Tìm kiếm tài liệu miễn phí

TCVN 2683:2012

TCVN2683:2012 ban hành Đất xây dựng- lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu. TCVN2683:2012 được chuyển đổi từ TCVN 2683:1991 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuyển kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.Đánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


TCVN 2683:2012 TCVN 2683:2012 TCVN 2683:2012, Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Việt Nam năm 2012, Đất xây dựng, Vận chuyển và bảo quản mẫu, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
4.6 5 51
  • 5 - Rất hữu ích 33

  • 4 - Tốt 18

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

!" #$
,

"-

% " &' ( ) *
. )/*

0

. 1 0

/ &'

+(

&23 23

!
$ % !
'%

-

&

(

*#+
)

"#

)
(

&

%.

,
/0+ 1 0

2

%45 65 7
34& &
$ B

.

%.
> +0

;

$ %&

?@ ) 8

A1 % !

&

S34

R *J OP% Q
;

!

: &

! !

C<

I

;

;
$ %

DE FFDE8?G7
J C<

@ &A#

; >B

+ - K L +# M& 7N
/ : C+

: &

? @ )2 &A#

/ > +0

% E,E FFD &A# 7 H
: &

5 6 7-8 ), 9 22

@

R *J L +# M&

!R

5

7N

K OP% Q
& &

: &

K &N

/<

G *J OP% Q

; ?+ S3

7 '

89: ;< = 0 % : >? ( @A =65( BC 3D :E BF

AG

>?

HDI> B5 JK ;2 =
: &
(

;

%1 % !

'

.U & !

/< &N

WX

@

R& & H

3T

S'%R /#+

& '

SH

R

&T M& >

&

V

S

%.

/0+ 1 0 & &

@

N W3

P

UP% Q

D C
W+

%: &

=L BF 7M D =DN@

: &

;

% & CY

7J Z[#

J C<

!

"# C# 9

S= +\ C+ S]

O
&? 7

?34& S'%
/!

# S+ 9

(

%:

W

Z

%: >I &' ]

( > N

%:

W

Z>I &'

+ ]

O
&? 7
L

7J = :P

S'% U+
:

QI = Z^

(

34&

] c( > N

S= +\ C+ S]

%: >I &' R

Z1 % 3_& /` 1 # 0

W3

=C W+%= C#

3a
%:

R W

&A# CQ

#%

& & H

5 W

34& >I &' R

b

& '

C ' >

R W

H

3 W+

&

& ' S

(

:

W# > `

( > N

N
%:

W
W+

> 0+ C

3

UP% Q

3

& d S'%

34&

c(

> +#
O

7 & &N

O

[< S34

1 % !

&A#

W

(

W#R &g S'%

& >I &'

( S3

.

> N

N 0

S3

%:

e

h CT

=

'

34& S'% 6 & & &N

] +f&

%:

8 +

+f& J ;

: 7M D 3D
O

(

% /h
WX

3T

i

g j S

C & Z <

+R h

R

+R I SJR Sk

3_&

> +#
>H&

WX

+

3_&

0
(

> 0+ C

34& /0+ K > N
'

0

A . I

& + 3_&
+

f
/J & &

3_&

3#

'

H

K

W+

+
g

=+

Tài liệu cùng danh mục Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5456:1991

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5456:1991 áp dụng cho các chất tẩy rửa, qui định phương pháp xác định chất hoạt động anion thủy phân được và không thủy phân được trong điều kiện axit. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


QCVN 43 : 2012/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 43 : 2012/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG TRẦM TÍCH National Technical Regulation on Sediment Quality Lời nói đầu QCVN 43:2012/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 10/2012/TT-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. ...


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10566-1:2014 - TCVN 22745-1:2010

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10566-1:2014 về Hệ thống tự động hóa công nghiệp và tích hợp - Từ điển kỹ thuật mở và ứng dụng cho dữ liệu cái - Phần 1: Tổng quan và nguyên tắc cơ bản giới thiệu bộ TCVN 10566. Mời các bạn tham khảo.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6447:1998

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6447:1998 qui định kết cấu, kích thước và các thử nghiệm đối với cáp điện vặn xoắn (sau đây gọi tắt là cáp) đặt ngoài trời, cách điện bằng polyethylen liên kết ngang (XLPE) điện áp làm việc đến 0,6/1 kV, có 2, 3 hoặc 4 lõi, có ruột dẫn điện bằng nhôm, mặt cắt danh định từ 16 đến 150 mm2.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6246:2003 - ISO 2045:1988

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6246:2003 quy định độ sâu tiếp giáp tối thiểu của khớp nối đơn dùng cho ống chịu áp lực bằng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) và poly (vinyl clorua) clo hóa (PVC – C) với các vòng đệm đàn hồi. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7147-2:2002 - ISO 7068-2:2000

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7147-2:2002 quy định phương pháp thử đối với sự thôi ra của chì và cadimi từ các dụng cụ bằng thủy tinh có lòng sâu nhằm mục đích sử dụng có tiếp xúc với thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8748:2011

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8748:2011. Tiêu chuẩn về Thịt và sản phẩm thịt - phương pháp xác định dư lượng tetracyclin bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10041-14:2015 - ISO 9073-14:2006 (xuất bản lần 1)

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10041-14:2015 về Vật liệu dệt - Phương pháp pháp thử cho vải không dệt - Phần 14: Độ thấm ngược của lớp phủ quy định phương pháp kiểm tra khả năng chống lại sự truyền ngược chất lỏng đã thấm qua lớp phủ tả (bỉm cho làn da. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5119:1990

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5119:1990 áp dụng cho các loại bao gói có dung tích từ 25 đến 3000 cm3 và cho vật liệu bao gói để đựng thực phẩm và quy định phương pháp lấy mẫu để xác định lượng vi sinh vật trên bề mặt bao gói tiếp xúc trực tiếp vớ thực phẩm. Mời các bạn tham khảo.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7996-2-12:2009 - IEC 60745-2-12:2008

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7996-2-12:2009 về Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung bê tông áp dụng cho máy đầm rung bê tông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu