Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thông tin tóm tắt về công ty đại chúng Bà Nà Hills

Tài liệu gồm các nội dung: Tình hình và đặc điểm của công ty đại chúng, quản trị công ty, hoạt động kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận, định hướng phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ
CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ
(Giấy chứng nhận ĐKDN số số 0400585547 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.
Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 14 tháng 09 năm 2007, thay đổi lần thứ 18 ngày
08 tháng 06 năm 2015)
Địa chỉ: Thôn An Sơn, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: (84-511) 3791 290

Fax: (84-511) 3791 290

Website: www.banahills.com.vn

Phụ trách công bố thông tin:
Họ tên: Đỗ Thị Tuyết Hạnh – Giám đốc
Số điện thoại: 0511 379 1290

Số fax: 0511 379 1290

MỤC LỤC
I.

TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG ...................... 3
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ........................................................... 3
2. Cơ cấu tổ chức Công ty ....................................................................................... 11
3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty................................................................... 13
4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ
đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông....................................... 17
5. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của Công ty đại chúng, những
Công ty mà Công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi
phối, những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty
đại chúng. ................................................................................................................... 19
6. Hoạt động kinh doanh ......................................................................................... 19
7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất ........... 26
8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành .............. 26
9. Chính sách đối với người lao động..................................................................... 28
10. Chính sách cổ tức................................................................................................. 29
11. Tình hình tài chính............................................................................................... 30
12. Tài sản .................................................................................................................. 34
13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo ...................................................... 35
14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty đại chúng (thông
tin về trái phiếu chuyển đổi, cam kết bảo lãnh, cam kết vay, cho vay…) ............. 37
15. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh ................................... 37
16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty ......................... 38

II. QUẢN TRỊ CÔNG TY ......................................................................................39
1. Cơ cấu thành phần, hoạt động và sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị................ 39
2. Ban kiểm soát....................................................................................................... 45
3. Giám đốc và các cán bộ quản lý. ........................................................................ 49
4. Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty............................................................... 54
III. PHỤ LỤC ............................................................................................................55

Page | 1

BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1:

Quá trình thay đổi vốn điều lệ của Công ty .......................................... 10

Bảng 2:

Danh sách cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần Công ty trở lên ......................... 17

Bảng 3:

Danh sách cổ đông sáng lập ............................................................................ 18

Bảng 4:

Cơ cấu sở hữu và số lượng cổ đông của Công ty ......................................... 19

Bảng 5:

Sản lượng sản phẩm/dịch vụ cung cấp qua các năm .................................... 23

Bảng 6:

Tỷ lệ doanh thu của từng sản phẩm/dịch vụ trên doanh thu thuần ............. 24

Bảng 7:

Cơ cấu lợi nhuận gộp ....................................................................................... 24

Bảng 8:

Cơ cấu chi phí ................................................................................................... 25

Bảng 9:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ........................................... 26

Bảng 10: Cơ cấu lao động tại thời điểm 30/09/2015 ..................................................... 28
Bảng 11: Lương và thu nhập bình quân của người lao động ....................................... 30
Bảng 12: Thuế và các khoản phải nộp tại thời điểm 31/12/2013, 31/12/2014 và
30/09/2015............................................................................................................................ 31
Bảng 13: Số dư các quỹ tại thời điểm 31/12/2013, 31/12/2014 và 30/09/2015 ......... 31
Bảng 14: Hàng tồn kho tại 31/12/2013, 31/12/2014 và 30/09/2015............................ 32
Bảng 15: Các khoản phải thu và phải trả tại thời điểm 31/12/2013, 31/12/2014 và
30/09/2015............................................................................................................................ 32
Bảng 16: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu ......................................................................... 33
Bảng 17: Giá trị tài sản cố định tại 31/12/2014.............................................................. 34
Bảng 18: Giá trị tài sản cố định tại 30/09/2015.............................................................. 34
Bảng 19: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.................................................. 35
Bảng 20: Kết quả thực hiện 9 tháng năm 2015 so với Kế hoạch năm 2015 ............... 36

Page | 2

BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN

TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

I.

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.
1.1.

Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà được thành lập vào ngày 14/9/2007
với ngành nghề kinh doanh chủ yếu như sau: Kinh doanh vận chuyển khách bằng
hệ thống cáp treo và máng trượt. Kinh doanh vận chuyển hàng. Cho thuê quảng cáo
trên pano, trụ tháp và cabin cáp treo thuộc Công ty quản lý. Kinh doanh các loại
hình vui chơi giải trí và chuyển giao công nghệ các loại hình vui chơi giải trí. Kinh
doanh bất động sản và cho thuê nhà làm văn phòng. Kinh doanh nhà hàng ăn uống,
kinh doanh sách báo và ấn phẩm định kỳ….
Trong quá trình kinh doanh Công ty đã 18 lần thay đổi Giấy Chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp (ĐKDN) cụ thể như sau:
- Ngày 22/04/2008 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 1
- Ngày 02/01/2009 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 2
- Ngày 16/03/2009 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 3
- Ngày 19/05/2009 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 4
- Ngày 19/06/2009 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 5
- Ngày 15/07/2010 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 6
- Ngày 15/03/2011 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 7
- Ngày 20/06/2011 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 8
- Ngày 27/04/2012 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 9
- Ngày 21/05/2012 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 10
- Ngày 22/05/2012 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 11
- Ngày 09/08/2012 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 12
- Ngày 24/09/2012 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 13
- Ngày 11/04/2013 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 14
- Ngày 16/04/2013 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 15
- Ngày 26/03/2014 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 16
- Ngày 25/06/2014 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 17
- Ngày 08/06/2015 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 18
Sau 18 lần thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN đến nay Công ty đã mở rộng quy
mô và đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh chủ yếu tập trung vào kinh doanh vận
Page | 3

BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN

chuyển khách bằng hệ thống cáp treo và máng trượt; kinh doanh nhà hàng khách
sạn, Kinh doanh các loại hình vui chơi giải trí và chuyển giao công nghệ các loại
hình vui chơi giải trí; kinh doanh rượu, bia, thuốc lá; đại lý du lịch...
Ngày 29/3/2009 Công ty khánh thành và đưa vào sử dụng hệ thống cáp treo Bà
Nà - Suối Mơ, gồm hai tuyến cáp treo: tuyế n cáp treo thứ nhấ t từ Suố i Mơ đến đỉnh
núi Bà Nà (đồ i Vo ̣ng Nguyê ̣t) với chiều dài 5.042,62 m, tuyế n cáp treo thứ hai từ
đồ i Vo ̣ng Nguyê ̣t lên đỉnh núi Chúa dài 542 m. Hệ thống Cáp treo Bà Nà - Suối Mơ
được xây dựng và lắp đặt đúng theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Cáp treo Châu Âu với
Công nghệ của Cộng hòa Áo. Tuyến cáp treo số 1 có 22 trụ và 94 cabin, công suất
phục vụ 1.500 khách/giờ, thời gian đi từ ga đi đến ga đến (hoặc ngược lại) là 15,05
phút với vận tốc 6 m/giây. Theo xác nhận của Hiệp hội cáp treo thế giới, và hiê ̣p hô ̣i
kỷ lu ̣c Guiness thế giới, tuyến cáp treo này đã lập hai kỷ lục Guinness thế giới. Đó
là tuyến cáp treo một dây dài nhất thế giới và có độ cao chênh lệch giữa ga đi và ga
đến lớn nhất thế giới (1.291,81m); là cáp treo có kinh phí xây dựng lớn nhất hiện
nay ở Việt Nam. Cáp treo Bà Nà không chỉ phục vụ vận chuyển hành khách lên
xuống tham quan “Tiên cảnh của miền Trung” mà còn là một sản phẩm du lịch rất
hấp dẫn.
Để khách được tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình di chuyển đến khu du lịch
Bà Nà, Công ty đã đầu tư và xây dựng tuyến đường từ ngã ba Suối Mơ - Đường 602
đến nhà Ga đi của hệ thống cáp treo với tổng chiều dài 3,5km theo hình thức đầu tư
BT. Hiện tại, con đường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Tháng 8/2009 đưa khu nghỉ mát Bà Nà ByNight, Khu khách sa ̣n Lê ̣ Nim đi vào
hoạt động chính thức để phục vụ cho du khách tham quan và lưu trú Khu du lịch Bà
Nà – Suối Mơ .Tại đây khách sẽ được hướng dẫn tham quan: Chùa Linh Ứng, Vườn
Tĩnh Tâm, Khu chuồng ngựa và nhà Pháp cổ …
Bên cạnh các công trình du lịch tại đỉnh Bà Nà hiện có, Công ty đã hoàn thành
và đưa vào sử dụng khu khách sạn tiêu chuẩn quốc tế Morin Hotel vào tháng
10/2009 với 59 phòng và các trang thiết bị hiện đại.
Vào tháng 10/2009 Công ty đã chủ động nâng cấp và đưa vào hoạt động hệ
thống các nhà hàng như Lệ Nim với sức chứa 200 khách, nhà hàng Morin có sức
chứa 400 khách, bar mùa đông có sức chứa khoảng 60 người. Các dịch vụ ăn uống
được cung cấp tại Nhà hàng của Khu du lịch đã được chứng nhận đảm bảo an toàn
vệ sinh thực phẩm theo quy định.
Vào tháng 6/2011 Công ty khai trương và đưa vào hoạt động khách sạn Vọng
nguyệt với 21 phòng tiêu chuẩn cao cấp.
Page | 4

Tài liệu cùng danh mục Kế hoạch kinh doanh

Kinh doanh Nếu... Vì... Mặc dù

Nhà quản trị giỏi là nhà quản trị biết chèo lái doanh nghiệp của mình để ngày càng làm ăn thinh vượng và phát triển, nhà quản trị tài ba là nhà quản trị biết tính tầm chiến lược cho doanh nghiệp của mình thì phải trả lời cho được phụ đề của liên từ “Nếu” "Vì" "Mặc dù


Báo cáo thường niên Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Dệt may năm 2014

Báo cáo thường niên "Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Dệt may" năm 2014 giới thiệu đến các bạn quá trình hình thành và phát triển, ngành nghề kinh doanh, thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý,... của Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Dệt may. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.


Lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong kinh doanh

“Game theory is hot,” The Wall Stress Journal nhận định vào năm 1994, khi giải Nobel kinh tế được tặng cho 3 học giả hàng đầu thuộc lĩnh vực này. Vào thời điểm đó, ứng dụng của lý thuyết trò chơi trong thực tế ở Mỹ đạt tới quy mô lớn chưa từng thấy. Hàng tỷ dollars giá trị bán công nghệ truyền sóng (spectrum lisences) của chính phủ Mỹ được thực hiện, nhờ vào những phương thức đấu thầu, được thiết kế bởi các lý thuyết gia về trò chơi. Ngay lập tức, mọi phương tiện thông tin đại chúng ở Mỹ và Châu Âu...


Chiến lược giá và cách định giá cho sản phẩm

Xây dựng và quản lý chiến lược giá đúng đắn là điều kiện quan trọng đảm bảo doanh nghiệp có thể xâm nhập và chiếm lĩnh được thị trường và hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao. Tuy nhiên giá cả chịu sự tác động của nhiều yếu tố. Sự hình thành và vận động của nó rất phức tạp. Việc quản trị chiến lược giá hợp lý đòi hỏi phải giải quyết nhiều vấn đề tổng hợp và đồng bộ....


Chương 9: Kế hoạch hành động và giữ kế hoạch đi đúng hướng

● Nguyên tắc: Mục tiêu chung quyết định mục tiêu bộ phận. - Dựa vào mục tiêu chiến lược của tổ chức xây dựng mục tiêu của cấp phòng ban. - Xây dựng mục tiêu cuả các nhóm các cá nhân. ● Yêu cầu: - Mục tiêu phải cụ thể vừa sức. - Hỗ trợ và phù hợp với chiến lược của tổ chức. - Góp phần tạo nên một kế hoạch hoàn chỉnh để đạt được các mục tiêu chiến lược của tổ chức....


Từ ý tưởng đến kịch bản kinh doanh

Tài liệu Từ ý tưởng đến kịch bản kinh doanh nhằm hệ thống các vấn đề mà bạn sẽ gặp phải khi viết một kịch bản để biến ý tưởng thành hiện thực. Với mục đích là giúp bạn có ý tưởng kinh doanh, nhưng thiếu những kiến thức khác nên chưa thể thể hiện ý tưởng kinh doanh của mình một cách đầy đủ và có hệ thống. Chúc bạn thành công.


Chiến lược và Chính sách kinh doanh - Xây dựng chiến lược để lựa chọn

Chú ý ma trân các chương trước, nhà quản trị xác định tính chất chủ quan của mình, các phán đoán trực giác phải tốt. Mỗi yếu tố bên trong, ngoài đều được xem xét một cách lợi hại, nếu nó tạo ra điểm mạnh, yếu, cơ hội, đe doạ thì đưa vào ma trân hai lần.


Luận về chiến lược trong thời khủng hoảng

Trong thời kỳ khủng hoảng, doanh nghiệp nào cũng dễ mắc “bệnh”, đặc biệt là bệnh thiếu hợp đồng, bệnh làm ăn không hiệu quả. Nếu may mắn có hợp đồng, phải lo giảm giá vì môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn. Một hệ lụy nhức nhối của việc kinh doanh không hiệu quả là giảm nhân sự, những kế hoạch phát triển phải dừng lại, giảm phúc lợi cho nhân viên và xã hội, vốn là những điểm cốt lõi của chuỗi giá trị cho chiến lược phát triển mạnh và bền vững của doanh nghiệp....


7 công việc kinh doanh hiệu quả tại gia

Nếu bạn muốn làm việc cho mình hay muốn dành nhiều thời gian hơn dành cho gia đình, hãy bắt đầu một công việc kinh doanh ở nhà. Đây có thể là một giải pháp hoàn hảo. Từ việc bán những mặt hàng thủ công trên blog trực tuyến, ở đây có nhiều lựa chọn khi bắt đầu công việc kinh doanh của chính bạn mà không tốn hàng hàng đống tiền hay không gian. Hãy xem xét một vài công việc kinh doanh tại nhà bạn có thể có và làm khi không có thời gian. Làm đồ thủ...


Nhiều chưa chắc là tốt

Những chuyên viên bán hàng thường duy trì quan niệm nếu khách hàng được tạo cho nhiều sự lựa chọn, họ sẽ có nhiều khả năng chọn được chính xác loại hàng hóa mà họ cần. Chẳng hạn với vấn đề bán quần jeans, họ giả định rằng nếu đưa ra giới thiệu 50 mẫu quần chứ không phải chỉ 2 mẫu thì sẽ nhiều khả năng người tiêu dùng sẽ chọn được một đôi quần mà họ thích


Tài liệu mới download

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6958:2001
 • 01/08/2016
 • 73.054
 • 1.001

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quản lý dự án
 • 23/01/2010
 • 23.448
 • 472

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu