Tìm kiếm tài liệu miễn phí

So sánh tương quan xương – răng trên phim Cephalometric giữa tiểu loại 1 và 2 trong angle II của sinh viên Đại học Y Dược Thái Nguyên

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành với mục tiêu xác định một số chỉ số thông dụng trên phim Cephalometric của sinh viên trường ĐH Y Dược Thái Nguyên có sai lệch khớp cắn loại II theo Angle và so sánh mối tương quan xương – răng trên phim Cephalometric của đối tượng nghiên cứu.Trong 48 sinh viên được nghiên cứu, có 68,7% sai khớp cắn Angle II tiểu loại 1 và có 31,3% sai khớp cắn Angle II tiểu loại 2.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Nguyễn Thị Diệp Ngọc và Đtg

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

107(07): 169 - 172

SO SÁNH TƯƠNG QUAN XƯƠNG – RĂNG TRÊN PHIM CEPHALOMETRIC
GIỮA TIỂU LOẠI 1 VÀ 2 TRONG ANGLE II CỦA SINH VIÊN
ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN
Nguyễn Thị Diệp Ngọc*, Lê Thị Thu Hằng
Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

TÓM TẮT
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành với mục tiêu xác định một số chỉ số thông dụng trên
phim Cephalometric của sinh viên trường ĐH Y Dược Thái Nguyên có sai lệch khớp cắn loại II theo
Angle và so sánh mối tương quan xương – răng trên phim Cephalometric của đối tượng nghiên
cứu.Trong 48 sinh viên được nghiên cứu, có 68,7% sai khớp cắn Angle II tiểu loại 1 và có 31,3% sai
khớp cắn Angle II tiểu loại 2. Vị trí của xương hàm trên trong nhóm nghiên cứu là bình thường và có
sự phổ biến của lùi xương hàm dưới ở nhóm ClII/2. Giá trị trung bình góc U1-SN của nhóm ClII/1
(109,15±11,89)lớn hơn so với nhóm ClII/2 (96,93±27,46).Nhóm ClII/1 có sự phổ biến của răng cửa ngả
trước so với nền sọ, sự nhô ra trước của răng cửa hàm dưới so với nền xương hàm dưới.
Từ khóa: Angle II, Cephalometric, tiểu loại 1, tiểu loại 2, sai khớp cắn.

ĐẶT VẤN ĐỀ*
Sai khớp cắn loại II gây ảnh hưởng đến thẩm
mỹ của khuôn mặt đặc biệt khi nhìn nghiêng
và khi cười. Ngoài ra nếu sai khớp cắn loại II
không được điều trị sớm, lâu dài sẽ gây sang
chấn khớp cắn, làm tiêu mô quanh răng của
nhòm răng cửa hàm trên dẫn đến tình trạng
các răng cửa thưa và ngả ra trước đặc biệt
trong trường hợp khớp cắn sâu, gây tổn
thương khớp thái dương hàm. Việc hiểu rõ
đặc điểm tương quan xương – răng của bệnh
nhân có sai khớp cắn loại II là cần thiết để
đưa ra chẩn đoán và hướng điều trị. Hiện nay
ở Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu về
tương quan xương – răng của sai khớp cắn
loại II và các tiểu loại của nó. Nhóm nghiên
cứu thực hiện đề tài này với hai mục tiêu:
- Xác định một số chỉ số thông dụng trên
phim Cephalometric của sinh viên Trường
Đại học Y Dược Thái Nguyên có sai khớp
cắn loại Angle II.
- So sánh tương quan xương – răng trên phim
Cephalometric của đối tượng nghiên cứu.
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
Phương pháp mô tả cắt ngang được sử dụng
trong nghiên cứu với đối tượng là phim
Cephalometric của 48 sinh viên được chẩn
*

Tel: 0983011785; Email: Diepngoc1@gmail.com

đoán là có sai khớp cắn Angle II tại Khoa
Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược Thái
Nguyên. Nghiên cứu được tiến hành từ tháng
3 năm 2012 đến tháng 12 năm 2012.
Mẫu được chọn là những sinh viên được chẩn
đoán là sai khớp cắn Angle II có tuổi từ 18
đến 25, có từ 28 đến 32 răng trên miệng, chưa
từng được điều trị chỉnh hình hoặc phục hình
trước đó. Sau khi khám sàng lọc 170 sinh
viên được 48 sinh viên có sai khớp cắn loại II
phù hợp tiêu chuẩn.
Chỉ tiêu nghiên cứu: Góc của xương hàm trên
(SNA), góc của xương hàm dưới (SNB), góc
tương quan xương hàm trên và xương hàm
dưới (ANB): giá trị góc ANB = SNA – SNB;
góc mặt (NPog – POr): góc tạo bởi đường
thẳng đi qua Na – Pog và mặt phẳng FH; góc
trục Y : là góc nhọn tạo bởi đường thẳng S –
Gn và mặt phẳng FH; góc SN-OP: góc tạo bởi
đường thẳng SN và mặt phẳng cắn. Tương
quan răng cửa trên với nền sọ (U1 – SN), răng
cửa trên và xương hàm trên (U1-NA), tương
quan răng cửa trên-dưới (U1-L1), răng cửa
dưới và xương hàm dưới (L1-NB), răng cửa
dưới và nền xương hàm dưới (L1-MeGo),
khoảng cách răng cửa trên và NA, khoảng
cách răng cửa dưới và NB.
Số liệu được thu thập bằng khám lâm sàng,
chụp phim Cephalometric, vẽ trên giấy can
phim và đo các số đo trên giấy can, sau đó
được xử lý bằng phương pháp thống kê y học.
169

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc-tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Diệp Ngọc và Đtg

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

107(07): 169 - 172

KẾT QUẢ
Trong 48 đối tượng nghiên cứu có 33 sinh viên có sai khớp cắn Angle II tiểu loại 1 (ClII/1) chiếm
68,7%, còn 15 người có sai khớp cắn Angle II tiểu loại 2 (ClII/2)chiếm 31,3%.
Bảng 1. Tương quan sọ mặt trên phim Cephalometric
ClII/1

ClII/2

SNA
SN – MP
SNB
NPog – Por
Góc trục Y

±SD
83,12±3,85
12,73±4,92
79,42±3,38
86,42±4,21
62,85±5,93

±SD
82,27±3,67
15,13±5,14
76,38±4,57
83,37±15,05
64,30±7,00

> 0,05
> 0,05
0,008*
0,03*
> 0,05

ANB

3,83±2,80

4,63±3,38

> 0,05

Chỉ số
(0 )
XHT

XHD
XHT XHD

p

(* ≤0,05)
Bảng 2: Tương quan xương răng trên phim Cephalometric
Chỉ số
U1 – SN (0)
U1 –NA (0)
K/c U1 –NA (mm)
U1-L1 (0)
L1 –MeGo (0)
L1 – NB (0)
K/c L1 – NB (mm)

CLII/1

CLII/2

±SD
109,15±11,89
28,47±9,90
7,60±3,84
118,17±9,72
95,95±12,77
31,25±5,44
7,23±2,54

±SD
96,93±27,46
21,07±7,94
4,03±2,67
125,53±10,70
96,73±19,08
26,70±6,43
5,97±2,77

Tương quan sọ mặt
Số liệu ở bảng 1 cho thấy:
- Giá trị trung bình góc SNB của nhóm
ClII/1là 79,42 ± 3,38º và của nhóm ClII/2là
76,38 ± 4,57º. Sự khác biệt này có ý nghĩa
thống kê với p = 0,008. So sánh giá trị trung
bình góc SNB từng nhóm với giá trị bình
thường góc SNB = 80º, cho thấy, giá trị trung
bình góc SNB của nhóm ClII/2 có sự khác biệt
(p = 0,002).
So sánh các giá trị trung bình góc NPog – POr
giữa hai nhóm thì có sự khác biệt có ý nghĩa
thống kê với p = 0,03. So sánh giá trị trung
bình góc NPog – POr từng nhóm với giá trị
bình thường góc NPog – POr = 87ºcho thấy,
giá trị trung bình góc NPog – POr của nhóm
ClII/2là có sự khác biệt với p = 0,009.
Tương quan xương - răng
Số liệu bảng 2 cho thấy:

p

Tài liệu cùng danh mục Y khoa - Dược

CHÂM CỨU HỌC - NGUYÊN TẮC XỬ DỤNG HUYỆT

Nhóm Ngũ Du Huyệt a.1- Huyệt TỈNH (Thiên ‘Bản Du ‘ ghi: ”Mùa đông nên thủ các huyệt Tỉnh” (LKhu 2, 121). (Thiên ‘Quan Châm’ ghi: “Bệnh ở tại mạch, khí bị thiểu cần phải được châm bổ, trường hợp này nên dùng kim Đề Châm, châm vào các huyệt Tỉnh, huyệt Huỳnh thuộc các đường kinh” (LKhu 7, 14). (Thiên ‘Tứ Thời Khí’ ghi: “Mùa đông thủ huyệt Tỉnh, Vinh, và tất phải châm sâu mà lưu kim lâu” (LKhu 19, 6). (Thiên “Thuận Khí Nhất Nhật Phân Vi Tứ Thời’ ghi: “Bệnh ở tại tạng: châm huyệt...


Tài liệu Bệnh Học Thực Hành: HUNG HIẾP THỐNG

Hung hiếp thống là chứng trạng tự cảm thấy. Hung thống là chỉ chứng trạng đau vùng ngực, bao gồm vị trí hai tạng Tâm Phế ở Thượng tiêu. Hiếp thống là chỉ chứng đau ở một hoặc hai bên sườn, có liên quan đến Can, Đởm. Chứng Chân tâm thống mà sách Linh Khu đề cập đến là chứng Hung thống nặng. Khi chân tâm thống có cơn đau nặng, tuy phần nhiều xuất hiện tình trạng dương khí suy vi, nhưng quá trình phát sinh, phát triển, biểu hiện không giống nhau. Chứng Hung tý giới thiệu trong...


PEMPHIGUS

Pemphigus là bệnh da phỏng nặng, có thể gây chất người, tiến triển cấp hay mãn tính , là bệnh tự miễn, bọng nước gây nên hiện tượng ly gai ( acantholyse). 2. Căn nguyên. lớp biểu bì ở da và niêm mạc - Bệnh tự miễn, có tự kháng thể IgG lưu hành trong máu chống lại bề mặt tế bào keratinoaftes, phá huỷ sự liên kết giữa các tế bào tạo lên phỏng nước trong lớp biểu bì. - Có liên quan HLA-DR4,DQ8 , DR6 ,DQ5. - Thường gặp tuổi 40-60. ...


Ultrasonic Methods for Material and Structure Inspection

Today, the ultrasonic signal is being used for predicting material behavior, characterizing (detecting internal anomalies in) a variety of engineering structures, as well as for inspecting human body parts like tumors, bones, and unborn fetuses. Because of the ever-increasing popularity of the ultrasonic techniques in a wide range of applications, this technology has received a lot of attention from the research community. This book presents some new developments in ultrasonic research for material and structure inspection. Application areas cover both engineering and biological materials....


CHẨN ĐOÁN ĐỊNH KHU TỔN THƯƠNG VỎ NÃO

Tham khảo tài liệu 'chẩn đoán định khu tổn thương vỏ não', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Các biểu hiện thần kinh ở bệnh nhân AIDS bị viêm màng não C. Neoformans, nhiễm T. Godii não và lao màng não

Nội dung bài viết xác định những biểu hiện thần kinh trên lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân AIDS bị viêm màng não do nấm C. neoformans, nhiễm T. gondii não và lao màng não bằng phương pháp thiết kế nghiên cứu hàng loạt trường hợp.


HUYỆT VỊ ĐÔNG Y ÂM KHÍCH

Tên Huyệt: Vì huyệt là Khích huyệt của kinh thủ Thiếu Âm, vì vậy gọi là Âm Khích (Trung Y Cương Mục). Tên Khác: Âm Ky, Thạch Cung, Thiếu Âm Khích, Thủ Thiếu Âm. Xuất Xứ: Giáp Ất Kinh. Đặc Tính: + Huyệt thứ 6 của kinh Tâm. + Huyệt Khích của kinh Tâm.


Vai trò của thận nhân tạo hỗ trợ phẫu thuật trong suy thận cấp sau thận – Phần 2

Bộ lọc, dịch lọc-vòng tuần hoàn dịch, đường vào mạch máu-vòng tuần hoàn máu, chất chống đông Bộ lọc: cấu tạo từ các màng bán thấm nhân tạo ( collodion, cellophan, nephrophan, cuprophan, màng siêu lọc PAN ) Tính chất của màng lọc: Protein huyết tương có TLPT lớn sẽ không qua được màng Những chất có hại cho cơ thể: urê, creatinin, gardenal qua được màng lọc theo các vận tốc khác nhau.


Chẩn doán hình ảnh : U Gan part 3

Gan được cung cấp máu bởi hai mạch chính ở thùy phải: động mạch gan và tĩnh mạch cửa (tĩnh mạch gánh). Động mạch gan thường bắt nguồn từ động mạch thân tạng. Tĩnh mạch cửa dẫn lưu máu từ lách, tụy và ruột non nhờ đó mà gan có thể tiếp cận được nguồn dinh dưỡng cũng như các sản phẩm phụ của quá trình tiêu hóa thức ăn. Các tĩnh mạch gan dẫn lưu máu từ gan và đổ trực tiếp vào tĩnh mạch chủ dưới...


CAN THIỆP NHIỀU VAN TRONG MỔ TIM HỞ

Tham khảo tài liệu 'can thiệp nhiều van trong mổ tim hở', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

VSTEP speaking part 2 sample answers
 • 28/03/2017
 • 89.372
 • 829

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Hệ tiêu hóa
 • 16/09/2011
 • 24.183
 • 364

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu