Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 3322/QĐ-UBND năm 2017

Quyết định số 3322/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số: 05/2015/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số: 05/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý cho các cơ quan chuyên môn và UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Thông tư số: 08/2012/TT-BXD ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Chỉ thị số 04/CT-BYT

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LỤT BÃO THIÊN TAI, THẢM HỌA VÀ TÌM KIẾM, CỨU NẠN NĂM 2011


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 7 P42

Gale Encyclopedia of American Law Volume 7 P42 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Nghị quyết số 75/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Ninh

Nghị quyết số 75/2017/NQ-­HĐND ban hành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;...


Thông tư số: 148/2015/TT-BTC

Thông tư số: 148/2015/TT-BTC quy định về nội dung và mức chi thực hiện đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước; căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;...


Quyết định số 1157/QĐ-VPCP

Quyết định số 1157/QĐ-VPCP Về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ". Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng chính phủ;...


Nghị định số: 38/2015/NĐ-CP

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP Về quản lý chất thải và phế liệu quy định về: Quản lý chất thải bao gồm chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, sản phẩm thải lỏng, nước thải, khí thải công nghiệp và các chất thải đặc thù khác; bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu.


Quyết định số 5530/QĐ-BYT

Quyết định số 5530/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm. Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12, năm 2009;....


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 2 P13

Gale Encyclopedia of American Law Volume 2 P13 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND

"Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND - Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng" ban hành kèm Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Cát Tiên làm cơ sở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp, đất phi nông nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH
 • 22/12/2017
 • 36.054
 • 469
Thông tư 10/2011/TT-BTC
 • 28/02/2011
 • 49.702
 • 955
Quyết định số 47-QĐ/TW
 • 13/12/2011
 • 16.437
 • 501

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu