những điều không đoán trước được. Bạn có thể khó tiến hành một chiến lược đúng như kế hoạch. Các nhà lãnh đạo ngày nay có thể áp dụng 8 nguyên tắc mà cố Thủ tướng Anh Churchill đã áp dụng trong chiến tranh.


Thuyết minh Dự án Trang trại chăn nuôi ba ba thương phẩm

"Thuyết minh Dự án Trang trại chăn nuôi ba ba thương phẩm" có kết cấu nội dung gồm 11 chương. Chương 1: Giới thiệu chủ đầu tư và dự án. Chương 2: Nghiên cứu thị trường. Chương 3: Phân tích môi trường đầu tư. Chương 4: Sự cần thiết phải đầu tư. Chương 5: Giải pháp thực hiện dự án. Chương 6: Giải pháp thiết kế mặt bằng. Chương 7: Đánh giá tác động của môi trường. Chương 8: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 9: Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án. Chương 10: Hiệu quả kinh tế - tài chính. Chương 11: Kết luận và kiến nghị.


Lập và thẩm định dự án - phần2 Nguyễn Quốc Ân

Nhận dạng rủi ro: Liệt kê các trường hợp có thể xảy ra trong tất cả các lĩnh vực để xác định danh sách tất cả các rủi ro mà dự án phải chịu (môi trường, thị trường, công nghệ, tài chính, nhân sự...).Hay nói theo cách khác, rủi ro là khẳ năng có sai lệch giữa sự kiện thực tế ...


Bài giảng Quản lý dự án: Chương 3 - TS. Phùng Tấn Việt

Nội dung trình bày trong chương 3 Xây dựng kế hoạch thực hiện, lập kế hoạch, dự đoán và phân bổ nguồn lực nằm trong bài giảng Quản lý dự án trình bày về lập kế hoạch dự án, quá trình hoạch định chi tiết.


Lecture Project management: The managerial process (5/e): Chapter 10 - Erik W. Larson, Clifford F. Gray

Chapter 10 - Leadership: Being an effective project manager. This chapter is based on the premise that one of the keys to being an effective project manager is building cooperative relationships among different groups of people to complete projects. Project success does not just depend on the performance of the project team.


MẪU QUI ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MÁY FAX

1. Quản lý Máy Fax: - Máy Fax thuộc Bộ phận nào thì bộ phận đó có trách nhiệm quản lý về cách sử dụng. - Bộ phận quản lý có trách nhiệm lập sổ theo dõi máy Fax có các nội dung sau: a> Theo dõi về Fax gửi đi nước ngoài; b> Theo dõi về xuất xứ máy, giá, ngày mua, ngày sửa chữa, nội dung sửa chữa, đơn vị sửa chữa v.v. Các trường hợp sữa chữa máy thì ghi đầy đủ các nội dung sửa chữa vào sổ theo các nội dung trên. - Mọi cuộn giấy Fax sau khi sử dụng hết ghi ngày,......


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Chiến lược cấp kinh doanh
  • 03/11/2009
  • 75.510
  • 832

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu