Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết Minh Dự án đầu tư cải tạo Nhà xưởng 86 Lũy Bán Bích

"Thuyết Minh Dự án đầu tư cải tạo Nhà xưởng 86 Lũy Bán Bích" có kết cấu nội dung gồm 8 chương. Chương 1: Tổng quan chung về dự án. Chương 2: Nghiên cứu thị trường. Chương 3: Sự cần thiết phải đầu tư. Chương 4: Địa điểm xây dựng. Chương 5: Quy mô và phương án kỹ thuật. Chương 6: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 7: Nguồn vốn đầu tư dự án. Chương 8: Hiệu quả kinh tế - tài chính.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬA CHỮA CẢI TẠO

NHÀ XƯỞNG 86 LŨY BÁN BÍCH

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH MTV DỆT MAY GIA ĐỊNH
ĐỊA ĐIỂM
: SỐ 86 LŨY BÁN BÍCH, Q.TÂN PHÚ, TP.HCM

Tp.Hồ Chí Minh – Tháng 8 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬA CHỮA CẢI TẠO

NHÀ XƯỞNG 86 LŨY BÁN BÍCH

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH MTV DỆT MAY
GIA ĐỊNH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

LÊ ĐÔNG TRIỀU

NGUYỄN VĂN MAI

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 8 năm 2012

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN .................................................................... 5
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư ........................................................................................................ 5
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ................................................................................................... 5
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án ............................................................................................. 5
CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG............................................................................ 8
II.1. Tình hình phát triển kinh tế Việt Nam ................................................................................. 8
II.2. Ngành dệt may Việt Nam .................................................................................................... 8
II.3. Thị trường quần Jean Việt Nam ......................................................................................... 10
II.4. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty Dệt may Gia Định ......................................... 13
II.4.1. Tình hình sản xuất kinh doanh ...................................................................................13
II.4.2. Phân tích SWOT ........................................................................................................13
CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ ..................................................................... 14
CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG .................................................................................. 15
IV.1. Vị trí xây dựng .................................................................................................................. 15
IV.2. Điều kiện tự nhiên ............................................................................................................ 15
IV.2.1. Địa hình ....................................................................................................................15
IV.2.2. Khí hậu .....................................................................................................................15
IV.3. Hiện trạng các công trình kỹ thuật hạ tầng ....................................................................... 16
IV.3.1. Nền sân bãi xưởng ....................................................................................................16
IV.3.2. Hiện trạng giao thông ...............................................................................................16
IV.3.3. Hiện trạng cấp điện ...................................................................................................16
IV.3.4. Hiện trạng cấp nước..................................................................................................16
IV.3.5. Hệ thống thoát nước .................................................................................................16
IV.3.6. Thông tin liên lạc ......................................................................................................16
IV.4. Kết luận............................................................................................................................. 16
CHƯƠNG V: QUY MÔ VÀ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT ....................................................... 17
V.1. Hình thức đầu tư ................................................................................................................ 17
V.2. Quy mô đầu tư ................................................................................................................... 17
V.3. Đặc điểm công trình hiện tại .............................................................................................. 17
V.4. Thiết kế chống sét .............................................................................................................. 19
V.5. Thiết kế PCCC ................................................................................................................... 19
V.6. Phương án kỹ thuật ............................................................................................................ 19
V.6.1. Dây chuyền sản xuất sản phẩm FOB .........................................................................19
V.6.2. Dây chuyền sản xuất sản phẩm CMPT ......................................................................20
CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ....................................................................... 21
VI.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư................................................................................................ 21
VI.2. Nội dung tổng mức đầu tư ................................................................................................ 22
VI.2.1. Nội dung ...................................................................................................................22
VI.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư ..........................................................................................23
CHƯƠNG VII: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN .......................................................... 24
VII.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tư .................................................................... 24

VII.2. Tiến độ sử dụng vốn ........................................................................................................ 25
VII.3. Kế hoạch sử dụng vốn ..................................................................................................... 26
VII.3.1. Trường hợp 1: 100% vốn chủ sở hữu .....................................................................26
VII.3.2. Trường hợp 2: Vay ngân hàng 70%, chủ sở hữu: 30% ...........................................26
CHƯƠNG VIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH ............................................................. 30
VIII.1. Các thông số kinh tế và cơ sở tính toán ......................................................................... 30
VIII.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh ....................................................................................... 30
VIII.2.1. Kế hoạch hoạt động và năng suất sản xuất các chuyền máy .................................30
VIII.2.2. Kế hoạch sản xuất đối với các loại đơn hàng ........................................................30
VIII.3. Tính toán chi phí của dự án............................................................................................ 31
VIII.3.1. Chi phí khấu hao ....................................................................................................31
VIII.3.2. Chi phí nhân công ..................................................................................................32
VIII.3.3. Chi phí hoạt động ...................................................................................................33
VIII.4. Doanh thu từ dự án......................................................................................................... 34
VIII.5. Vốn lưu động ................................................................................................................. 34
VIII.6. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án ........................................................................................ 35
VIII.6.1. Trường hợp 1: 100% vốn chủ sở hữu ....................................................................36
VIII.6.2 Trường hợp 2: Vay ngân hàng (hoặc tổ chức khác): 70%, vốn chủ sở hữu: 30%..37
VIII.7. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ................................................................................. 40

Dự án: Sửa chữa cải tạo Nhà xưởng 86 Lũy Bán Bích

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư
 Chủ đầu tư
: Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định
 Giấy ĐKKD số
: 0300744507 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày
09/9/2010
 Đại diện pháp luật
: Lê Đông Triều
Chức vụ: Tổng Giám đốc
 Địa chỉ trụ sở
: 10-12-14-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình,
Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án
 Tên dự án
: Dự án sửa chữa cải tạo Nhà xưởng 86 Lũy Bán Bích
 Địa điểm xây dựng : 86 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hoà, Q.Tân Phú, Tp.HCM
 Hình thức đầu tư
: Sửa chữa – Cải tạo
 Hình thức quản lý
: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự
án do chủ đầu tư thành lập.
 Diện tích đất
: 4,596m2
 Diện tích sàn sử dụng : 3,793m2
 Mục tiêu đầu tư
: Đầu tư sửa chữa, cải tạo lại mặt bằng nhà xưởng 86 Lũy Bán
Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh chính
cho công ty, góp phần nâng cao vị trí công ty trên thị trường ngành may mặc và thời
trang.
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án
 Văn bản pháp lý
 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ
bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;
 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
 Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Luật Nhà ở 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

5

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Bài giảng Tổng quan về quản lý chất lượng

Bài giảng Tổng quan về quản lý chất lượng nội dung trình bày về mô hình quản lý chất lượng theo ISO trong đó giới thiệu về ISO 9000; tám nguyên tắc quản lý chất lượng theo ISO và bốn yêu cầu của ISO 9000. Nội dung còn lại trình bày với học viên về quản lý chất lượng theo EU.


Qui mô và thời điểm đầu tư- Sự phụ thuộc lẫn nhau của các dự án

Tại sao qui mô là vấn đề quan trọng? Qui mô quá nhỏ hoặc quá lớn có thể làm hỏng một dự án tốt


Bài toán kinh doanh - Tìm lối thoát để tồn tại

Công ty chúng tôi vừa mới khánh thành và đưa vào hoạt động 1 khách sạn 4 sao. Khách sạn chúng tôi nằm trên 1 bãi biển rất đẹp và nổi tiếng trong nước. Tuy nhiên thời gian gần đây, do tình hình kinh tế khó khăn lượng khách du lịch sụt giảm nên công suất phòng cả năm của khách sạn đạt không đến 13%. Điều đó khiến công ty tôi gặp rất nhiều khó khăn do chi phí vận hành khách sạn cao mà thu về thì quá ít....


Cách khảo sát thị trường có hiệu quả

Thực hiện khảo sát là phương pháp quen thuộc để nghiên cứu thị trường. Các kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để doanh nghiệp xây dựng chiến lược và chiến thuật tiếp thị. Dưới đây là những bí quyết để thực hiện có hiệu quả các cuộc khảo sát thị trường.


Bài giảng Phân tích và lập dự án đầu tư: Chương 8 - ThS.Trần Thùy Linh

Kết cấu chương 8 Nội dung dự án đầu tư thuộc bài giảng Phân tích và lập dự án đầu tư nhằm trình bày về căn cứ, cơ sở xác định sự cần thiết phải đầu tư, các căn cứ pháp lý, điều kiện tự nhiên, tài nguyên, điều kiện kinh tế xã hội… , phân tích đánh giá, dự báo thị trường, khả năng thâm nhập thị trường, nhu cầu về sản phẩm.


Chuyên đề 2: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng 2

Theo học thuyết Mác –Lê nin , bất kỳ một loại hàng hoá nào đều có một giá trị. Giá trị hàng hoá là lượng lao động xã hội trung bình cần thiết để tạo ra sản phẩm hàng hoá đó. Giá trị hàng hóa được cấu thành từ hai bộ phận: phần chi phí sản xuất để tạo ra sản phẩm hàng hoá( gồm giá trị lao động vật hoá như nguyên liệu, khấu hao thiết bị.. và phần giá trị lao động như lương công nhân, cán bộ…) và phần giá trị thặng dư do...


Ebook Bài giảng thẩm định dự án đầu tư: Phần 1

(NB) Phần 1 cuốn sách "Bài giảng thẩm định dự án đầu tư" do TS. Phạm Xuân Quang biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung: Chương 1 - Cơ sở phương pháp lý luận, chương 2 - Thiết lập dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Quản lý dự án: Chương 9 - Trương Mỹ Dung

Bài giảng "Quản lý dự án - Chương 9: Quản lý mua sắm trang thiết bị trong dự án" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể mắm được tầm quan trọng của việc quản lý trang thiết bị trong dự án và việc gia tăng sử dụng linh kiện cho những dự án công nghệ thông tin;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 1 - TS. Cao Hào Thi

Bài 1 giới thiệu thẩm định dự án. Bài này cung cấp những kiến thức như: Vai trò của thẩm định dự án đầu tư, các bước trong thẩm định dự án, ý nghĩa và định nghĩa dự án, các lĩnh vực phân tích của nghiên cứu tiền khả thi và khả thi. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề thi Thẩm định dự án số 1

Đề thi Thẩm định dự án số 1 gồm 5 câu bài tập tự luận tính toán, mời các bạn cùng tham khảo đề thi để ôn tập, thử sức mình cũng như kiểm tra kiến thức thẩm định dự án khi giải đề thi này.


Tài liệu mới download

Đại cương về bào chế
 • 12/10/2015
 • 71.305
 • 188

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

PROJECT PLAN
 • 01/03/2009
 • 51.842
 • 596
25 BÍ QUYẾT QUẢN LÝ DỰ ÁN
 • 03/08/2009
 • 29.991
 • 813
Quản lý dự án lớn và nhỏ
 • 21/03/2009
 • 31.533
 • 602

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu