Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 3235/QĐ-UBND năm 2017

Quyết định số 3235/QĐ-UBND về việc ban hành đề án tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh gắn với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2018 - 2022.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số 1689/QĐ-BKHCN

Quyết định số 1689/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ kh&cn đặt hàng thuộc dự án “thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc chương trình quốc gia “nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” để tuyển chọn thực hiện từ năm 2017


Quyết định số 1835/2011/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 3330/2009/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG, TỰ KIỂM TRA, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TỈNH BẮC KẠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN


Quyết định số 16/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 16/2018/QĐ-TTg ban hành ề việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Quyết định số 1313/QĐ-BTTTT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2011


Quyết định số 2305/QĐ-BNN-XD

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG QUYẾT ĐỊNH SỐ 752/QĐ-BNN-XD NGÀY 15/4/2011 PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ DỰ ÁN QUẢN LÝ THỦY LỢI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Nghị quyết số 08/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bắc Giang

Nghị quyết số 08/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định nội dung và mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách tỉnh Bắc Giang bảo đảm. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số: 30/2015/QĐ-UBND thành phố Hà Nội

Quyết định số: 30/2015/QĐ-UBND ban hành quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội thực hiện nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;...


Quyết định: 1451/2014/QĐ-UBNN

"Quyết định: 1451/2014/QĐ-UBNN - Về việc kéo dài thời gian thực hiện cơ chế, chính sách xây dựng vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa" thực hiện theo Quyết định số 1304/2009/QĐ-UBND, ngày 29/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Quyết định số 1373/QĐ-UBND năm 2017 Tỉnh Tuyên Quang

Quyết định số 1373/QĐ-UBND năm 2017 về việc công bố đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý đủ điều kiện được nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 12 P7

Gale Encyclopedia of American Law Volume 12 P7 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Tài liệu mới download

Đề kiểm tra 15 phút Anh Văn
 • 13/07/2011
 • 69.263
 • 132

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Nghị định số: 38/2015/NĐ-CP
 • 13/10/2016
 • 14.724
 • 903
Thông tư số 47/2012/TT-BQP
 • 13/07/2012
 • 86.672
 • 240
Văn bản số: 1772/TTg-KTN
 • 28/10/2015
 • 55.440
 • 406
Quyết định số 6242/QD-BCT
 • 15/12/2017
 • 13.100
 • 218
Quyết định số 1724/QĐ-BNN-TC
 • 13/12/2011
 • 47.052
 • 214
Thông tư số: 113/2015/TT-BQP
 • 13/11/2015
 • 95.579
 • 998
Quyết định số 2102/QĐ-BTP
 • 22/09/2009
 • 89.171
 • 341

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu