Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thiên đường du ký

Có chúng sinh nào không muốn lên Thiên đường sau khi chết? Hãy đọc cuốn sách này để biết thiên đường có những gì? và liệu sau khi chết mình có được đến nơi đây không?Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Luật về hôn nhân và gia đình

vấn đề bảo vệ quyền của phụ nữ trong việc ly hôn


Quyết định số: 25/2015/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam

Quyết định số: 25/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh về ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số 1436/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN TRỒNG CÂY LÂM NGHIỆP PHÂN TÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


Quyết định số 551/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN


Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN, CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT


Nghị quyết số 45/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Hòa Bình

Nghị quyết số 45/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hòa Bình.


Quyết định số: 17/2015/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước

Quyết định số: 17/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Thông tư số: 13/2015/TT-BTP Bộ Tư pháp

Thông tư số: 13/2015/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính; căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; căn cứ Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;...


Quyết định số: 06/2015/QĐ-UBND tỉnh Thái Bình

Quyết định số: 06/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình; căn cứ Luật Tổ chức hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P35

Gale Encyclopedia of American Law Volume 9 P35 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Tài liệu mới download

Machine Learning cơ bản
 • 18/04/2017
 • 33.668
 • 421
Vi điều khiển PIC18F4550
 • 12/11/2011
 • 59.290
 • 403

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg
 • 23/08/2018
 • 59.219
 • 593
Thông tư số 22/2015/TT-BTNMT
 • 29/07/2015
 • 97.461
 • 449
Thông tư số 23/2017/TT-BTTTT
 • 22/12/2017
 • 69.690
 • 848
Thông tư số: 17/2014/TT-BVHTTDL
 • 21/10/2015
 • 43.122
 • 650
Quyết định số 592/QĐ-UBDT
 • 26/12/2017
 • 81.825
 • 657

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu