Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quản lý Nhà Nước trong đầu tư trực tiếp nước ngoài vào dệt may Việt Nam - 2

Chính nhờ các công cụ quản lý với tư cách là vật truyền dẫn tác động mà Nhà nước chuyển tải được các ý định và ý chí tác động của mình lên mỗi con người trên toàn bộ các vùng của đất nước và các khu vực bên ngoài. Các công cụ quản lý vĩ mô bao gồm: Chính sách kinh tế - xã hội; Bộ máy Nhà nước và công chức Nhà nước; Pháp luật; Kế hoạch - chiến lược; Các quyết định hành chính v.v… ...Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Quản lý Nhà Nước trong đầu tư trực tiếp nước ngoài vào dệt may Việt Nam - 2 Quản lý Nhà Nước trong đầu tư trực tiếp nước ngoài vào dệt may Việt Nam - 2 Luận văn ngân hàng, luận văn kinh tế, bộ luận văn hay, trình bày luận văn, cấu trúc luận văn đại học
4.9 5 2333
 • 5 - Rất hữu ích 2.063

 • 4 - Tốt 270

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - xã hội chính là phương tiện mà Nhà nước dùng để tác động, điều chỉnh hành vi của con người trong xã hội nhằm đ ạt được các ý đồ, mục tiêu mong muốn của mình. Chính nhờ các công cụ quản lý với tư cách là vật truyền dẫn tác động mà Nhà nước chuyển tải đ ược các ý đ ịnh và ý chí tác động của mình lên mỗi con người trên toàn bộ các vùng của đất n ước và các khu vực bên ngoài. Các công cụ qu ản lý vĩ mô bao gồm: Chính sách kinh tế - xã hội; Bộ máy Nhà nước và công chức Nh à nước; Pháp luật; Kế hoạch - chiến lược; Các quyết định hành chính v.v… Chính sách kinh tế - xã hội: Là tổng thể các quan điểm, các chuẩn mực, các biện pháp, các thủ thuật m à chủ thể quản lý (trong phạm vi quốc gia đó là Nhà nước) sử dụng, nhằm tác động lên đối tượng và khách thể quản lý để đạt được các mục tiêu trong số các mục tiêu chiến lược chung của đ ất nước một cách tốt nhất sau một thời gian xác định. Đối với hoạt động đầu tư nước ngoài, chính sách kinh tế của Nhà nư ớc một mặt tạo ra sự thông thoáng cho các doanh nghiệp FDI phát triển, mặt khác phải bảo vệ các doanh nghiệp trong nước phát triển, hướng các hoạt động đ ầu tư trực tiếp vào các ngành, các vùng, các lĩnh vực bức thiết của nền kinh tế quốc dân. Bộ máy Nhà nước và công chức Nhà nước: Theo hiến pháp n ăm 1992, Bộ máy Nh à nước bao gồm các loại cơ quan chủ thể là các cơ quan quyền lực Nh à nước (gồm Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp), các cơ quan qu ản lý Nhà nước (gồm Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan khác thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp), các cơ quan kiểm sát, các cơ quan xét xử. Bộ máy Nhà nước ta là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan để thực thi các chức năng lập pháp, hành pháp, tư p háp đ •
 2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com được xác đ ịnh trong hiến pháp và tại các Luậtvề tổ chức các cơ quan trong bộ máy Nhà nước. Các công ch ức là những người làm nhiệm vụ tại các công sở của Nhà nước, được hưởng lương và phụ cấp theo công việc được giao lấy từ ngân sách Nh à nước. Đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài, Nhà nước ta và đội ngũ cán bộ công chức Nh à n ước phải tạo môi trường thông thoáng, đặc biệt là khâu thủ tục hành chính và các quy định về các loại, mức thuế, lệ phí phải nộp để tạo hành lang cho các doanh nghiệp phát triển và thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư nước ngoài vào làm ăn ở Việt Nam. Công sản: Là các nguồn vốn và phương tiện vật chất mà Nhà nước có thể sử dụng đ ể điều h ành xã hội như : Ngân sách, đ ất đ ai, kho bạc, kết cấu hạ tầng, các doanh nghiệp Nhà nước... và các tài sản tự nhiên khác mà Nhà nước nắm giữ, đưa vào khai thác, sử dụng. Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngo ài Nhà nước, phải tạo điều kiện về quỹ đ ất đ ai cho các doanh nghiệp theo những quy hoạch đã đ ịnh và phải luôn quan tâm bảo vệ nguồn tài sản n ày, tránh đ ể các doanh nghiệp vốn đ ầu tư nước ngo ài vì lợi ích riêng làm tổn hại đ ến tài nguyên đất đai của đ ất nước. Mặt khác, kết cấu hạ tầng đ ang là một vật cản đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, do sự lạc hậu và thiếu đồng bộ gây ra, vì vậy Nh à nước cần đặc biệt quan tâm đ ể từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Kế hoạch là tập hợp các mục tiêu, các nhiệm vụ và các nguồn lực phải có để thực hiện các mục tiêu, các nhiệm vụ đặt ra. Công tác kế hoạch của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài ph ải tuân thủ các đò i hỏi của các quy Luậtkinh tế, thị trường... do đó nó chỉ mang tính đ ịnh
 3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com hướng, gián tiếp dựa trên một quy hoạch tổng thể chung thông qua các đòn bẩy kinh tế và lợi ích kinh tế đ ể cho các doanh nghiệp doanh nghiệp FDI tự do phát triển trong một hành lang quy định chuẩn xác của Nhà nước. Các quyết định hành chính Nhà nước: Là sản phẩm trí tuệ của các nhà lãnh đ ạo và các công chức Nhà nước đ ể điều hành, quản lý xã hội; là sự thể hiện ý chí của Nhà nước bằng các mệnh lệnh mang tính đ ơn phương của quyền hành pháp Nhà nước, nhờ đó việc đ iều hành xã hội được thuận lợi. Đây là trách nhiệm tối thượng của Nhà nư ớc đối với xã hội. Các quyết đ ịnh quản lý của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngo ài phải hợp lý dựa trên việc xử lý kết hợp h ài hoà lợi ích của Nhà đầu tư với Nhà nước và tập thể ngư ời lao động trong doanh nghiệp. Các quyết đ ịnh phải đảm bảo sự ổn định lâu dài cho các hoạt động FDI phát triển thuận lợi. Các công cụ quản lý vĩ mô của Nhà nước có thể được mô h ình hoá theo sơ đồ dư ới đ ây Sơ đồ các công cụ quản lý vĩ mô của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài. 3. Qu ản lý Nhà nư ớc về hoạt động đ ầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). FDI là m ột bộ phận cấu thành của nền kinh tế quốc dân Việt Nam và là mối quan hệ của kinh tế nước ta với các nước trên th ế giới. Quản lý FDI cũng tuân thủ những nguyên lý chung về quản lý Nhà n ước về kinh tế nhưng cũng có nét đặc thù riêng. Nét đặc thù này xuất phát từ đặc điểm nội tại của hoạt động FDI đồng thời cũng xuất phát từ đ iều kiện và yêu cầu riêng về quản lý FDI của Nh à nước. Nh ững đặc điểm cơ b ản của FDI.
 4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Thứ nhất, FDI là ho ạt động thị trường hơn th ế nữa là thị trường mang tính chất và quy Luậtcủa thị trường quốc tế. Do đ iều kiện cạnh tranh quốc tế các nhà đầu tư ph ải tính toán kỹ khả năng, điều kiện thị trường đ ể thu lợi nhuận. Họ sẽ không hoặc sẽ đầu tư hạn chế vào những dự án mà hiệu quả kinh tế không rõ ràng và kém hấp dẫn. Do vậy, một trong những yêu cầu quản lý Nh à nước là phải tạo điều kiện đ ể các nhà đầu tư nước ngoài hiểu đầy đủ và rõ ràng các thông tin về đư ờng lối, chính sách của Nh à nước về pháp luật, thị trường, đối tác và những quy định cụ thể khác đối với FDI. Thứ hai, FDI là hoạt động của khu vực tư nhân và hơn thế nữa là hoạt động của tư nhân nước ngo ài có quyền sở hữu và quyền quản lý. Động cơ của nhà đầu tư nư ớc ngoài khác với mục tiêu của nư ớc chủ nh à. Các nhà đầu tư nư ớc ngo ài quan tâm đến những vấn đề thiết thực như thuế, giá thuê các loại, chi phí sản xuất và cuối cùng là lợi nhuận thực tế. Trong khi đó nước chủ nhà lại quan tâm đến hiệu quả kinh tế - xã h ội, đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Do vậy quản lý Nh à nước về FDI phải tạo điều kiện cho cả 2 lợi ích này dung hoà được với nhau, bằng các chính sách hướng dẫn cụ thể và h ấp dẫn đồng thời không áp đặt, ép buộc một cách chủ quan, duy ý chí. Thứ ba, FDI phần lớn do các công ty xuyên quốc gia tiến hành. Lý thuyết và kinh nghiệm cho thấy các công ty này có lợi thế về uy tín, nhãn hiệu, thị trường nhưng có xu hướng "bảo hộ" mạnh, vì vậy việc thu hút các công ty này là m ột việc làm tốt, cần thiết. Đồng thời cần có biện pháp thu hút tối đa lợi thế của họ như công nghệ, bí quyết quản lý, kinh doanh. Thứ tư, FDI được thực hiện thông qua các dự án đầu tư. Quy trình hoạt động dự án FDI có nhiều đ ặc điểm khác với quy trình của các loại dự án khác. Quy trình này b ắt đầu từ việc chuẩn bị dự án, lựa chọn đối tác, đ àm phán, lập hồ sơ, ký kết, xin giấy
 5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com phép cho việc triển khai và đưa dự án vào hoạt động. Sự phức tạp này đ òi hỏi cần có một cơ quan quản lý Nhà nước đủ mạnh để theo dõi, hỗ trợ cho dự án hoạt động thành công. FDI là m ột lĩnh vực mới mẻ và phức tạp của hoạt động kinh tế đối ngoại ở Việt Nam, nên ngay từ đ ầu, Nhà nước đ ã đứng ra chịu trách nhiệm quản lý to àn bộ quá trình ho ạt động của đầu tư trực tiếp nước ngoài. Mục tiêu chung của công tác quản lý hoạt động FDI là thực hiện mục tiêu chung của Nhà nước trong quan hệ hợp tác với nư ớc ngoài, tranh thủ mọi nguồn lực có thể có của thế giới về vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý, th ị trường và sự phân công lao động quốc tế, khai thác có hiệu quả tiềm năng về lao động, tài nguyên của đ ất n ước để phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu, tăng tích lu ỹ, cải thiện đời sống nhân dân, từng bước công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Mục tiêu cụ thể của công tác quản lý FDI là giúp các nhà đ ầu tư thực hiện một cách tốt nhất, hiệu quả nhất Luậtđ ầu tư nước ngoài ở Việt Nam, tạo môi trường hoạt động thông thoáng, giải quyết, xử lý và điều chỉnh những phát sinh trong quá trình đầu tư, bảo đ ảm phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. Nội dung của công tác quản lý Nhà nư ớc về đầu tư trực tiếp n ước ngoài: - Xây d ựng chiến lược, quy hoạch và chính sách, đ ịnh hướng cho các hoạt động đầu tư. - Ban hành các văn bản pháp luật, quy chế quản lý đ ầu tư như Luật đầu tư, Luậtthuế... - Hư ớng dẫn các ngành, địa phương thực hiện các công việc liên quan đ ến hoạt động đầu tư nước ngoài - Cấp và thu hồi giấy phép.
 6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Quy đ ịnh về việc phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài. - Kiểm tra, thanh tra, giám sát các hoạt động đầu tư trực tiếp n ước ngoài. Công tác qu ản lý Nhà nước về hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngo ài được thực hiện thông qua các cơ quan sau: a) Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Chính phủ quy định việc cấp giấy phép đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Căn cứ vào quy định, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lĩnh vực, quy mô, tính chất của dự án đầu tư; quyết định việc phân cấp giấy phép đ ầu tư cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có đủ đ iều kiện, quy định việc cấp giấy phép đầu tư đối với dự án đầu tư vào khu ch ế xuất, khu công nghiệp. b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Là cơ quan quản lý Nh à nước về đ ầu tư nước ngoài, giúp Chính phủ quản lý hoạt động đầu tư nước ngo ài tại Việt Nam. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ và quyền hạn sau: - Chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch thu hút vốn đầu tư nước ngo ài, soạn thảo các dự án pháp luật, chính sách về đ ầu tư nước ngoài, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc quản lý Nh à nước về đầu tư nước ngoài, hư ớng dẫn UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc thực hiện pháp luật, chính sách về đầu tư nước ngo ài. - Xây dựng tổng hợp danh mục đầu tư; hư ớng dẫn về thủ tục đầu tư, quản lý Nhà nư ớc đối với các hoạt động xúc tiến và hướng dẫn đầu tư.
 7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Tiếp nhận dự án đầu tư và chủ trì th ẩm định, cấp giấy phép đ ầu tư cho các d ự án đầu tư thuộc thẩm quyền. - Làm đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hình thành, triển khai và thực hiện dự án đầu tư nước ngoài. - Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của hoạt động đầu tư nước ngoài. - Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các hoạt động đ ầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. c) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: thực hiện việc quản lý Nh à nước về đầu tư nước ngoài theo ch ức năng và thẩm quyền: Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng pháp luật, chính sách, quy hoạch liên quan đ ến đầu tư nước ngo ài. - Xây dựng kế hoạch, danh mục dự án thu hút vốn đầu tư nước ngo ài của ngành, tổ chức vận động, xúc tiến đầu tư. - Tham gia thẩm đ ịnh các dự án đầu tư. - Hướng dẫn giải quyết các thủ tục liên quan đến triển khai thực hiện dự án đ ầu tư. Kiểm tra, thanh tra các hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thuộc lĩnh vực phụ trách. - Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. d) UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Thực hiện việc q uản lý Nhà nước về đ ầu tư nước ngoài trên địa bàn lãnh thổ theo chức năng và thẩm quyền.
 8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Căn cứ vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đ ã được phê duyệt lập và công bố danh mục dự án thu hút vốn đ ầu tư nước ngoài tại địa phương tổ chức vận đ ộng, xúc tiến đầu tư. - Tham gia thẩm đ ịnh các dự án đầu tư nước ngoài tại địa phương. - Tiếp nhận dự án đ ầu tư, th ẩm định, cấp giấy phép đầu tư cho các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo phân cấp của Chính phủ. - Giải quyết các thủ tục h ành chính liên quan đến hình thành triển khai thực hiện dự án theo th ẩm quyền. Qu ản lý Nhà nước trên đ ịa b àn lãnh thổ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh. Kiểm tra, thanh tra hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh. e) Ban quản lý KCN, KCX: là đ ầu mối h ướng dẫn các nhà đ ầu tư vào KCN, KCX, theo hồ sơ dự án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và được uỷ quyền tiếp nhận hồ sơ của các dự án đ ầu tư vào KCN, KCX và thẩm đ ịnh cấp giấy phép đầu tư cho các d ự án đáp ứng đủ các yêu cầu quy đ ịnh; quản lý hoạt động của các dự án sau khi cấp giấy phép. 4. Các phương pháp quản lý hoạt động đầu tư. Cũng nh ư các hoạt động kinh tế khác, các phương pháp quản lý hoạt động đ ầu tư bao gồm: 4.1. Phương pháp kinh tế: Là sự tác động của chủ thể quản lý vào đối tượng quản lý bằng các chính sách và đòn bẩy kinh tế như: tiền lương, tiền th ưởng, tiền phạt, giá cả, lợi nhuận, tín dụng, thuế.
 9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Khác với phương pháp hành chính dựa vào mệnh lệnh, phương pháp kinh tế thông qua các chính sách và đòn b ẩy kinh tế đ ể h ướng dẫn, kích thích, động viên và đ iều chỉnh các hành vi của những đối tượng tham gia quá trình thực hiện đầu tư theo một mục tiêu nh ất đ ịnh của nền kinh tế - xã hội. Như vậy, phương pháp kinh tế trong quản lý đầu tư chủ yếu dựa vào lợi ích kinh tế của đối tượng tham gia vào quá trình đầu tư và sự kết hợp h ài hoà lợi ích của Nhà nước, xã hội với lợi ích của tập thể và lợi ích cá nhân ngư ời lao động trong lĩnh vực đầu tư. 4.2. Phương pháp hành chính. Là phương pháp được sử dụng trong quản lý cả lĩnh vực xã hội và kinh tế của mọi nước. Đây là cách thức tác động trực tiếp của chủ thể quản lý đ ến dự án quản lý bằng những văn bản, chỉ thị, những quy định về tổ chức. Ưu điểm của phương pháp này là góp ph ần giải quyết trực tiếp và nhanh chóng những vấn đề cụ thể, nhưng cũng dễ dẫn đến tình trạng quan liêu máy móc, bộ máy hành chính cồng kềnh và độc đoán. Phương pháp hành chính trong quản lý được thể hiện ở hai mặt: Mặt tĩnh và mặt động. Mặt tĩnh thể hiện ở những tác động có tính ổn định về mặt tổ chức thông qua việc thể ch ế hoá tổ chức (gồm cơ cấu tổ chức và chức năng qu ản lý) và tiêu chu ẩn hoá tổ chức (định mức và tiêu chuẩn tổ chức). Mặt động của phương pháp là sự tác động thông qua quá trình đ iều khiển tức thời khi xuất hiện các vấn đ ề cần giải quyết trong quá trình quản lý. 4.3. Phương pháp giáo dục: Phương pháp này xuất phát từ quan điểm cho rằng vật chất khách quan quyết định ý thức con người, nhưng ý thức của con người có thể tác động trở lại đối với sự vật
 10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com khách quan. Do đó, trong sự quản lý, con người là đối tượng trung tâm của quản lý và phương pháp giáo dục được coi trọng trong quản lý. Chúng ta đều biết rằng tất cả các hoạt động kinh tế đều xảy ra thông qua con người với những động cơ về lợi ích vật chất và tinh thần nhất định, với những mức độ giác ngộ về trách nhiệm công dân và về ý thức dân tộc khác nhau, với những quan đ iểm về đạo đức và trình độ hiểu biết về quản lý kinh tế khác nhau. Phải giáo dục và h ướng dẫn các nhân cách trên phát triển theo hướng có lợi cho phát triển kinh tế, cho sự tiến bộ và văn minh của toàn xã hội. Nội dung của các biện pháp giáo dục bao gồm giáo dục về thái độ lao động, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, khuyến khích phát huy sáng kiến, thực hiện các biện pháp kích thích sự say mê hăng hái lao động, giáo dục về tâm lý tình cảm lao động. Về giữ gìn uy tín với người tiêu dùng. Các vấn đề này đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực đầu tư do những đặc điểm của hoạt động đ ầu tư (lao động vất vả, tính chất rủi ro...). 4.4. Phương pháp toán học: Để quản lý các hoạt động đ ầu tư có hiệu quả, b ên cạnh các biện pháp định tính cần áp dụng cả các biện pháp định lượng, đ ặc biệt là phương pháp toán kinh tế. Phương pháp toán kinh tế được áp dụng trong hoạt động quản lý đầu tư bao gồm: a) Phương pháp th ống kê: Phương pháp này được sử dụng để thu thập và kiểm tra phân tích các số liệu thống kê trong hoạt động đầu tư, kiểm tra và dự báo trong xây dựng công trình. Trong toán thống kê, phương pháp hàm tương quan giữ vai trò quan trọng, nhất là đối với việc phân tích nhân tố ảnh hư ởng đến kết quả của hoạt động đầu tư. b) Mô hình toán kinh tế:
 11. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Đó là sự phản ánh mặt lượng các thuộc tính cơ bản của các đối tượng nghiên cứu trong đầu tư và là sự trừu tư ợng hoá khoa học các quá trình, hiện tượng kinh tế diễn ra trong hoạt động đầu tư. Thí dụ mô h ình tái sản xuất, mô h ình cân đối liên ngành chỉ rõ vai trò của đầu tư. c) Vận trù học, bao gồm: Lý thuyết quy hoạch tuyến tính, quy hoạch động, quy hoạch nguyên, quy hoạch khối, quy ho ạch mở, đa mục tiêu; lý thuyết mô phỏng... d) Điều khiển học: Là khoa học về điều khiển các hệ thống kinh tế và k ỹ thuật phức tạp, trong đó quá trình vận động của thông tin đóng vai trò chủ yếu. Với việc vận dụng các phương pháp toán kinh tế trong qu ản lý đầu tư cho phép người ta có thể nhận thức sâu sắc h ơn quá trình kinh tế trong đầu tư, cho phép lượng hoá đ ể chọn ra các phương án đầu tư, xây dựng tối ưu, các ph ương án thiết kế và quy hoạch tối ưu. 4.5. Vận dụng tổng hợp các ph ương pháp qu ản lý trên đây trong quản lý hoạt động đầu tư. áp dụng phương pháp này cho phép nâng cao hiệu quả của quản lý hoạt động đầu tư vì những lý do: - Hệ thống các quy Luật kinh tế tác động lên hoạt động đầu tư một cách tổng hợp. Các phương pháp qu ản lý là sự vận dụng các quy Luậtkinh tế nên chúng cũng phải được sử dụng tổng hợp th ì mới có kết quả cao. - Hệ thống quản lý kinh tế và quản lý hoạt động đ ầu tư không phải là những hoạt động riêng lẻ mà là sự tổng hợp các quan hệ kinh tế, xã hội, chính trị, pháp luật. Do đó, chỉ
 12. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com có sự vận dụng tổng hợp các phương pháp quản lý mới có thể đ iều hành tốt hệ thống này. Đối tượng tác động chủ yếu của quản lý là con người m à con người lại là tổng hoà của các quan h ệ xã hội với nhiều động cơ, nhu cầu và tính cách khác nhau, do đó, phương pháp tác động đến con ngư ời cũng phải là phương pháp tổng hợp. Mỗi phương pháp quản lý đều có phạm vi áp dụng nhất đ ịnh và nhược đ iểm khác nhau. Do đó sử dụng tổng hợp các phương pháp này sẽ bổ sung cho nhau các ưu điểm, khắc phục và hạn chế những nhược điểm. Các phương pháp quản lý luôn có mối quan hệ với nhau. Vận dụng tốt phương pháp quản lý n ày sẽ tạo đ iều kiện cho việc sử dụng tốt các phương pháp kia. Tuy nhiên, khi vận dụng các phương pháp quản lý trên đ ây cần tìm ra phương pháp nào là chủ yếu, tu ỳ thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể, trong đó phương pháp kinh tế xét cho cùng vẫn là ph ương pháp quan trọng nhất vì nó thường đ em lại hiệu quả rõ rệt, là tiền đề vững chắc và lâu dài để vận dụng các phương pháp còn lại. III. Một số vấn đề về lĩnh vực Dệt - May. Quản lý Nh à n ước về fDi trong ngành Dệt - May 1. Một số vấn đề về lĩnh vực Dệt - May. 1. 1. Ngành Dệt - May: Tại các nước Châu á - Thái Bình Dương, ngành Dệt- may thư ờng là ngành kh ởi đầu công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế đất nước nhờ công nghệ tương đối đơn giản và cần ít vốn. Việc sản xuất trong lĩnh vực Dệt - May rất phong phú, phối hợp từ công nghệ đơn giản nhất đến những kỹ thuật tiên tiến nhất hay kỹ thuật phối hợp sản xuất ở nhiều nơi trên thế giới. Điều này cho thấy sự phối hợp của nhiều trình

Tài liệu cùng danh mục Luật học

Ebook Hướng dẫn sử dụng vận đơn đường biển trong hàng hải quốc tế: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn sử dụng vận đơn đường biển trong hàng hải quốc tế" cung cấp cho người đọc các nội dung: Khái quát về vận đơn đường biển và nguồn luật điều chỉnh vận đơn đường biển , hướng dẫn sử dụng vận đơn đường biển trong thương mại trong thương mại và hàng hải quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Một số kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng pháp luật - Nguyễn Đình Xuân

Bài giảng Một số kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng pháp luật của Nguyễn Đình Xuân giới thiệu tới các bạn những nội dung về thông tin lập pháp; xử lý thông tin; hiến pháp và pháp luật; cơ chế bảo hiến; luật trước và luật sau, luật chung và luật riêng; đại biểu Quốc hội tham gia từ giai đoạn nào? Đại biểu góp phần xây dựng luật bằng cách nào? Cùng một số nội dung khác.


Bài giảng Thuế nhà thầu - Trần Thế Viên

Bài giảng Thuế nhà thầu gồm có những nội dung chính sau: Văn bản pháp quy về thuế nhà thầu, đối tượng áp dụng thuế nhà thầu, người nộp thuế, các loại thuế áp dụng, đối tượng không áp dụng,...và các nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Bài 21: Công chứng hợp đồng tặng cho tài sản

Bài giảng Bài 21: Công chứng hợp đồng tặng cho tài sản bao gồm hai nội dung chính đó là hợp đồng cho tặng tài sản và công chứng hợp đồng cho tặng tài sản. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.


Giáo trình Luật Lao động cơ bản 2005 phần 1

Giáo trình Luật Lao động cơ bản TRANG • Lời giới thiệu 02 • Bài 1: Khái niệm Luật Lao động Việt Nam ..03 • Bài 2: Quan hệ pháp luật lao động ..14 • Bài 3 : Việc làm và học nghề 21 • Bài 4 : Tuyển dụng lao động .29 • Bài 5: Thỏa ước lao động tập thể ..44 • Bài 6: Tiền lương


CÂU HỎI THẢO LUẬN VẤN ĐỀ 3 : CHỦ THỂ QUAN HỆ PHÁP

Tài liệu tham khảo các câu hỏi thảo luận về luật dân sự. Những câu hỏi thuộc vấn đề này chỉ mang tính chất cá nhân không mang tính chất đại diện chuyên môn của bất kỳ tổ chức, cơ sở đào tạo nào. Các bạn có thể tham khảo cho học tập và trao đổi kiến thức.


Đề cương môn học Luật Ngân hàng

Môn Luật Ngân hàng giúp sinh viên nắm bắt những kiến thức lý luật về lĩnh vực ngân hàng cũng như các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về tiền tệ, các quy định của pháp luật về hoạt động ngân hàng.


Tìm hiểu về Hệ thống pháp luật Common Law và Civil Law

Hệ thống pháp luật Common Law và Civil Law là hai hệ thống pháp luật lớn và điển hình trên thế giới. Hai hệ thống này có những điểm đặc thù, tạo nên những "dòng họ" pháp luật, với những đặc trưng pháp lý riêng. Mặc dù ngày nay pháp luật ở các nước thuộc hai hệ thống này cũng có nhiều thay đổi theo hướng bổ khuyết những mặt hạn chế, tích hợp nhiều nội dung mới, nhưng về cơ bản sự thay đổi ấy vẫn không làm mất đi những đặc ...


TỔNG QUAN MÔN HỌC LUẬT KINH DOANH

Chọn một hình thức sở hữu kinh doanh phù hợp trước khi gia nhập thị trường Nắm vững các điều kiện và thủ tục khi cần thay đổi hình thức sở hữu kinh doanh hoặc thay đổi quy mô công ty.Phân định loại hành vi kinh doanh nào được phép và hành vi nào bị cấm khi tham gia các quan hệ kinh doanh – thương mại Chọn lựa một phương thức giải quyết tranh chấp có lợi cho mình nhất.


Quyết định hình phạt trong đồng phạm theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 – sửa đổi bổ sung năm 2017

Bài viết chỉ ra được các đặc điểm riêng biệt của quyết định hình phạt trong đồng phạm so với quyết định hình phạt trong trường hợp thông thường từ đó đối chiếu với các quy định trong Bộ luật hình sự năm 2015 – sửa đổi bổ sung năm 2017 để có nhận thức toàn diện hơn về các lý luận và thực tiễn lập pháp của chế định này đồng thời tìm ra các vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện bổ sung là rất cần thiết nhất là khi Bộ luật hình sự năm 2015 – sửa đổi bổ sung năm 2017 đã được thông qua và chuẩn bị có hiệu lực thi hành.


Tài liệu mới download

Tài liệu học autocad plant 3d
 • 02/07/2013
 • 86.649
 • 559

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Vấn đề trong luật dân sự 5
 • 14/11/2011
 • 88.623
 • 299

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu