Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quy chế Số: 01- QC/HNDX

Mẫu Quy chế số: 01- QC/HNDX làm việc của Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Đăk Tờ Re khóa VIII, nhiệm kỳ 2012-2017 Huyện Kon Rẫy-Tỉnh Kon Tum. Mời các bạn cùng tham khảo!Đánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Quy chế Số: 01- QC/HNDX Quy chế Số: 01- QC/HNDX Quy chế Số 01- QC/HNDX, Số 01- QC/HNDX, Hội Nông dân Việt Nam, Mẫu quy chế số 01, Xã Đăk Tờ Re khoá VIII
4.5 5 128
  • 5 - Rất hữu ích 66

  • 4 - Tốt 62

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu báo cáo định kỳ

Mẫu báo cáo định kỳ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) UBND XÃ................. Ban Thú y ______ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ....., ngày...... tháng........năm...... BÁO CÁO ĐỊNH KỲ Tháng..... năm..... Công tác khống chế dịch bệnh 1. Tình hình dịch bệnh Bệnh Loài Số thôn có bệnh Số lượng gia súc/ gia cầm Biện pháp đã thực hiện để xử lý Tổng đàn ốm chết Nhận định tình hình dịch bệnh (Diến biến, qui mô, biện pháp đã thực hiện đối với một số bệnh chính) 2. Công tác tiêm phòng a. Tiêm phòng định...


MẪU THÔNG BÁO DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU NHẬN LÃI /LÃI VÀ GỐC TRÁI PHIẾU

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán, Mẫu 05/THQ


MẪU GIẤY PHÉP KINH DOANH VŨ TRƯỜNG GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC

MẪU GIẤY PHÉP KINH DOANH VŨ TRƯỜNG GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC (Ban hành kèm theo Quyết định 13/2012/QĐ-UBND ngày 23/5/2012 của UBND tỉnh)


Mẫu dự kiến phân bổ dự toán thu, chi NSNN năm

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 177/2011/TT-BTC ngày 6 tháng 12 năm 2011 quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012


Mẫu số 4.2 Mẫu quyết định phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán dự án

Tham khảo tài liệu 'mẫu số 4.2 mẫu quyết định phê duyệt thiết kế thi công và tổng dự toán dự án', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ GIẤY THỎA THUẬN


MẪU GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG LIÊN DOANH THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Tham khảo tài liệu 'mẫu giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


BIỂU MẪU " BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ Phụ lục 15"

Mẫu Mẫu báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ theo Phụ lục 15 (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ)


Mẫu biên bản dự giờ chủ nhiệm (dành cho giáo sinh và người dự giờ)

Sau đây là Mẫu biên bản dự giờ chủ nhiệm (dành cho giáo sinh và người dự giờ). Tài liệu hữu ích cho các sinh viên thực tập ngành sư phạm và các giáo viên quản lý sinh viên thực tập sư phạm tham khảo.


Quy định quản trị viên tập sự

Tài liệu tham khảo về Quy định quản trị viên tập sự


Tài liệu mới download

Bài tập Phay
  • 08/05/2010
  • 36.762
  • 418

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu