Tìm kiếm tài liệu miễn phí

sự trở lại của kinh tế học suy thoái và cuộc khủng hoảng 2008 phần 1

Tôi xin nói ngay từ đầu rằng về bản chất mà nói, đây là một cuốn sách phân tích. Theo đó, tôi không nói quá nhiều về “cái đã xảy ra” bằng việc nói về lý do tại sao mọi việc đã xảy ra như vậy. Tôi tin rằng điều quan trọng là hiểu được bằng cách nào thảm họa đã có thể xảy ra, làm sao những nạn nhân của nó có thể “sống sót”, cũng như cách thức phòng ngừa thảm họa trong tương lai. Điều này có nghĩa mục tiêu sau cùng của cuốn sách là, như...Đánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


sự trở lại của kinh tế học suy thoái và cuộc khủng hoảng 2008 phần 1 sự trở lại của kinh tế học suy thoái và cuộc khủng hoảng 2008 phần 1 suy thoái kinh tế, khủng hoảng kinh tế, kinh tế tài chính, kế toán quản trị, kế toán tài chính, kế toán tổng hợp
4.6 5 2338
 • 5 - Rất hữu ích 1.331

 • 4 - Tốt 1.007

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. 1
 2. Söï trôû laïi cuûa Kinh teá hoïc Suy thoaùi 2
 3. 3 SÖÏ TRÔÛ LAÏI CUÛA KINH TEÁ HOÏC SUY THOAÙI vaø cuoäc khuûng hoaûng naêm 2008
 4. Söï trôû laïi cuûa Kinh teá hoïc Suy thoaùi 4 Söï trôû laïi cuûa Kinh teá hoïc Suy thoaùi vaø cuoäc khuûng hoaûng naêm 2008 - The return of Depression Economics and the crisis of 2008 Dòch töø nguyeân baûn tieáng Anh: The return of Depression Economics and the crisis of 2008, Paul Krugman. Copyright © 2009, 1999 by Paul Krugman All rights reserved. Baûn tieáng Vieät ñöôïc xuaát baûn theo nhöôïng quyeàn cuûa W. W Norton & Company, Inc. Baûn quyeàn tieáng Vieät © DT BOOKS. Coâng ty TNHH Saùch Daân Trí, 2009.
 5. 5 PAUL KRUGMAN Nobel kinh teá naêm 2008 SÖÏ TRÔÛ LAÏI CUÛA KINH TEÁ HOÏC SUY THOAÙI vaø cuoäc khuûng hoaûng naêm 2008 The return of Depression Economics and the crisis of 2008 Ngöôøi dòch: Nguyeãn Döông Hieáu Nguyeãn Tröôøng Phuù Ñaëng Nguyeãn Hieáu Trung Nguyeãn Ngoïc Toaøn NHAØ XUAÁT BAÛN TREÛ - DT BOOKS
 6. Söï trôû laïi cuûa Kinh teá hoïc Suy thoaùi 6
 7. 7 VEà TAÙ C gIAÛ P aul Krugman nhaän giaûi Nobel Kinh teá naêm 2008. OÂng phuï traùch chuyeân muïc op-ed xuaát hieän hai laàn moät tuaàn treân tôø Thôøi baùo New York, ñoàng thôøi vieát blog “Löông taâm cuûa moät ngöôøi töï do” (The conscience of a Liberal – teân blog laáy töø teân moät taùc phaåm khaùc cuûa oâng). Krugman töøng ñoaït giaûi “Phoùng vieân chuyeân muïc cuûa Naêm” (The Columnist of the Year) do taïp chí Editor and Publisher bình choïn. OÂng laø giaùo sö moân kinh teá vaø quan heä quoác teá taïi Ñaïi hoïc Princeton, saùng taùc vaø bieân taäp hôn 20 cuoán saùch, hôn 200 baøi vieát treân caùc taïp chí chuyeân ngaønh. Thoâng tin theâm veà Krugman coù theå xem ôû website www.krugmanonline.com.
 8. Söï trôû laïi cuûa Kinh teá hoïc Suy thoaùi 8
 9. 9 PAUL KRUGMAN Nobel kinh teá naêm 2008 * P aul Krugman, 55 tuoåi, ngöôøi Myõ, giaùo sö ñaïi hoïc Princeton, vöøa ñöôïc Haøn laâm vieän Khoa hoïc Thuïy Ñieån cho bieát laø seõ ñöôïc giaûi Nobel Kinh teá naêm 2008 (leã trao seõ vaøo thaùng 12), qua nhöõng ñoùng goùp cuûa oâng veà thuyeát thöông maïi vaø kinh teá ñòa lyù. Vieäc Krugman ñöôïc giaûi naøy khoâng gaây nhieàu ngaïc nhieân. Ñoái vôùi ña soá ñoàng nghieäp, oâng ñaõ naèm trong danh saùch “ñaùng ñöôïc Nobel” töø laâu. Tuy vaäy, cuõng coù vaøi lôøi ñaøm tieáu. Coù ngöôøi nhaéc laø, töø khoaûng möôøi naêm nay (töø khi oâng coäng taùc vôùi tôø New York Times) haàu nhö Krugman khoâng coù ñoùng goùp gì môùi (coù keû noùi moùc: UÛy ban Nobel ñaõ vi phaïm ñieàu leä laø chæ trao giaûi cho ngöôøi coøn soáng, vì “nhaø kinh teá Krugman” ñaõ qua ñôøi gaàn möôøi naêm roài!). Ngöôïc laïi, coù ngöôøi cho raèng, duø oâng coù xöùng ñaùng, trao gæaûi cho oâng naêm nay laø khoâng ñuùng luùc, ñaùng leõ neân ñôïi Bush heát nhieäm kyø, nhöõng coâng trình khoa * Ñöôïc söï ñoàng yù cuûa Giaùo sö Traàn Höõu Duõng - Wright State University, DT Books ñaêng nguyeân vaên baøi vieát cuûa oâng, ñaõ ñöôïc giôùi thieäu treân trang web www.viet-studies.info, nhö moät lôøi giôùi thieäu chính thöùc veà Giaùo sö Paul Krugman.
 10. Söï trôû laïi cuûa Kinh teá hoïc Suy thoaùi 10 hoïc cuûa Krugman (moät ngöôøi cöïc löïc choáng Bush) seõ ñöôïc ñaùnh giaù khaùch quan hôn, vaø giaûi thöôûng seõ khoâng bò nghi ngôø laø caùch caùc giaùm khaûo Nobel möôïn Krugman ñeå laøm beõ maët Bush! Duø sao thì Paul Krugman cuõng ñöôïc giaûi naêm nay, vaäy cuõng neân bieát veà hai ñoùng goùp, quaû laø quan troïng, maø oâng ñaõ ñöôïc tuyeân döông. Thöù nhaát laø caùi goïi laø “thuyeát thöông maïi môùi” (“new trade theory”) vaø thöù hai laø “kinh teá ñòa lyù môùi” (new economic geography). 1 Tröôùc heát, neân bieát “thuyeát thöông maïi cuõ” noùi gì. Ñaây laø lyù thuyeát ñöôïc daïy trong caùc lôùp kinh teá nhaäp moân ôû haàu heát caùc ñaïi hoïc: Quoác gia naøy khaùc quoác gia kia veà naêng suaát cuûa töøng coâng nghieäp, vaø veà caùc nguoàn löïc (voán, lao ñoäng, v.v...) maø quoác gia aáy sôû höõu. Nhöõng khaùc bieät ñoù laø ñoäng cô cuûa thöông maïi. Chaúng haïn, quoác gia vuøng nhieät ñôùi thì troàng troït vaø xuaát khaåu chuoái, quoác gia vuøng oân ñôùi thì troàng troït vaø xuaát khaåu luùa mì; quoác gia coù lao ñoäng nhieàu hoïc vaán thì xuaát khaåu haøng coâng ngheä cao, coøn quoác gia maø lao ñoäng hoïc vaán keùm thì xuaát khaåu haøng coâng ngheä thaáp... “Thuyeát thöông maïi môùi” phaùt sinh töø nhaän ñònh raèng, duø “thuyeát thöông maïi cuõ” soi saùng raát nhieàu cô caáu thöông maïi toaøn caàu, vaãn coøn moät soá hieän töôïng quan troïng maø noù khoâng giaûi thích ñöôïc. Khoái löôïng thöông maïi giöõa Phaùp vaø Ñöùc, chaúng haïn, laø raát cao, duø hai nöôùc khaù gioáng nhau veà taøi nguyeân cuõng nhö khí haäu. Maäu dòch giöõa Myõ vaø Canada cuõng theá. Hôn nöõa, haøng hoùa maø caùc nöôùc ñaõ phaùt trieån buoân baùn vôùi nhau thöôøng laø cuøng moät thöù (chaúng haïn nhö Myõ xuaát khaåu oâtoâ maø cuõng nhaäp khaåu oâtoâ), chöù khoâng phaûi

Tài liệu cùng danh mục Quản trị kinh doanh

Mastering the Complex Sale_11

Tham khảo tài liệu 'mastering the complex sale_11', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Phân tích môi trường kinh doanh công ty Vinamilk - định hướng chiến lược của công ty qua mô hình SWTO

Sự thay đổi cơ cấu, quy mô hộ gia đình: xu hướng gia đình trẻ ngày càng phổ biến thay thế gia dình truyền thống nhiều thế hệ. Cùng với sự vận động sinh đẻ có kế hoạch. Tốc độ đô thị hóa của việt nam hiện nay là 30%, cùng với đó cơ sở hạn tầng, các ngành nghề kinh doanh phát triển cạnh tranh gay gắt.


Business Edge – Thuật lãnh đạo nhóm part 1

Tham khảo tài liệu 'business edge – thuật lãnh đạo nhóm part 1', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Quản trị học - Chương 9: Chức năng lãnh đạo

Bài giảng Quản trị học Chương 9: Chức năng lãnh đạo các phong cách lãnh đạo nhằm trình bày về những cở sở của quyền lựcm, nhà lãnh đạo, các lý thuyết về hành vi, các lý thuyết lãnh đạo tình huống...bài giảng hữu ích dành cho sinh viên quản trị kinh doanh.


ĐỀ THI PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KINH TẾ

Cho bảng CĐKT, Bảng thông tin bổ sung về Doanh thu, Chi phí lãi vay, lãi suất i, lãi lỗ do bán TSCĐ, thu do thanh lý TSCĐ, vốn CSH góp thêm. Cho giá bán giảm 5% vì muốn tăng cạnh tranh. 1. Phân tích sự thay đổi doanh thu năm 2009 so với 2008 (1,5đ) = ( các bạn phải dùng chỉ số giá đó) .2. Điền vào bảng LCTT (2đ) 3. Vốn CSH góp thêm để làm gì ? (1đ) 4. 1. Điền vào bảng VLĐ và VLĐR (1.5 đ) 4. 2. Xác định nguyên nhân thay đổi...


13 tiêu thức định vị (3)

Định vị theo khuynh hướng tâm lý ước muốn áp dụng thật đa dạng. Cơ sở của phương pháp định vị này là các nghiên cứu chuyên sâu về phân khúc như là nghiên cứu phong cách (lifestyle), tâm lý (psychographic) hay nhân chủng (ethnographic).


đối đầu trực tiếp

Tham khảo tài liệu 'đối đầu trực tiếp', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


'Chăn' người kế vị

Câu chuyện thay thế Tổng giám đốc (CEO) ở tập đoàn McDonald’s (Mỹ) đã cho thấy tầm quan trọng của chiến lược hoạch định lãnh đạo kế thừa đối với sự ổn định của doanh nghiệp.Jack Welch (trái) đã tìm được một người có thể thay thế hoàn hảo cho ông là Jeffrey Immelt (phải).


Câu hỏi quản trị nhân lực

Trình bày khái niệm và vai trò của quản trị nguồn nhân lực? Câu 2. Trình bày mục tiêu của quản trị nhân lực là gì? Câu 3. Trình bày các hình thức phân tích hệ thống việc làm? Câu 4. Trình bày vai trò của kế hoạch hoá nguồn nhân lực? Câu 5. Trình bày khái niệm, mục đích của tuyển dụng nhân lực? Câu 6. Trình bày vai trò của đào tạo, phát triển nhân lực? Câu 7.


Công nghệ thông tin và kinh tế thông tin part 1

Tài liệu " Công nghệ thông tin và kinh tế thông tin " được biên soạn để cung cấp cho các cán bộ quản lý, kinh tế, tin học và các bạn đọc nói chung một số tư liệu bổ ích để cùng suy nghĩ trao đổi ý kiến nhằm đẩy mạnh sự phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin ở nước ta trong giai đoạn hiện nay


Tài liệu mới download

VSTEP speaking part 2 sample answers
 • 28/03/2017
 • 89.372
 • 829

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Ten Principles of economics
 • 21/01/2011
 • 73.251
 • 785
E-Human Resource Management 20
 • 26/08/2010
 • 54.208
 • 361

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu