Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu hướng dẫn ôn tập và kiểm tra môn luật kinh doanh bất động sản

Nội dung của tài liệu trình bày về các nội dung trọng tâm của môn học, các kiến thức hoặc kỹ năng cốt lõi, cách thức ôn tập, hệ thống hóa kiến thức và luyện tập kỹ năng, hướng dẫn làm bài kiểm tra, đề thi mẫu và đáp án.Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Tài liệu hướng dẫn ôn tập và kiểm tra môn luật kinh doanh bất động sản Tài liệu hướng dẫn ôn tập và kiểm tra môn luật kinh doanh bất động sản Tài liệu Hướng dẫn, Bất động sản, Kinh doanh bất động sản, Luật kinh doanh bất động sản, Thị trường bất động sản
4.9 5 88
 • 5 - Rất hữu ích 81

 • 4 - Tốt 7

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT
----------------------TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA
MÔN LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
------------------------Mục đích
Tài liệu này nhằm hỗ trợ cho học viên hình thức giáo dục từ xa nắm vững nội dung ôn
tập và làm bài kiểm tra hết môn hiệu quả.
Tài liệu này cần được sử dụng cùng với tài liệu học tập của môn học và bài giảng của
giảng viên ôn tập tập trung theo chương trình đào tạo.
Nội dung hướng dẫn
Nội dung tài liệu này bao gồm các nội dung sau:
Phần 1: Các nội dung trọng tâm của môn học. Bao gồm các nội dung trọng tâm của
môn học được xác định dựa trên mục tiêu học tập, nghĩa là các kiến thức hoặc kỹ năng cốt
lõi mà người học cần có được khi hoàn thành môn học.
Phần 2: Cách thức ôn tập. Mô tả cách thức để hệ thống hóa kiến thức và luyện tập kỹ
năng để đạt được những nội dung trọng tâm.
Phần 3: Hướng dẫn làm bài kiểm tra. Mô tả hình thức kiểm tra và đề thi, hướng dẫn
cách làm bài và trình bày bài làm và lưu ý về những sai sót thường gặp, hoặc những nỗ lực
có thể được đánh giá cao trong bài làm.
Phần 4: Đề thi mẫu và đáp án. Cung cấp một đề thi mẫu và đáp án, có tính chất minh
hoạ nhằm giúp học viên hình dung yêu cầu kiểm tra và cách thức làm bài thi.

Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật Kinh doanh BĐS | Trang 1

Phần I. NỘI DUNG TRỌNG TÂM
Chương I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ PHÁP LUẬT KINH
DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
1. Khái quát chung về thị trường bất động sản và Luật kinh doanh Bất động sản
2. Các hoạt động kinh doanh bất động sản cụ thể trong thị trường bất động sản
CHƯƠNG II: KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
1. Chủ thể tham gia và phạm vi tham gia vào thị trường kinh doanh bật động sản
2. Các hoạt động kinh doanh bất động sản cụ thể
a. Mua bán nhà, công trình xây dựng
b. Cho thuê nhà, công trình xây dựng
c. Cho thuê mua nhà, công trình xây dựng
d. Chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất
e. Kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai
f. Kinh doanh chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản
CHƯƠNG III: KINH DOANH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN
1. Phạm vi, chủ thể tham gia thị trường kinh doanh dịch vụ bất động sản
2. Dịch vụ môi giới bất động sản
3. Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản
4. Dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản
CHƯƠNG IV: CÁC QUYỀN GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT
1. Các điều kiện chung của quyền sử dụng đất được đưa vào kinh doanh bất động sản
2. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất
3. Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp
4. Cho thuê quyền sử dụng đất
5. Cho thuê lại quyền sử dụng đất
Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật Kinh doanh BĐS | Trang 2

6. Thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất
7. Góp vốn bằng quyền sử dụng đất
CHƯƠNG V: CÁC QUYỀN GIAO DỊCH CỦA CHỦ SỞ HỮU BẤT ĐỘNG SẢN
KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT ĐAI
1. Mua bán bất động sản
2. Cho thuê bất động sản
3. Thế chấp bất động sản
4. Bảo lãnh bằng bất động sản
CHƯƠNG VI: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI TRONG HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
1. Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bất động sản
2. Giải quyết các quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực kinh doanh
bất động sản

Phần 2: CÁCH THỨC ÔN TẬP
Chương I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ PHÁP LUẬT KINH
DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
1. Khái quát chung về thị trường bất động sản và Luật kinh doanh Bất động sản
1.1 Khái niệm động sản và Bất động sản
Sinh viên cần nắm được khái niệm động sản và bất động sản theo qui định tại điều 174
của Bộ luật dân sự 2005.
1.2 Căn cứ xác lập quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bất động sản
Sinh viên cần nắm được các căn cứ để xác lập quyền sở hữu bất động sản và các cứ
xác lập quyền sử dụng đất.
1.3 Điều kiện để đưa Bất động sản vào kinh doanh trong thị trường Bất động sản
Sinh viên cần nắm được các điều kiện của bất động sản nói chung và quyền sử dụng
đất nói riêng khi tham gia vào thị trường bất động sản

Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật Kinh doanh BĐS | Trang 3

1.4 Yêu cầu công khai thông tin về bất động sản tham gia vào thị trường bất động
sản
Luật kinh doanh bất động sản qui định các yêu cầu về thông tin cần công khai đối với
bất động sản tham gia vào thị trường.
2. Các hoạt động kinh doanh bất động sản cụ thể trong thị trường bất động sản
Kinh doanh bất động sản bao gồm hai hoạt động là kinh doanh bất động sản và kinh
doanh dịch vụ bất động sản.
Kinh doanh bất động sản bao gồm:
-

Hoạt động mua bán nhà, công trình xây dựng đã có sẵn

-

Hoạt động cho thuê nhà ở, công trình xây dựng

-

Hoạt động cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng

-

Hoạt động chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất

-

Hoạt động chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư

-

Hoạt động bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm:
-

Hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

-

Hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản

-

Hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

CHƯƠNG II: KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
1. CHỦ THỂ THAM GIA VÀ PHẠM VI THAM GIA VÀO THỊ TRƯỜNG KINH
DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
1.1 Chủ thể tham gia vào thị trường bất động sản
Cá nhân trong nước, tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Sinh viên cần nhận diện rõ từng chủ thể này.
1.2 Phạm vi tham gia hoạt động kinh doanh của từng chủ thể
Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật Kinh doanh BĐS | Trang 4

Mỗi chủ thể khác nhau có địa vị pháp lý khác nhau, được tham gia vào thị trường bất
động sản với phạm vi và mức độ khác nhau. Sinh viên cần nắm rõ các phạm vi kinh doanh
của từng chủ thể.
1.3 Tư cách chủ thể khi tham gia vào thị trường bất động sản
Sinh viên cần nắm các qui định về điều kiện của cá nhân, tổ chức khi tham gia vào thị
trường bất động sản (đặc biệt là điều kiện về tư cách pháp lý và vốn pháp định)
2. CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CỤ THỂ
2.1. Mua bán nhà, công trình xây dựng
- Sinh viên cần nắm được các nguyên tắc của hoạt động mua bán nhà, công trình xây
dựng.
- Nhà, công trình xây dựng là tài sản có giá trị lớn, có tuổi thọ lâu dài, có tầm quan
trọng đến tính mạng con người nên sinh viên cần nắm các qui định của pháp luật qui định về
trách nhiệm bảo hành, phạm vi bảo hành nhà, công trình xây dựng.
- Sinh viên cần nắm được các quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ mua bán
nhà, công trình xây dựng.

2.2. Cho thuê nhà, công trình xây dựng
- Sinh viên cần nắm được các nguyên tắc của hoạt động cho thuê nhà, công trình xây
dựng.
- Do hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng là hợp đồng có thời hạn dài, phổ biến
trong cuộc sống, do vậy sinh viên cần nắm được các qui định của pháp luật về quyền và
nghĩa vụ của các bên trong quan hệ cho thuê nhà, công trình xây dựng.
- Cũng do hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng thông thường là hợp đồng có thời
hạn dài nên các bên có nhiều khả năng vi phạm hợp đồng và dẫn đến hậu quả là quyền chấm
dứt hợp đồng của bên còn lại, do vậy sinh viên cần nắm được các vi phạm phổ biến có thể
phát sinh và các qui định của pháp luật về quyền chấm dứt hợp đồng của bên còn lại.
2.3. Cho thuê mua nhà, công trình xây dựng

Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật Kinh doanh BĐS | Trang 5

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Bất động sản

Tenants’ Rights Handbook

Upon your moving in and when you move out, ask to accompany your landlord while the apartment’s condition is inspected. When you move out, clean the whole apartment thoroughly, including the bathroom and kitchen walls, appliances (including the range, oven and refrigerator), fl oors and furniture. Give your landlord a forwarding address. Th e most common problem in recovering a security deposit is proving the condition upon moving out in comparison with moving in. You should take photos and have witnesses who are not tenants examine the apartment and sign statements about the apartment’s condition. When you move in...


INTENSIVE PROFESSIONAL CERTIFICATE PROGRAMS

Real asset investors also need a longer investment horizon, as investments in real assets normally require longer commitment of capital. Ship funds typically have a life of 15 to 20 years; aircraft funds more than 15 years. From the investor's point of view, it is therefore important to be able to assess the potential of the investment vehicle reliably. In addition, private investors mainly invest larger amounts. In 2011, the average subscription for investments in closed-end funds across all asset classes in Germany was EUR 30,575 (up from just over EUR 26,000 in 2010). Wealthy private clients with high investment...


The Global Serviced Apartments

This examination of some of the compositions produced by Villa-Lobos over the 1910s reveals his desire to take a stance in relation to Rio de Janeiro’s classical musicians. To be accepted by his peers, he had to abide by the aesthetic rules of the classical music scene in the city. This included moving away from popular music: it is striking that, in the body of work composed by Villa-Lobos during the 1910s, there is an almost complete absence of aesthetic elements linked to popular music, despite the composer’s contact with the chorões. The classical music written by him had no declared or internationally national element. Detailed...


Bài giảng: Quy hoạch sử dụng đất

Vừa là đối tượng lao động: là môi trường để xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc...


Property Estate Modelling and Forecasting_11

Tham khảo tài liệu 'property estate modelling and forecasting_11', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mua nhà trả góp không dễ

Hướng đến số lượng lớn khách hàng có nhu cầu thực sự, các dự án nhà trả góp ngày một nhiều, nhưng không vì thế cơ hội mở ra tương tự cho người mua. Thông tin từ phía các công ty môi giới nhà đất cho biết, từ đầu năm 2009 đến nay, thị trường bất động sản Việt Nam, đặc biệt là đối với loại hình dịch vụ nhà, đất, căn hộ trả góp đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc.


Tái cơ cấu doanh nghiệp BĐS để vượt qua khủng hoảng

Tình hình khó khăn như hiện nay, các DN BĐS muốn tồn tại và vượt qua khủng hoảng thì cần phải chấp nhận thay đổi để tái cơ cấu doanh nghiệp, phải biết sắp xếp tổ chức lại hệ thống, chủ động bố trí lại nguồn nhân lực, cắt giảm chi phí… Ngoài ra phải biết điều chỉnh phương hướng kinh doanh, đưa ra các chiến lược phù hợp để thích nghi được với sự thay đổi khắt nghiệt của thị trường. TS Lê Chí Hiếu cũng đưa ra một số giải pháp trước mắt cũng như lâu dài nhằm giúp...


8 lý do khiến bạn bỏ lỡ cơ hội đầu tư bất động sản

8 lý do khiến bạn bỏ lỡ cơ hội đầu tư bất động sản Có thể bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào bất động sản khi vin vào 8 lý do tiêu biểu dưới đây. Hãy thử ngẫm, biết đâu bạn thừa sức tham gia hoạt động này mà lâu nay chưa nghĩ đến hoặc không dám nghĩ tới. 1. Lý do thứ nhất: không có tiền Hãy tìm cơ hội đầu tư bất động sản tốt thì đồng tiền sẽ tìm bạn. Hãy hỏi bất cứ nhà đầu tư dày dạn nào và họ sẽ cho bạn biết...


Các cách thẩm định giá bất động sản

Phương pháp so sánh trực tiếp là phương pháp thẩm định đơn giản nhất và trực tiếp nhất. Phương pháp này nhằm xác định giá trị của một bất động sản thông qua những giao dịch những bất động sản tương tự.


Giấy đặt cọc mua nhà

Trước khi ký hợp đồng mua nhà cần ký Giấy đặt cọc để đảm bảo giao dịch mua bán nhà được diễn ra


Tài liệu mới download

Bài giảng Kỹ năng kiểm tra
 • 26/05/2014
 • 54.335
 • 547

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Fire Behavior Case Study
 • 10/12/2012
 • 42.915
 • 229

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu