Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu hướng dẫn ôn tập và kiểm tra môn luật kinh doanh bất động sản

Nội dung của tài liệu trình bày về các nội dung trọng tâm của môn học, các kiến thức hoặc kỹ năng cốt lõi, cách thức ôn tập, hệ thống hóa kiến thức và luyện tập kỹ năng, hướng dẫn làm bài kiểm tra, đề thi mẫu và đáp án.Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Tài liệu hướng dẫn ôn tập và kiểm tra môn luật kinh doanh bất động sản Tài liệu hướng dẫn ôn tập và kiểm tra môn luật kinh doanh bất động sản Tài liệu Hướng dẫn, Bất động sản, Kinh doanh bất động sản, Luật kinh doanh bất động sản, Thị trường bất động sản
4.9 5 88
 • 5 - Rất hữu ích 81

 • 4 - Tốt 7

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT
----------------------TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA
MÔN LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
------------------------Mục đích
Tài liệu này nhằm hỗ trợ cho học viên hình thức giáo dục từ xa nắm vững nội dung ôn
tập và làm bài kiểm tra hết môn hiệu quả.
Tài liệu này cần được sử dụng cùng với tài liệu học tập của môn học và bài giảng của
giảng viên ôn tập tập trung theo chương trình đào tạo.
Nội dung hướng dẫn
Nội dung tài liệu này bao gồm các nội dung sau:
Phần 1: Các nội dung trọng tâm của môn học. Bao gồm các nội dung trọng tâm của
môn học được xác định dựa trên mục tiêu học tập, nghĩa là các kiến thức hoặc kỹ năng cốt
lõi mà người học cần có được khi hoàn thành môn học.
Phần 2: Cách thức ôn tập. Mô tả cách thức để hệ thống hóa kiến thức và luyện tập kỹ
năng để đạt được những nội dung trọng tâm.
Phần 3: Hướng dẫn làm bài kiểm tra. Mô tả hình thức kiểm tra và đề thi, hướng dẫn
cách làm bài và trình bày bài làm và lưu ý về những sai sót thường gặp, hoặc những nỗ lực
có thể được đánh giá cao trong bài làm.
Phần 4: Đề thi mẫu và đáp án. Cung cấp một đề thi mẫu và đáp án, có tính chất minh
hoạ nhằm giúp học viên hình dung yêu cầu kiểm tra và cách thức làm bài thi.

Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật Kinh doanh BĐS | Trang 1

Phần I. NỘI DUNG TRỌNG TÂM
Chương I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ PHÁP LUẬT KINH
DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
1. Khái quát chung về thị trường bất động sản và Luật kinh doanh Bất động sản
2. Các hoạt động kinh doanh bất động sản cụ thể trong thị trường bất động sản
CHƯƠNG II: KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
1. Chủ thể tham gia và phạm vi tham gia vào thị trường kinh doanh bật động sản
2. Các hoạt động kinh doanh bất động sản cụ thể
a. Mua bán nhà, công trình xây dựng
b. Cho thuê nhà, công trình xây dựng
c. Cho thuê mua nhà, công trình xây dựng
d. Chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất
e. Kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai
f. Kinh doanh chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản
CHƯƠNG III: KINH DOANH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN
1. Phạm vi, chủ thể tham gia thị trường kinh doanh dịch vụ bất động sản
2. Dịch vụ môi giới bất động sản
3. Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản
4. Dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản
CHƯƠNG IV: CÁC QUYỀN GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT
1. Các điều kiện chung của quyền sử dụng đất được đưa vào kinh doanh bất động sản
2. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất
3. Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp
4. Cho thuê quyền sử dụng đất
5. Cho thuê lại quyền sử dụng đất
Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật Kinh doanh BĐS | Trang 2

6. Thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất
7. Góp vốn bằng quyền sử dụng đất
CHƯƠNG V: CÁC QUYỀN GIAO DỊCH CỦA CHỦ SỞ HỮU BẤT ĐỘNG SẢN
KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT ĐAI
1. Mua bán bất động sản
2. Cho thuê bất động sản
3. Thế chấp bất động sản
4. Bảo lãnh bằng bất động sản
CHƯƠNG VI: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI TRONG HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
1. Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bất động sản
2. Giải quyết các quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực kinh doanh
bất động sản

Phần 2: CÁCH THỨC ÔN TẬP
Chương I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ PHÁP LUẬT KINH
DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
1. Khái quát chung về thị trường bất động sản và Luật kinh doanh Bất động sản
1.1 Khái niệm động sản và Bất động sản
Sinh viên cần nắm được khái niệm động sản và bất động sản theo qui định tại điều 174
của Bộ luật dân sự 2005.
1.2 Căn cứ xác lập quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bất động sản
Sinh viên cần nắm được các căn cứ để xác lập quyền sở hữu bất động sản và các cứ
xác lập quyền sử dụng đất.
1.3 Điều kiện để đưa Bất động sản vào kinh doanh trong thị trường Bất động sản
Sinh viên cần nắm được các điều kiện của bất động sản nói chung và quyền sử dụng
đất nói riêng khi tham gia vào thị trường bất động sản

Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật Kinh doanh BĐS | Trang 3

1.4 Yêu cầu công khai thông tin về bất động sản tham gia vào thị trường bất động
sản
Luật kinh doanh bất động sản qui định các yêu cầu về thông tin cần công khai đối với
bất động sản tham gia vào thị trường.
2. Các hoạt động kinh doanh bất động sản cụ thể trong thị trường bất động sản
Kinh doanh bất động sản bao gồm hai hoạt động là kinh doanh bất động sản và kinh
doanh dịch vụ bất động sản.
Kinh doanh bất động sản bao gồm:
-

Hoạt động mua bán nhà, công trình xây dựng đã có sẵn

-

Hoạt động cho thuê nhà ở, công trình xây dựng

-

Hoạt động cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng

-

Hoạt động chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất

-

Hoạt động chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư

-

Hoạt động bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm:
-

Hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

-

Hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản

-

Hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

CHƯƠNG II: KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
1. CHỦ THỂ THAM GIA VÀ PHẠM VI THAM GIA VÀO THỊ TRƯỜNG KINH
DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
1.1 Chủ thể tham gia vào thị trường bất động sản
Cá nhân trong nước, tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Sinh viên cần nhận diện rõ từng chủ thể này.
1.2 Phạm vi tham gia hoạt động kinh doanh của từng chủ thể
Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật Kinh doanh BĐS | Trang 4

Mỗi chủ thể khác nhau có địa vị pháp lý khác nhau, được tham gia vào thị trường bất
động sản với phạm vi và mức độ khác nhau. Sinh viên cần nắm rõ các phạm vi kinh doanh
của từng chủ thể.
1.3 Tư cách chủ thể khi tham gia vào thị trường bất động sản
Sinh viên cần nắm các qui định về điều kiện của cá nhân, tổ chức khi tham gia vào thị
trường bất động sản (đặc biệt là điều kiện về tư cách pháp lý và vốn pháp định)
2. CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CỤ THỂ
2.1. Mua bán nhà, công trình xây dựng
- Sinh viên cần nắm được các nguyên tắc của hoạt động mua bán nhà, công trình xây
dựng.
- Nhà, công trình xây dựng là tài sản có giá trị lớn, có tuổi thọ lâu dài, có tầm quan
trọng đến tính mạng con người nên sinh viên cần nắm các qui định của pháp luật qui định về
trách nhiệm bảo hành, phạm vi bảo hành nhà, công trình xây dựng.
- Sinh viên cần nắm được các quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ mua bán
nhà, công trình xây dựng.

2.2. Cho thuê nhà, công trình xây dựng
- Sinh viên cần nắm được các nguyên tắc của hoạt động cho thuê nhà, công trình xây
dựng.
- Do hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng là hợp đồng có thời hạn dài, phổ biến
trong cuộc sống, do vậy sinh viên cần nắm được các qui định của pháp luật về quyền và
nghĩa vụ của các bên trong quan hệ cho thuê nhà, công trình xây dựng.
- Cũng do hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng thông thường là hợp đồng có thời
hạn dài nên các bên có nhiều khả năng vi phạm hợp đồng và dẫn đến hậu quả là quyền chấm
dứt hợp đồng của bên còn lại, do vậy sinh viên cần nắm được các vi phạm phổ biến có thể
phát sinh và các qui định của pháp luật về quyền chấm dứt hợp đồng của bên còn lại.
2.3. Cho thuê mua nhà, công trình xây dựng

Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật Kinh doanh BĐS | Trang 5

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Bất động sản

Commercial Real Estate Investing For Dummies For Dummies Business Personal Finance_13

Tham khảo tài liệu 'commercial real estate investing for dummies for dummies business personal finance_13', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Private Real Estate Investment: Data Analysis and Decision Making_10

Tham khảo tài liệu 'private real estate investment: data analysis and decision making_10', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Location and Rents: The Indifference Principle, Submarkets and Land Use Segregation

Ricardo Thuê Commuting.Land cung cấp và Thống kê so sánh đô thị. Không gian vốn Thuê Ricardo. Nhiều người sử dụng đất, thị trường cạnh tranh, "cao nhất sử dụng" phân khúc


IN THE SENATE OF THE UNITED STATES - SEPTEMBER 22, 2011

In debating these numbers, parties have to look at the actual historical numbers for the property, the quality of management and the impact of a management or ownership change on those numbers, and what is going on in the marketplace. This applies not only to income and expenses from operation, but in ultimate disposition values as well. Real estate can be particularly challenging, as tax, utility and repair costs can be hard to predict and beyond ownership control, and there are a number of factors from the marketplace with affect vacancy rates or tenant based risks. Added...


MATRIX EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LIMITED

Second, our findings contribute to an emerging discussion in the real estate literature on the choice of portfolio specialization. To date, existing work has focused primarily on geographic diversification (see e.g. Hartzell, Sun and Titman (2010)). Our findings shed additional light on the importance of portfolio manager specialization in this industry. Finally, our work provides additional empirical support for the importance of financial intermediation in the gathering of specialized knowledge and efficiencies. REIT portfolio managers, who by definition specialize and concentrate solely on investment in the real estate market, appear to have much greater ability to select investments versus a benchmark of similar characteristics. Private portfolio managers, who...


Thẩm định giá căn bản - Gv Lê Minh Phương Mai

Cung cấp thông tin các phương pháp thẩm định giá về : khái niệm, nguyên tắc và trường hợp áp dụng , các bước tiến hành, kỹ thuật tiến hành, ưu và nhược điểm...


MAPSKO CASA BELLA VILLAS APPLICATION FORM

With few investment opportunities going forward, particularly within the Northern Precinct, it is anticipated demand for established product will remain strong. Approximately 750 apartments are within Concept Plan stage, a further 380 are awaiting development approval and 720 apartments have been deferred within the CBD and surrounds. Five projects have gained approval and are either waiting for pre-sale levels to be met or have yet to commence marketing. All of these projects will have a yield of less than 50 apartments. SEPP 65 challenges will further exacerbate supply levels going forward. Our analysis has demonstrated signifi cant capital growth opportunities can be achieved by buying off -the-plan...


Các yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá bất động sản

Giá cả BĐS tuỳ thuộc một phần lớn vào quan hệ cung-cầu trên thị trường. Khi cầu lớn hơn cung, giá BĐS thường bị đẩy cao lên; ngược lại, khi cầu thấp hơn cung, giá BĐS có xu hướng giảm xuống. Tuy nhiên, giá cả còn phụ thuộc vào nhiềuyếu tố khác như những yếu tố xuất phát từ những khuyết tật của thị trường như "độc quyền", "đầu cơ", "cạnh tranh không lành mạnh"... có những yếu tố xuất phát từ sự can thiệp của Nhà nước như đầu tư của Nhà nước vào việc nâng cấp cơ...


Tài liệu thẩm định dự án đầu tư - Phần 1

Để đánh giá năng lực pháp lý của khách hàng vay vốn điều quan trọng là phải biết khách hàng thuộc loại hình doanh nghiệp nào...


Nghị định hướng dẫn đầu tư bất động sản

Nghị định số 103/ 2007- NĐ- CP Hướng dẫn chi tiết và hướng dẫn thi hành luật kinh doanh bất động sản


Tài liệu mới download

TCVN 7801:2008
 • 02/05/2018
 • 12.240
 • 254

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Combined Market Overview
 • 18/03/2009
 • 38.732
 • 292

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu