Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 1383/QĐ-LDTBXH

Quyết định số 1383/QĐ-LDTBXH Về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề Lễ tân. Căn cứ Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013;....Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

.vn
tnam
e

ww
w

atVi
.Lu

.vn
tnam
e

ww
w

atVi
.Lu

.vn
tnam
e

ww
w

atVi
.Lu

.vn
tnam
e

www

tVi
.Lua

.vn
tnam
e

www

tVi
.Lua

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 4 P26

Gale Encyclopedia of American Law Volume 4 P26 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số: 32/2015/QĐ-UBND tỉnh Nam Định

Quyết định số: 32/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nam Định; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 9 P4

Gale Encyclopedia of American Law Volume 9 P4 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số: 57/QĐ-ĐHKT-KHCN

Quyết định số: 57/QĐ-ĐHKT-KHCN về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Kinh tế Huế; căn cứ quyết định số 126/2002/QĐ-TTg ngày 27/09/2002 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế Huế;...


Thông tư số 08/2011/TT-BKHCN

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC QUY ĐỊNH BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2007/QĐ-BKHCN NGÀY 11/5/2007 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2007/QĐ-BKHCN NGÀY 04/6/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Nghị quyết số 25/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết số 25/2017/NQ-­HĐND điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Lắk


Quyết định số: 08/2015/QĐ-UBND thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số: 08/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;...


Quyết định số 3322/QĐ-UBND năm 2017

Quyết định số 3322/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;


Thông tư số 12/2016/TT-BNNPTNT

Thông tư số 12/2016/TT-BNNPTNT ban hành quy định tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng thú y các cấp. Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


Thông tư liên tịch 55/2005/TTLT-BNV-VPCP

Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP Thông tư liên tịch hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số: 44/2015/TT-BTNMT
 • 13/11/2015
 • 68.546
 • 294
Quyết định số 3412/QĐ-BKHCN
 • 06/01/2018
 • 44.790
 • 199

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu