Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyền của phụ nữ theo công ước quốc tế CEDAW và pháp luật Việt Nam

Bài viết Quyền của phụ nữ theo công ước quốc tế CEDAW và pháp luật Việt Nam trình bày và phân tích về quyền của phụ nữ theo công ước quốc tế CEDAW và pháp luật Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Kinh nghiïåm - thûåc tiïîn

QUYÏÌN CUÃA PHUÅ NÛÄ THEO CÖNG Û
VAÂ PHAÁPTLUÊÅ
VIÏÅT NAM
ThS. BUÂI THÕ BÑCH THUÊÅN*

P

huå nûä chiïëm möåt nûãa nhên loaåi vaâ laâ lûåc lûúång
khoãe àêìy àuã, bao göìm caã dõch vuå kïë hoaåch hoáa gia
lao àöång quan troång goáp phêìn phaát triïín kinh àònh (Àiïìu 11, 12, 14) : quyïìn àûúåc hûúãng baão hiïím
tïë - xaä höåi, thuác àêíy sûå tiïën böå cuãa xaä höåi.
xaä höåi, àùåc biïåt trong caác trûúâng húåp vïì hûu thêët
Traãi qua haâng trùm nùm tranh àêëu, ngaây nay, quyïìn
nghiïåp, àau öëm taân têåt, tuöíi giaâ vaâ caác tònh traång
cuãa phuå nûä àaä àûúåc thûâa nhêån vaâ trên troång trïn mêët khaã nùng lao àöång khaác cuäng nhû quyïìn àûúåc
phaåm vi thïë giúái. Nhiïìu vùn kiïån vaâ vùn baãn phaáp nghó pheáp coá hûúãng lûúng; quyïìn àûúåc baão vïå sûác
luêåt quöëc tïë àaä xaác àõnh, àïì cao quyïìn cuãa phuå nûä, khoãe vaâ àaãm baão an toaân lao àöång, kïí caã baão vïå
coi àoá nhû laâ möåt traách nhiïåm cuãa vùn minh thïë chûác nùng sinh saãn.
giúái. Viïåc quy àõnh quyïìn cuãa phuå nûä trong phaáp
Quyïìn àûúåc vay tiïìn ngên haâng vaâ tham gia caác
luêåt laâ sûå ghi nhêån vïì mùåt phaáp lyá àöëi vúái vai troâ
hònh thûác tñn duång khaác (Àiïìu 13, 14): àûúåc tiïëp cêån
cuãa nûä giúái trong xaä höåi, àêy laâ bûúác tiïën trong sûåcaác loaåi hònh tñn duång vaâ vöën vay daânh cho nöng
nghiïåp giaãi phoáng con ngûúâi noái chung vaâ giaãi phoáng nghiïåp, caác cú höåi thõ trûúâng, cöng nghïå phuâ húåp.
phuå nûä noái riïng.
Quyïìn àûúåc tham gia vaâo caác hoaåt àöång giaãi trñ,
Trïn phaåm vi thïë giúái, ngaây 18/12/1979 Àaåi höåi thïí thao vaâ caác mùåt cuãa àúâi söëng vùn hoáa (Àiïìu 10,
à öìng  Liïn  Húåp  Quöëc  àaä  thöng  qua  “Cöng  ûúác 13, 14) : quyïìn àûúåc tham gia caác hoaåt àöång giaãi trñ,
CEDAW”, coân àûúåc goåi laâ “Cöng ûúác vïì Phuå 
nûä” thïí thao vaâ moåi mùåt cuãa àúâi söëng vùn hoáa; tham gia
hay “Àiïìu ûúác quöëc tïë vïì quyïìn phuå nûä”. Cöng ûúác moåi hoaåt àöång cuãa cöång àöìng; nam nûä àûúåc taåo cú
bao göìm lúâi múã àêìu vaâ 30 àiïìu khoaãn thûåc sûå coá höåi nhû nhau àïí tham gia vaâo caác hoaåt àöång thïí duåc
hiïåu lûåc tûâ ngaây 03/9/1981. Àïën nay trïn thïë giúái thïí thao.
àaä coá 186 nûúác laâ quöëc gia thaânh viïn cuãa Cöng
Quyïìn àûúåc quyïët àõnh söë con vaâ khoaãng caách
ûúác naây.
giûäa caác con (Àiïìu 16): nam nûä coá quyïìn tûå do vaâ
CEDAW laâ cöng ûúác quöëc tïë àêìu tiïn vïì quyïìn traách  nhiïåm nhû nhau khi quyïët àõnh  vïì söë con,
phuå nûä khöng chó vïì khña caånh dên sûå vaâ chñnh trõ khoaãng caách giûäa caác lêìn sinh.
maâ  coân vïì  kinh  tïë,  xaä höåi,  vùn hoáa  vaâ gia  àònh.
Quyïìn àûúåc chia seã nghôa vuå laâm cha meå ( Àiïìu
CEDAW chó ra nhûäng aãnh hûúãng cuãa vùn hoáa vaâ 16): nam nûä coá quyïìn vaâ traách nhiïåm nhû nhau vúái
truyïìn thöëng laâm giúái haån quyïìn cuãa ngûúâi phuå nûävai troâ laâm cha meå trong moåi vêën àïì liïn quan túái
vaâ gêy khoá khùn cho caác nhaâ chûác traách trong viïåc con caái, bêët kïí tònh traång hön nhên nhû thïë naâo.
thay àöíi caác thaânh kiïën, khuön pheáp, phong tuåc, têåp Trong moåi trûúâng húåp, lúåi ñch cuãa con caái laâ àiïìu
quaán phên biïåt àöëi xûã chöëng laåi phuå nûä. Caác quyïìnquan troång nhêët.
cuãa phuå nûä trong CEDAW àûúåc thïí hiïån:
Quyïìn àûúåc hûúãng caác cú höåi laâm viïåc nhû nhau
Quyïìn àûúåc giaáo duåc (Àiïìu 10, 14): nam nûä cuäng nhû nhûäng phuác lúåi xaä höåi vaâ Quyïìn àûúåc thuâ
àûúåc taåo àiïìu kiïån nhû nhau trong nghïì nghiïåp vaâ
lao nhû nhau trïn cú súã thaânh quaã laâm viïåc  (Àiïìu
hûúáng nghiïåp, tham gia hoåc têåp vaâ àaåt àûúåc bùçng 11, 14): trïn cú súã bònh àùèng, phuå nûä vaâ nam giúái
cêëp úã caác cú súã giaáo duåc thuöåc caác loaåi hònh khaác
coá quyïìn hûúãng caác cú höåi coá viïåc laâm nhû nhau,
nhau úã vuâng nöng thön cuäng nhû thaânh thõ. Àûúåc bao göìm caã viïåc aáp duång nhûäng tiïu chuêín nhû
hûúãng caác loaåi hònh àaâo taåo, giaáo duåc chñnh quy vaânhau khi tuyïín duång lao àöång; quyïìn àûúåc hûúãng
khöng chñnh quy, göìm caác loaåi hònh liïn quan túái thuâ lao nhû nhau, göìm caã phuác lúåi, àûúåc àöëi xûã
viïåc daåy chûä.
Quyïìn àûúåc hûúãng caác dõch vuå chùm soác sûác *  Trûúâng  Àaåi  hoåc Cöng  àoaân
64 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân
Söë 3 thaáng 1/2016

Kinh nghiïåm - thûåc tiïîn
nhû nhau khi laâm nhûäng viïåc coá giaá trõ ngang nhau trïn thïë giúái. Ngaây 17/02/1982, Viïåt Nam chñnh thûác
cuäng nhû àûúåc àöëi xûã nhû nhau trong viïåc àaánh phï chuêín Cöng ûúác CEDAW. Viïåc phï chuêín vaâ
giaá chêët lûúång cöng viïåc.
trúã  thaânh  thaânh  viïn  chñnh  thûác  cuãa  Cöng  ûúác
Quyïìn àûúåc baão vïå trûúác moåi hònh thûác baåo lûåcCEDAW coá yá nghôa rêët quan troång àöëi vúái viïåc phaát
vïì thïí chêët, tònh duåc, caãm xuác, tinh thêìn vaâ kinh triïín phaáp luêåt vïì quyïìn con ngûúâi, àöëi vúái viïåc taåo
tïë (Àiïìu 6): caác quöëc gia thaânh viïn phaãi aáp duång têët dûång haânh lang phaáp lñ quan troång cho viïåc baão àaãm
caã caác biïån phaáp thñch húåp, kïí caã biïån phaáp phaápcaác quyïìn bònh àùèng cuãa phuå nûä, àöìng thúâi laâ yïëu töë
luêåt àïí loaåi boã moåi hònh thûác buön baán phuå nûä vaâ
quöëc tïë thuác àêíy viïåc xêy dûång cú chïë quöëc gia vïì
boác löåt phuå nûä laâm nghïì maåi dêm.
baão vïå, phaát triïín caác quyïìn cuãa phuå nûä, goáp phêìn
Quyïìn àûúåc tham gia bêìu cûã, ûáng cûã vaâ tham xêy dûång vaâ thûåc hiïån chiïën lûúåc quöëc gia vïì phaát
gia nhûäng chûác vuå trong böå maáy nhaâ nûúác 
(Àiïìu triïín phuå nûä taåi Viïåt Nam.
7): àûúåc tham gia boã phiïëu trong moåi cuöåc bêìu cûã
Ngay tûâ khi múái ra àúâi nùm 1930, Àaãng Cöång
vaâ trûng cêìu dên yá, àûúåc quyïìn ûáng cûã vaâo têët caã saãn Viïåt Nam àaä coi “nam, nûä bònh quyïìn” laâ möåt
caác cú quan dên cûã; àûúåc tham gia xêy dûång vaâ
trong nhûäng nhiïåm vuå cöët yïëu cuãa caách maång Viïåt
thûåc hiïån caác chñnh saách cuãa Chñnh phuã, tham gia Nam. Tuy nhiïn, quyïìn cuãa ngûúâi phuå nûä thûåc sûå
caác chûác vuå cuãa Nhaâ nûúác vaâ thûåc hiïån moåi chûác
àûúåc àïì cêåp àïën tûâ khi nhên dên ta giaânh àûúåc
nùng cöång àöìng úã têët caã caác cêëp chñnh quyïìn; àöåc lêåp tûâ tay thûåc dên, phong kiïën nùm 1945.
tham gia vaâo caác töí chûác vaâ hiïåp höåi phi chñnh Theo àoá, nhûäng vùn baãn phaáp luêåt àêìu tiïn vïì
phuã liïn quan àïën àúâi söëng cöång àöìng vaâ chñnh trõ quyïìn cöng dên, trong àoá coá quyïìn cuãa phuå nûä
cuãa àêët nûúác.
àûúåc ban haânh.
Quyïìn àûúåc àaåi diïån chñnh phuã cuãa hoå úã cêëp Hiïën phaáp nùm 1946 : Hiïën phaáp àêìu tiïn cuãa
quöëc tïë (Àiïìu 8): phuå nûä coá cú höåi àaåi diïån cho Chñnh nûúác Viïåt Nam dên chuã cöång hoâa chñnh thûác àûúåc
phuã trïn diïîn àaân quöëc tïë vaâ tham gia cöng viïåc cuãa ban haânh, quyïìn bònh àùèng giûäa nam vaâ nûä àûúåc
caác töí chûác quöëc tïë.
cöng nhêån. Cuå thïí, Àiïìu 9 Hiïën phaáp  nùm 1946
Quyïìn àûúåc nhêåp, thay àöíi hay giûä nguyïn quöëc
khùèng àõnh: “Àaân baâ ngang quyïìn àaân öng vïì moåi
tõch (Àiïìu 9): caác nûúác phaãi àùåc biïåt àaãm baão laâ viïåcphûúng diïån”. Khi quyïìn nam nûä bònh àùèng àûúåc
kïët hön vúái ngûúâi nûúác ngoaâi, hay sûå thay àöíi quöëc cöng böë vaâ thûâa nhêån, coá ngûúâi lêìm tûúãng rùçng viïåc
tõch cuãa ngûúâi chöìng trong thúâi gian hön nhên seä giaãi phoáng phuå nûä nhû vêåy àaä àûúåc giaãi quyïët, do àoá
khöng mùåc nhiïn laâm thay àöíi quöëc tõch cuãa ngûúâi thi haânh luêåt phaáp coá thïí laâ dïî daâng, thuêån lúåi. Tuy
vúå, biïën ngûúâi vúå thaânh ngûúâi khöng coá quöëc tõchnhiïn, Chuã tõch Höì Chñ Minh àaä khùèng àõnh, con
hay eáp buöåc ngûúâi vúå phaãi lêëy quöëc tõch cuãa ngûúâi
àûúâng àêëu tranh àïí thûåc hiïån quyïìn bònh àùèng thêåt
chöìng; phuå nûä coá quyïìn bònh àùèng vúái nam giúái trong sûå cho phuå nûä rêët khoá khùn vaâ lêu daâi, vò thên phêån
vêën àïì quöëc tõch con caái.
phuå nûä chõu sûå chi phöëi nùång nïì cuãa chïë àöå cuä vaâ
Nhû vêåy, muåc àñch cuãa CEDAW laâ mang laåi quyïìn phong tuåc, têåp quaán ngûúâi Viïåt. Muöën giaãi phoáng
bònh àùèng thûåc sûå cho ngûúâi phuå nûä. Nghôa laâ caácngûúâi phuå nûä khöng chó thûåc hiïån möåt sûå phên cöng
chñnh quyïìn phaãi mang laåi nhûäng kïët quaã thûåc tïë múái, bònh àùèng giûäa vúå vaâ chöìng trong nhûäng cöng
chûá khöng phaãi chó mang tñnh lyá thuyïët. CEDAW viïåc gia àònh, maâ caái cùn baãn laâ phaãi coá 
sûå phên
ngùn chùån caác haânh vi vaâ chñnh saách gêy bêët lúåi cho cöng, sùæp xïëp laåi lao àöång cuãa toaân xaä höåi, 
àûa phuå
phuå nûä trïn moåi phûúng diïån. CEDAW buöåc caác nûä tham gia vaâo nhiïìu ngaânh nghïì nhû nam giúái.
quöëc gia thaânh viïn khöng chó ngùn chùån nhûäng xêm
Cêìn töí chûác laåi àúâi söëng cöng nöng cuäng nhû sinh
phaåm quyïìn phuå nûä búãi caác cú quan nhaâ nûúác maâ hoaåt gia àònh àïí phuå nûä giaãm nheå cöng viïåc bïëp
coân búãi caác töí chûác vaâ caá nhên khaác.
nuác, chùm lo con caái, coá àiïìu kiïån tham gia saãn xuêët,
Cöng ûúác CEDAW àûúåc àaánh giaá laâ vùn baãn phaáp hoåc têåp nêng cao trònh àöå moåi mùåt. Tûâ àoá, chõ em
lyá quöëc tïë àêìu tiïn khùèng àõnh nguyïn tùæc khöng múái coá àuã khaã nùng laâm nhiïìu cöng viïåc chuyïn mön
chêëp nhêån sûå phên biïåt àöëi xûã dûåa trïn cú súã giúái vaâ àaãm nhiïåm àûúåc nhûäng chûác vuå cöng taác ngang
tñnh tûúng àöëi triïåt àïí, Cöng ûúác CEDAW coá yá nghôa haâng vúái nam giúái. Coá thïí noái, quy àõnh cuãa Hiïën
thûåc tiïîn sêu sùæc vaâ laâ cú súã phaáp lñ quan troång phaáp nùm 1946 coá yá nghôa rêët lúán trong böëi caãnh
trong quaá trònh àêëu tranh giaãi phoáng phuå nûä vaâ thûåcnûúác Viïåt Nam dên chuã cöång hoâa vûâa múái àûúåc thaânh
hiïån quyïìn bònh àùèng cuãa phuå nûä úã caác quöëc gia lêåp, goáp phêìn phaá tan xiïìng xñch tû tûúãng “troång

65 cöng àoaâ
Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
Söë 3 thaáng 1/2016

Kinh nghiïåm - thûåc tiïîn
nam kinh nûä” cuãa chïë àöå phong kiïën, chïë àöå thuöåc
Hiïën phaáp sûãa àöíi nùm 2013: So vúái Hiïën phaáp
àõa nûãa phong kiïën.
nùm 1992, Hiïën phaáp múái 2013 coá nhûäng sûãa àöíi,
Hiïën phaáp nùm 1959 : Àiïìu 24 quy àõnh: “Phuå nûä böí sung vaâ phaát triïín thïí hiïån têìm quan troång vïì
nûúác Viïåt Nam dên chuã cöång hoâa coá quyïìn bònh quyïìn con ngûúâi, quyïìn vaâ nghôa vuå cú baãn cuãa cöng
àùèng vúái nam giúái vïì caác mùåt sinh hoaåt chñnh trõ, dên, trong àoá coá caã quyïìn cuãa phuå nûä. Theo àoá, moåi
kinh tïë, vùn hoáa, xaä höåi vaâ gia àònh”. Nhû vêåy so vúái ngûúâi àïìu bònh àùèng trûúác phaáp luêåt vaâ khöng ai bõ
Hiïën phaáp nùm 1946, Hiïën phaáp nùm 1959 àaä cuå phên biïåt àöëi xûã trong àúâi söëng chñnh trõ, dên sûå,
thïí hoáa hún caác lônh vûåc maâ ngûúâi phuå nûä àûúåckinh tïë, vùn hoáa, xaä höåi; nam, nûä coá quyïìn kïët hön,
quyïìn bònh àùèng vúái nam giúái.
ly hön, hön nhên theo nguyïn tùæc tûå nguyïån, tiïën
Hiïën phaáp nùm 1980 : Khaác vúái hai baãn Hiïën phaáp böå, möåt vúå möåt chöìng, vúå chöìng bònh àùèng, tön troång
nùm 1946 vaâ nùm 1959, trong Hiïën phaáp nùm 1980,
lêîn nhau, Nhaâ nûúác baão höå hön nhên vaâ gia àònh,
quyïìn cuãa phuå nûä vûâa àûúåc löìng vaâo caác quyïìn cú baão höå quyïìn lúåi cuãa ngûúâi meå vaâ treã em. Àùåc biïåt,
baãn cuãa cöng dên, vûâa àûúåc quy àõnh riïng nhùçm
Àiïìu 26 Hiïën phaáp nhêën maånh: Cöng dên nam, nûä
taåo ra nhûäng àiïím nhêën quan troång vaâ àûúåc khùèng bònh àùèng vïì moåi mùåt; Nhaâ nûúác coá chñnh saách baão
àõnh úã têìm cao hún, cuå thïí hún. Lêìn àêìu tiïn, Hiïën
àaãm quyïìn vaâ cú höåi bònh àùèng giúái. Nhaâ nûúác, xaä
phaáp xaác àõnh: “Cöng dên khöng phên biïåt dên töåc,
höåi vaâ gia àònh taåo àiïìu kiïån àïí phuå nûä phaát triïín
nam nûä, thaânh phêìn xaä höåi, tñn ngûúäng tön giaáo, toaân diïån, phaát huy vai troâ cuãa mònh trong xaä höåi;
trònh àöå vùn hoaá, nghïì nghiïåp, thúâi haån cû truá, tûâ 18 nghiïm cêëm phên biïåt àöëi xûã vïì giúái.
tuöíi trúã lïn àïìu coá quyïìn bêìu cûã vaâ tûâ 21 tuöíi trúã lïn
Quyïìn cú baãn cuãa phuå nûä theo quy àõnh cuãa Hiïën
àïìu coá thïí àûúåc bêìu vaâo Quöëc höåi, Höåi àöìng nhên phaáp àûúåc cuå thïí hoáa trong caác vùn baãn phaáp luêåt
dên caác cêëp” (Àiïìu 57).
nhû: Luêåt Bònh àùèng giúái, Böå luêåt Dên sûå, Luêåt Baão
Bïn caånh àoá, baãn Hiïën phaáp naây cuäng quy àõnh hiïím xaä höåi, Böå luêåt Lao àöång, Luêåt Hön nhên vaâ
àaãm baão sûå bònh àùèng giûäa nam vaâ nûä trong lônh vûåcgia àònh, Luêåt Bêìu cûã àaåi biïíu Quöëc höåi, Luêåt Bêìu
lao àöång, hön nhên vaâ gia àònh, cuå thïí: “Cöng dên nûä
cûã àaåi biïíu Höåi àöìng nhên dên, Luêåt Cû truá, Böå luêåt
vaâ nam coá quyïìn ngang nhau vïì moåi mùåt chñnh trõ, Hònh sûå, Luêåt Phoâng chöëng baåo lûåc gia àònh, Luêåt
kinh tïë, xaä höåi vaâ gia àònh. Nghiïm cêëm moåi haânh vi Quöëc tõch...
phên biïåt àöëi xûã vúái phuå nûä, xuác phaåm nhên phêím Luêåt Bònh àùèng giúái
 nùm 2006 quy àõnh nam, nûä
phuå nûä. Lao àöång nûä vaâ nam viïåc laâm nhû nhau thò coá võ trñ, vai troâ ngang nhau trong caác lônh vûåc cuãa
tiïìn lûúng ngang nhau. Lao àöång nûä coá quyïìn hûúãng
àúâi söëng xaä höåi vaâ gia àònh, àûúåc taåo àiïìu kiïån vaâ cú
chïë àöå thai saãn. Phuå nûä laâ viïn chûác nhaâ nûúác vaâhöåi phaát huy nùng lûåc cuãa mònh cho sûå phaát triïín
ngûúâi laâm cöng ùn lûúng coá quyïìn nghó trûúác vaâ sau cuãa cöång àöìng, cuãa gia àònh vaâ thuå hûúãng nhû nhau
khi sinh àeã maâ vêîn hûúãng lûúng, phuå cêëp theo quy vïì thaânh quaã cuãa sûå phaát triïín àoá vaâ khöng bõ phên
àõnh cuãa phaáp luêåt. Nhaâ nûúác vaâ xaä höåi taåo àiïìu kiïån
biïåt àöëi xûã vïì giúái.
àïí phuå nûä nêng cao trònh àöå moåi mùåt, khöng ngûâng
Luêåt Baão hiïím xaä höåi
 nùm 2006 quy àõnh phuå nûä
phaát huy vai troâ cuãa mònh trong xaä höåi. Chùm lo phaát àûúåc hûúãng caác chïë àöå baão hiïím xaä höåi nhû: Chïë
triïín caác nhaâ höå sinh, khoa nhi, nhaâ treã vaâ caác cú súã àöå öëm àau, thai saãn, tai naån lao àöång - bïånh nghïì
phuác lúåi xaä höåi khaác àïí giaãm nheå gaánh nùång gia àònh,nghiïåp, hûu trñ, tûã tuêët, thêët nghiïåp, mêët sûác  lao
taåo àiïìu kiïån cho phuå nûä saãn xuêët, cöng taác, hoåc têåp, àöång... Bïn caånh àoá, Luêåt coân quy àõnh quyïìn lúåi
chûäa bïånh, nghó ngúi vaâ laâm troân böín phêån cuãa ngûúâimang tñnh àùåc thuâ àöëi vúái ngûúâi phuå nûä nhû: Lao
meå”  (Àiïìu  63)  vaâ   “hön  nhên  theo  nguyïn  tùæc  tûå àöång nûä àûúåc hûúãng caác chïë àöå khaám thai (nghó
nguyïån, tiïën böå, möåt vúå möåt chöìng, vúå chöìng bònhviïåc coá hûúãng lûúng trúå cêëp), nghó viïåc hûúãng lûúng
àùèng... Nhaâ nûúác vaâ xaä höåi khöng thûâa nhêån viïåc phên trúå cêëp sinh àeã bùçng 100% tiïìn lûúng, dûúäng sûác
biïåt àöëi xûã giûäa caác con” (Àiïìu 64).
sau khi sinh nïëu sûác khoãe yïëu. Ngoaâi ra, caác àöëi
Hiïën phaáp nùm 1992:  Vïì cú baãn, quyïìn cuãa phuå tûúång xaä höåi laâ phuå nûä cuäng àûúåc hûúãng trúå giuáp vêåt
nûä trong Hiïën phaáp nùm 1992 kïë thûâa nhûäng quy chêët vúái tû caách àöëi tûúång cûáu trúå xaä höåi.
àõnh tiïën böå cuãa Hiïën phaáp nùm 1980, nhûng nhêën
Böå luêåt Lao àöång
: Böå  luêåt Lao  àöång sûãa àöíi
maånh thïm: “Nghiïm cêëm moåi haânh vi phên biïåt nùm 2013 daânh möåt chûúng (Chûúng X) quy àõnh
àöëi xûã vúái phuå nûä, xuác phaåm nhên phêím phuå nûä”
riïng vïì lao àöång nûä. Theo àoá, Nhaâ nûúác coá chñnh
(Àiïìu 63).
saách baão àaãm quyïìn laâm viïåc bònh àùèng cuãa lao
66 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân
Söë 3 thaáng 1/2016

Kinh nghiïåm - thûåc tiïîn
àöång nûä; khuyïën khñch ngûúâi sûã duång lao àöång taåo
Coá thïí noái, tûâ nùm 1945 àïën nay, quyïìn cuãa
àiïìu kiïån àïí lao àöång nûä coá viïåc laâm thûúâng xuyïn, ngûúâi phuå nûä Viïåt Nam àaä àûúåc Àaãng vaâ Nhaâ nûúác
aáp duång röång raäi chïë àöå laâm viïåc theo thúâi gianquan têm vaâ àûúåc baão vïå bùçng phaáp luêåt. Tuy nhiïn,
biïíu linh hoaåt, laâm viïåc khöng troån thúâi gian, giao Viïåt Nam vêîn laâ möåt nûúác chêåm phaát triïín, laåi phaãi
viïåc laâm taåi nhaâ; coá biïån phaáp taåo viïåc laâm, caãi
chõu aãnh hûúãng nùång nïì cuãa chïë àöå phong kiïën gia
thiïån àiïìu kiïån lao àöång, nêng cao trònh àöå nghïì
trûúãng àaä töìn taåi haâng ngaân nùm, do àoá viïåc thûåc
nghiïåp, chùm soác sûác khoeã, tùng cûúâng phuác lúåi vïì hiïån àêìy àuã quyïìn bònh àùèng cuãa phuå nûä vêîn laâ quaá
vêåt chêët vaâ tinh thêìn cuãa lao àöång nûä nhùçm giuáptrònh lêu daâi. Naån phên biïåt àöëi xûã vúái phuå nûä vêîn coá
lao àöång nûä phaát huy coá hiïåu quaã nùng lûåc nghïì xu hûúáng tröîi dêåy úã moåi núi, moåi luác vaâ ngay caã
nghiïåp, kïët húåp haâi hoaâ cuöåc söëng lao àöång vaâ cuöåctrong möîi con ngûúâi. Möåt söë khña caånh vïì bêët bònh
söëng gia àònh. Luêåt quy àõnh roä, nghiïm cêëm ngûúâi àùèng giúái vêîn töìn taåi, nhêët laâ taåi vuâng nöng thön,
sûã duång lao àöång coá haânh vi phên biïåt àöëi xûã vúáimiïìn nuái. Phuå nûä coá xu hûúáng laâm nhiïìu cöng viïåc
phuå nûä, thûåc hiïån nguyïn tùæc bònh àùèng nam, nûä giaãn àún hún so vúái nam giúái. Nhûäng àõnh kiïën vïì
vïì tuyïín duång, sûã duång, nêng bêåc lûúng vaâ traã cöng giúái, tû tûúãng “troång nam khinh nûä” coân töìn taåi, nam
lao àöång; lao àöång nûä àûúåc daânh thúâi gian trong giúái vêîn àûúåc coi troång vaâ ûu tiïn hún phuå nûä trong
thúâi gian lao àöång àïí cho con buá, laâm vïå sinh phuå cöng viïåc gia àònh vaâ xaä höåi. Tû tûúãng coi nam giúái
nûä; khöng àûúåc sa thaãi hoùåc àún phûúng chêëm dûát laâ “truå cöåt” coân phuå nûä luön gùæn vúái vai troâ nöåi trúå,
húåp àöìng lao àöång àöëi vúái lao àöång nûä vò kïët hön, chùm soác gia àònh àaä gêy ra caách nhòn lïåch laåc vïì
coá thai, nuöi con nhoã dûúái 12 thaáng tuöíi. Àùåc biïåt, vai troâ cuãa möîi giúái, dêîn àïën thiïëu sûå chia seã traách
Böå luêåt Lao àöång sûãa àöíi nùm 2013 quy àõnh tùng nhiïåm giûäa nam giúái vaâ phuå nûä trong cöng viïåc gia
thúâi gian nghó thai saãn cuãa lao àöång nûä tûâ 4 thaáng àònh vaâ tham gia caác hoaåt àöång xaä höåi. Bêët bònh
lïn thaânh 6 thaáng.
àùèng giúái trïn möåt söë lônh vûåc coân töìn taåi maâ sûå
Luêåt Hön nhên vaâ gia àònh: Luêåt Hön nhên vaâ gia thiïåt thoâi chuã yïëu thuöåc vïì phuå nûä...
àònh khùèng àõnh nguyïn tùæc vúå, chöìng bònh àùèng.
Vò vêåy, àïí baão vïå quyïìn cuãa phuå nûä àoâi hoãi bùçng
Nhaâ nûúác, xaä höåi vaâ gia àònh coá traách nhiïåm giuáp àúä
nhiïìu caách thûác khaác nhau, trong àoá àiïìu quan troång
caác baâ meå thûåc hiïån töët chûác nùng cao quyá cuãa ngûúâichñnh laâ baãn thên phuå nûä vaâ nhûäng ngûúâi coá traách
meå; vúå chöìng coá nghôa vuå cuâng nhau chia seã, thûåc nhiïåm baão vïå phuå nûä nhû Cöng àoaân, Höåi phuå nûä...
hiïån caác cöng viïåc trong gia àònh; coá nghôa vuå söëng phaãi coá sûå hiïíu biïët vïì phaáp luêåt, dûåa vaâo cú súã
chung vúái nhau...
phaáp lyá laâm nïìn taãng àoâi hoãi xaä höåi phaãi thûâa nhêån
Böå luêåt Hònh sûå
: Thïí chïë hoaá caác quy àõnh cuãa quyïìn cuãa phuå nûä trong thûåc tiïîn cuöåc söëng. 

Hiïën phaáp vïì quyïìn con ngûúâi Böå luêåt Hònh sûå nùm
1999 (sûãa àöíi, böí sung nùm 2009) àaä quy àõnh nhûäng
töåi phaåm liïn quan àïën phuå nûä, caác àiïìu luêåt baão vïå Taâi liïåu tham khaão
1.  Böå  Ngoaåi  giao  (2005), Thaânh  tûåu  baão  vïå  vaâ  phaát
quyïìn cuãa phuå nûä: Haânh vi phaåm töåi àöëi vúái phuå nûä
triïín  quyïìn  con  ngûúâi  úã  Viïåt  Nam,  Nxb  Chñnh  trõ
coá thai laâ tònh tiïët tùng nùång traách nhiïåm hònh sûå Quöëc gia, Haâ Nöåi.
(khoaãn 1.h Àiïìu 48) vaâ cuäng laâ tònh tiïët tùng nùång 2.  Nguyïîn  Sô  Duäng  (2003),  Quyïìn  cuãa  phuå  nûä  vaâ  treã
àõnh khung, àöìng thúâi cuäng thïí hiïån sûå khoan höìng,
em  trong  caác vùn baãn  phaáp lyá  quöëc  tïë  vaâ phaáp  luêåt
tñnh nhên àaåo cuãa Àaãng vaâ Nhaâ nûúác trong viïåc xûã Viïåt Nam, Nxb Chñnh trõ Quöëc gia, Haâ Nöåi.
3.  Uyã  ban Nhên  dên  tónh  Gia  Lai.  Súã  Tû phaáp  (2015),
lyá töåi phaåm laâ nûä giúái; coá chñnh saách giaãm nheå traách
Möåt  söë  quy  àõnh  cuãa  phaáp  luêåt  quöëc  tïë,  phaáp  luêåt
nhiïåm hònh sûå: ngûúâi phaåm töåi laâ phuå nûä coá thai Viïåt Nam vïì quyïìn cuãa phuå nûä, Nxb Gia Lai.
àûúåc quy àõnh laâ tònh tiïët giaãm nheå traách nhiïåm hònh 4.  Rea  Abada  Chiongson  ;  Dõch:  Lï  Thaânh  Long
sûå (khoaãn 1 Àiïìu 46). Chñnh saách nhên àaåo, khoan
(ch.b.)... (2009) ; Vuä Ngoåc Bònh h.à, CEDAW vaâ phaáp
luêåt: Nghiïn cûáu raâ soaát vùn baãn phaáp luêåt Viïåt Nam
höìng àûúåc thïí hiïån caã trong viïåc aáp duång hònh phaåt
vaâ thi haânh aán: Khöng aáp duång hònh phaåt tûã hònh àöëi trïn cú súã quyïìn vaâ giúái qua lùng kñnh CEDAW , Nxb
vúái phuå nûä coá thai hoùåc àöëi vúái phuå nûä àang nuöi con Quyä phaát triïín phuå nûä  Liïn húåp  quöëc,  Haâ Nöåi.
5.  Nguyïîn  Thõ  Phûúng  (2006),  Hiïën  phaáp  Viïåt  Nam
dûúái 36 thaáng tuöíi khi phaåm töåi hoùåc khi bõ xeát xûã, vúái  viïåc  thûåc  hiïån  quyïìn  bònh  àùèng  nam  nûä  theo
khöng thi haânh aán tûã hònh àöëi vúái phuå nûä coá thai cöng  ûúác  quöëc  tïë  vïì  xoaá  boã  moåi  hònh  thûác  phên
biïåt àöëi xûã vúái phuå nûä (CEDAW), 
Taåp chñ Luêåt hoåc
,
hoùåc nuöi con dûúái 36 thaáng tuöíi àûúåc hoaän cho àïën
söë  3,  tr.30-36.
khi con àuã 36 thaáng tuöíi.

67 cöng àoaâ
Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
Söë 3 thaáng 1/2016

Tài liệu cùng danh mục Luật học

Bài giảng Luật thuế

Bài giảng Luật thuế trình bày các nội dung cơ bản như: khái niệm, đặc điểm Luật Thuế, nội dung pháp lý về luật quản lý thuế. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.


Quyền phát triển: Nguồn gốc, đặc điểm cơ bản, bản chất pháp lý

Mời các bạn tham khảo tài liệu Quyền phát triển: Nguồn gốc, đặc điểm cơ bản, bản chất pháp lý sau đây để nắm bắt những nội dung về nguồn gốc lịch sử của quyền phát triển; đặc điểm cơ bản của quyền phát triển. Với các bạn chuyên ngành Luật học thì đây là tài liệu hữu ích.


Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bầu cử đại biểu Quốc hội

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15 tháng 4 năm 1997. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội: 1- Điểm 1...


HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI - ĐẶC ĐIỂM

Ký kết, nội dung hợp đồng và các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng 3. Các biện pháp chế tài và các trường hợp miễn, giảm trách nhiệm 4. Hợp đồng vô hiệu và cách xử lý hợp đồng vô hiệu 5. Thời hiệu khiếu nại và khởi kiện Trong quan hệ giao dịch hàng ngày, ngoài hợp đồng lao động (xác lập trong quan hệ mua bán sức lao động), từ 01/01/2006, khi áp dụng Bộ luật dân sự 2005 và Luật thương mại 2005, các giao dịch khác đươc xếp vào một trong hai loại hợp đồng...


Ebook Hướng dẫn thực hiện Luật doanh nghiệp - Bộ luật lao động: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn thực hiện Luật doanh nghiệp - Bộ luật lao động", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Luật thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành, Luật đấu thầu và các văn bản thi hành, Bộ Luật lao động và Luật doanh nghiệp phần tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Án treo

Án treo được quy định tại điều 60 BLHS. Căn cứ vào nội dung của quy định này thì: "Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện". Điều kiện ở đây là điều kiện của án treo, tức là Nhà nước "treo" thi hành hình phạt tù với điều kiện là buộc người phạm tội phải chịu thử thách. Nội dung thử thách quy định những điều kiện ràng buộc nhất định. Điều 60. án treo 1. Khi xử phạt tù không quá ba năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và...


Bài giảng Chính sách Thuế thu nhập cá nhân - Vũ Thị Toản

Bài giảng Chính sách Thuế thu nhập cá nhân của Vũ Thị Toản sau đây nhằm mục đích giúp cho các bạn biết được đối tượng nộp thuế; thu nhập chịu thuế; thu nhập được miễn thuế; giảm thuế thu nhập cá nhân; cách tính thuế thu nhập cá nhân và một số nội dung khác.


PHÁP LuẬT PHONG KiẾN

hình thành của nhà nước phong kiến.Tồn tại với một quá trình lâu dài của lịch sử với hàng nghìn năm lịch sử cùng những biến đổi chậm chạp.Pháp luật phong kiến còn là kiểu pháp luật đầu tiên của nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có VN.Bài thuyết trình của chúng tôi sẽ trình bày về:


LUẬT CƯ TRÚ Số 81/2006/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2006

Luật này quy định về quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú. Cư trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn dưới hình thức thường trú hoặc tạm trú.


ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM – PHẦN 1

Khái niệm Ngân hàng nhà nước Việt Nam Ở mỗi quốc gia, ngân hàng nhà nước có thể có những tên gọi khác nhau xuất phát từ các yếu tố lịch sử, sở hữu, thể chế chính trị. Chẳng hạn như, theo hình thức sở hữu, ngân hàng nhà nước có tên gọi là ngân hàng nhà nước (Việt nam), Ngân hàng quốc gia (Mônđôva, Iran, Hunggari). Theo tính chất, chức năng, ngân hàng có thể được gọi tên là ngân hàng trung ương (Liên bang Nga), ngân hàng dự trữ (Nam phi), Hệ thống dự trữ liên bang...


Tài liệu mới download

VSTEP speaking part 2 sample answers
  • 28/03/2017
  • 89.372
  • 829

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu