Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Sổ tay Hướng dẫn quy hoạch sử dụng đất và giao đất cấp xã có người dân tham gia

Nội dung của tài liệu trình bày về những nguyên tắc chủ đạo khi phát triển phương pháp, mô tả tóm tắt trình tự, nội dung các bước thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp xã, hướng dẫn để tăng cường sự tham gia của người dân địa phương vào quá trình này, giới thiệu trình tự, thủ tục đăng ký giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính đất nông, lâm nghiệp và đất ở nông thôn lần đầu.Đánh giá tài liệu

4.8 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Sổ tay Hướng dẫn quy hoạch sử dụng đất và giao đất cấp xã có người dân tham gia Sổ tay Hướng dẫn quy hoạch sử dụng đất và giao đất cấp xã có người dân tham gia Tài liệu Quy hoạch, Sử dụng đất, Quy hoạch sử dụng đất, Giao đất cấp xã, Thực hiện quy hoạch sử dụng đất, Chứng nhận quyền sử dụng đất
4.8 5 78
 • 5 - Rất hữu ích 61

 • 4 - Tốt 17

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

SO TAY
HƯỚNG DẪN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
VÀ GIAO ĐẤT CẤP XÃ CÓ NGƯỜI DÂN THAM GIA

DỰ ÁN
Hà Nội, 7/2010

Quản lý rừng cộng đồng
vì mục tiêu giảm nghèo

SO TAY
HƯỚNG DẪN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
VÀ GIAO ĐẤT CẤP XÃ CÓ NGƯỜI DÂN THAM GIA

DỰ ÁN

Hà Nội, 7/2010

Quản lý rừng cộng đồng
vì mục tiêu giảm nghèo

MỤC LỤC

2.2.5. Hội thảo

27

2.2.6. Đánh giá, nghiệm thu kết quả

27

2.3. Đánh giá điều kiện tự nhiên, KT-XH và tiềm năng đất đai (Bước 3)
NHỮNG TỪ VIẾT TẮT

5

Lời giới thiệu

6

1. NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG

8

1.1. Thực hiện đúng những quy định của Nhà nước

8

1.1.1. Quy hoạch sử dụng đất
1.1.2. Giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

8
11

28

2.3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
2.3.1.1. Đánh giá đặc điểm tự nhiên, các nguồn tài nguyên
2.3.1.2. Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

28
28
29

2.3.2. Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai
2.3.2.1. Phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và tồn tại
2.3.2.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất
2.3.2.3. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất
2.3.2.4. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất
2.3.2.5. Đánh giá tổng hợp việc quản lý, sử dụng đất

30
30
30
31
32
32
33
33
33
33

1.2.1. Quan niệm về sự tham gia

11

1.2.2. Các hình thức tham gia của người dân

14

2.3.3. Đánh giá tiềm năng đất đai
2.3.3.1. Xác định, lựa chọn chỉ tiêu và nội dung đánh giá
2.3.3.2. Đánh giá khái quát chung về tiềm năng đất đai
2.3.3.3. Đánh giá tiềm năng đất đai theo từng mục đích sử dụng

1.2.3. Sự cần thiết có người dân tham gia

15

2.3.4. Xây dựng báo cáo chuyên đề

33

1.2.4. Biện pháp tăng cường sự tham gia của người dân

16

2.3.5. Xử lý và hoàn thiện các sơ đồ, bản đồ chuyên đề có liên quan

33

2.3.6. Chuẩn bị tài liệu, hội thảo và hoàn chỉnh báo cáo

34

2.3.7. Đánh giá, nghiệm thu kết quả bước 3

34

1.2. Sự tham gia của người dân

11

2. CÁC BƯỚC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ

18

2.1. Công tác chuẩn bị (Bước 1)

18

2.1.1. Tập huấn phương pháp thực hiện và phổ biến chính sách

18

2.1.2. Xây dựng dự án đầu tư lập quy hoạch sử dụng đất
2.1.2.1. Thu thập các thông tin, tài liệu
2.1.2.2. Xây dựng Dự án đầu tư

20
20
21

2.1.3. Hội thảo, trình duyệt dự án đầu tư

23

2.2. Điều tra thu thập thông tin (Bước 2)

23

2.2.1. Nội nghiệp
2.2.1.1. Điều tra, thu thập các loại thông tin
2.2.1.2. Phân loại và đánh giá các thông tin, tài liệu
2.2.1.3. Xác định những nội dung cần điều tra khảo sát thực địa
2.2.1.4. Xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát bổ sung
2.2.2. Ngoại nghiệp
2.2.2.1. Khảo sát thực địa, điều tra bổ sung
2.2.2.2. Chỉnh lý bổ sung thông tin, bản đồ ở thực địa

26
26
26

2.2.3. Tổng hợp xử lý các tài liệu nội và ngoại nghiệp

26

2.2.4. Lập báo cáo đánh giá các thông tin đã thu thập

2

23
23
24
24
24

27

2.4. Xây dựng và lựa chọn phương án quy hoạch sử dụng đất (Bước 4)
2.4.1. Xây dựng các phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết
2.4.1.1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội
2.4.1.2. Xác định phương hướng, mục tiêu sử dụng đất
2.4.1.3. Xây dựng các phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết

35
35
35
36
36

2.4.2. Lựa chọn phương án quy hoạch sử dụng đất
37
2.4.2.1. Phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của các

phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết
37
2.4.2.2. Lựa chọn phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết hợp lý 38
2.4.3. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất
2.4.3.1. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết
2.4.3.2. Xây dựng bản đồ tổng hợp
2.4.3.3. Xây dựng các biểu đồ minh họa

38
38
38
38

2.4.4. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất
2.4.4.1. Xác định nhu cầu sử dụng các loại đất
2.4.4.2. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất chi tiết
2.4.4.3. Lập hệ thống biểu phân kỳ quy hoạch sử dụng đất

38
38
38
39

3

2.4.5. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất
2.4.5.1. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ

môi trường
2.4.5.2. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch

sử dụng đất chi tiết

39
39

2.4.6. Xây dựng báo cáo chuyên đề

NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
Bộ TN&MT

Bộ Tài nguyên và Môi trường

40

BQLRPH

Ban quản lý rừng phòng hộ

2.4.7. Thông qua phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết

40

GCNQSDĐ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

2.4.8. Đánh giá, nghiệm thu kết quả

41

KT-XH

Kinh tế - xã hội

2.5. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất (Bước 5)
2.5.1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
2.5.2. Xác định và cụ thể hóa các chỉ tiêu sử dụng đất
2.5.3. Dự kiến các khoản thu chi liên quan đến đất đai
2.5.4. Lập hệ thống biểu kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu
2.5.5. Xác định các giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất
2.5.6. Xây dựng báo cáo chuyên đề
2.5.7. Thông qua báo cáo chuyên đề
2.5.8. Đánh giá, nghiệm thu kết quả

42
42
43
43
43
43
43
43
43

LSNG

Lâm sản ngoài gỗ

PRA

Đánh giá nông thôn có sự tham gia

PA

Phương án

QHSDĐ

Quy hoạch sử dụng đất

QHSDĐ&GĐ

Quy hoạch sử dụng đất và giao đất

RVNA60

Dự án Quản lý rừng cộng đồng vì mục tiêu giảm nghèo

2.6. Xây dựng báo cáo thuyết minh, duyệt quy hoạch, kế hoạch

sử dụng đất (Bước 6)

TN&MT

Tài nguyên và Môi trường

44

UBND

Ủy ban nhân dân

40

2.6.1. Xây dựng các tài liệu quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 44
2.6.2. Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất
2.6.2.1. Đối với các xã không thuộc khu vực phát triển đô thị

45
45

2.6.3. Đánh giá, nghiệm thu
2.6.3.1. Đánh giá nghiệm thu sản phẩm Dự án
2.6.3.2. Giao nộp sản phẩm Dự án

46
46
46

2.6.4. Công bố quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất
2.6.4.1. Chuẩn bị tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

để công bố
2.6.4.2. Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch

sử dụng đất

46
46
46

3. GIAO ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

48

3.1. Trình tự đăng ký giao đất cấp GCNQSDĐ, lập hồ sơ địa chính

48

3.2. Trình tự đăng ký giao đất cấp đổi GCNQSDĐ, lập hồ sơ địa chính

50

3.3. Viết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

51

3.4. Sổ địa chính, sổ mục kê, sổ theo dõi cấp GCNQSDĐ

51

3.5. Lập các bảng biểu

52

TÀI LIỆU THAM KHẢO

54

4

5

Lời giới thiệu
Dự án “Quản lý rừng cộng đồng vì mục tiêu giảm nghèo” (RVNA60) do Tổ chức Oxfam
Anh tài trợ được thực hiện tại 5 xã là Sa Pả, Bản Hồ và Lao Chải của huyện Sa Pa tỉnh
Lào Cai và xã Phước Tân, Phước Tiến thuộc huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận từ tháng
10/2007 đến tháng 8/2010. Một trong những kết quả mong đợi của dự án là nâng cao
khả năng tiếp cận và quản lý các nguồn tài nguyên rừng đối với các dân tộc thiểu số
nghèo thông qua hoạt động quy hoạch sử dụng đất và giao đất. Từ đó, dự án đã hợp
tác và hỗ trợ các cơ quan tài nguyên môi trường và lâm nghiệp của hai tỉnh xây dựng
phương pháp Quy hoạch sử dụng đất và giao đất có sự tham gia của người dân. Điểm
nổi bật của cách làm này là không chỉ tuân theo quy trình, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên
và Môi trường (Bộ TN&MT) [8, 9]; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn [10] mà còn
huy động được sự tham gia của người dân vào quá trình này. Nhờ đó, hoạt động quy
hoạch sử dụng đất và giao đất đã đem lại thành công đáng khích lệ. Tất cả các xã tham
gia dự án đã lập được quy hoạch sử dụng đất kỳ đầu hoặc điều chỉnh quy hoạch sử dụng
đất; phần lớn đất nông nghiệp tập trung hoặc xen kẽ với đất lâm nghiệp đã được giao
cho các hộ gia đình. Người dân địa phương, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ
đã có cơ hội tiếp cận, kiểm soát và quản lý các nguồn tài nguyên đất và rừng, tổ chức
lại sản xuất, góp phần cải thiện đời sống.
Nhằm giúp các cán bộ kỹ thuật ngoài việc nắm chắc trình tự và nội dung trong việc điều
tra, đo đạc, lập bản đồ quy hoạch và giao đất còn có thêm kiến thức và kỹ năng để huy
động sự tham gia của người dân, Oxfam Anh đã cho biên soạn Sổ tay Hướng dẫn quy
hoạch sử dụng đất và giao đất cấp xã có người dân tham gia. Cơ sở của cuốn Sổ tay
là Quy trình hướng dẫn kỹ thuật của Bộ TN&MT [7, 9] kết hợp với những kinh nghiệm
thực tế của Dự án và những minh họa về sự tham gia của người dân trong quá trình quy
hoạch sử dụng đất và giao đất tại các xã tham gia dự án.

Nội dung cuốn Sổ tay gồm 3 phần chính:
Phần 1: Trình bày những nguyên tắc chủ đạo khi phát triển phương pháp.
Phần 2: Mô tả tóm tắt trình tự, nội dung các bước thực hiện quy hoạch sử dụng đất
cấp xã; hướng dẫn để tăng cường sự tham gia của người dân địa phương vào
quá trình này.
Phần 3: Giới thiệu trình tự, thủ tục đăng ký giao đất cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính đất nông, lâm nghiệp và đất ở nông thôn
lần đầu.
Tổ chức Oxfam Anh xin chân thành cảm ơn các đối tác ở hai tỉnh Lào Cai và Ninh
Thuận, Ban điều hành dự án, các cơ quan quản lý và cơ quan nghiên cứu, các chuyên
gia trong và ngoài nước; cảm ơn sự hỗ trợ tài chính của Oxfam Úc và Cơ quan Phát
triển Quốc tế Úc (AusAID) cho việc hoàn thành cuốn Sổ tay này.
Mặc dù đã hết sức cố gắng trong quá trình biên soạn, song tài liệu không tránh khỏi
những thiếu sót nhất định, chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc.

Tổ chức Oxfam Anh

Sổ tay do TS. Vũ Văn Mễ biên soạn với sự hợp tác và giúp đỡ của các đối tác dự án ở hai
tỉnh Lào Cai và Ninh Thuận như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Lâm nghiệp, Chi
cục Kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sa Pa, Công ty lâm nghiệp Tân Tiến; Ủy
Ban Nhân Dân (UBND) Huyện Sa Pa và Bác Ái, UBND các xã và người dân tham gia dự
án. Cán bộ Oxfam Anh đã có các ý kiến đóng góp trong quá trình xây dựng sổ tay này.
Tuy vậy, mọi ý kiến nhận định trong sổ tay này hoàn toàn thuộc về tác giả, mà không
nhất thiết phản ánh quan điểm hay ý kiến của Oxfam Anh.

6

7

Tài liệu cùng danh mục Quy hoạch - Đô thị

A Companion to Urban Economics - Arnott and McMillen - Chapter 30

C H A P T E R T H I R T Y Urban Crime, Race, and the Criminal Justice System in the United States 30.1 INTRODUCTION The impact of crime on general welfare is profound. Those most directly impacted are the victims of crime. By one estimate, the combination of direct monetary losses and the costs of pain and suffering among crime victims in the United States


Công tác quy hoạch và ra quyết định - Chương 7

QUY TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH 7.1 Giới thiệu Để đưa ra một quyết định nào đó người lập phải tiến hành rất nhiều công đoạn. Khái niệm công đoạn ở đây chính là kỹ thuật và các thủ tục cần thiết cơ bản trong quá trình ra quyết định để đạt hiệu quả. Lý thuyết ra quyết định đựợc bắt nguồn từ những nhà quản lý doanh nghiệp Mỹ đưa ra từ thế kỷ trước.


Giáo trình-Luật hành chính đô thị&nông thôn-bài 5

CHƯƠNG II: THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG Bài 5: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THU HỒI ĐẤT TRONG QUY HOẠCH XÂY DỰNG 1. Các khái niệm cơ bản • Thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng Thu hồi đất là việc chuyển đổi quyền sử dụng đất từ một chủ thể đang sử dụng sang một chủ thể khác. Việc thu hồi đất có thể có rất nhiều lý do, ví dụ như người sử dụng đất vi phạm các quy tắc về quản lý và sử dụng đất đai (thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất...


QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Huấn luyện về ATLĐ và MTXD cho người sử dụng lao động. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động.Quyền và nghĩa vụ của người lao động.Trách nhiệm của người sử dụng lao động.


Hướng dẫn quốc tế về quy hoạch đô thị và vùng lãnh thổ

Tài liệu Hướng dẫn quốc tế về quy hoạch đô thị và vùng lãnh thổ bao gồm những nội dung về chính sách và quản trị đô thị, quy hoạch đô thị và vùng lãnh thổ hướng tới phát triển bền vững, các cấu phần trong quy hoạch đô thị và vùng lãnh thổ và một số nội dung khác.


Vận tải hàng hóa tại các thành phố đang phát triển (Module 1g)

Giáo trình gồm 5 chương có nội dung mô tả tầm quan trọng của vận tả hàng hóa đối với sự phát triển của đô thị và thảo luận về những vấn đề mà quá trình vận tải giao nhận gây ra,; trình bày hệ thông những phương pháp nhằm giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng về kinh tế, xã hội và môi trường mà giao thông vận tải hàng hóa gây ra, cung cấp các thông tin chi tiết và tóm tắt lại những bài học kinh nghiệm.


Giáo trình Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị

Với kết cấu nội dung gồm 5 chương, giáo trình "Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị" giới thiệu đến các bạn những nội dung về khái niệm cơ bản về đô thị và quy hoạch xây dựng đô thị, đô thị hoá và quá trình phát triển đô thị, thiết kế quy hoạch tổng thể đô thị,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.


Ebook Quy hoạch, kĩ thuật và tổ chức giao thông

Quy hoạch giao thông hiện đại và bền vững, lý thuyết dòng xe, năng lực thông hành và mô phỏng giao thông đèn tín hiệu giao thông,... là những nội dung chính trong cuốn sách "Quy hoạch, kĩ thuật và tổ chức giao thông". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.


CHƯƠNG III: KẾ HOẠCH HÓA QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG TRÊN VÙNG LÃNH THỔ.

Kết cấu hạ tầng : là một tổ hợp các cơ sở của các ngành được tổ chức, bố trí trên một vùng lãnh thổ để phục vụ cho quá trình tái sản xuất mở rộng, phục vụ cho đời sống của dân cư, phục vụ cho an ninh quốc phòng. Cũng có thể kết cấu hạ tầng là tổng thể các ngành và các loại hình hoạt động phục vụ quá trình sản xuất xã hội nhằm đảm bảo tính liên tục của các chu chuyển kinh tế trong nền kinh tế quốc dân, là cơ sở để cho sản xuất và sức lao động...


FORBIDDEN CITY

The current economic crisis, which has arrested and even somewhat reversed the skyrocketing price of housing, might offer short-term oppor- tunities to some in the market for homes. But the mortgage meltdown and its aftermath will not change the underlying dynamic: over the past three decades, a wide gap has opened between the means of most New Yorkers and the costs of living in the city. We have seen this dynamic play out even during the last 15 years, as the local economy thrived and crime rates plum- meted. Despite these advances, large numbers of middle class New Yorkers have been leaving...


Tài liệu mới download

VSTEP speaking part 2 sample answers
 • 28/03/2017
 • 89.245
 • 826

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Growing food in the city
 • 11/06/2013
 • 63.802
 • 219

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu