Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu tập huấn theo dõi và giám sát dự án: Thúc đẩy mô hình cộng đồng quản lý tại Việt Nam - PCMM

Tài liệu tập huấn theo dõi và giám sát dự án: Thúc đẩy mô hình cộng đồng quản lý tại Việt Nam - PCMM trình bày các nội dung mục tiêu cơ bản như: Phân tích các nguyên nhân thành công và thất bại của một dự án; hiểu sâu sắc khái niệm theo dõi và giám sát dự án phát triển; thiết kế các biểu mẫu theo dõi giám sát cho dự án PCMM, đóng góp vào sự thành công của dự án,... Mời các bạn cùng theo dõiĐánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Cơ quan tài trợ : SDC
Dự án: Thúc đẩy mô hình cộng đồng quản lý
tại Việt Nam - PCMM

TÀI LIỆU TẬP HUẤN

THEO DÕI VÀ GIÁM SÁT DỰ ÁN

Biên soạn: Bùi Thị Kim
Giám đốc DWC

- 2008 -

MỤC TIÊU CỦA KHÓA TẬP HUẤN

 Phân tích các nguyên nhân thành công và thất bại của một dự án;
 Hiểu sâu sắc khái niệm theo dõi và giám sát dự án phát triển;
 Thiết kế các biểu mẫu theo dõi giám sát cho dự án PCMM, đóng
góp vào sự thành công của dự án

2

CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN


Sứ mệnh của dự án: rõ ràng, mục tiêu dự án được hiểu một
cách thấu đáo;Có sự cam kết của các bên liên quan;Vai trò các bên liên quan rõ ràng, có sự phối hợp chặt chẽ;Có sự tham gia của đối tượng hưởng lợi;Có sự ủng hộ của lãnh đạo cấp cao nhất;Các thành viên tham gia quản lý dự án có sự cam kết và
đòan kết, hỗ trợ lẫn nhau (đối tác, cán bộ dự án);Có đủ nguồn lực;Các kênh thông tin đầy đủ: nắm bắt kịp thời các thay đổi...Kế họach và thời gian biểu rõ ràng;Theo dõi giám sát thường xuyên và can thiệp kịp thời;Bổ sung thêm ý kiến của các bạn....

CÁC NGUYÊN NHÂN THẤT BẠI CỦA DỰ ÁN
 Không tôn trọng giá trị văn hóa xã hội của những bên tham gia
 Không có sự tham gia của các bên liên quan
 Mục tiêu không được xác định rõ ràng
 Mục tiêu xác định không phù hợp với thực tiễn
 Không chỉ rõ các phương thức để đạt từng mục tiêu
 Năng lực quản lý không phù hợp
 Không lường trước được rủi ro
 Thiếu thông tin đầy đủ, do đó công tác chỉ đạo kém hiệu quả
 Quá nhiều người quản lý và thiếu sự nhất quán
 Phân công nhiệm vụ không rõ ràng
 Bổ sung thêm ý kiến của các bạn . . .
3

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
DỰ ÁN LÀ GÌ?


Tập hợp các mục tiêu và mục đíchSự kết hợp của các họat động để đạt mục tiêu: Các nhiệm
vụ liên quan với nhau, ra khỏi phạm vi của một đơn vịThời gian bị giới hạnNguồn lực bị giới hạn: Nhân lực, vật tư, thiết bị, tài chính

Dự án là một quá trình tạo ra một kết quả cụ thể với những
nguồn lực có hạn và được tồn tại trong một thế giới luôn biến
động, không ổn định, đầy mâu thuẫn và phụ thuộc lẫn nhau.

QUẢN LÝ LÀ GÌ?
Là một quá trình ra quyết định để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực
nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Nguồn lực bao gồm: con người, vật tư, tài chính, thời gian

CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA QUẢN LÝ


Xác định các mục tiêu cụ thể, tập trung các họat động để đạt
các mục tiêu đó

4Học hỏi từ kinh nghiệm một cách thường xuyên và ra các
quyết định dựa vào các kết quả theo dõi giám sátMô tả công việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viênĐiều phối các họat động theo các mục tiêuBố trí các nguồn lực một cách hợp lýTrao quyền cho các bên liên quanThu thập thông tin phục vụ việc ra quyết địnhĐảm bảo có giao tiếp liên tục và có sự tham gia của các bên
liên quan

CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN
 Những người hoặc nhóm người có lợi ích trực tiếp hoặc gián
tiếp trong sự thành công hay thất bại của dự án.
 Những người có ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại
của dự án.

5

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Tiểu luận Triết học: Tư tưởng biện chứng trong triết học Trung Hoa cổ đại, ảnh hưởng của nó đến tư duy của người Việt Nam

Tiểu luận Triết học "Tư tưởng biện chứng trong triết học Trung Hoa cổ đại, ảnh hưởng của nó đến tư duy của người Việt Nam" trình bày về khái quát triết học và phép biện chứng, ảnh hưởng tư tưởng biện chứng trong triết học Trung Hoa cổ đại đến tư duy của người Việt Nam. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.


Khóa luận tốt nghiệp: Tác động của du lịch đến nghề dệt, may của người Thái ở bản Văn, Mai Châu, Hòa Bình - Đỗ Bình Thiêm

Chương 1 khái quát về người Thái ở bản Văn, chương 2 nghề dệt, may truyền thống của người Thái ở bản Văn, chương 3 vai trò của các sản phẩm dệt, may của người Thái ở bản Văn đối với du lịch là những nội dung chính của 3 chương trong bài khóa luận tốt nghiệp "Tác động của du lịch đến nghề dệt, may của người thái ở bản Văn, Mai Châu, Hòa Bình". Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiểu luận: Phân tích mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Tiểu luận với đề tài "Phân tích mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất" trình bày nội dung về: cơ sở lý luận cho việc phân tích mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lệ chủ nghĩa xã hội ở nước ta và những mâu thuẫn còn tồn tại.


Đề tài triết học " TIẾP CẬN TRIẾT HỌC TRONG NGHIÊN CỨU CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH "

Bài viết trình bày cách tiếp cận mới trong nghiên cứu cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh - cách tiếp cận triết học. Cụ thể, tác giả đã vận dụng phương pháp tiếp cận của triết học Mác - Lênin để nghiên cứu, làm rõ thêm cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như bối cảnh lịch sử của sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo tác giả, khi nghiên cứu vấn đề này, cần đặc biệt coi trọng sự nhận thức tự giác và chủ...


Báo cáo phương pháp giảng dạy

Tài liệu tham khảo về báo cáo phương pháp giảng dạy


Bài tiểu luận "Phát triển nền kinh tế thị thường định hướng xã hội chủ nghĩa"

Sau 1986 nước ta đã chuyển mô hình kinh tế từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là một quá trình thể hiện sự đổi mới về tư duy và ngày càng hoàn thiện cả về lí luận cũng như thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa ở nước ta.


Lý luận về hình thái kinh tế – xã hội

Xã hội không phải là tổng số những hiện tượng, sự kiện rời rạc những cá nhân riêng lẻ. Xã hội là một chỉnh thể toàn vẹn có cơ cấu phức tạp. Trong đó có những mặt cơ bản nhất là lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng. xuất và kiến trúc thượng tầng. Mỗi mặt có vai trò nhất định và tác động đến mặt khác tạo nên sự vận động của cơ thể xã hội. Chính tính toàn vẹn của nó được phản ánh bằng khái niệm hình thái kinh tế...


Tiểu luận PHÁP LUẬT VỚI ĐẠO ĐỨC

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự, là công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội do Nhà nước ban hành và bảo vệ, thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền và được thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế của Nhà nước. Mỗi hình thái kinh tế - xã hội đều có một kiểu Nhà nước và một kiểu pháp luật tương ứng. Lịch sử xã hội loài người đã trải qua 5 hình thái xã hội khác nhau,và có các kiểu pháp luật chủ nô, pháp luật phong kiến, pháp luật tư...


Luận văn " Toàn cầu hoá kinh tế "

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn " toàn cầu hoá kinh tế "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Tìm hiểu hoạt động du lịch cộng đồng tại làng gốm Chu Đậu - Hải Dương theo hướng phát triển bền vững 

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Tìm hiểu hoạt động du lịch cộng đồng tại làng gốm Chu Đậu - Hải Dương theo hướng phát triển bền vững nêu một số lý luận cơ bản về du lịch cộng đồng và du lịch bền vững, thực trạng hoạt động du lịch cộng đồng tại làng gốm Chu Đậu - Hải Dương, đề xuất các giải pháp nhằm phát triển bền vững hoạt động du lịch tại đây.


Tài liệu mới download

AutoCAD 2007 For Dummies
  • 20/07/2009
  • 56.787
  • 684

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu