Tìm kiếm tài liệu miễn phí

sự trở lại của kinh tế học suy thoái và cuộc khủng hoảng 2008 phần 1

Tôi xin nói ngay từ đầu rằng về bản chất mà nói, đây là một cuốn sách phân tích. Theo đó, tôi không nói quá nhiều về “cái đã xảy ra” bằng việc nói về lý do tại sao mọi việc đã xảy ra như vậy. Tôi tin rằng điều quan trọng là hiểu được bằng cách nào thảm họa đã có thể xảy ra, làm sao những nạn nhân của nó có thể “sống sót”, cũng như cách thức phòng ngừa thảm họa trong tương lai. Điều này có nghĩa mục tiêu sau cùng của cuốn sách là, như...Đánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


sự trở lại của kinh tế học suy thoái và cuộc khủng hoảng 2008 phần 1 sự trở lại của kinh tế học suy thoái và cuộc khủng hoảng 2008 phần 1 suy thoái kinh tế, khủng hoảng kinh tế, kinh tế tài chính, kế toán quản trị, kế toán tài chính, kế toán tổng hợp
4.6 5 2338
 • 5 - Rất hữu ích 1.331

 • 4 - Tốt 1.007

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. 1
 2. Söï trôû laïi cuûa Kinh teá hoïc Suy thoaùi 2
 3. 3 SÖÏ TRÔÛ LAÏI CUÛA KINH TEÁ HOÏC SUY THOAÙI vaø cuoäc khuûng hoaûng naêm 2008
 4. Söï trôû laïi cuûa Kinh teá hoïc Suy thoaùi 4 Söï trôû laïi cuûa Kinh teá hoïc Suy thoaùi vaø cuoäc khuûng hoaûng naêm 2008 - The return of Depression Economics and the crisis of 2008 Dòch töø nguyeân baûn tieáng Anh: The return of Depression Economics and the crisis of 2008, Paul Krugman. Copyright © 2009, 1999 by Paul Krugman All rights reserved. Baûn tieáng Vieät ñöôïc xuaát baûn theo nhöôïng quyeàn cuûa W. W Norton & Company, Inc. Baûn quyeàn tieáng Vieät © DT BOOKS. Coâng ty TNHH Saùch Daân Trí, 2009.
 5. 5 PAUL KRUGMAN Nobel kinh teá naêm 2008 SÖÏ TRÔÛ LAÏI CUÛA KINH TEÁ HOÏC SUY THOAÙI vaø cuoäc khuûng hoaûng naêm 2008 The return of Depression Economics and the crisis of 2008 Ngöôøi dòch: Nguyeãn Döông Hieáu Nguyeãn Tröôøng Phuù Ñaëng Nguyeãn Hieáu Trung Nguyeãn Ngoïc Toaøn NHAØ XUAÁT BAÛN TREÛ - DT BOOKS
 6. Söï trôû laïi cuûa Kinh teá hoïc Suy thoaùi 6
 7. 7 VEà TAÙ C gIAÛ P aul Krugman nhaän giaûi Nobel Kinh teá naêm 2008. OÂng phuï traùch chuyeân muïc op-ed xuaát hieän hai laàn moät tuaàn treân tôø Thôøi baùo New York, ñoàng thôøi vieát blog “Löông taâm cuûa moät ngöôøi töï do” (The conscience of a Liberal – teân blog laáy töø teân moät taùc phaåm khaùc cuûa oâng). Krugman töøng ñoaït giaûi “Phoùng vieân chuyeân muïc cuûa Naêm” (The Columnist of the Year) do taïp chí Editor and Publisher bình choïn. OÂng laø giaùo sö moân kinh teá vaø quan heä quoác teá taïi Ñaïi hoïc Princeton, saùng taùc vaø bieân taäp hôn 20 cuoán saùch, hôn 200 baøi vieát treân caùc taïp chí chuyeân ngaønh. Thoâng tin theâm veà Krugman coù theå xem ôû website www.krugmanonline.com.
 8. Söï trôû laïi cuûa Kinh teá hoïc Suy thoaùi 8
 9. 9 PAUL KRUGMAN Nobel kinh teá naêm 2008 * P aul Krugman, 55 tuoåi, ngöôøi Myõ, giaùo sö ñaïi hoïc Princeton, vöøa ñöôïc Haøn laâm vieän Khoa hoïc Thuïy Ñieån cho bieát laø seõ ñöôïc giaûi Nobel Kinh teá naêm 2008 (leã trao seõ vaøo thaùng 12), qua nhöõng ñoùng goùp cuûa oâng veà thuyeát thöông maïi vaø kinh teá ñòa lyù. Vieäc Krugman ñöôïc giaûi naøy khoâng gaây nhieàu ngaïc nhieân. Ñoái vôùi ña soá ñoàng nghieäp, oâng ñaõ naèm trong danh saùch “ñaùng ñöôïc Nobel” töø laâu. Tuy vaäy, cuõng coù vaøi lôøi ñaøm tieáu. Coù ngöôøi nhaéc laø, töø khoaûng möôøi naêm nay (töø khi oâng coäng taùc vôùi tôø New York Times) haàu nhö Krugman khoâng coù ñoùng goùp gì môùi (coù keû noùi moùc: UÛy ban Nobel ñaõ vi phaïm ñieàu leä laø chæ trao giaûi cho ngöôøi coøn soáng, vì “nhaø kinh teá Krugman” ñaõ qua ñôøi gaàn möôøi naêm roài!). Ngöôïc laïi, coù ngöôøi cho raèng, duø oâng coù xöùng ñaùng, trao gæaûi cho oâng naêm nay laø khoâng ñuùng luùc, ñaùng leõ neân ñôïi Bush heát nhieäm kyø, nhöõng coâng trình khoa * Ñöôïc söï ñoàng yù cuûa Giaùo sö Traàn Höõu Duõng - Wright State University, DT Books ñaêng nguyeân vaên baøi vieát cuûa oâng, ñaõ ñöôïc giôùi thieäu treân trang web www.viet-studies.info, nhö moät lôøi giôùi thieäu chính thöùc veà Giaùo sö Paul Krugman.
 10. Söï trôû laïi cuûa Kinh teá hoïc Suy thoaùi 10 hoïc cuûa Krugman (moät ngöôøi cöïc löïc choáng Bush) seõ ñöôïc ñaùnh giaù khaùch quan hôn, vaø giaûi thöôûng seõ khoâng bò nghi ngôø laø caùch caùc giaùm khaûo Nobel möôïn Krugman ñeå laøm beõ maët Bush! Duø sao thì Paul Krugman cuõng ñöôïc giaûi naêm nay, vaäy cuõng neân bieát veà hai ñoùng goùp, quaû laø quan troïng, maø oâng ñaõ ñöôïc tuyeân döông. Thöù nhaát laø caùi goïi laø “thuyeát thöông maïi môùi” (“new trade theory”) vaø thöù hai laø “kinh teá ñòa lyù môùi” (new economic geography). 1 Tröôùc heát, neân bieát “thuyeát thöông maïi cuõ” noùi gì. Ñaây laø lyù thuyeát ñöôïc daïy trong caùc lôùp kinh teá nhaäp moân ôû haàu heát caùc ñaïi hoïc: Quoác gia naøy khaùc quoác gia kia veà naêng suaát cuûa töøng coâng nghieäp, vaø veà caùc nguoàn löïc (voán, lao ñoäng, v.v...) maø quoác gia aáy sôû höõu. Nhöõng khaùc bieät ñoù laø ñoäng cô cuûa thöông maïi. Chaúng haïn, quoác gia vuøng nhieät ñôùi thì troàng troït vaø xuaát khaåu chuoái, quoác gia vuøng oân ñôùi thì troàng troït vaø xuaát khaåu luùa mì; quoác gia coù lao ñoäng nhieàu hoïc vaán thì xuaát khaåu haøng coâng ngheä cao, coøn quoác gia maø lao ñoäng hoïc vaán keùm thì xuaát khaåu haøng coâng ngheä thaáp... “Thuyeát thöông maïi môùi” phaùt sinh töø nhaän ñònh raèng, duø “thuyeát thöông maïi cuõ” soi saùng raát nhieàu cô caáu thöông maïi toaøn caàu, vaãn coøn moät soá hieän töôïng quan troïng maø noù khoâng giaûi thích ñöôïc. Khoái löôïng thöông maïi giöõa Phaùp vaø Ñöùc, chaúng haïn, laø raát cao, duø hai nöôùc khaù gioáng nhau veà taøi nguyeân cuõng nhö khí haäu. Maäu dòch giöõa Myõ vaø Canada cuõng theá. Hôn nöõa, haøng hoùa maø caùc nöôùc ñaõ phaùt trieån buoân baùn vôùi nhau thöôøng laø cuøng moät thöù (chaúng haïn nhö Myõ xuaát khaåu oâtoâ maø cuõng nhaäp khaåu oâtoâ), chöù khoâng phaûi

Tài liệu cùng danh mục Quản trị kinh doanh

Sản xuất doanh nghiệp - Phương pháp thống kê phần 4

Là SP dịch vụ thường biểu hiện dưới dạng giá trị và SX luôn gắn với tiêu dùng. • • • • • • • Gồm kết quả h/động của các ngành: - Vận tải kho bãi - Thương nghiệp - Du lịch - Ngân hàng - Bảo hiểm - Xổ số, bưu chính,…


True North Groups A Powerful Path to Personal and Leadership Development BK Business_2

Tham khảo tài liệu 'true north groups a powerful path to personal and leadership development bk business_2', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


France and the United States, 1890-1970 by Whitney Walton_1

Cuốn sách này nghiên cứu lâu dài đầu tiên của du lịch giáo dục giữa Pháp và Hoa Kỳ cho thấy rằng, bằng cách nghiên cứu ở nước ngoài, những người bình thường được xây dựng liên quan đến quan hệ quốc tế. Tác giả Whitney Walton phân tích học tập ở nước ngoài từ các quan điểm của các sinh viên, trường học, các chính phủ, và các tổ chức phi chính phủ tham gia và biểu đồ thay đổi mục đích và ý nghĩa trong suốt thế kỷ XX....


Bài giảng Các phương pháp phương quản trị rủi ro

Bài giảng Các phương pháp phương quản trị rủi ro nhằm phân biệt được nhóm phương pháp kiểm soát rủi ro và tài trợ rủi ro, giải thích được nội dung và các trường hợp ứng dụng các kỹ thuật kiểm soát rủi ro cơ bản, giải thích được nội dung và các trường hợp ứng dụng các kỹ thuật tài trợ rủi ro cơ bản.


MBA/SMA 0204, MBB/SMA 0207, MBE/SMA 0414 - Professional Thin Film Leaded Resistors

The FT Rankings are a widely watched ranking of MBA programs offered through the world. It offers insight as to which schools offer the greatest salary earning probability as a fresh graduate in addition to the type of increase in salary a typical graduate from one of the ranked schools had based on historical averages. Schools ranked from the United States are required to be accredited with an accredation body and schools outside of the United States are preferred to be accredited in order to be ranked. The purpose of including this particular ranking is to display a list...


Lãnh đạo và khát vọng thay đổi thế giới

Trên ngôi mộ của một giám mục thuộc giáo phái Anh ở tu viện Westminster có khắc những dòng chữ: "Khi tôi còn trẻ, tự do và sức tưởng tượng của tôi không bị giới hạn, tôi mơ ước sẽ thay đổi thế giới. Khi tôi trưởng thành và khôn ngoan hơn, tôi phát hiện ra rằng thế giới sẽ không thay đổi, vì thế tôi thu gần tầm nhìn và quyết định sẽ chỉ thay đổi đất nước tôi...


Business Across Cultures Culture for Business Series_11

Tham khảo tài liệu 'business across cultures culture for business series_11', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp - ĐH Thương Mại

Bài giảng Quản trị thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp gồm các nội dung chính là: Khái quát về thương hiệu và quản trị thương hiệu, chiến lược thương hiệu sản phẩm, kiến trúc thương hiệu và phát triển chiến lược thương hiệu doanh nghiệp,...


Công ty nhỏ trong “cuộc chơi ” toàn cầu “

“Làm thế nào để tiếp cận và bán hàng trên một thị trường có hơn 6 tỷ người?”, “Làm sao để giành phần thắng trong “cuộc chơi” toàn cầu mà bạn không thể là người ngoài cuộc?”. Đó là những câu hỏi làm nhiều chủ doanh nghiệp phải đau đầu trong bối cảnh thế giới hiện nay. Song song với quá trình toàn cầu hóa, kinh doanh đa quốc gia đang trở thành một xu thế tất yếu để tồn tại và phát triển. Đặc biệt khi thị trường trong nước trở nên quá chật chội, các chủ doanh nghiệp...


Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh (dùng cho các ngành kế toán, quản trị kinh doanh thương mại trình độ cao đẳng): Phần 1 - ThS. Nguyễn Thị Việt Châu

Phần 1 cuốn giáo trình "Phân tích hoạt động kinh doanh (dùng cho các ngành kế toán, quản trị kinh doanh thương mại trình độ cao đẳng)" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh; phân tích mua hàng, dự trữ và tiêu thụ hàng hóa; phân tích chi phí kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

E-Human Resource Management 32
 • 26/08/2010
 • 95.749
 • 780

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu