Tìm kiếm tài liệu miễn phí

TCVN 2683:2012

TCVN2683:2012 ban hành Đất xây dựng- lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu. TCVN2683:2012 được chuyển đổi từ TCVN 2683:1991 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuyển kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.



Đánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


TCVN 2683:2012 TCVN 2683:2012 TCVN 2683:2012, Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Việt Nam năm 2012, Đất xây dựng, Vận chuyển và bảo quản mẫu, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
4.6 5 51
  • 5 - Rất hữu ích 33

  • 4 - Tốt 18

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

!" #$
,

"-

% " &' ( ) *
. )/*

0

. 1 0

/ &'

+(

&23 23

!
$ % !
'%

-

&

(

*#+
)

"#

)
(

&

%.

,
/0+ 1 0

2

%45 65 7
34& &
$ B

.

%.
> +0

;

$ %&

?@ ) 8

A1 % !

&

S34

R *J OP% Q
;

!

: &

! !

C<

I

;

;
$ %

DE FFDE8?G7
J C<

@ &A#

; >B

+ - K L +# M& 7N
/ : C+

: &

? @ )2 &A#

/ > +0

% E,E FFD &A# 7 H
: &

5 6 7-8 ), 9 22

@

R *J L +# M&

!R

5

7N

K OP% Q
& &

: &

K &N

/<

G *J OP% Q

; ?+ S3

7 '

89: ;< = 0 % : >? ( @A =65( BC 3D :E BF

AG

>?

HDI> B5 JK ;2 =
: &
(

;

%1 % !

'

.U & !

/< &N

WX

@

R& & H

3T

S'%R /#+

& '

SH

R

&T M& >

&

V

S

%.

/0+ 1 0 & &

@

N W3

P

UP% Q

D C
W+

%: &

=L BF 7M D =DN@

: &

;

% & CY

7J Z[#

J C<

!

"# C# 9

S= +\ C+ S]

O
&? 7

?34& S'%
/!

# S+ 9

(

%:

W

Z

%: >I &' ]

( > N

%:

W

Z>I &'

+ ]

O
&? 7
L

7J = :P

S'% U+
:

QI = Z^

(

34&

] c( > N

S= +\ C+ S]

%: >I &' R

Z1 % 3_& /` 1 # 0

W3

=C W+%= C#

3a
%:

R W

&A# CQ

#%

& & H

5 W

34& >I &' R

b

& '

C ' >

R W

H

3 W+

&

& ' S

(

:

W# > `

( > N

N
%:

W
W+

> 0+ C

3

UP% Q

3

& d S'%

34&

c(

> +#
O

7 & &N

O

[< S34

1 % !

&A#

W

(

W#R &g S'%

& >I &'

( S3

.

> N

N 0

S3

%:

e

h CT

=

'

34& S'% 6 & & &N

] +f&

%:

8 +

+f& J ;

: 7M D 3D
O

(

% /h
WX

3T

i

g j S

C & Z <

+R h

R

+R I SJR Sk

3_&

> +#
>H&

WX

+

3_&

0
(

> 0+ C

34& /0+ K > N
'

0

A . I

& + 3_&
+

f
/J & &

3_&

3#

'

H

K

W+

+
g

=+

Tài liệu cùng danh mục Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

MẪU ISO9001-2000: PHIẾU GHI NHẬN Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÁNG

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: phiếu ghi nhận ý kiến của khách háng', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU ISO9001-2000: PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: phân công nhiệm vụ ban tổng giám đốc công ty', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN01-109:2012/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN01-109:2012/BNNPTNT áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc cho việc giám định nhóm ruồi đục quả thuộc giống Bactrocera là dịch hại kiểm dịch thực vật nhóm I của Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8197:2009 - ISO 17249:2004

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8197:2009 về Phương tiện bảo vệ cá nhân - Giày ủng an toàn có độ bền cắt với cưa xích quy định các yêu cầu cho giày ủng an toàn có độ bền cắt với cưa xích. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7761-1:2013 - ISO 10245-1:2008

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7761-1:2013 quy định các yêu cầu chung về thiết bị giới hạn và chỉ báo cho cần trục, áp dụng đối với tải trọng và chuyển động, hoạt động và môi trường. Các thiết bị này giới hạn hoạt động và/hoặc cung cấp cho người vận hành hoặc người khác các thông tin vận hành.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5080:2002

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5080:2002 quy định các nguyên tắc chung áp dụng khi lấy mẫu thuốc lá nguyên liệu để đánh giá: Giá trị trung bình của một hoặc nhiều các đặc tính của thuốc lá, hoặc tính không đồng nhất của một hoặc nhiều các đặc tính đó. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 38:2001

Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 38:2001 về hạt giống phi lao áp dụng cho mọi lô hạt giống Phi lao (Casuarina equisetifolia L.) dùng để gieo ươm tạo cây con trồng rừng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Danh mục các tiêu chuẩn xây dựng thông dụng phần 2

Tham khảo tài liệu 'danh mục các tiêu chuẩn xây dựng thông dụng phần 2', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9459:2012

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9459:2012 được áp dụng trước khi chuẩn bị mẫu chất thải để tiến hành các phép phân tích hữu cơ. Mẫu chất thải có các hợp chất ôxy hóa có thể phản ứng với một số thuốc thử trong phòng thí nghiệm (ví dụ: các dung môi hữu cơ).


quy trình quản lý văn bản của cà phê Trung Nguyên

Tập đoàn Trung Nguyên là nhà chế biến cà phê lớn nhất Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng liên tục, 37%/năm. Thương hiệu cà phê Trung Nguyên đã được biết đến ở khắp 64 tỉnh thành khắp cả nước....


Tài liệu mới download

VSTEP speaking part 2 sample answers
  • 28/03/2017
  • 89.372
  • 829

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu