Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quy trình đối thoại giữa Chính quyền và người dân địa phương

Quy trình đối thoại giữa Chính quyền và người dân địa phương trình bày các chủ đề đối thoại: quy trình và các ưu tiên của việc lập kế hoạch kinh tế - xã hội của phường/xã; phân bổ ngân sách của phường/xã; việc thực hiện PLDC: Dân biết, Dân bàn, Dân làm và Dân giám sát – các nội dung này có thể được thảo luân từng phần trong các đối thoại khác nhau; các quy định của phường/xã,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Quy trình đối thoại giữa Chính quyền và người dân địa phương
(Dự án PCMM, tài trợ bởi SDC)
I. Các loại hình đối thoại: Có hai loại:
1. Đối thoại giữa chính quyền địa phương cấp phường/xã với đại diện của các
tổ/thôn, hoặc
2. Đối thoại giữa chính quyền địa phương cấp phường/xã với đại diện của từng hộ
gia đình trong mỗi tổ/thôn
II. Các chủ đề đối thoại: các chủ đề sau có thể được thảo luận tại các đối thoại khác
nhau:
1. Quy trình và các ưu tiên của việc lập kế hoạch kinh tế - xã hội của phường/xã;
2. Phân bổ ngân sách của phường/xã;
3. Việc thực hiện PLDC: Dân biết, Dân bàn, Dân làm và Dân giám sát – các nội
dung này có thể được thảo luân từng phần trong các đối thoại khác nhau;
4. Các quy định của phường/xã.
III. Mục tiêu của đối thoại
1. Người dân địa phương thảo luận và hiểu các nội dung liên quan của đối thoại
được đề cập trong phần II;
2. Người dân có cơ hội nêu ra các vấn đề/quan tâm và chính quyền địa phương
phản hồi một cách cởi mở và minh bạch;
3. Người dân địa phương và chính quyền cùng thảo luận các đề xuất cải thiện các
vấn đề liên quan đảm bảo sự tham gia và minh bạch;
4. Chính quyền địa phương đưa ra các cam kết để giải quyết các vấn đề có liên
quan do người dân địa phương đưa ra.

1

II. Đầu ra của đối thoại:
1. Một danh sách các mối quan tâm/vấn đề được người dân địa phương đưa ra;
2. Các cam kết và các giải pháp giải quyết các vấn đề của chính quyền
3. Biên bản đối thoại.
III. Tham dự viên tham gia đối thoại:


Các đại diện của chính quyền địa phương: UBND, HĐND, Đảng ủy, Mặt trận
Tổ quốc;Người dân địa phương: đại diện của các hộ gia đình trong tổ/thôn (với các đối
thoại tổ chức ở cấp tổ/thôn) hoặc đại diện của người dân trong tổ/thôn (với các
đối thoại tổ chức ở cấp phường/xã)Cán bộ dự án PCMM

IV. Thời gian: 150 phút
V. Thúc đẩy viên của đối thoại:
Thúc đẩy cuộc đối thoại là nhiệm vụ của đại diện Mặt trận Tổ quốc cấp phường/xã. Tuy
nhiên do họ còn thiếu các kỹ năng thúc đẩy đối thoại theo phương pháp tham gia nên
trong giai đọan đầu, chuyên gia/tư vấn hoặc cán bộ PCMM sẽ thúc đẩy cuộc đối thoại.
Cán bộ thực địa cần phát hiện một hoặc hai đại diện của Mặt trận Tổ quốc để xây
dựng năng lực thúc đẩy đối thoại để đảm bảo tính bền vững của cách tiếp cận.
VI. Biên bản đối thoại:
Việc ghi biên bản đối thoại cũng là nhiệm vụ của đại diện Mặt trận Tổ quốc cấp
phường/xã. Tuy nhiên do họ còn thiếu kỹ năng viết biên bản nên trong giai đoạn đầu,
cán bộ PCMM sẽ đảm nhạn nhiệm vụ này và xây dựng năng lực cho đại diện của Mặt
trận Tổ quốc đảm nhận nhiệm vụ này trong giai đoạn sau.
VII. Chuẩn bị cho đối thoại:
o Cán bộ thực địa tổ chức một cuộc họp với lãnh đạo địa phương thảo luận
về các mục tiêu, đầu ra và phương pháp đối thoại; làm rõ các hỗ trợ tài
chính và kỹ thuật của PCMM, kế hoạch, thời gian và địa điểm…

2

o Nhóm Nòng cốt của thôn/tổ và/hoặc phường/xã tổ chức cuộc họp thảo
luận với các nhóm cộng đồng và người dân địa phương sẽ tham gia đối
thoại về các vấn đề quan tâm, các câu hỏi … sẽ nêu ra trong đối thoại
VIII. Chương trình đối thoại
Thời

Nội dung

Phương pháp

nhiệm

gian
10’

Trách

• Khai mạc;

Trực quan mục tiêu và các đầu ra của

• Giới thiệu tham dự viên;

buổi đối thoại

MTTQ

• Mục tiêu của buổi đối thoại
20’

Trình bày của UBND về các

Trình bày và trực quan

UBND

Người dân địa phương nêu câu hỏi;

Thúc đẩy viên

nội dung đối thoại
45’

Hỏi đáp

Sử dụng thẻ cho các câu hỏi nhạy cảm;
UBND, Đảng ủy hoặc HĐND trả lời các
câu hỏi;
Tóm tắt các câu hỏi và câu trả lời lên
giấy A0/bảng
15’

Nghỉ giải lao

10’

Tổng hợp các vấn đề được

Phân tích các chủ đề trọng điểm

người dân nêu ra

Hỏi lại tham dự viên để đảm bảo đúng

Thúc đẩy viên

nội dung
30’

Các khuyền nghị/đề xuất để

Thảo luận nhóm nhỏ tại chỗ (5 -7 người

cải thiện các vấn đề

ngồi cạnh nhau);

Thúc đẩy viên

Mỗi nhóm đưa ra đề xuất của nhóm mình;
Ghi lại các đề xuất lên giấy A0/bảng.
10’

Tổng hợp các đề xuất

Phân tích các điểm trọng yếu

Thúc đẩy viên

10’

Cam kết của UBND

Cách giải quyết đối với từng kiến nghị và

UBND

khi nào

3

Phụ lục: Các câu hỏi định hướng trong buổi đối thoại
Câu hỏi cho người dân địa phương:
1. Đặt các câu hỏi có liên quan tới báo cáo của UBND; các câu hỏi có liên quan
tới các vấn đề nhạy cảm nên được viết trên thẻ màu;
2. Điều gì các bác/anh/chị thích và không thích trong tổ/thôn hoặc phường/xã
(liên quan đến chủ đề đối thoại)?
3. Những thông tin nào các bác/anh/chị muốn biết từ chính quyền địa phương?
4. Các bác/anh/chị muốn đối thoại với chính quyền địa phương về các chủ đề/vấn
đề nào?
5. Các bác/anh/chị có khuyến nghị/đề xuất gì để cải thiện các vấn đề liên quan?
Câu hỏi cho chính quyền địa phương:
6. Các anh/chị vui lòng trả lời/làm rõ các vấn đề do người dân nêu ra?
7. Các anh/chị vui lòng giải thích các vấn đề do người dân nêu ra có thể
được chính quyền cấp phường/xã giải quyế hay khôngt?
� Nếu có, khi nào và như thế nào?
� Nếu không, tại sao?

4

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Lecture Project management in practice - Chapter 8: Project cost management

Lecture Project management in practice - Chapter 8: Project cost management. This chapter presents the following content: From work package to budget, a project perspective of cost management, cost management plan, simple time-phased budgeting,...


9 kiểu kinh doanh online 'điên rồ' nhưng hiệu quả

Mấy ai dám nghĩ Alex Tew sẽ thành triệu phú chỉ trong 4 tháng khi bán từng pixel trên website? Còn nhiều ý tưởng làm giàu trực tuyến nghe đầy ngớ ngẩn khác nhưng lại mang về cho chủ nhân bộn tiền.


Kosnik’s Best Books Bibliography

However, this model is complicated by the fact that conflicts often occur in mixed-motive relationships where the involved parties both have cooperative and competitive goals and Mitchell’s model seems to have neglected this pluralistic/multifaceted/more complex dimension to the relationship. The competitive element creates conflict and the cooperative element creates incentives to negotiate an agreement. There are, however, studies that confirm that conflicts tend to occur even when the involved parties have highly compatible goals. This can be explained by including frustration, obstruction, and interference in the definition. ...


Bài giảng quản lý dự án - Chương 1

Đặc tính của một dự án. Giới thiệu về quản lý dự án. Giới thiệu về nhà quản lý dự án.Có một/ một số mục tiêu rõ ràng. Mỗi dự án là một quá trình tạo ra một kết quả cụ thể. Có một thời hạn nhất định. Dự án là một chuỗi các hoạt động nhất thời.Sử dụng nguồn lực hạn chế.


Bài giảng Quản lí dự án công nghệ thông tin: Bài 9 - Ngô Trung Việt, Phạm Ngọc Khôi

Chương 9: Quản lí dự án ở Việt Nam cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đặc điểm của quản lý dự án ở Việt Nam, các văn bản pháp quy của chính phủ về quản lý dự án, giới thiệu Nghị định 52, một số kinh nghiệm thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Giáo trình kinh tế Fulbright: Các tỷ lệ chiết khấu tài chính trong Thẩm định dự án

Trong thẩm định tài chính một dự án, các báo cáo ngân lưu được lập theo hai quản điểm: Quan điểm Tổng đầu tu ( TI), và Quan điểm vốn cổ dông. Một trong những vấn đề quan trọng nhất là ứơc tính các tỉ lệ chiết khấu tài chính đúng cho hai quan điểm này. Khi có thuế, lợi ích của lá chắn thuế nhờ được trừ thuế ...


Bài giảng Quản lý dự án hệ thống thông tin: Chương 6 - PGS.TS. Hà Quang Thụy

Bài giảng Quản lý dự án hệ thống thông tin: Chương 6 - Quản lý tích hợp dự án hệ thống thông tin sau đây sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức về phát triển tuyên bố dự án; phát triển kế hoạch quản lý dự án; hướng dẫn và quản lý thực hiện dự án; giám sát và điều khiển công việc dự án; thực thi điều khiển thay đổi tích hợp; đóng dự án hoặc pha dự án hệ thống thông tin.


Bài giảng Quản trị dự án đầu tư - TS. Phạm Xuân Giang

Bài giảng Quản trị dự án đầu tư do TS. Phạm Xuân Giang biên soạn gồm có 6 chương. Nội dung chính của bài giảng gồm có: Đối tượng nghiên cứu của môn học và một số khái niệm căn bản, Thiết lập dự án đầu tư, lựa chọn dự án đầu tư, quản trị thời gian thực hiện dự án, quản trị chi phí thực hiện dự án, quản trị việc bố trí và điều hịa nguồn lực. Mời các bạn cùng tham khảo.


Mười điều cần cho một kế hoạch kinh doanh

Để thành công, việc đầu tiên trước khi bắt đầu khởi sự một doanh nghiệp là phải lập một kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh, từ khâu phát triển một ý tưởng kinh doanh, nghiên cứu thị trường (market research) và tính khả thi của ý tưởng đó, đến việc quản lý các hoạt động kinh doanh hàng ngày (day-to-day operation management) khi bắt tay vào thực hiện các ý tưởng kinh doanh đó.


Đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành cơ cấu đầu tư, cơ cấu đầu tư hợp lý

Đặc điểm của cơ cấu đầu tư Cơ cấu đầu tư mang tính khách quan Trong nền kinh tế, cơ cấu đầu tư được thực hiện theo các chiến lược kế hoạch đã được hoạch định trước. Nhưng không vì thế mà cơ cấu đầu tư mất đi tính khách quan của nó.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm
 • 14/03/2009
 • 76.399
 • 564
Human Sciences Research Council
 • 20/03/2013
 • 26.827
 • 442

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu