Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thẩm định quy trình định lượng cetirizine trong viên nén bằng phương pháp HPLC đầu dò UV-Vis tại một số nhà thuốc trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Bài viết Thẩm định quy trình định lượng cetirizine trong viên nén bằng phương pháp HPLC đầu dò UV-Vis tại một số nhà thuốc trên địa bàn thành phố Cần Thơ trình bày quy trình định tính, định lượng cetirizine nhanh chóng, hiệu quả bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) với đầu dò UV-Vis được khảo sát,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ

Tập 52, Phần A (2017): 12-16

DOI:10.22144/ctu.jvn.2017.104

THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG CETIRIZINE TRONG VIÊN NÉN
BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC ĐẦU DÒ UV-VIS TẠI MỘT SỐ NHÀ THUỐC
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Đỗ Phước Quí và Huỳnh Anh Duy
Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ
Thông tin chung:
Ngày nhận bài: 25/04/2017
Ngày nhận bài sửa: 03/08/2017
Ngày duyệt đăng: 30/10/2017

Title:
Quantification and
determination of cetirizine in
tablets by HPLC method with
UV-Vis detector
Từ khóa:
Cetirizine, đầu dò UV-Vis,
HPLC, viên nén
Keywords:
Cetirizine, HPLC method,
tablets, UV-Vis detector

ABSTRACT
A rapid and effective HPLC method with UV-Vis detector is described
for the assay of cetirizine in tablet formulation. The determination was
performed with a Gemini-NX C18 column (15 cm x 4,6 mm, 5 m) and
UV detection at 230 nm. The elution was achieved isocratically with a
mobile phase of KH2PO4 (pH 7) - acetonitrile (58:42, v/v). The method
was validated for specificity, linearity, accuracy, precision, limit of
detection and limit of quantitation. The validated method was
successfully used for quantitative analysis of three commercial tablets.
TÓM TẮT
Một quy trình định tính, định lượng cetirizine nhanh chóng, hiệu quả
bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) với đầu dò UVVis được khảo sát. Quy trình sử dụng cột Gemini-NX C18 (15 cm x 4,6
mm, 5 m) bước sóng phát hiện là 230 nm, hệ pha động là dung dịch
đệm KH2PO4 (pH 7) - acetonitril (58:42, v/v), kiểu rửa giải đẳng môi.
Kết quả thẩm định cho thấy quy trình có độ đặc hiệu cao, đạt độ tuyến
tính, đạt độ lặp lại với RSD = 0,49%, đạt độ đúng với tỷ lệ hồi phục
100,42%, giới hạn phát hiện là 0,67 ppm và giới hạn định lượng là 2,03
ppm. Nghiên cứu đã sử dụng quy trình trên để kiểm nghiệm 3 loại thuốc
viên nén cetirizine đang lưu hành trên thị trường thành phố Cần Thơ và
kết quả cho thấy cả 3 mẫu thuốc đều đạt hàm lượng cetirizine theo quy
định của Dược điển Việt Nam IV.

Trích dẫn: Đỗ Phước Quí và Huỳnh Anh Duy, 2017. Thẩm định quy trình định lượng cetirizine trong viên
nén bằng phương pháp HPLC đầu dò UV-Vis tại một số nhà thuốc trên địa bàn thành phố Cần
Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 52a: 12-16.
quy trình định lượng phù hợp và sử dụng quy trình
để định lượng một số mẫu viên nén chứa cetirizine
đang được lưu hành trên địa bàn thành phố Cần
Thơ.

1 TỔNG QUAN
Cetirizine thuộc nhóm thuốc kháng histamin H1
được sử dụng rộng rãi, chỉ định trong các trường
hợp dị ứng, hỗ trợ trong điều trị cấp cứu sốc phản
vệ... (Bộ Y tế, 2007). Nhận thấy rằng, việc kiểm
nghiệm chất lượng của dược phẩm nhằm đảm bảo
hiệu quả điều trị và an toàn cho người sử dụng là
một vấn đề đáng quan tâm. Với mong muốn góp
phần tìm kiếm quy trình kiểm nghiệm dược phẩm,
nghiên cứu này nhằm khảo sát cũng như thẩm định

Cetirizine tồn tại dưới dạng muối dihydroclorid
với công thức phân tử là C21H27Cl3N2O3
(M=461,8), dạng bột kết tinh màu trắng hoặc gần
trắng, dễ tan trong nước, không tan trong acetone
và dichloromethane (Bộ Y tế, 2009).

12

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ

Tập 52, Phần A (2017): 12-16
O
O

Cl
N
N

OH
.2HCl

Hình 1: Công thức cấu tạo của cetirizine dihydroclorid
Khảo sát quy trình định lượng cetirizine
2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
Quy trình định tính, định lượng cetirizine được
khảo sát tại phòng thí nghiệm Sắc ký Quang phổ,
2.1 Đối tượng nghiên cứu
Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần
Ba loại thuốc viên nén khác nhau chứa
Thơ, có tham khảo các quy trình theo một số tài
cetirizine đang được lưu hành trên thị trường được
liệu và điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của
mua ngẫu nhiên tại các nhà thuốc trên địa bàn
phòng thí nghiệm (Jilenska et al., 2000; Nguyễn
thành phố Cần Thơ. Thông tin mẫu được trình bày
Thị Hạnh, 2007; Bộ y tế, 2009; The British
trong Bảng 1.
Pharmacopoeia Commission, 2015); từ đó, đưa ra
quy trình định tính, định lượng phù hợp cho
Bảng 1: Thông tin về 03 mẫu thuốc viên nén
cetirizine. Mẫu chuẩn và mẫu thử được tiêm riêng
cetirizine 10 mg trên thị trường
biệt vào hệ thống HPLC, ghi lại sắc ký đồ, thời
Hàm lượng

gian lưu tR và diện tích peak.
STT
Số lô
cetirizine ghi
hiệu
trên nhãn
Theo các tài liệu tham khảo, tất cả các quy trình
Mẫu 1
I
00115
10 mg
định lượng cetirizine trong viên nén đều dùng cột
Mẫu 2
D
0030415
10 mg
sắc ký C18 với kích thước lớn là 25 cm x 4,6 mm,
Mẫu 3
S
061214
10 mg
5 m, hệ dung môi là dung dịch đệm KH2PO4 acetonitril dùng với các tỷ lệ (65:35), (85:15),
2.2 Hóa chất, dung môi và dụng cụ
(70:30) (Jilenska et al., 2000; Bộ Y tế, 2009; The
Hóa chất, dung môi
British Pharmacopoeia, 2015) hoặc dung dịch
H2SO4 0,5%- acetonitril (7:93) (Nguyễn Thị Hạnh,
Cetirizine dihydroclorid chuẩn được cung cấp
2007). Qua tìm hiểu cho thấy một số phương pháp
bởi Công ty Cổ phần XNK Y tế Domesco, số lô:
có thời gian phân tích thường khá dài và các quy
SLL/CTR/0814016,
hàm
lượng:
99,87%
trình trên sau khi thực hiện đều cho thấy không phù
C21H27Cl3N2O3 chế phẩm nguyên trạng.
hợp trên hệ thống máy HPLC tại phòng thí nghiệm.
Dung môi dùng cho nghiên cứu bao gồm:
Vì thế, dựa trên các tài liệu tham khảo, nghiên cứu
Acetonitril (Mecrk, Đức); methanol (Merck, Đức);
thăm dò được tiến hành nhằm tìm điều kiện sắc ký
nước cất 2 lần (Intertek, Việt Nam); KH2PO4 (Việt
mới phù hợp hơn bằng cách thay đổi cột sắc ký và
Nam).
hệ dung môi pha động. Từ đó, quy trình định tính,
định lượng cetirizine bằng HPLC đầu dò UV-Vis
Dụng cụ
được đề nghị như sau:
Cân điện tử Sartorius CP225D (độ chính xác
Điều kiện sắc ký
0,00001 g); Máy siêu âm Transsonic 570; Máy
HPLC Shimazu SCL đầu dò UV/Vis
Cột sắc ký: Cột Gemini-NX C18 (15 cm x 4,6
Spectrophotometer Jenway 6800.
mm, 5 m); Hệ pha động: Dung dịch đệm KH2PO4
2.3 Phương pháp nghiên cứu
(pH 7) - acetonitril (58:42); Kiểu rửa giải: Đẳng
môi (isocratic); Bước sóng phát hiện: 230 nm; Tốc
Khảo sát bước sóng hấp thu cực đại (max) của
độ dòng: 1,5 mL/phút; Thể tích tiêm mẫu: 20 L;
cetirizine
Nhiệt độ: 25 oC.
Tiến hành quét phổ hấp thu (spectrum scan)
Điều kiện chuẩn bị mẫu chuẩn
mẫu chuẩn cetirizine trên máy quang phổ UV-Vis.
Từ đó, ghi nhận max của cetirizine để sử dụng cho
Cân chính xác khoảng 50 mg chuẩn cetirizine
quy trình định lượng.
và cho vào bình định mức 50 mL, thêm khoảng 30
13

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ

Tập 52, Phần A (2017): 12-16

vào thời gian lưu (tR) của peak cetirizine trên sắc
ký đồ.

mL nước, siêu âm 5 phút, thêm nước vừa đủ đến
vạch. Hút chính xác 0,1 mL dung dịch này vào
bình định mức 10 mL, thêm acetonitril đến vạch.
Dung dịch được lọc qua màng lọc 0,45 m.

Bảng 2: Kết quả định tính cetirizine bằng
phương pháp HPLC/UV-Vis

Điều kiện chuẩn bị mẫu thử

tR của peak dung
môi (phút)
Chuẩn
3,83
I
3,25
D
3,83
S
3,47
Trung bình (TB)

Mẫu

Cân 20 viên nén, tính khối lượng trung bình,
nghiền thành bột mịn. Cân chính xác một lượng bột
thuốc tương ứng với khoảng 10 mg hoạt chất
cetirizine và cho vào bình định mức 25 mL, thêm
20 mL nước, siêu âm 5 phút, thêm nước vừa đủ
đến vạch, lắc đều rồi lọc qua giấy lọc. Hút chính
xác 0,25 mL dung dịch này cho vào bình định mức
10 mL, thêm acetonitril đến vạch. Dung dịch được
lọc qua màng lọc 0,45 m.

tR của peak
cetirizine (phút)
7,72
7,75
7,83
7,75
7,76  0,047

Kết quả được trình bày trong Bảng 2 cho thấy
mẫu chuẩn và thử có thời gian lưu giống nhau, giá
trị tR là 7,76  0,047 phút; thời gian được rút ngắn
rất nhiều so với quy trình định lượng mô tả trong
Dược điển Anh với thời gian đến 40 phút (The
British Pharmacopoeia Commission, 2015).
3.2.2 Thẩm định quy trình định lượng
cetirizine

Hàm lượng cetirizine được tính theo công thức sau:

Trong đó:
 ST (mAU*min) là diện tích peak cetirizine
trong dung dịch thử.

Kiểm tra tính tương thích hệ thống

 SC (mAU*min) là diện tích peak cetirizine
trong dung dịch chuẩn.

Tiến hành tiêm mẫu cetirizine chuẩn 6 lần vào
hệ thống với điều kiện sắc ký đã chọn và ghi nhận
sắc ký đồ. Kết quả Bảng 3 cho thấy thời gian lưu,
diện tích đỉnh đều có RSD < 2%; từ đó cho thấy
quy trình đạt tính tương thích hệ thống.

 mC (mg) là khối lượng mẫu chuẩn đã cân.
 C% là hàm lượng chuẩn tinh khiết.
 P (mg) là khối lượng trung bình của 1 viên.

Bảng 3: Kết quả khảo sát tính tương thích hệ
thống

 10 là lượng ghi nhãn của cetirizine trong
một viên.

Mẫu chuẩn

Thẩm định quy trình định lượng cetirizine

1
2
3
4
5
6
TB
SD
RSD (%)

Quy trình được đánh giá theo hướng dẫn của
các tài liệu tham khảo (Phạm Xuân Đà và ctv.,
2010), bằng việc khảo sát các chỉ tiêu sau đây: độ
đặc hiệu, độ tương thích hệ thống, tính tuyến tính,
độ lặp lại, độ đúng, giới hạn phát hiện (LOD), giới
hạn định lượng (LOQ) của phương pháp.
Sau đó, tiến hành kiểm nghiệm 03 mẫu viên
nén chứa cetirizine 10 mg đang lưu hành trên thị
trường.

tR
(phút)
7,39
7,30
7,21
7,21
7,19
7,42
7,29
0,09
1,37%

Diện tích peak
(mAU*min)
1.286.956
1.344.427
1.331.902
1.322.838
1.349.166
1.341.166
1.329.401,17
22.828,74
1,72%

Độ đặc hiệu

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Bảng 4: Kết quả khảo sát độ đặc hiệu

3.1 Bước sóng hấp thu cực đại của cetirizine

Mẫu

Phổ đồ UV-Vis cho thấy max của cetirizine là
230 nm. Từ đó, chọn bước sóng 230 nm là bước
sóng để khảo sát cetirizine bằng phương pháp
HPLC.

Chuẩn
Thử
Thử thêm chuẩn

3.2 Quy trình định tính, định lượng cetirizine

tR
(phút)
7,01
6,81
6,78

Diện tích peak
(mAU*min)
1.093.271
939.469
1.570.806

*Nhận xét: Kết quả thể hiện qua Bảng 4 cho thấy quy
trình có tính đặc hiệu cao

3.2.1 Định tính
Với điều kiện đã chọn, tiến hành định tính hoạt
chất cetirizine trong mẫu chuẩn và các mẫu thử dựa

Tiến hành tiêm mẫu chuẩn, mẫu thử và mẫu thử
thêm chuẩn vào hệ thống sắc ký. Kết quả cho thấy
mẫu trắng không có peak trùng với peak cetirizine
14

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ

Tập 52, Phần A (2017): 12-16

Bảng 5: Kết quả khảo sát độ tuyến tính

chuẩn. Mẫu chuẩn, mẫu thử và mẫu thử thêm
chuẩn có thời gian lưu giống nhau. Mẫu thử thêm
chuẩn do nồng độ tăng lên nên có diện tích peak
lớn hơn diện tích peak mẫu chuẩn. Kết quả được
thể hiện qua Bảng 4.

Mẫu
1
2
3
4
5
6
7

Khoảng tuyến tính
Chuẩn bị dãy chuẩn có nồng độ: 5 ppm, 10
ppm, 15 ppm, 20 ppm, 25 ppm và 30 ppm; tiến
hành phân tích với hệ thống HPLC.

Nồng độ mẫu
chuẩn (ppm)
0
5
10
15
20
25
30

Diện tích peak
(mAU*min)
0
620.671
1.093.271
1.619.064
2.259.817
2.859.286
3.377.559

* Nhận xét: Với R2 = 0,9987 nằm trong khoảng giới hạn
0,99  R2  1 cho thấy có sự tương quan tuyến tính giữa
nồng độ và diện tích peak trong khoảng nồng độ từ 5
ppm – 30 ppm

Phương trình hồi quy tuyến tính là: y =
112.688,95x – 381,68 (R2 = 0,9987). Kết quả được
thể hiện trong Bảng 5 và Hình 1.

Hình 2: Đồ thị đường chuẩn của cetirizine
Giới hạn phát hiện (LOD), giới hạn định lượng
(LOQ)
Giới hạn phát hiện của phương pháp là 0,67
ppm, giới hạn định lượng là 2,03 ppm.

Khảo sát độ lặp lại

Tiêm 6 mẫu thử được chuẩn bị theo quy trình
và tiêm vào hệ thống HPLC. Kết quả khảo sát độ
lặp lại được trình bày trong Bảng 6.
Bảng 6: Kết quả khảo sát độ lặp lại quy trình định lượng cetirizine

1
2
3
4
5

Khối lượng cân
mẫu thử (mg)
125,30
125,31
125,34
125,35
125,35

tR
(phút)
6,57
6,57
6,75
6,57
6,69

Diện tích peak
(mAU*min)
854.220
855.409
856.321
860.544
862.235

6

125,39

6,56

864.809

Mẫu

Kết quả
n=6
XTB = 858.923
RSD = 0,49%
P = 0,95  t = 2,57
e =  4.439,47
Khoảng tin cậy:
 = 858.923  4.439,47

* Nhận xét: quy trình đạt độ lặp lại, với RSD = 0,49% < 2%

là 80%, 100%, 120%, mỗi nồng độ được tiến hành
3 lần trong cùng điều kiện khảo sát. Kết quả được
thể hiện trong Bảng 7.

Quy trình nghiên cứu cho độ lặp lại cao hơn khi
so sánh với các phương pháp trước đây của
Jilenska et al. (2000) với RSD là 1,40% và Nguyễn
Thị Hạnh (2007) với RSD là 1,10% và 1,20%.
3.2.3 Khảo sát độ đúng
Xác định tỷ lệ hồi phục (%) khi tính toán lượng
chuẩn cần thêm vào mẫu thử với các tỷ lệ lần lượt
15

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ

Tập 52, Phần A (2017): 12-16

Bảng 7: Kết quả khảo sát độ đúng
Phép
thử
1
2
3
4
5
6
7
8
9

%
thêm
vào
80%
100%
120%

mchuẩn
mchuẩn
theo lý thuyết tìm thấy thực tế
(mg)
(mg)
1.775.450
18
17,95
1.785.221
18
17,75
1.778.629
18
17,89
1.979.369
20
20,04
2.013.144
20
19,79
1.991.889
20
19,80
2.160.177
22
22,16
2.190.043
22
21,62
2.149.673
22
22,33
Trung bình tỷ lệ hồi phục (%)

Diện tích peak
(mAU*min)

Tỷ lệ
hồi phục
(%)
100,27
101,43
100,63
99,82
101,05
101,01
99,29
101,76
98,54

Trung
bình
(%)

RSD
(%)

100,78

0,04

100,63

0,15

99,86

0,19

100,42

* Nhận xét: trong tất cả các lần thử RSD đều nhỏ hơn 2% và tỷ lệ hồi phục trung bình của phương pháp đạt 100,42%
nằm trong giới hạn cho phép 98% - 102% nên phương pháp đạt độ đúng. Kết quả này cũng khá phù hợp khi so sánh với
nghiên cứu của Nguyễn Thị Hạnh (2007) với tỷ lệ hồi phục là 99,6% và 99,8%

cetirizine được chuẩn bị theo quy trình vào hệ
thống HPLC đã chọn và ghi nhận các giá trị. Sử
dụng diện tích peak sắc ký của dung dịch cetirizine
Sau khi thẩm định quy trình, tiến hành định
chuẩn 10 ppm để tính toán với Speak chuẩn =
lượng cetirizine trong 03 mẫu thuốc viên nén trên
1.093.271 (mAU*min). Kết quả được trình bày
thị trường bằng cách tiêm 03 mẫu thử viên nén
trong Bảng 8.
Bảng 8: Kết quả định lượng 03 mẫu thuốc viên nén cetirizine trên thị trường
Kết quả định lượng 03 mẫu chế phẩm trên thị
trường

Mẫu
I
D
S

Phép thử

Lượng cân (mg)

1
2
1
2
1
2

164,96
164,97
185,08
185,06
144,20
144,01

Diện tích peak
(mAU*min)
1.121.781
1.122.582
1.048.621
1.016.204
1.197.360
1.083.073

Hàm lượng (%)
102,47
102,54
95,76
92,81
109,32
99,02

Trung bình (%)
102,51
94,29
104,17

* Nhận xét: Cả 03 chế phẩm (ký hiệu lần lượt là I, D, S) có hàm lượng cetirizine nằm trong khoảng giới hạn cho phép về
quy định hàm lượng cho thuốc viên nén là 90% - 110% theo quy định của Dược điển Việt Nam IV
British Pharmacopoeia Commission, 2015. The
British Pharmacopoeia IV-Monograph of
Cetirizine. The Stationery Office.
Phạm Xuân Đà, 2010. Thẩm định phương pháp phân
tích trong hóa học và vi sinh vật. Nhà xuất bản
Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội, 102 trang.
Hội đồng Dược điển, 2009. Dược điển Việt Nam IV.
Nhà xuất bản Y học. Hà Nội. Trang 75.
Nguyễn Thị Hạnh, 2007. Nghiên cứu định lượng
cetirizine trong chế phẩm rắn phân liều bằng sắc
ký lỏng hiệu năng cao. Khóa luận tốt nghiệp
Dược sĩ Đại học - Đại học Dược Hà Nội.
Jilenska, A., Stanisz, B., Zajac, M., Musial, W.,
Ostrowicz, A., 2000. Determination of Cetirizine
dichloride in tablets by HPLC method. Acta
Polaniae Pharmaceutica - Drug Research, 57 (3),
171-173.

4 KẾT LUẬN
Đã thẩm định quy trình định lượng cetirizine
bằng phương pháp HPLC với đầu dò UV-Vis. Quy
trình định lượng đạt tính tương thích hệ thống, độ
đặc hiệu, độ lặp lại, độ đúng, khảo sát được tính
tuyến tính, giới hạn phát hiện và giới hạn định
lượng của phương pháp. Điều này chứng tỏ đây là
quy trình phù hợp để định lượng cetirizine trong
các dược phẩm.
Trên cơ sở đó, quy trình trên được áp dụng để
định lượng cetirizine trong 03 mẫu thuốc viên nén
trên thị trường thành phố Cần Thơ và tất cả mẫu
dược phẩm đều đạt yêu cầu về hàm lượng theo quy
định của Dược điển Việt Nam IV.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Bộ Y tế, (2007). Dược Thư Quốc gia Việt Nam. Nhà
xuất bản Y học. Hà Nội. Trang 29.

16

Tài liệu cùng danh mục Y khoa - Dược

Điều trị bằng châm cứu bệnh chứng Tạng Tâm

Khi đọc tài liệu này sẽ giúp các bạn nếu được 7 hội chứng bệnh Tạng Tâm và nêu các phương pháp điều trị, nêu công thức huyệt và giải thích được các cấu tạo. Mời các bạn tham khảo!


Etoposid

Tên chung quốc tế: Etoposide. Mã ATC: L01C B01. Loại thuốc: Chống ung thư (dẫn chất podophylotoxin). Dạng thuốc và hàm lượng Nang mềm gelatin chứa 50 mg và 100 mg etoposid. Etoposid tiêm lọ 5 ml, 7,5 ml, 25 ml, 50 ml, dung dịch vàng nhạt có pH 3 4. Mỗi ml chứa 20 mg etoposid. Dược lý và cơ chế tác dụng Epotosid có tác dụng làm ngừng giai đoạn trung kỳ trên nguyên bào sợi của gà con, nhưng tác dụng chính của nó ở các tế bào động vật có vú là ở giai đoạn...


THAY KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN CÓ XI MĂNG

Tham khảo tài liệu 'thay khớp háng toàn phần có xi măng', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Kiến thức về bệnh viêm xoang

Nguyên nhân gây nên bệnh viêm xoang, ăn và kiêng thực phẩm gì khi bị viêm xoang, chữa viêm xoang từ các bài thuốc dân gian, mẹo hay chữa bệnh viêm xoang,... là những nội dung chính trong tài liệu "Kiến thức về bệnh viêm xoang". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt chi tiết.


Bài giảng Khám và theo dõi bệnh nhân chấn thương sọ não - GV.BS. Đàm xuân Tùng Bộ

Qua bài giảng Khám và theo dõi bệnh nhân chấn thương sọ não sinh viên có khả năng: trình bày cách khám bệnh nhân CTSN.; trình bày thang điểm tri giác; nêu được cách theo dõi bệnh nhân CTSN trong 24 giờ đầu & những ngày sau.


Bài giảng Thăm dò chức năng

Bài giảng "Thăm dò chức năng" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về thăm dò chức năng, hằng số sinh lý, một số vấn đề lưu ý trong thăm dò chức năng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Ứng dụng công nghệ UV, đặc điểm trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm và công nghệ dược phẩm

Tài liệu Ứng dụng công nghệ UV, đặc điểm trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm và công nghệ dược phẩm có nội dung trình bày một số vấn đề cơ bản như: Khử trùng bằng UV, nguyên tắc hoạt động, ưu điểm và nhược điểm của công nghệ khử trùng nước dùng trong công nghiệp bằng UV, các ứng dụng trong công nghệ thực phẩm. Tham khảo để nắm bắt thông tin hữu ích.


BIỂU HIỆN THẤP TIM

Mối liên hệ chặt chẽ giữa viêm họng và thấp tim đã được biết rõ từ năm 1930. Người ta thấy rằng: (1) Có bằng chứng của sự tăng rõ rệt kháng thể kháng streptolysin O ở trong huyết thanh bệnh nhân bị thấp tim. (2) Hiệu quả rõ rệt của kháng sinh trong phòng bệnh thấp tim là một trong những bằng chứng hỗ trợ cho cơ chế trên. Thấp tim không phải do trực tiếp liên cầu gây ra mà thông qua cơ chế miễn dịch. Thông thường, sau khoảng 3 tuần viêm đường hô hấp trên...


Lý thuyết y khoa: Tên thuốc MÉLADININE PROMEDICA

Méthoxsalène (hoặc 8-méthoxypsoralène) làm tăng sự nhạy cảm của da đối với tác động của tia cực tím của ánh nắng mặt trời hoặc nhân tạo. Phổ tác động của tia cực tím là từ 320 đến 380 nm, hiệu lực tối đa thu được với 365 nm. DƯỢC ĐỘNG HỌC Dạng viên : Dùng méthoxsalène đường uống sẽ gây cảm quang ở da tối đa trong thời gian giữa 2 đến 4 giờ và hết tác dụng sau 6 đến 8 giờ. 90% sản phẩm được...


Bài giảng Hệ tuần hoàn

Bài giảng "Hệ tuần hoàn" trình bày các nội dung: Chu chuyển tim, điện tâm đồ ECG, tuần hoàn trong mạch máu, tuần hoàn mao mạch, điều tiết tuần hoàn, cơ chế thần kinh, tuần hoàn một số khu vực đặc biệt, lưu lượng máu động mạch vành,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Kiềm soát vecto truyền bệnh
 • 07/09/2011
 • 91.630
 • 626
Chẩn đoán CT Cột sống
 • 01/10/2015
 • 15.704
 • 357
Bài giảng Bệnh lao màng phổi
 • 23/10/2015
 • 14.864
 • 191

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu