Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thông tin tóm tắt về công ty đại chúng Bà Nà Hills

Tài liệu gồm các nội dung: Tình hình và đặc điểm của công ty đại chúng, quản trị công ty, hoạt động kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận, định hướng phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ
CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ
(Giấy chứng nhận ĐKDN số số 0400585547 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.
Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 14 tháng 09 năm 2007, thay đổi lần thứ 18 ngày
08 tháng 06 năm 2015)
Địa chỉ: Thôn An Sơn, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: (84-511) 3791 290

Fax: (84-511) 3791 290

Website: www.banahills.com.vn

Phụ trách công bố thông tin:
Họ tên: Đỗ Thị Tuyết Hạnh – Giám đốc
Số điện thoại: 0511 379 1290

Số fax: 0511 379 1290

MỤC LỤC
I.

TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG ...................... 3
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ........................................................... 3
2. Cơ cấu tổ chức Công ty ....................................................................................... 11
3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty................................................................... 13
4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ
đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông....................................... 17
5. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của Công ty đại chúng, những
Công ty mà Công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi
phối, những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty
đại chúng. ................................................................................................................... 19
6. Hoạt động kinh doanh ......................................................................................... 19
7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất ........... 26
8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành .............. 26
9. Chính sách đối với người lao động..................................................................... 28
10. Chính sách cổ tức................................................................................................. 29
11. Tình hình tài chính............................................................................................... 30
12. Tài sản .................................................................................................................. 34
13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo ...................................................... 35
14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty đại chúng (thông
tin về trái phiếu chuyển đổi, cam kết bảo lãnh, cam kết vay, cho vay…) ............. 37
15. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh ................................... 37
16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty ......................... 38

II. QUẢN TRỊ CÔNG TY ......................................................................................39
1. Cơ cấu thành phần, hoạt động và sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị................ 39
2. Ban kiểm soát....................................................................................................... 45
3. Giám đốc và các cán bộ quản lý. ........................................................................ 49
4. Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty............................................................... 54
III. PHỤ LỤC ............................................................................................................55

Page | 1

BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1:

Quá trình thay đổi vốn điều lệ của Công ty .......................................... 10

Bảng 2:

Danh sách cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần Công ty trở lên ......................... 17

Bảng 3:

Danh sách cổ đông sáng lập ............................................................................ 18

Bảng 4:

Cơ cấu sở hữu và số lượng cổ đông của Công ty ......................................... 19

Bảng 5:

Sản lượng sản phẩm/dịch vụ cung cấp qua các năm .................................... 23

Bảng 6:

Tỷ lệ doanh thu của từng sản phẩm/dịch vụ trên doanh thu thuần ............. 24

Bảng 7:

Cơ cấu lợi nhuận gộp ....................................................................................... 24

Bảng 8:

Cơ cấu chi phí ................................................................................................... 25

Bảng 9:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ........................................... 26

Bảng 10: Cơ cấu lao động tại thời điểm 30/09/2015 ..................................................... 28
Bảng 11: Lương và thu nhập bình quân của người lao động ....................................... 30
Bảng 12: Thuế và các khoản phải nộp tại thời điểm 31/12/2013, 31/12/2014 và
30/09/2015............................................................................................................................ 31
Bảng 13: Số dư các quỹ tại thời điểm 31/12/2013, 31/12/2014 và 30/09/2015 ......... 31
Bảng 14: Hàng tồn kho tại 31/12/2013, 31/12/2014 và 30/09/2015............................ 32
Bảng 15: Các khoản phải thu và phải trả tại thời điểm 31/12/2013, 31/12/2014 và
30/09/2015............................................................................................................................ 32
Bảng 16: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu ......................................................................... 33
Bảng 17: Giá trị tài sản cố định tại 31/12/2014.............................................................. 34
Bảng 18: Giá trị tài sản cố định tại 30/09/2015.............................................................. 34
Bảng 19: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.................................................. 35
Bảng 20: Kết quả thực hiện 9 tháng năm 2015 so với Kế hoạch năm 2015 ............... 36

Page | 2

BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN

TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

I.

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.
1.1.

Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà được thành lập vào ngày 14/9/2007
với ngành nghề kinh doanh chủ yếu như sau: Kinh doanh vận chuyển khách bằng
hệ thống cáp treo và máng trượt. Kinh doanh vận chuyển hàng. Cho thuê quảng cáo
trên pano, trụ tháp và cabin cáp treo thuộc Công ty quản lý. Kinh doanh các loại
hình vui chơi giải trí và chuyển giao công nghệ các loại hình vui chơi giải trí. Kinh
doanh bất động sản và cho thuê nhà làm văn phòng. Kinh doanh nhà hàng ăn uống,
kinh doanh sách báo và ấn phẩm định kỳ….
Trong quá trình kinh doanh Công ty đã 18 lần thay đổi Giấy Chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp (ĐKDN) cụ thể như sau:
- Ngày 22/04/2008 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 1
- Ngày 02/01/2009 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 2
- Ngày 16/03/2009 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 3
- Ngày 19/05/2009 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 4
- Ngày 19/06/2009 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 5
- Ngày 15/07/2010 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 6
- Ngày 15/03/2011 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 7
- Ngày 20/06/2011 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 8
- Ngày 27/04/2012 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 9
- Ngày 21/05/2012 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 10
- Ngày 22/05/2012 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 11
- Ngày 09/08/2012 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 12
- Ngày 24/09/2012 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 13
- Ngày 11/04/2013 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 14
- Ngày 16/04/2013 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 15
- Ngày 26/03/2014 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 16
- Ngày 25/06/2014 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 17
- Ngày 08/06/2015 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 18
Sau 18 lần thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN đến nay Công ty đã mở rộng quy
mô và đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh chủ yếu tập trung vào kinh doanh vận
Page | 3

BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN

chuyển khách bằng hệ thống cáp treo và máng trượt; kinh doanh nhà hàng khách
sạn, Kinh doanh các loại hình vui chơi giải trí và chuyển giao công nghệ các loại
hình vui chơi giải trí; kinh doanh rượu, bia, thuốc lá; đại lý du lịch...
Ngày 29/3/2009 Công ty khánh thành và đưa vào sử dụng hệ thống cáp treo Bà
Nà - Suối Mơ, gồm hai tuyến cáp treo: tuyế n cáp treo thứ nhấ t từ Suố i Mơ đến đỉnh
núi Bà Nà (đồ i Vo ̣ng Nguyê ̣t) với chiều dài 5.042,62 m, tuyế n cáp treo thứ hai từ
đồ i Vo ̣ng Nguyê ̣t lên đỉnh núi Chúa dài 542 m. Hệ thống Cáp treo Bà Nà - Suối Mơ
được xây dựng và lắp đặt đúng theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Cáp treo Châu Âu với
Công nghệ của Cộng hòa Áo. Tuyến cáp treo số 1 có 22 trụ và 94 cabin, công suất
phục vụ 1.500 khách/giờ, thời gian đi từ ga đi đến ga đến (hoặc ngược lại) là 15,05
phút với vận tốc 6 m/giây. Theo xác nhận của Hiệp hội cáp treo thế giới, và hiê ̣p hô ̣i
kỷ lu ̣c Guiness thế giới, tuyến cáp treo này đã lập hai kỷ lục Guinness thế giới. Đó
là tuyến cáp treo một dây dài nhất thế giới và có độ cao chênh lệch giữa ga đi và ga
đến lớn nhất thế giới (1.291,81m); là cáp treo có kinh phí xây dựng lớn nhất hiện
nay ở Việt Nam. Cáp treo Bà Nà không chỉ phục vụ vận chuyển hành khách lên
xuống tham quan “Tiên cảnh của miền Trung” mà còn là một sản phẩm du lịch rất
hấp dẫn.
Để khách được tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình di chuyển đến khu du lịch
Bà Nà, Công ty đã đầu tư và xây dựng tuyến đường từ ngã ba Suối Mơ - Đường 602
đến nhà Ga đi của hệ thống cáp treo với tổng chiều dài 3,5km theo hình thức đầu tư
BT. Hiện tại, con đường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Tháng 8/2009 đưa khu nghỉ mát Bà Nà ByNight, Khu khách sa ̣n Lê ̣ Nim đi vào
hoạt động chính thức để phục vụ cho du khách tham quan và lưu trú Khu du lịch Bà
Nà – Suối Mơ .Tại đây khách sẽ được hướng dẫn tham quan: Chùa Linh Ứng, Vườn
Tĩnh Tâm, Khu chuồng ngựa và nhà Pháp cổ …
Bên cạnh các công trình du lịch tại đỉnh Bà Nà hiện có, Công ty đã hoàn thành
và đưa vào sử dụng khu khách sạn tiêu chuẩn quốc tế Morin Hotel vào tháng
10/2009 với 59 phòng và các trang thiết bị hiện đại.
Vào tháng 10/2009 Công ty đã chủ động nâng cấp và đưa vào hoạt động hệ
thống các nhà hàng như Lệ Nim với sức chứa 200 khách, nhà hàng Morin có sức
chứa 400 khách, bar mùa đông có sức chứa khoảng 60 người. Các dịch vụ ăn uống
được cung cấp tại Nhà hàng của Khu du lịch đã được chứng nhận đảm bảo an toàn
vệ sinh thực phẩm theo quy định.
Vào tháng 6/2011 Công ty khai trương và đưa vào hoạt động khách sạn Vọng
nguyệt với 21 phòng tiêu chuẩn cao cấp.
Page | 4

Tài liệu cùng danh mục Kế hoạch kinh doanh

Bài giảng Marketing nông nghiệp: Chương 2 - GV. Đặng Văn Tiến

Chương 2 "Thị trường nông sản và định hướng hoạt động Marketing trong kinh doanh nông nghiệp" thuộc bài giảng Marketing nông nghiệp cung cấp cho các bạn những kiến thức về thị trường nông sản, chức năng của thị trường, hệ thống thông tin, cung cầu nông sản, môi trường kinh doanh,...


Thử tìm một cơ hội phát triển

Thử tìm một cơ hội phát triển Liệu nguy cơ có trở thành thời cơ để phát triển vươn lên... và làm cách nào để biến nguy cơ thành thời cơ? DNSGCT xin giới thiệu loạt bài viết Kinh nghiệm quanh ta của hai tác giả Phan Chánh Dưỡng và Trần Sĩ Chương đề cập đến vấn đề này. Nguy cơ là một từ chỉ trạng thái nguy ngập có thể đưa đến diệt vong hay chấm dứt một trạng thái đã ổn định, để chuyển qua một trạng thái mới, một tiến trình mới của một sự vật. Đối với...


Những cạm bẫy luôn chờ doanh nhân mới

Hy vọng thường tới sau mỗi dịp năm mới. Một số người sẽ cảm thấy yêu quý hơn những công việc tẻ nhạt hàng ngày. Nhiều chủ nhà dọn dẹp nhà kho ẩm mốc, còn một số cô gái có can đảm cắt đứt quan hệ với chàng người yêu bê tha hoặc bất tài. Nhưng một số người lại từ bỏ công việc làm thuê để lập doanh nghiệp cho bản thân.


THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN BÁN LẺ CUNG, CẦU & CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Doanh số bán lẻ đã có thêm một năm tăng trưởng liên tiếp đạt khoảng 18% cho thấy nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ trong nước vẫn giữ ở mức cao. Giá thuê mặt bằng trong khu vực trung tâm vẫn giữ mức ổn định. Nhiều cửa hàng trên phố được nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Rất nhiều các thương hiệu tầm trung và cao cấp đã xuất hiện tại Việt Nam trong năm ngoái như: Naf Naf, Morgan de Toi, Mexx, Aldo, Hard Rock Café, Debenhams. Nhiều TTTM bên ngoài khu...


Rạn nứt tình bạn vì hợp tác kinh doanh

Tiền và tình bạn Rõ ràng những người bạn thường hợp tác làm ăn với nhau vì mục đích duy nhất là cùng nhau kiếm tiền nhưng khi tiền nong không rõ ràng thì tình bạn cũng có thể rạn nứt, dù là bạn thân đến đâu. Bảo Khanh, 20 tuổi, chủ một shop online buồn bã chia sẻ, khi vừa bước ra kinh doanh lại gặp ngay vấn đề với cô bạn thân: “Theo thống nhất ban đầu thì nhỏ bạn thân sẽ bỏ vốn còn mình sẽ bỏ công ra lo phần quảng bá shop và kéo khách...


Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm - 2

hiểm” được sử dụng thay thế cho “bồi thường bảo hiểm” trong bảo hiểm thiệt hại. Tuy nhiên trong các nghiệp vụ bảo hiểm con người, các chi phí y tế phát sinh cũng nằm trong phạm vi được bảo hiểm, cho nên thực tế bảo hiểm con người vẫn dựa vào các chi phí thực tế phát sinh để xác định số tiền chi trả và nguyên tắc bồi thường cũng được áp dụng kết hợp trong loại bảo hiểm này. Khác với các bảo hiểm tài sản, trong bảo hiểm con người mỗi một đối tượng bảo hiểm có thể...


Triết lý và chiến lược kinh doanh từ góc nhìn của doanh nghiệp Nhật Bản

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như tìm ra chiến lược, những kế hoạch để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh có thể áp dụng tại các doanh nghiệp Việt Nam. Sáng 17/12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nhìn từ góc độ triết lý và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp Nhật Bản” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Trung tâm hợp tác phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC) phối hợp tổ chức....


Áp dụng bóng đá vào kinh doanh và marketing như thế nào?

Tất cả chúng ta đều nhận thấy điều đó trong kinh doanh, giống như một đội bóng, những cầu thủ yếu kém về chuyên môn có thể tạo ra điểm yếu để đối thủ khai thác. Cho dù có rất nhiều mối liên hệ giữa bóng đá và kinh doanh, bài báo này khai thác vấn đề đưa bóng đi – và ví dụ liên quan đến việc, một cầu thủ mạnh mẽ thái quá gây hại cho một đội bóng. .Trước khi xem xét mối liên hệ của nó trong kinh doanh nói chung và marketing nói riêng, chúng ta...


CaseStudy20

This case examines how Scitex, a small Israeli hi-tech company, penetrated the Japanese market during the 1980s and 1990s. The case highlights not only the political and economic obstacles faced by Scitex, but also outlines the structure and unique business culture of the Japanese market, which foreign concerns, both big and small, often fail to fully factor into their marketing strategies. The case highlights what firms must do to adapt to overseas markets. It is of particular importance as it shows that, despite formidable obstacles, a small, foreign company can break into the Japanese market, which is notoriously difficult to penetrate. It...


Bí quyết giữ phong độ làm việc cho CEO

Bí quyết giữ phong độ làm việc cho CEO Các lãnh đạo doanh nghiệp tiếng tăm có những bí quyết rất bất ngờ để giữ phong độ làm việc hiệu quả và ổn định. Arianna Huffington Ngủ đủ giấc Arianna Huffington là chủ tịch HĐQT và tổng biên tập của Huffington Post Media Group. Trang tin Huffington Post của bà thu hút hơn 250 triệu lượt xem mỗi tháng. Những doanh nhân tiếng tăm và bận rộn như bà thường ngủ rất ít, nhưng với Adrianna, ngủ đủ giấc là bí quyết giúp bà khỏe mạnh và tỉnh táo để làm việc...


Tài liệu mới download

Tài liệu học autocad plant 3d
 • 02/07/2013
 • 86.649
 • 559

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

boards that deliver phần 2
 • 05/11/2011
 • 87.142
 • 482

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu